Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ

Αρ. Φύλλου 173
8 Αυγούστου 2013

ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘ. 4177

Κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
`Αρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής
`Αρθρο 2 Ορισμοί
`Αρθρο 3 Γενικές αρχές που διέπουν τη διακίνηση και εμπορία προϊόντων και υπηρεσιών
`Αρθρο 4 Ρυθμίσεις για τη διακίνηση και εμπορία προϊόντων και την παροχή υπηρεσιών
`Αρθρο 5 Χορήγηση έντυπων οδηγιών
`Αρθρο 6 Επισήμανση τροφίμων
`Αρθρο 7 Τήρηση πινακίδων
`Αρθρο 8 Κανόνες σχετικά με την ποσότητα προϊόντων
`Αρθρο 9 Τήρηση τιμοκαταλόγου επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών
`Αρθρο 10 Πρακτικές επικοινωνίας με τον καταναλωτή
`Αρθρο 11 Μέσα αποθήκευσης - Ψυγεία
`Αρθρο 12 Διάθεση και διακίνηση προϊόντων προς τον έμπορο
`Αρθρο 13 Παραστατικά εμπορίας και διακίνησης
`Αρθρο 14 Όργανα μέτρησης
`Αρθρο 15 Εκπτώσεις - Προσφορές
`Αρθρο 16 Λειτουργία καταστημάτων τις Κυριακές
`Αρθρο 17 Υπηρεσίες αρμόδιες για τον έλεγχο
`Αρθρο 18 Έλεγχοι - Δειγματοληψίες Εργαστηριακές Εξετάσεις
`Αρθρο 19 Ειδικές ποινικές κυρώσεις
`Αρθρο 20 Ειδικές κυρώσεις για κατόχους αδειών εμπορίας και λιανικής εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων
`Αρθρο 21 Ειδικές κυρώσεις για εκπτώσεις, προσφορές και λειτουργία τις Κυριακές
`Αρθρο 22 Διοικητικές κυρώσεις
`Αρθρο 23 Πρόσθετα διοικητικά μέτρα
`Αρθρο 24 Διαδικασία επιβολής προστίμου
`Αρθρο 25 Είσπραξη και απόδοση των διοικητικών προστίμων
`Αρθρο 26 Διοικητική και δικαστική προστασία
`Αρθρο 27 Τμήμα Τήρησης Μητρώου Κυρώσεων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ
`Αρθρο 28 Ελάχιστο περιεχόμενο συμβάσεων χονδρικής εμπορίας
`Αρθρο 29 Συμβάσεις αποκλειστικής προμήθειας
`Αρθρο 30 Παροχή οικονομικών και χρηματοδοτικών ανταλλαγμάτων
`Αρθρο 31
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ
`Αρθρο 32 Εποπτεία Οργανισμών
`Αρθρο 33 Ημερήσιο τέλος
`Αρθρο 34 Χωροθέτηση λαϊκών αγορών
`Αρθρο 35 Διοικητικό Συμβούλιο Οργανισμού Λαϊκών Αγορών Αττικής
`Αρθρο 36 Διοικητικό Συμβούλιο Οργανισμού Λαϊκών Αγορών Θεσσαλονίκης
`Αρθρο 37 Χρηματικά πρόστιμα
`Αρθρο 38 Διοικητικές και οργανωτικές ρυθμίσεις
`Αρθρο 39 Μεταβατική διάταξη
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ, ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΣ
`Αρθρο 40 Τροποποίηση του άρθρου 10 του Ν. 2251/1994
`Αρθρο 41 Τροποποίηση του άρθρου 12 του Ν. 2251/1994
`Αρθρο 42 Τροποποίηση του άρθρου 13α και προσθήκη άρθρου 13β στο Ν. 2251/1994
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
`Αρθρο 43
`Αρθρο 44 Τροποποίηση διατάξεων του N . 3614/2007 (Α΄ 267)
`Αρθρο 45
`Αρθρο 46
`Αρθρο 47
`Αρθρο 48 Τελικές και μεταβατικές διατάξεις
`Αρθρο 49 Έναρξη ισχύος

Λευκάδα, 6 Αυγούστου 2013
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 7 Αυγούστου 2013
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: