Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

Σύμβαση
ΕΛΛΑΔΑΣ - ΝΟΡΒΗΓΙΑΣ

Ν. 1924/91 (ΦΕΚ 16 Α/15-2-91) ΣΥΜΒΑΣΗ

Μεταξύ του Βασιλείου της Νορβηγίας και της Ελληνικής Δημοκρατίας για την αποφυγή της διπλής φορολογίας και την αποτροπή της φοροδιαφυγής αναφορικά με τους φόρους εισοδήματος και του κεφαλαίου.

Η Κυβέρνηση του Βασιλείου της Νορβηγίας και η Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας, επιθυμώντας να συνάψουν Σύμβαση για την αποφυγή της διπλής φορολογίας και την αποτροπή της φοροδιαφυγής αναφορικά με τους φόρους εισοδήματος και κεφαλαίου, συμφώνησαν τα ακόλουθα:

`Αρθρο 1 Πρόσωπα επί των οποίων εφαρμόζεται η Σύμβαση
`Αρθρο 2 Φόροι που καλύπτονται
`Αρθρο 3 Γενικοίορισμοί
`Αρθρο 4 Κάτοικος
`Αρθρο 5 Μόνιμηεγκατάσταση
`Αρθρο 6 Εισόδημα από ακίνητη περιουσία
`Αρθρο 7 Κέρδηεπιχειρήσεων
`Αρθρο 8 Ναυτιλιακές και αεροπορικές μεταφορές
`Αρθρο 9 Συνδεόμενες επιχειρήσεις
`Αρθρο 10 Μερίσματα
`Αρθρο 11 Τόκοι
`Αρθρο 12 Δικαιώματα
`Αρθρο 13 Ωφέλειααπόκεφάλαιο
`Αρθρο 14 Μη εξαρτημένες προσωπικές υπηρεσίες
`Αρθρο 15 Εξαρτημένες προσωπικές υπηρεσίες
`Αρθρο 16 Αμοιβέςδιευθυντών
`Αρθρο 17 Καλλιτέχνες και αθλητές
`Αρθρο 18 Συντάξεις, επιδόματα και πληρωμές του συστήματος κοινωνικών ασφαλίσεων
`Αρθρο 19 Κυβερνητικές υπηρεσίες
`Αρθρο 20 Σπουδαστές
`Αρθρο 21 Υπεράκτιες (offshore) δραστηριότητες
`Αρθρο 22 `Αλλαεισοδήματα
`Αρθρο 23 Κεφάλαιο
`Αρθρο 24 Αποφυγή διπλής φορολογίας
`Αρθρο 25 Μη διακριτική μεταχείριση
`Αρθρο 26 Διαδικασία αμοιβαίου διακανονισμού
`Αρθρο 27 Ανταλλαγή πληροφοριών
`Αρθρο 28 Συνδρομήστηνείσπραξη
`Αρθρο 29 Διπλωματικοί αντιπρόσωποι και προξενικοί λειτουργοί
`Αρθρο 30 Θέσησεισχύ
`Αρθρο 31 Λήξη

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ

Κατά την υπογραφή σήμερα της Σύμβασης μεταξύ του Βασιλείου της Νορβηγίας και της Ελληνικής Δημοκρατίας για την αποφυγή της διπλής φορολογίας και την αποτροπή της φοροδιαφυγής αναφορικά με τους φόρους εισοδήματος και κεφαλαίου οι υπογεγραμμένοι συμφώνησαν στις ακόλουθες διατάξεις οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της εν λόγω Σύμβασης.

Τα Συμβαλλόμενα Κράτη συμφώνησαν ότι το άρθρο 24 στην περίπτωση της Νορβηγίας με αίτηση της Νορβηγίας, η οποία προωθείται με διακοίνωση μέσω της διπλωματικής οδού, θα αντικατασταθεί από το ακόλουθο κείμενο, το οποίο τίθεται σε ισχύ σε 30 μέρες από την επιβεβαίωση μέσω της διπλωματικής οδού της λήψης της διακοίνωσης αυτής και θα εφαρμόζεται κατ΄ αρχήν όσον αφορά φόρους εισοδήματος ή κεφαλαίου που σχετίζονται με το ημερολογιακό έτος (συμπεριλαμβανομένων των λογιστικών χρήσεων που αρχίζουν στο εν λόγω έτος) που ακολουθεί εκείνο κατά το οποίο έγινε η ανταλλαγή των διακοινώσεων:

«Στη Νορβηγία

Όταν κάτοικος Νορβηγίας αποκτά εισόδημα ή κατέχει κεφάλαιο το οποίο σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας Σύμβασης φορολογείται στην Ελλάδα, η Νορβηγία χορηγεί έκπτωση από το φόρο εισοδήματος ή κεφαλαίου αυτού του προσώπου ποσού ίσου προς το φόρο που καταβάλλεται στην Ελλάδα. Η εν λόγω έκπτωση δεν θα ξεπερνά εν τούτοις εκείνο το τμήμα του Νορβηγικού φόρου, όπως υπολογίστηκε πριν χορηγηθεί η έκπτωση, το οποίο αναλογεί στο εισόδημα που αποκτήθηκε ή στο κεφάλαιο που κατέχεται στην Ελλάδα».

Σε επιβεβαίωση των ανωτέρω οι υπογεγραμμένοι δεόντως εξουσιοδοτημένοι γι΄ αυτό αντίστοιχα από τις Κυβερνήσεις τους υπέγραψαν το Πρωτόκολλο.

Έγινε σε δύο αντίτυπα στο Όσλο την 27η μέρα του Απριλίου 1988, στην Αγγλική γλώσσα.

`Αρθρο δεύτερο

Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, της δε κυρουμένης Σύμβασης από την ολοκλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 30 αυτής.

Παραγγέλλουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως Νόμου του Κράτους.

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: