Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ. ΟΙΚ. Π. 2070/20.3.1987, ΠΟΛ. 109. Φ.Π.Α, στις πράξεις επί αυτούσιων αγροτικών προϊόντων, που ενεργούνται α­πό τις αγροτικές συνεταιριστικές οργανώσεις.

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 2, 5, 33 και της παραγράφου 3 του άρθρου 58 του Ν. 1642/1986 «για την εφαρμογή των διατάξεων του φόρου προστιθέμενης αξίας και άλλες δια­τάξεις» (ΦΕΚ 125 Α"), όπως τροποποιήθηκε, συμ­πληρώθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 1676/1986 «καθορισμός των συντελεστών του φόρου προστιθέμενης αξίας και άλλες ρυθμί­σεις» (ΦΕΚ 204 Α').

Αποφασίζουμε

1. Οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρ­θρου 5 του Ν. 1642/1986, δεν έχουν εφαρμογή στις πιο κάτω περιπτώσεις:

α) Στην περίπτωση πώλησης αυτούσιων αγρο­τικών προϊόντων που ενεργούνται από αγροτι­κές συνεταιριστικές οργανώσεις για λογαριασμό αγροτών του ειδικού καθεστώτος του άρθρου 33 του ίδιου νόμου, με την προϋπόθεση ότι η πώληση αυτή γίνεται προς άλλους υποκείμενους στο φόρο.

Η διάταξη αυτή δεν έχει εφαρμογή στις πωλή­σεις που γίνονται στους χώρους των κεντρικών αγορών διακίνησης αυτούσιων αγροτικών προϊ­όντων.

β) Στην περίπτωση αγοράς από αγροτικές συ­νεταιριστικές οργανώσεις για λογαριασμό τρί­των, υποκείμενων στο φόρο, αυτούσιων αγρο­τικών προϊόντων από αγρότες του ειδικού καθε­στώτος του άρθρου 33.

2. Η παράδοση αγαθών που ενεργείται από τις αγροτικές συνεταιριστικές οργανώσεις στις περιπτώσεις της προηγούμενης παραγράφου δεν επιβαρύνεται με ΦΠΑ, εκτός από την προμή­θεια που λαμβάνουν αυτές κατά την εκκαθάριση εκδίδουν σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Φ.Σ. και η οποία επιβαρύνεται με το φόρο αυτό και με τον αντίστοιχο συντελεστή του αγαθού, ο ο­ποίος καταβάλλεται στο δημόσιο από τις Ορ­γανώσεις αυτές, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31 του ίδιου νόμου και την Π.

738/723/30.1.1987 απόφαση του Υπουργού Οι­κονομικών.

3. Για την εφαρμογή των διατάξεων των προη­γούμενων παραγράφων 1 και 2, θεωρούνται ως μεμονωμένοι αγρότες του άρθρου 33 και τα μέ­λη των «ομάδων παραγωγών ή καλλιεργητών», που δεν έχουν περιβληθεί οποιοδήποτε νόμιμο τύπο.

4. Η απόφαση αυτή ισχύει από 1ης Ιανουα­ρίου 1987.

Οι αγροτικές συνεταιριστικές οργανώσεις που μέχρι της δημοσίευσης της παρούσας, έ­χουν υπολογίσει φόρο στα τιμολόγια και εκκαθα­ρίσεις που έχουν εκδοθεί, υποχρεούνται να τον αποδώσουν σύμφωνα με τη διάταξη της παρα­γράφου 1 εδάφιο δ' του άρθρου 28 του Ν. 1642/1986.

5. Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και να κυρωθεί με νόμο.

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: