Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιώς
(Τμήμα 11ο Μονομελές)
Αριθ. απόφασης: 946/2005
Δικαστής: Νικόλαος Σταυριανίδης,
Πρόεδρος Πρωτοδικών Δ.Δ., Δικηγόρος: Στέφανος Ηλιού

Αναστολή εκτέλεσης διοικητικής πράξης (Ν. 2717/1999 (Κ.Δ.Δ.), άρθρα 217, 224 και 44, 50, 51, 52).

Ι. Ανακοπή κατά πράξης ταμειακής βεβαίωσης εσόδου. Παρεμπίπτων έλεγχος: Κατά συνταγματικώς επιβεβλημένη (άρθρο 20, παρ. 1 του Συντάγματος) ερμηνεία της διάταξης του άρθρου 224, παρ. 1 του Κ.Δ.Δ., επιτρέπεται ο παρεμπίπτων έλεγχος, κατά τον νόμο και τα πράγματα, των διαδικαστικών προϋποθέσεων της συγκρότησης του νόμιμου τίτλου βάσει του οποίου έγινε η ταμειακή βεβαίωση, ακόμη και όταν προβλέπεται κατά της διοικητικής πράξης με την οποία συγκροτείται ο νόμιμος τίτλος ένδικο βοήθημα, το οποίο επιτρέπει τον έλεγχο αυτής (της πράξης) κατά τον νόμο και την ουσία, εφόσον αυτό ασκήθηκε εμπροθέσμως και υπάρχει ως προς αυτό εκκρεμοδικία.

ΙΙ. Επίδοση εγγράφου σε νομικό πρόσωπο. Προϋποθέσεις εγκυρότητας της επίδοσης: Σε περίπτωση επίδοσης σε νομικό πρόσωπο, η επίδοση πρέπει να γίνεται στον κατά τον νόμο ή το καταστατικό νόμιμο εκπρόσωπο και μόνο επί μη εύρεσης αυτού από το όργανο της επίδοσης, ήτοι επί απουσίας του νόμιμου εκπροσώπου κατά την ημερομηνία και ώρα της επίδοσης από το κατάστημα του νομικού προσώπου ή από το τυχόν έτερο κατάστημα όπου αυτός εργάζεται ή από την οικία του, εάν η επίδοση γίνεται στην οικία του νομίμου εκπροσώπου της απουσίας ή της μη εύρεσης βεβαιουμένης ρητώς στην οικεία έκθεση επίδοσης - δύναται να γίνει η επίδοση με παράδοση του επιδοτέου εγγράφου, κατά το άρθρο 52 του Κ.ΔΔ., σε συνέταιρο ή συνεργάτη ή υπάλληλο κλπ. του νομικού προσώπου ή σε συνέταιρο ή συνεργάτη ή υπάλληλο του τυχόν ετέρου καταστήματος, όπου ο νόμιμος εκπρόσωπος εργάζεται ή σε σύζυγο, σύνοικο, κλπ., κατά το άρθρο 51 του Κ.Δ.Δ., εάν η επίδοση γίνεται στην οικία του νόμιμου εκπροσώπου.

Όμοιες και οι 947-949/2005 αποφάσεις του Δ.Π.Πειραιώς (Τμημ. 11ου Μονομ.).

Δεκτή ανακοπή φορολογουμένου κατά πράξης ταμειακής βεβαίωσης

[...] Επειδή με την κρινόμενη ανακοπή, για την οποία κατεβλήθη το νόμιμο παράβολο εξ ευρώ τεσσάρων και ήμισυ, ζητείται η ακύρωση, άλλως η αναγνώριση ως ανενεργούς, της υπ΄ αριθμόν 6606/26-11-2004 ταμειακής βεβαιώσεως της Δημοσίας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) Μοσχάτου, καθ΄ ό μέρος με αυτήν βεβαιώθηκε ταμειακώς ποσό 336.311 ευρώ (114.605.062 δραχμές) εις βάρος της ανακοπτούσης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης. Το ποσό αυτό αφορά εις κύριο και πρόσθετο φόρο εισοδήματος της ανακοπτούσης καταλογισθέντα με το υπ΄ αρ. 1537/2004 συμπληρωματικό φύλλο ελέγχου οικονομικού έτους 1998, του Προϊσταμένου του Π.Ε.Κ. Πειραιώς. Η κρινόμενη ανακοπή ασκήθηκε παραδεκτώς και πρέπει ως εκ τούτου να εξετασθή περαιτέρω κατά την ουσία.

Επειδή κατά το αρ. 2 παρ. 2 του ΚΕΔΕ "Νόμιμος τίτλος εισπράξεως είναι: α) Η κατά τους κειμένους νόμους βεβαίωσις και ο ... προσδιορισμός του εισπρακτέου ποσού, του είδους του εσόδου και της αιτίας δι΄ ην οφείλεται, β) Η εξ εγγράφων δημοσίων ή ιδιωτικών αποδεικνυομένη οφειλή, γ) Η εξ εγγράφων δημοσίων ή ιδιωτικών πιθανολογουμένη ... ως προς την ύπαρξη και το ποσό αυτής οφειλή, δ) ...".

Εξάλλου, με τον Ν. 2717/1999 περί Κώδικος Διοικητικής Δικονομίας (Κ.Διοκ.Δ.) ερρυθμίσθη η εκδίκασις των διοικητικών διαφορών ουσίας από τα τακτικά διοικητικά δικαστήρια (αρ. 1) καταργηθείσης από της ενάρξεως ισχύος του πάσης γενικής ή ειδικής διατάξεως, η οποία αναφέρεται εις θέμα ρυθμιζόμενο από αυτόν (αρ. 285 παρ. 1). Με το αρ. 217 του Κώδικος αυτού, ορίσθηκε ότι

ανακοπή χωρεί κατά πάσης πράξεως η οποία εκδίδεται εις τα πλαίσια της διοικητικής εκτελέσεως και ιδίως α) κατά της πράξεως της ταμειακής βεβαιώσεως του εσόδου, β) της κατασχετηρίου εκθέσεως, γ) του προγράμματος πλειστηριασμού, Κ.Ο.Κ. Περαιτέρω, με την παρ. 4 του άρ. 224 του Κ.Διοικ.Δ. ορίσθηκε ότι: "4. Στην περίπτωση της ανακοπής κατά της ταμειακής βεβαίωσης, επιτρέπεται ο παρεμπίπτων έλεγχος, κατά το νόμο και τα πράγματα του τίτλου βάσει του οποίου έγινε η βεβαίωση, εφόσον δεν προβλέπεται κατ΄ αυτού ένδικο βοήθημα που επιτρέπει τον έλεγχό του κατά το νόμο και την ουσία ή δεν υφίσταται σχετικώς δεδικασμένο".

Κατά συνταγματικώς επιβεβλημένη (άρ. 20, παρ. 1 του Συντάγματος) ερμηνεία της διατάξεως της παραγράφου 4 του άρ. 224 του Κ.Διοικ.Δ. - η οποία πρέπει να γίνη σε συνδυασμό προς το άρ. 73 παρ. 1 και 2 του Κ.Ε.Δ.Ε. που δεν καταργήθηκε καθ΄ ό μέτρο καλύπτει θέματα δικαστικής προστασίας που άφισε αρρύθμιστα ο Κ.Διοικ.Δ. (βλ. άρ. 285 παρ. του Κ.Διοικ.Δ., καθώς και μειοψ. εις 3229/2004 απόφ. του Τριμ. Διοικ. Πρωτ. Πειραιώς, ΕΔΚΑ 2005 σ. 390-398, άλλως ΣτΕ 3529/2001, Διοικ. Δίκη 2002, σ. 37 επ.) - επιτρέπεται ο παρεμπίπτων έλεγχος, κατά το νόμο και τα πράγματα, των διαδικαστικών προϋποθέσεων της συγκροτήσεως τoυ νομίμου τίτλου βάσει του οποίου έγινε η ταμεική βεβαίωση, ακόμη και όταν προβλέπεται κατά της διοικητικής πράξεως με την οποία συγκροτείται ο νόμιμος τίτλος ένδικο βοήθημα το οποίο επιτρέπει τον έλεγχό της κατά το νόμο και την ουσία, εφόσον αυτό ασκήθηκε εμπροθέσμως και υπάρχει ως προς αυτό εκκρεμοδικία.

Επειδή με το αρ. 69 του Ν. 2238/1994 περί Κώδικος Φορολογίας Εισοδήματος (Κ.Φορ.Εισ.) ορίζεται ότι αντίγραφο του φύλλου ελέγχου που εκδίδεται κατά τις διατάξεις του άρθρου 68, κοινοποιείται στον υπόχρεο μαζί με

την σχετική έκθεση ελέγχου και ότι για την επίδοση του φύλλου ελέγχου εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του Κώδικος Φορολογικής Δικονομίας, οι οποίες ήδη αντικατεστάθησαν κατ΄ αρχήν, από τις αντίστοιχες διατάξεις του Κώδικος Διοικητικής Δικονομίας (Ν. 2717/1999) - κατ΄ αρχήν, ήτοι καθ΄ ό μέρος ερρυθμίσθησαν με το Κ.Διοικ.Δ. τα αυτά θέματα (βλ. άρ. 285 παρ. 1 του Κ.Διοικ.Δ.).

Επειδή με τον Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, (Ν. 2717/1999) ορίζονται, μεταξύ άλλων, τα εξής: "`Αρθρο 44. 1. Για κάθε πράξη της διαδικασίας, που διενεργεί δικαστής, δικαστικός υπάλληλος ή άλλο αρμόδιο όργανο, μόνος ή κατά σύμπραξη, συντάσσεται έκθεση, εφόσον ο Κώδικας δεν ορίζει διαφορετικά. 2. Η έκθεση συντάσσεται αμέσως μετά τη διενέργεια της πράξης. Κατά τη σύνταξή της πρέπει να παρευρίσκονται όλοι όσοι συνέπραξαν ή παραστάθηκαν κατά τη διενέργεια της πράξης. 3. Με την επιφύλαξη όσων ορίζουν ειδικότερες διατάξεις, η έκθεση πρέπει να μνημονεύει: α) τον τόπο και το χρόνο που διενεργήθηκε η πράξη και β) το ονοματεπώνυμο και την ιδιότητα του οργάνου που διενέργησε την πράξη, εκείνων που συνέπραξαν ή παραστάθηκαν κατά τη διενέργειά της, καθώς και εκείνου που συνέταξε την έκθεση. 4. ............ 5. Η έκθεση, αφού αναγνωστεί, υπογράφεται από αυτόν που τη συνέταξε, καθώς και από τα πρόσωπα που διενέργησαν τη διαδικαστική πράξη ή που συνέπραξαν ή παραστάθηκαν κατά τη διενέργειά της. Η τυχόν άρνηση ή αδυναμία υπογραφής μνημονεύεται ρητώς. `Αρθρο 41 ..... `Αρθρο 50. (Επιδόσεις) Προς ιδιώτες. 1. Οι επιδόσεις προς τους ιδιώτες διενεργούνται στην κατοικία ή στο χώρο της εργασίας, κατά περίπτωση, προσωπικώς στους ίδιους ή στους νόμιμους αντιπροσώπους ή στους εκπροσώπους στους δικαστικούς πληρεξούσιους ή στους αντικλήτους τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις ειδικότερες αντίστοιχες διατάξεις. 2. Για την εφαρμογή των διατάξεων του Κώδικα, νοείται, ως κατοικία, η οικία, το διαμέρισμα και γενικώς ο στεγασμένος χώρος που προορίζεται για διημέρευση και διανυκτέρευση, ενώ, ως χώρος εργασίας, ο χώρος άσκησης της επαγγελματικής δραστηριότητας. Η τυχόν προσωρινή μη χρησιμοποίηση των χώρων αυτών για το σκοπό που προορίζονται δεν ασκεί επιρροή. `Αρθρο 51. (Επιδόσεις) Στην κατοικία. 1. Αν τα πρόσωπα που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 50 απουσιάζουν από την κατοικία τους, το έγγραφο παραδίδεται στο σύζυγο ή σε οποιονδήποτε από τους συγγενείς ή σε μέλος του προσωπικού, εφόσον τα πρόσωπα αυτά συνοικούν μαζί τους και, σε περίπτωση μη ανεύρεσης κανενός από τα παραπάνω πρόσωπα, σε οποιονδήποτε από τους λοιπούς συνοίκους. 2. Σύνοικοι θεωρούνται και οι θυρωροί των πολυκατοικιών, καθώς και οι διευθυντές ξενοδοχείων ή οικοτροφείων. Οι ένοικοι άλλων διαμερισμάτων δεν θεωρούνται σύνοικοι. 3. Η επίδοση στα πρόσωπα που προβλέπουν οι προηγούμενες παράγραφοι επιτρέπεται εφόσον, κατά την κρίση του οργάνου που ενεργεί την επίδοση, αυτά έχουν συνείδηση των πράξεών τους. `Αρθρο 52. Στο χώρο εργασίας. 1. Αν τα πρόσωπα που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 50 απουσιάζουν από το κατάστημα, το γραφείο ή το εργαστήριο όπου εργάζονται, το έγγραφο παραδίδεται σε συνεταίρο ή συνεργάτη ή υπάλληλο, που εργάζεται στον ίδιο χώρο. Αν τα πρόσωπα αυτά είναι δημόσιοι υπάλληλοι ή υπάλληλοι άλλων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, το έγγραφο παραδίδεται στο διευθυντή της υπηρεσίας ή στον προϊστάμενο του τμήματος στο οποίο αυτά εργάζονται. 2. Η διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 51 εφαρμόζεται και στις επιδόσεις του άρθρου αυτού. `Αρθρο 53 ............... `Αρθρο 56. Έκθεση. 1. Για κάθε επίδοση, το όργανο που τη διενεργεί συντάσσει έκθεση. 2. Η έκθεση, εκτός από τα στοιχεία που ορίζονται στην παρ. 3 του άρθρου 44, πρέπει να μνημονεύει: α) την παραγγελία προς επίδοση, β) σαφή προσδιορισμό του επιδοτέου εγγράφου και των προσώπων τα οποία αφορά, γ) την ημέρα και την ώρα της επίδοσης, δ) το πρόσωπο στο οποίο παραδόθηκε το έγγραφο και την ιδιότητα με την οποία το παρέλαβε, καθώς και ε) τους λόγους που προκάλεσαν τη θυροκόλληση. 3. Η έκθεση υπογράφεται από το όργανο της επίδοσης, καθώς και από το πρόσωπο στο οποίο παραδόθηκε το έγγραφο. Σε περίπτωση θυροκόλλησης, η έκθεση υπογράφεται από το όργανο και το μάρτυρα. 4. Το όργανο της επίδοσης οφείλει να σημειώνει, στο έγγραφο και να βεβαιώνει την ημέρα και την ώρα της παράδοσης ή της θυροκόλλησης. Σε περίπτωση διαφοράς ανάμεσα στην έκθεση και στη σημείωση, επικρατεί η ημέρα και ώρα που μνημονεύονται στην έκθεση. `Αρθρο 57 .....".

Επειδή κατά την έννοια των ανωτέρω διατάξεων, οι επιδόσεις προς τους ιδιώτες διενεργούνται προσωπικώς στους ίδιους ή στους νόμιμους αντιπροσώπους ή στους εκπροσώπους ή στους δικαστικούς πληρεξουσίους ή στους αντικλήτους τους, στην κατοικία ή στο χώρο της εργασίας, κατά περίπτωση, αλλά α) αν τα πρόσωπα αυτά απουσιάζουν από την κατοικία τους, το έγγραφο παραδίδεται στο σύζυγο ή σε οποιονδήποτε από τους συγγενείς ή σε μέλος του προσωπικού, εφόσον τα πρόσωπα αυτά συνοικούν μαζί τους και, σε περίπτωση μη ανεύρεσης κανενός από τα παραπάνω πρόσωπα, σε οποιονδήποτε από τους λοιπούς συνοίκους και β) αν τα πρόσωπα αυτά απουσιάζουν από το κατάστημα, το γραφείο ή το εργαστήριο όπου εργάζονται, το έγγραφο παραδίδεται σε συνεταίρο ή συνεργάτη ή υπάλληλο, που εργάζεται στον

ίδιο χώρο, ή, αν τα πρόσωπα αυτά είναι δημόσιοι υπάλληλοι ή υπάλληλοι άλλων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, το έγγραφο παραδίδεται στο διευθυντή της υπηρεσίας ή στον προϊστάμενο του τμήματος στο οποίο αυτά εργάζονται. Περαιτέρω, προκειμένου να χωρήση εγκύρως η επίδοση με παράδοση του επιδοτέου εγγράφου, αντί εις τον προς όν η επίδοση προσωπικώς (διάδικο ή νόμιμο αντιπρόσωπο ή εκπρόσωπο ή δικαστικό πληρεξούσιο ή αντίκλητο αυτού), στα πρόσωπα που αναφέρονται στα άρθρα 51 και 52 του Κ.Διοικ.Δ. (δηλαδή κατά τας ανωτέρω διακρίσεις είτε εις σύζυγο ή σύνοικο κ.λ.π., είτε εις συνεταίρο ή συνεργάτη ή υπάλληλο κ.λ.π.), προϋπόθεση είναι να μην ευρεθή από το όργανο επιδόσεως, ήτοι να απουσιάζη κατά την ημερομηνία και ώρα της επιδόσεως από την οικία ή κατάστημα κατά περίπτωση, το προς όν η επίδοση πρόσωπο (δηλαδή ο ίδιος ο διάδικος ή ο νόμιμος αντιπρόσωπος ή ο εκπρόσωπος ή ο δικαστικός πληρεξούσιος ή ο αντίκλητος αυτού), και να βεβαιώνεται ρητώς στην έκθεση επιδόσεως αυτή η μη εύρεσις ή απουσία, μαζί με το όνομα και την ιδιότητα του παραλαβόντος το έγγραφο, ως συζύγου ή συνοίκου κ.λ.π. ή ως συνεταίρου, συνεργάτου, υπαλλήλου κ.λ.π. του προς όν η επίδοση προσώπου.

Επειδή ειδικώτερα, κατά την έννοια των ανωτέρω διατάξεων, προκειμένου περί επιδόσεως εις νομικό πρόσωπο, η επίδοση πρέπει να γίνεται στον κατά τον νόμο ή το καταστατικό εκπρόσωπο αυτού (χάριν συντομίας "νόμιμο εκπρόσωπο") και μόνον επί μη ευρέσεως αυτού από το όργανο επιδόσεως, ήτoι επί απουσίας του νομίμου εκπροσώπου κατά την ημερομηνία και ώρα της επιδόσεως από το κατάστημα του νομικού προσώπου, ή από το τυχόν έτερο κατάστημα όπου αυτός εργάζεται, ή από την οικία του, αν η επίδοσις γίνεται στην οικία του νομίμου εκπροσώπου - απουσίας ή μη ευρέσεως βεβαιουμένης ρητώς στην οικεία έκθεση επιδόσεως (βλ. ΣτΕ 544/1996, Διοικ. Δίκη 1996 σ. 768, 621, 537/1996, ΔΦΝ 1997 σ. 798, 2745/1987, ΔΦΝ 1988 σ. 3290 - 3291/1985 ΔΦΝ 1986 σ. 653, 4788/1996 ΔΦΝ 1997 σ. 158) - δύναται να γίνη η επίδοση με παράδοση του επιδοτέου εγγράφου κατά το ως άνω άρθρο 52 του Κ.Διοικ.Δ. εις συνεταίρο ή συνεργάτη ή υπάλληλο κ.λ.π. του νομικού προσώπου, ή εις συνεταίρο ή συνεργάτη ή υπάλληλο κ.λ.π. του τυχόν ετέρου καταστήματoς όπου ο νόμιμος εκπρόσωπος εργάζεται, ή εις σύζυγο, σύνοικο κ.λ.π. κατά το ως άνω άρθρο 51 του Κ.Διοικ.Δ. αν η επίδοση γίνεται στην οικία του νομίμου εκπροσώπου.

Eπειδή εν προκειμένω, από τα στοιχεία του φακέλου προκύπτουν, μεταξύ άλλων, τα εξής: Διά της υπ΄ αριθμόν 6606/26-11-2004 ταμειακής βεβαιώσεως της Δημοσίας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) Μοσχάτου, βεβαιώθηκε ταμειακώς εις βάρος της ανακοπτούσης εταιρείας και ποσό 336.311 ευρώ (114.605.062 δραχμές), το οποίο αφορά εις κύριο και πρόσθετο φόρο εισοδήματος της ανακοπτούσης καταλογισθέντα με το υπ΄ αρ. 1537/2004 συμπληρωματικό φύλλο ελέγχου οικονομικού έτους 1998, του Προϊσταμένου του Π.Ε.Κ. Πειραιώς. Κατά του φύλλου ελέγχου αυτού, η ανακόπτουσα έχει ασκήσει την από 5-4-2005 προσφυγή (αρ. καταθέσεως αυτής στο Π.Ε.Κ. Πειραιώς, 9/7-4-2005). Με την κρινόμενη ανακοπή προβάλλεται ότι δεν συγκροτείται εις βάρος της ανακοπτούσης εταιρείας νόμιμος τίτλος, διότι με την ανακοπτομένη ταμειακή βεβαίωση βεβαιώθηκε εις βάρος της το σύνολο του ποσού που καταλογίσθηκε με το προαναφερθέν συμπληρωματικό φύλλο ελέγχου και διότι η κατά του φύλλου ελέγχου αυτού προσφυγή της ανακοπτούσης είναι εμπρόθεσμος, με αποτέλεσμα την κατ΄ αρχήν αναστολή εκτελέσεως του εν λόγω συμπληρωματικού φύλλου ελέγχου. Υποστηρίζει δε η ανακόπτουσα ότι η ως άνω προσφυγή της ασκήθηκε εμπροθέσμως, επικαλουμένη μεταξύ άλλων (σελ. 5 της ανακοπής), ότι δεν έλαβε χώρα νόμιμος επίδοσις του προαναφερθέντος φύλλου ελέγχου, καθ΄ όσον στο συνταγέν σχετικώς αποδεικτικό επιδόσεως, ενώ βεβαιώνεται ότι ο επιμελητής ευρήκε το νομικό πρόσωπο της εταιρείας και άρα έπρεπε να επιδώση το ως άνω φύλλο ελέγχου στον νόμιμο εκπρόσωπο της ανακοπτούσης, παρέδωσε το φύλλο ελέγχου σε τρίτο πρόσωπο, χωρίς να βεβαιώση στο αποδεικτικό επιδόσεως ότι προηγουμένως αναζήτησε και δεν ευρήκε τον νόμιμο εκπρόσωπο της ανακοπτούσης, που ήταν ο Θε.... Πα..... Από το προσκομιζόμενο αποδεικτικό επιδόσεως του ως άνω συμπληρωματικού φύλλου ελέγχου, προκύπτει ότι την επίδοση έκανε ο Εμ.... Λι...., επιμελητής ΠΕΚ Πειραιώς την 7-7-2004, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11η, ότι αυτός, αφού βρήκε "αυτόν" (τον προς όν η επίδοση, δηλαδή την ανακόπτουσα ΕΠΕ), επέδωσε αυτό (το ως άνω φύλλο ελέγχου) στον λογιστή της ΕΠΕ, ο τελευταίος δε, υπογράφει ως παραλαβών το έγγραφο, με μνεία ολογράφως του ονόματός του (Κω.... Γκ.....). Η διάδικος αρχή, υποστηρίζει ότι νομίμως έλαβε χώρα η ως άνω επίδοσις και ότι άρα παρελθούσης της προσθεσμίας ασκήσεως προσφυγής, συγκροτείται νόμιμος τίτλος εις βάρος της ανακοπτούσης από το ως άνω φύλλο ελέγχου.

Επειδή βάσει των ανωτέρω διατάξεων και εν όψει των ως άνω πραγματικών δεδομένων, το Δικαστήριο κρίνει ότι, αφού η επίδοση του ως άνω φύλλο ελέγχου έγινε με παράδοση αυτού στον λογιστή της ανακοπτούσης ΕΠΕ Κω...... Γκ....., δηλαδή σε συνεργάτη της ανακοπτούσης εταιρείας, έπρεπε κατά τις διατάξεις που προεξετέθησαν, προηγουμένως ο επιμελητής που προέβη στην επίδοση να έχη αναζητήσει και να μην έχη ανεύρει τον νόμιμο εκπρόσωπο της ανακοπτούσης, βεβαιώνοντας στο ως άνω αποδεικτικό επιδόσεως, ότι δεν ευρήκε τον νόμιμο εκπρόσωπο της ανακοπτούσης, ή ότι αυτός απουσίαζε κατά τον χρόνον της επιδόσεως, και ότι κατόπιν τούτου, ή διά τούτο, προέβη στην παράδοση του ως άνω φύλλου ελέγχου στον λογιστή, ή ενδεχομένως σε υπάλληλο, της εταιρείας αυτής. Εν προκειμένω όμως, βεβαιώνει ο ως άνω επιμελητής απλώς ότι αφού ευρήκε "αυτόν", δηλαδή το νομικό πρόσωπο της ανακοπτούσης επέδωσε το ως άνω φύλλο ελέγχου στον λογιστή της ΕΠΕ. Επομένως, σύμφωνα με όσα προαναφέρθηκαν, αφού δεν βεβαιώνεται στο ανωτέρω αποδεικτικό επιδόσεως ότι προηγουμένως αναζητήθηκε κατά την ημέρα και ώρα της επιδόσεως, αλλά δεν ευρέθη, ο νόμιμος εκπρόσωπος της ανακοπτούσης, ή ότι αυτός απουσίαζε, και αφού δεν βεβαιώνεται στο εν λόγω αποδεικτικό ούτε ότι ο ως άνω λογιστής που παρέλαβε ήταν και νόμιμος εκπρόσωπος της ανακοπτούσης εταιρείας, ούτε ότι αυτός είχε εξουσιοδότηση από τον νόμιμο εκπρόσωπο προς παραλαβή εγγράφων, ή του συγκεκριμένου εγγράφου, δεν έγινε νομίμως η επίδοση του προαναφερθέντος συμπληρωματικού φύλλου ελέγχου και είναι βάσιμος ο λόγος της ανακοπής κατά τον οποίο ασκήθηκε εμπροθέσμως προσφυγή κατά του εν λόγω φύλλου ελέγχου και ότι δεν συγκροτείται από αυτό νόμιμος τίτλος για την βεβαίωση ταμειακώς του συνόλου του χρέους που καταλογίσθηκε με αυτό (το φύλλο ελέγχου) - ως εκ τούτου δε, η εξέτασις των λοιπών λόγων της ανακοπής παρέλκει. Βάσει όλων των ανωτέρω, πρέπει να γίνη δεκτή η κρινόμενη ανακοπή και να ακυρωθή η ανακοπτόμενη ταμειακή βεβαίωση (βλ. άρ. 225 Κ.Διοικ.Δ.), καθ΄ ό μέρος αυτή αναφέρεται εις το ως άνω χρέος από φόρο εισοδήματος (κύριο και πρόσθετο), οικονομικού έτους 1998 της ανακοπτούσης, απαλλασσομένου του Δημοσίου, κατ΄ εκτίμηση των περιστάσεων από την υποχρέωση καταβολής της δικαστικής δαπάνης της ανακοπτούσης (κατ΄ άρ. 275 παρ. 1 του Κ.Διοικ.Δ.) και διατασσσομένης της επιστροφής στην ανακόπτουσα του κατατεθέντος ποσού παραβόλου (κατ΄ άρ. 277 παρ. 9 Κ.Διοικ.Δ.).

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: