Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αθήνα, 24 Ιουλίου 2020

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Αρ. πρωτ.:30452/Δ9.1093

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

Θέμα:

Πρόσθετοι όροι υλοποίησης των προγραμμάτων επιμόρφωσης εργαζομένων και εργοδοτών που προβλέπει η υ.α. 39278/1823/25.7.2018 "Επιμόρφωση εργοδοτών και εργαζομένων για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας σε επιχειρήσεις Β΄ και Γ΄ κατηγορίας" (Β΄ 3001) όπως ισχύει, καθώς και άλλων προγραμμάτων επιμόρφωσης σε θέματα υγείας και ασφάλειας στην εργασία, στο πλαίσιο των μέτρων πρόληψης και ελέγχου της διασποράς του κορωνοϊού SARS COV-2.

Ως προς τα εν θέματι προγράμματα επιμόρφωσης και για όσο διάστημα ισχύουν οι κανόνες, όπως αυτοί περιγράφονται στην υπ. αριθμ. Κ1/55596/13-5-2020 του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων για μέγιστο αριθμό εκπαιδευομένων 15 ανά αίθουσα και απόσταση 1,5 μέτρου μεταξύ τους, οι οποίοι αποσκοπούν στη διασφάλιση της δημόσιας υγείας και της ασφάλειας των εκπαιδευομένων από τον κορωνοϊό SARS COV-2, μπορεί από την έκδοση της παρούσας, να εφαρμόζονται τα εξής:

1. Στην περίπτωση που οι πάροχοι έχουν διαθέσιμη αίθουσα (επιπλέον της δηλωθείσας βασικής αίθουσας) στον ίδιο χώρο για την οποία τηρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 3 της υ.α. 39278/1823/2018 (Β΄3001), δίνεται η δυνατότητα ένα υποτμήμα να παρακολουθεί το πρόγραμμα δια ζώσης με τον εκπαιδευτή και ένα δεύτερο υποτμήμα να παρακολουθεί το πρόγραμμα ταυτόχρονα μέσω ηλεκτρονικών εφαρμογών τηλεδιασκέψεως (όπως zoom, webex, κλπ) στην διαθέσιμη αίθουσα του παρόχου. Στην περίπτωση αυτή, θεωρείται ότι το σύνολο των ωφελούμενων παρακολουθεί το πρόγραμμα δια ζώσης. Σημειώνεται ότι επιτρέπεται η εναλλαγή των ωφελούμενων μεταξύ των δύο αιθουσών, ανά ημέρα. Ο μέγιστος συνολικός αριθμός εκπαιδευόμενων δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από 30 άτομα για τα προγράμματα των 10 ωρών (Γ΄ κατηγορίας) και 25 άτομα για τα προγράμματα των 35 ωρών (Β΄ κατηγορίας), ενώ ειδικά για τις πιστοποιημένες από τον ΕΟΠΠΕΠ δομές ισχύουν και οι σχετικές προϋποθέσεις πιστοποίησης τους. Επίσης, πρέπει να εξασφαλίζεται από τον πάροχο η δυνατότητα ουσιαστικής συμμετοχής των εκπαιδευομένων σε όλες τις αίθουσες, καθώς και ελέγχου-διαπίστωσης της φυσικής παρουσίας τους καθ΄ όλη τη διάρκεια του προγράμματος.

2. Στην περίπτωση πλήρους αναστολής των δια ζώσης εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, τα εν λόγω προγράμματα επιμόρφωσης δύναται να υλοποιούνται εξ ολοκλήρου εξ αποστάσεως και αποκλειστικά για το χρονικό διάστημα που ισχύουν τα μέτρα αναστολής, με ειδικές προϋποθέσεις που θα καθορισθούν πριν την υλοποίηση αυτών.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις της υ.α. 39278/1823/2018 καθώς και οι προβλέψεις των σχετικών Εγκυκλίων με αρ. πρωτ. 61591/2677/31-12-2020 και 18547/536/15-5-2020 ως προς την υποβολή προγραμμάτων επιμόρφωσης εργοδοτών και εργαζομένων για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας Β΄ και Γ΄ κατηγορίας, καθώς και οι διατάξεις της υ.α. 131784/20-10-2003 ως προς την υποβολή προγραμμάτων επιμόρφωσης τεχνικών ασφάλειας επιπέδου ΑΕΙ-ΤΕΙ.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΡΑΠΙΔΑΣ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: