Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
19 Νοεμβρίου 2020

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Αρ. Φύλλου 5101

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 131993 ΕΞ 2020
Αντικατάσταση της υπό στοιχεία 104120/ΕΞ 2020/18-9-2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Διαδικασία καταβολής συνεισφοράς Δημοσίου για την αποπληρωμή δανείων με εμπράγματες εξασφαλίσεις στην κύρια κατοικία για δανειολήπτες που έχουν πληγεί από τις δυσμενείς συνέπειες του κορωνοϊού COVID-19 στο πλαίσιο των άρθρων 71-83 του N . 4714/2020 (Α΄ 148)» (Β΄ 4095).

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Την παρ. 5 του άρθρου 77 του Ν. 4714/2020 «Φορολογικές παρεμβάσεις για την ενίσχυση της αναπτυξιακής διαδικασίας της ελληνικής οικονομίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών (ΕΕ) 2017/1852, (ΕΕ) 2018/822, (ΕΕ) 2020/876, (ΕΕ)2016/1164, (ΕΕ) 2018/1910 και (ΕΕ) 2019/475, συνεισφορά Δημοσίου για την αποπληρωμή δανείων πληγέντων δανειοληπτών λόγω των δυσμενών συνεπειών της νόσου COVID-19 και άλλες διατάξεις» (Α΄ 148), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98) και διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του Ν.4622/2019 (Α΄ 133).

3. Τις διατάξεις του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση και μετονομασία Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο­διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119).

4. Τις διατάξεις του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).

5. Την υπό στοιχεία 33168/Δ1.11369 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Δόμνα-Μαρία Μιχαηλίδου» (Β΄ 3053).

6. Την υπό στοιχεία Υ70/2020 (Β΄ 4805) απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη».

7. Τις διατάξεις του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄ 181).

8. Τις διατάξεις του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α΄ 168), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

9. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α΄ 143), όπως ισχύει.

10. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης -Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄ 87), όπως ισχύει.

11. Τις διατάξεις του ν. 3607/2007 «Σύσταση και καταστατικό της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης ΑΕ (Η.Δ.Ι.Κ.Α. ΑΕ) και λοιπές ασφαλιστικές και οργανωτικές διατάξεις» (Α΄ 245), όπως ισχύει.

12. Τις διατάξεις του ν. 4520/2018 «Μετεξέλιξη του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων σε Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 30).

13. Την ανάγκη καθορισμού της διαδικασίας καταβολής συνεισφοράς του Δημοσίου στο πλαίσιο της παρ. 5 του άρθρου 77 του Ν. 4714/2020 (Α΄ 148).

14. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 1407/2013 της Επιτροπής, σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (O.J ΕΕ L 352 της 24-12-2013).

15. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 1408/2013 της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας («de minimis») στον γεωργικό τομέα (O.J ΕΕ L 352 της 24-12-2013), όπως τροποποιήθηκε με τον Κανονισμό 316/2019 (O.J ΕΕ L 51/1/22-02-2019).

16. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 717/2014 της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας στους τομείς της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας (O.J ΕΕ L 190 της 28-6-2014).

17. Την υπό στοιχεία C (2020) 7981/12-11-2020 απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την έγκριση καθεστώτος συνεισφοράς Δημοσίου για την αποπληρωμή δανείων με εμπράγματες εξασφαλίσεις στην κύρια κατοικία για δανειολήπτες που έχουν πληγεί από τις δυσμενείς συνέπειες του κορωνοϊού COVID-19.

18. Την υπό στοιχεία 2/31707/ΔΠΓΚ/04-08-2020 εισήγηση του εδαφίου ε΄ της παρ. 5 του άρθρου 24 του Ν. 4270/2014 του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής, επί του σχεδίου κοινής υπουργικής απόφασης, με τίτλο: «Διαδικασία καταβολής συνεισφοράς Δημοσίου για την αποπληρωμή δανείων με εμπράγματες εξασφαλίσεις στην κύρια κατοικία για δανειολήπτες που έχουν πληγεί από τις δυσμενείς συνέπειες του κορωνοϊού COVID-19».

19. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη πέραν εκείνης που είχε προβλεφθεί κατά τη θέσπιση του Ν. 4714/2020 (Α΄ 148) και η οποία ανέρχεται στο ποσό των 210 εκατομμυρίων ευρώ για το έτος 2020 και 308 εκατομμυρίων ευρώ για το έτος 2021, σύμφωνα και με την ανωτέρω υπό στοιχεία 2/31707/ΔΠΓΚ/04-08-2020 εισήγηση του εδαφίου ε΄ της παρ. 5 του άρθρου 24 του Ν. 4270/2014 .

20. Την υπό στοιχεία ΓΝ57/2020 (υπ΄ αρ. 82312/30-07-2020) γνωμοδότηση της Κεντρικής Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων του Υπουργείου Οικονομικών κατ΄ εφαρμογή της υποπαρ. Β.6 της παρ. Β΄ του άρθρου 1 του Ν. 4152/2013, αποφασίζουμε την αντικατάσταση της υπό στοιχεία 104120/ΕΞ2020/18.9.2020 (Β΄4095) κοινής υπουργικής απόφασης ως εξής:

`Αρθρο 1
Διαδικασία καταβολής της Συνεισφοράς Δημοσίου

1. Σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 76 του Ν. 4714/2020 , οι χρηματοδοτικοί φορείς μετά την ενημέρωσή τους αναφορικά με την καταρχήν επιλεξιμότητα του οφειλέτη, αποστέλλουν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του άρθρου 74 του νόμου αυτού [εφεξής Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Επιδότησης Δανείων Πληγέντων Κορωνοϊού (ΗΠΕΔΠΚ)] τα ακόλουθα στοιχεία:

α) ειδικό δεσμευμένο και ακατάσχετο λογαριασμό εξυπηρέτησης ανά επιλέξιμη οφειλή, με τη μορφή ΙΒΑΝ, που τηρείται σε αυτούς προκειμένου για την καταβολή της Συνεισφοράς Δημοσίου. Σε περίπτωση ανάθεσης της διαχείρισης της επιλέξιμης οφειλής σε Εταιρεία Διαχείρισης του ν. 4354/2015, ο εμπλεκόμενος χρηματοδοτικός φορέας μπορεί εναλλακτικά να γνωστοποιεί ειδικό δεσμευμένο και ακατάσχετο λογαριασμό με τη μορφή IBAN που έχει δημιουργηθεί για την εξυπηρέτηση της οφειλής, σε συνδυασμό με μοναδικό κωδικό αναφοράς που αντιστοιχεί στην επιλέξιμη οφειλή του δικαιούχου,

β) ενημέρωση για την ύπαρξη ενεργού πλάνου δόσεων ανά επιλέξιμη οφειλή.

2. Στη συνέχεια, η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους του Υπουργείου Οικονομικών (ΕΓΔΙΧ) εγκρίνει εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών τη Συνεισφορά Δημοσίου, με βάση τα αναφερόμενα στοιχεία στην αίτηση και την επιλεξιμότητα του οφειλέτη.

3. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας έγκρισης της συνεισφοράς του Δημοσίου, σύμφωνα με το άρθρο 76 του Ν. 4714/2020, οι χρηματοδοτικοί φορείς αποστέλλουν στην ΗΠΕΔΠΚ το ποσό των μηνιαίων δόσεων, ούτως ώστε να ξεκινήσει η έναρξη καταβολής της συνεισφοράς του Δημοσίου. Σε περίπτωση επιλέξιμων οφειλών για τις οποίες η δόση δεν είναι καταβλητέα σε μηνιαία βάση, αποστέλλεται ανά μήνα ενημέρωση σχετικά με το εάν οφείλεται ή όχι δόση για τον μήνα αναφοράς, καθώς και το ποσό της δόσης για τον μήνα κατά τον οποίο οφείλεται.

4. Στη συνέχεια, η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους προωθεί μέσω της ΗΠΕΔΠΚ τα στοιχεία των μηνιαίων συνεισφορών του Δημοσίου για κάθε δικαιούχο στην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα της Ανώνυμης Εταιρείας Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης (ΗΔΙΚΑ Α.Ε.), η οποία τηρεί τα στοιχεία των μηνιαίων Συνεισφορών του Δημοσίου. Κατόπιν, η ΗΔΙΚΑ Α.Ε. προβαίνει σε προώθηση των στοιχείων πληρωμών των μηνιαίων συνεισφορών του Δημοσίου στην αρμόδια Διεύθυνση Παροχών Κοινωνικής Αλληλεγγύης του Οργανισμού Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ), η οποία και προβαίνει αρμοδίως στην πληρωμή των ποσών στους ορισθέντες λογαριασμούς με διακριτό κωδικό πίστωσης.

5. Η Συνεισφορά Δημοσίου καταβάλλεται στους δεσμευμένους και ακατάσχετους λογαριασμούς εξυπηρέτησης των επιλέξιμων οφειλών και δεν κατάσχεται ούτε συμψηφίζεται. Οι λογαριασμοί αυτοί πιστώνονται μόνο από το Δημόσιο με τη Συνεισφορά και χρεώνονται μόνο για την εξόφληση του δανείου, απαγορευμένης οποιασ­δήποτε άλλης κίνησης. Η χρέωση του ακατάσχετου λογαριασμού εξυπηρέτησης των επιλέξιμων οφειλών και η αντίστοιχη πίστωση του λογαριασμού εξυπηρέτησης του δανείου πραγματοποιούνται μετά τη λήψη της σχετικής εντολής από τον αντίστοιχο χρηματοδοτικό φορέα, σύμφωνα με τα ανωτέρω. Οι χρηματοδοτικοί φορείς απαγορεύεται να χρησιμοποιήσουν τα χρηματικά ποσά που κατατίθενται στους ειδικούς και ακατάσχετους λογαριασμούς της παρ. 1 για οποιοδήποτε άλλο λόγο, πέρα από τον σκοπό της καταβολής της συνεισφοράς του Δημοσίου στους δικαιούχους.

6. Η καταβολή της συνεισφοράς γίνεται σε μηνιαία βάση, ήτοι πιστώνεται στον ειδικό λογαριασμό εξυπηρέτησης των επιλέξιμων οφειλών, σύμφωνα με την παρ. 1 την τελευταία εργάσιμη ημέρα εκάστου μηνός, αρχής γενομένης από τον μήνα Οκτώβριο 2020 και υπό την προϋπόθεση της έγκρισης της αίτησης από την Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους. Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο, η συνεισφορά δεν πιστώθηκε εμπρόθεσμα στο λογαριασμό εξυπηρέτησης της οφειλής ή η έγκριση της αίτησης από την Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους έλαβε χώρα αργότερα, δύναται να καταβληθεί αναδρομικά. Στην περίπτωση αυτή, πιστώνεται το ποσό που αντιστοιχεί στους μήνες για τους οποίους η συνεισφορά ήταν καταβλητέα, σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο. Σε περίπτωση επιλέξιμων οφειλών για τις οποίες η δόση δεν είναι καταβλητέα σε μηνιαία βάση, κατόπιν της ενημέρωσης σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ. 3 του παρόντος άρθρου, η ΗΠΕΔΠΚ ανάγει τη δόση σε μηνιαία βάση και η συνεισφορά καταβάλλεται κατά τον χρόνο που είναι απαιτητή η δόση, μη δυνάμενη σε κάθε περίπτωση να υπερβαίνει το συνολικό χρονικό διάστημα επιδότησης, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 78 του Ν. 4174/2020 (Α΄ 148).

7. Για την παρακολούθηση της τήρησης των υποχρεώσεων του οφειλέτη, οι χρηματοδοτικοί φορείς οφείλουν να αποστέλλουν σε μηνιαία βάση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα κατάσταση δικαιούχων και καταβληθέντων ποσών, ώστε να διαπιστώνονται οι καταβολές για τον προηγούμενο ημερολογιακό μήνα.

8. Η Συνεισφορά του Δημοσίου θα ξεκινήσει να καταβάλλεται μετά την ημερομηνία έγκρισης του καθεστώτος ενίσχυσης από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

`Αρθρο 2
Διακοπή Συνεισφοράς Δημοσίου -Ανάκτηση αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών

1. Η διακοπή της συνεισφοράς Δημοσίου και η ανάκτηση ποσών από τον οφειλέτη επέρχεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 80 και 81 του Ν. 4714/2020 . Μόλις συντρέξουν οι λόγοι που απαιτούν τη διακοπή της συνεισφοράς ή την ανάκτηση ποσών από τον οφειλέτη, εκδίδεται σχετική απόφαση από την Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους του Υπουργείου Οικονομικών, η οποία διαβιβάζεται στον οφειλέτη, στην ΗΔΙΚΑ Α.Ε., καθώς και στους χρηματοδοτικούς φορείς που έχουν τις οφειλές για τις οποίες διακόπτεται ή αναζητάται η συνεισφορά. Στην απόφαση αυτή αναφέρονται, μεταξύ άλλων, η αιτία της διακοπής, το χρονικό διάστημα στο οποίο αφορά η οφειλή και το ποσό αυτής.

2. Στην περίπτωση της ανάκτησης ποσών από τον οφειλέτη, η σχετική απόφαση διαβιβάζεται επίσης στα αρμόδια όργανα, προκειμένου να προβούν στην ανάκτηση, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις παρ. 1, 2, 3, 4, 5 και 6 του άρθρου 45 του Ν. 4520/2018 (Α΄ 30) και του ν.δ. 356/1974 (Α΄ 90 - Κ.Ε.Δ.Ε.).

3. Τα ποσά που ορίζονται στην περ. ε) του άρθρου 80 του Ν. 4714/2020 καταβάλλονται απευθείας προς το Δημόσιο.

`Αρθρο 3
Αίτηση θεραπείας

Κατά της εγκριτικής ή απορριπτικής απόφασης της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, καθώς και των αποφάσεων διακοπής ή ανάκλησης επιτρέπεται η άσκηση αιτήσεως θεραπείας σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 24 του Ν. 2690/1999 (Α΄ 45 -Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας), προσκομίζοντας όλα τα απαραίτητα στοιχεία βάσει των οποίων ζητείται η ανάκληση ή η μεταρρύθμιση της απόφασης.

`Αρθρο 4
Προϋποθέσεις για τη χορήγηση Συνεισφοράς Δημοσίου στα επιχειρηματικά δάνεια στο πλαίσιο ενισχύσεων ήσσονος σημασίας

1. Η Συνεισφορά Δημοσίου στα επιχειρηματικά δάνεια εντάσσεται στο πλαίσιο ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de minimis), σύμφωνα με τις διατάξεις των Κανονισμών ΕΕ 1407/2013 (Γενικός Κανονισμός ενισχύσεων ήσσονος σημασίας), 1408/2013 (ενισχύσεις ήσσονος σημασίας στον γεωργικό τομέα) και 717/2014 (ενισχύσεις ήσσονος σημασίας στους τομείς της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας). Ο Κανονισμός ενισχύσεων ήσσονος σημασίας στον οποίο εντάσσεται έκαστος δικαιούχος (αιτών ή/και δανειολήπτης του προς συνεισφορά δανείου) εξαρτάται από τον τομέα, ο οποίος ενισχύεται με την παρούσα ενίσχυση, όπως αυτοί προσδιορίζονται στα άρθρα 1 και 2 των ανωτέρω Κανονισμών.

2. Το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που χορηγούνται ανά κράτος-μέλος σε μία ενιαία επιχείρηση από οποιονδήποτε φορέα, δεν υπερβαίνει σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών:

i) το ποσό των 200.000 € (100.000 € όταν αφορά επιχείρηση που εκτελεί οδικές εμπορευματικές μεταφορές για λογαριασμό τρίτων), όταν η ενίσχυση χορηγείται με τον Κανονισμό ΕΕ 1407/2013 (Γενικός Κανονισμός ενισχύσεων ήσσονος σημασίας), και με την επιφύλαξη της παρ. 3 του άρθρου 3 του Κανονισμού,

ii) το ποσό των 20.000 € ευρώ, όταν η ενίσχυση χορηγείται με τον Κανονισμό ΕΕ 1408/2013, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (ενισχύσεις ήσσονος σημασίας στον γεωργικό τομέα) και

iii) το ποσό των 30.000 € ευρώ, όταν η ενίσχυση χορηγείται με τον Κανονισμό ΕΕ 717/2014 (ενισχύσεις ήσσονος σημασίας στους τομείς της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας).

3. Στις περιπτώσεις στις οποίες μία επιχείρηση δραστηριοποιείται σε περισσότερους από έναν επιλέξιμους τομείς εφαρμογής των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας, όπως οι τομείς της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας (Κανονισμός ΕΕ 717/2014), η πρωτογενής παραγωγή γεωργικών προϊόντων (Κανονισμός ΕΕ 1408/2013) και οι τομείς που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού ΕΕ 1407/2013, αλλά ενισχύεται για έναν εξ αυτών, τότε εφαρμόζεται το συνολικό ποσό της παρ. 2 που αφορά τον τομέα που ενισχύεται, υπό την προϋπόθεση ότι διασφαλίζεται με κατάλληλα μέσα, όπως ο διαχωρισμός των δραστηριοτήτων ή η διάκριση των στοιχείων κόστους, ότι δεν λαμβάνουν ενισχύσεις ήσσονος σημασίας δυνάμει του συγκεκριμένου κανονισμού, δραστηριότητες άλλων τομέων που δεν περιλαμβάνονται σε αυτόν και σε κάθε περίπτωση ότι δεν ενισχύονται μη επιλέξιμοι τομείς/δραστηριότητες, σύμφωνα με το πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού χορήγησης της ενίσχυσης.

4. Οι ενισχύσεις ήσσονος σημασίας που χορηγούνται βάσει της παρούσας δύνανται να σωρεύονται με άλλες ενισχύσεις ήσσονος σημασίας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 5 των Κανονισμών για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας.

5. Από το πεδίο εφαρμογής των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας εξαιρούνται:

i) οι ενισχύσεις για δραστηριότητες που σχετίζονται με εξαγωγές προς τρίτες χώρες ή προς κράτη-μέλη, συγκεκριμένα ενισχύσεις που συνδέονται άμεσα με τις εξαγόμενες ποσότητες, τη δημιουργία και λειτουργία δικτύου διανομής ή άλλες τρέχουσες δαπάνες συνδεόμενες με εξαγωγικές δραστηριότητες,

ii) οι ενισχύσεις για τις οποίες τίθεται ως όρος η χρήση εγχώριων προϊόντων αντί των εισαγόμενων.

6. Τα ανωτέρω όρια ισχύουν υπό το πρίσμα του όρου της «ενιαίας επιχείρησης». Στον όρο «ενιαία επιχείρηση» περιλαμβάνονται, για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης, όλες οι επιχειρήσεις που έχουν τουλάχιστον μία από τις ακόλουθες σχέσεις μεταξύ τους:

α) μια επιχείρηση κατέχει την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου των μετόχων ή των εταίρων άλλης επιχείρησης,

β) μια επιχείρηση έχει το δικαίωμα να διορίζει ή να παύει την πλειοψηφία των μελών του διοικητικού, διαχειριστικού ή εποπτικού οργάνου άλλης επιχείρησης,

γ) μια επιχείρηση έχει το δικαίωμα να ασκεί δεσπόζουσα επιρροή σε άλλη επιχείρηση βάσει σύμβασης που έχει συνάψει με αυτήν ή δυνάμει ρήτρας του καταστατικού αυτής της τελευταίας,

δ) μια επιχείρηση που είναι μέτοχος ή εταίρος άλλης επιχείρησης ελέγχει μόνη της, βάσει συμφωνίας που έχει συνάψει με άλλους μετόχους ή εταίρους της εν λόγω επιχείρησης, την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου των μετόχων ή των εταίρων αυτής της επιχείρησης.

Οι επιχειρήσεις που έχουν οποιαδήποτε από τις σχέσεις που αναφέρονται στα στοιχεία α) έως δ) με μία ή περισσότερες άλλες επιχειρήσεις θεωρούνται, επίσης ενιαία επιχείρηση.

7. Τα σωρευτικά ποσά των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που χορηγούνται ανά κράτος-μέλος σε i) επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων (Κανονισμός ΕΕ 1408/2013) και ii) σε επιχειρήσεις του τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών, δεν υπερβαίνουν τα εθνικά ανώτατα όρια που καθορίζονται στα αντίστοιχα παραρτήματα των Κανονισμών αυτών.

8. Προκειμένου να γίνει έλεγχος σώρευσης των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας, απαιτείται η καταχώριση των στοιχείων της υπεύθυνης δήλωσης του Παραρτήματος στην ΗΠΕΔΠΚ κατά τη διαδικασία υποβολής αίτησης του άρθρου 75 του Ν. 4714/2020 , αναφορικά με το σύνολο των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχει λάβει η ενιαία επιχείρηση (αιτούσα ή/και δανειολήπτρια του επιχειρηματικού δανείου υπέρ της οποίας το αίτημα συνεισφοράς) κατά το τρέχον και τα δύο προηγούμενα οικονομικά έτη.

9. Η ενίσχυση ήσσονος σημασίας θεωρείται ότι χορηγείται κατά τον χρόνο παραχώρησης στην οικεία επιχείρηση του έννομου δικαιώματος λήψης της ενίσχυσης.

10. Για τον υπολογισμό του ποσού της ενίσχυσης στο πλαίσιο της παρούσης, οι δόσεις ανάγονται στην αξία τους κατά τον χρόνο της χορήγησής τους, με βάση το προεξοφλητικό επιτόκιο που ισχύει κατά τον χρόνο χορήγησης της ενίσχυσης.

11. Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να πληρούνται οι όροι και προϋποθέσεις του άρθρου 1 «Πεδίο Εφαρμογής», καθώς και των υπολοίπων άρθρων του εκάστοτε εφαρμοζόμενου Κανονισμού ενισχύσεων ήσσονος σημασίας.

`Αρθρο 5
Χρόνος και τρόπος καταβολής

1. Η καταβολή πραγματοποιείται με βάση σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο αναλυτικής κατάστασης, μέσω του Διατραπεζικού Συστήματος Πληρωμών ΔΙΑΣ, με πίστωση των τραπεζικών λογαριασμών, που δηλώθηκαν από τους δικαιούχους. Στην αναλυτική κατάσταση περιλαμβάνονται κατ΄ ελάχιστο τα στοιχεία ταυτοποίησης των δικαιούχων (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, Α.Μ.Κ.Α., Α.Φ.Μ.), ο αριθμός της εγκριτικής απόφασης χορήγησης της εισοδηματικής ενίσχυσης, το πληρωτέο ποσό, ο αριθμός ΙΒΑΝ του λογαριασμού των δικαιούχων και η ημερομηνία πίστωσης. Σε συγκεντρωτική κατάσταση πληρωμής της δαπάνης θα αναγράφονται ο συνολικός αριθμός των δικαιούχων, το συνολικό ποσό της πληρωμής, η κατανομή των πληρωμών ανά τράπεζα (αριθμός πιστώσεων και ποσά) και η αμοιβή της τράπεζας για την υλοποίηση της πληρωμής.

2. Η ως άνω συγκεντρωτική κατάσταση πληρωμής, μετά την εκτύπωση και υπογραφή της από την ΗΔΙΚΑ Α.Ε., υπογράφεται από τον Προϊστάμενο του Τμήματος Ελέγχων και Διαχείρισης Πληρωμών και Μεταβολών της Διεύθυνσης Παροχών Κοινωνικής Αλληλεγγύης του ΟΠΕΚΑ και τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Παροχών Κοινωνικής Αλληλεγγύης του ΟΠΕΚΑ και στη συνέχεια διαβιβάζεται στη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Οργανισμού, με τα εξής δικαιολογητικά:

α) Αντίγραφο της απόφασης του αρμόδιου για την ανάληψη της σχετικής υποχρέωσης οργάνου.

β) Το αναλυτικό ηλεκτρονικό αρχείο της παρ. 1 του παρόντος άρθρου.

γ) Κατάσταση πληρωμής δαπάνης υπογεγραμμένη από τον αρμόδιο διατάκτη, στην οποία θα αναφέρονται τουλάχιστον:

i) ο ΚΑΕ/λογαριασμός οικονομικής ταξινόμησης,

ii) ο φορέας, ο προϋπολογισμός του οποίου επιβαρύνεται,

iii) το οικονομικό έτος, τον προϋπολογισμό του οποίου βαρύνει η δαπάνη,

iv) το συνολικό ποσό της πληρωμής.

3. Η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών μεριμνά για τον έλεγχο, την εκκαθάριση και για την ενταλματοποίηση της δαπάνης. Στη συνέχεια εκδίδει και αποστέλλει στην αρμόδια τράπεζα την εντολή πληρωμής του συνολικού ποσού.

`Αρθρο 6
Αρμόδια όργανα και υπηρεσίες

1. Το Τμήμα Χορήγησης Οικονομικών Ενισχύσεων σε Ευάλωτες Ομάδες της Διεύθυνσης Παροχών Κοινωνικής Αλληλεγγύης του ΟΠΕΚΑ, είναι αρμόδιο για την παραλαβή των προωθούμενων από την ΗΔΙΚΑ Α.Ε. αναλυτικών καταστάσεων πληρωμής της συνεισφοράς, τη θεώρησή τους με χρήση ειδικών κωδικών πρόσβασης στη σχετική πλατφόρμα και τη διαβίβασή τους στο Τμήμα Ελέγχου και Διαχείρισης Πληρωμών - Μεταβολών, της ίδιας Διεύθυνσης. Το ίδιο ως άνω Τμήμα είναι αρμόδιο και για την παραλαβή των σχετικών αποφάσεων ανάκλησης. Το Τμήμα Ελέγχου και Διαχείρισης Πληρωμών - Μεταβολών της Διεύθυνσης Παροχών Κοινωνικής Αλληλεγγύης του ΟΠΕΚΑ, διαβιβάζει τις αναλυτικές και τις συγκεντρωτικές καταστάσεις πληρωμής στην Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του ΟΠΕΚΑ για έγκριση και πληρωμή των δικαιούχων. Επιπρόσθετα, το Τμήμα Ελέγχου και Διαχείρισης Πληρωμών - Μεταβολών είναι το αρμόδιο όργανο για τις περιπτώσεις ανάκτησης αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών σύμφωνα με τον ν. 4520/2018. Το Τμήμα Ελέγχων και Διαχείρισης Πληρωμών - Μεταβολών της ιδίας ως άνω Διεύθυνσης μεριμνά για την έκδοση καταλογιστικής απόφασης με βάση τα διαβιβαζόμενα από την Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους δικαιολογητικά, καθώς και το αίτημα καταλογισμού. Η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του ΟΠΕΚΑ είναι αρμόδια για την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων και εντολών πληρωμών της δαπάνης, ως όργανο πληρωμών της παρ. 4 του άρθρου 1 της παρούσας. Ο ΟΠΕΚΑ επιχορηγείται για τον σκοπό αυτό κάθε τρίμηνο από τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

2. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα του άρθρου 74 του Ν. 4714/2020 λειτουργεί στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (ΓΓΠΣΔΔ), στις υποδομές της οποίας φιλοξενείται και λειτουργεί.

3. Η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, εγκρίνει ή ανακαλεί την απόφαση για τη χορήγηση Συνεισφοράς Δημοσίου, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 1 της παρούσας απόφασης.

4. Η ανώνυμη εταιρία Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης (ΗΔΙΚΑ Α.Ε.), τηρεί την Ηλεκτρονική Πλατφόρμα για την παρακολούθηση των στοιχεί­ων των μηνιαίων συνεισφορών του Δημοσίου για κάθε δικαιούχο. Επίσης, η ΗΔΙΚΑ Α.Ε. είναι αρμόδια για την μηχανογραφική τήρηση αρχείου επί δέκα οικονομικά έτη από την ημερομηνία χορήγησης της τελευταίας μεμονωμένης ενίσχυσης δυνάμει της παρούσας.

Όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς λαμβάνουν τα απαιτούμενα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για τη διασφάλιση της προστασίας των δεδομένων των υποκειμένων, σε όλες τις επεξεργασίες που είναι απαραίτητες για τη διαδικασία ελέγχου των κριτηρίων χορήγησης της Συνεισφοράς Δημοσίου και της πληρωμής αυτής.

`Αρθρο 7
Έναρξη ισχύος

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 18 Νοεμβρίου 2020

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: