Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...
Τελευταία Κωδικοποίηση : Κωδικοποιημένος σύμφωνα με το Ν.4808/2021. 3144

Εισηγητική Έκθεση

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ
Αρ. Φύλλου 111
8 Μαΐου 2003

ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘ. 3144

Κοινωνικός διάλογος για την προώθηση της απασχόλησης και την κοινωνική προστασία και άλλες διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ
`Αρθρο 1 Εθνική Επιτροπή Απασχόλησης
`Αρθρο 2 Εθνική Επιτροπή Κοινωνικής Προστασίας
`Αρθρο 3 Αναδιάρθρωση Διευθύνσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
`Αρθρο 4 Προστασία εργαζόμενων ανηλίκων
`Αρθρο 5 `Αδεια λειτουργίας Ιδιωτικών Γραφείων Συμβούλων Εργασίας (Ι.Γ.Σ.Ε.) και Εταιρειών Προσωρινής Απασχόλησης (Ε.Π.Α.) - Κυρώσεις παράνομης λειτουργίας
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
`Αρθρο 6 Ετήσια Κανονική `Αδεια
`Αρθρο 7 Κύρωση διατάξεων της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας
`Αρθρο 8 Προστασία Ατομικών Δεδομένων των εργαζομένων
`Αρθρο 9 Συμπλήρωση διατάξεων του Ν. 1568/1985 "Υγιεινή και Ασφάλεια των εργαζομένων"
`Αρθρο 10 Ενιαίο Δίκτυο υπηρεσιών Ι.Κ.Α. -Σ.ΕΠ.Ε. - Ο.Α.Ε.Δ. σε νησιά
`Αρθρο 11 Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας
`Αρθρο 12 Θέματα Ο.Α.Ε.Δ.
`Αρθρο 13 Εκπαιδευτικοί Τεχνικών - Επαγγελματικών Εκπαιδευτηρίων (Τ.Ε.Ε.) του Ο.Α.Ε.Δ.
`Αρθρο 14 Τροποποίηση - Συμπλήρωση διατάξεων του Ν. 2643/1998 (ΦΕΚ 220 Α΄)
`Αρθρο 15 Ειδική επιδότηση ανεργίας
`Αρθρο 16 Συγκρότηση επιτροπών
`Αρθρο 17 Θέματα Κοινωνικών Ασφαλίσεων
`Αρθρο 18
`Αρθρο 19
`Αρθρο 20
`Αρθρο 21 Λοιπές διατάξεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ Τελικές διατάξεις
`Αρθρο 22 Καταργούμενες διατάξεις
`Αρθρο 23
`Αρθρο 24 Έναρξη ισχύος

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεση του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 8 Μαΐου 2003

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: