Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αθήνα, 13 Ιανουαρίου 2022

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων

Αρ.Πρωτ.: Ε.2005

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΚ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΦΠΑ

ΤΜΗΜΑ Β ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Θέμα:

Κοινοποίηση της υπό στοιχεία Α.1263/23-12-2021 κοινής απόφασης Υφυπουργού Οικονομικών και Διοικητή ΑΑΔΕ με θέμα «Τήρηση Ηλεκτρονικού Μητρώου Επιτηδευματιών Αλκοολούχων Ποτών και εφαρμογή Ηλεκτρονικού Συστήματος Ταυτοποίησης Αλκοολούχων Ποτών» (Β 6317).

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Α) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Η παρούσα Εγκύκλιος αφορά στην κοινοποίηση της υπό στοιχεία Α.1263/23-12-2021 κοινής απόφασης Υφυπουργού Οικονομικών και Διοικητή ΑΑΔΕ με θέμα «Τήρηση Ηλεκτρονικού Μητρώου Επιτηδευματιών Αλκοολούχων Ποτών και εφαρμογή Ηλεκτρονικού Συστήματος Ταυτοποίησης Αλκοολούχων Ποτών» (Β΄6317).

Β) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Με την παρούσα εγκύκλιο κοινοποιείται η υπό στοιχεία Α.1263/23-12-2021 κοινή απόφαση Υφυπουργού Οικονομικών και Διοικητή ΑΑΔΕ (Β΄6317) με την οποία καθορίζονται οι λεπτομέρειες για την λειτουργία των ηλεκτρονικών εφαρμογών οι οποίες καθιερώθηκαν με τις

διατάξεις των άρθρων 4 και 5 του Ν.4758/2020 (Α΄242), με τις οποίες στο Ν.2960/2001 (Α΄265) προστέθηκαν τα άρθρα 93Α και 93Β αντίστοιχα και παρέχονται σχετικές οδηγίες εφαρμογής της.

Ειδικότερα με τις ρυθμίσεις της κοινοποιούμενης απόφασης καθορίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής των κάτωθι ηλεκτρονικών εφαρμογών :

α) του ηλεκτρονικού μητρώου επιτηδευματιών στο οποίο καταχωρίζονται και τηρούνται τα στοιχεία που αφορούν τα φυσικά και νομικά πρόσωπα τα οποία δραστηριοποιούνται στον τομέα παραγωγής, μεταποίησης και διάθεσης των αλκοολούχων ποτών όπως τα προϊόντα αυτά ορίζονται στην περ. α στο άρθρο 79 του Ν.2960/01 ήτοι αλκοολούχα ποτά τα οποία εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 80 του ιδίου νόμου και

β) του ηλεκτρονικού συστήματος για την παρακολούθηση (ταυτοποίηση) των ετοίμων προς κατανάλωση αλκοολούχων ποτών όπως αυτά ορίζονται στην περ. α στο άρθρο 79 του ν.2960/01 ήτοι αλκοολούχα ποτά τα οποία εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 80 του ιδίου νόμου στο οποίο τα πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στον τομέα στον τομέα παραγωγής, μεταποίησης και διάθεσης των αλκοολούχων ποτών οφείλουν να καταχωρίζουν στοιχεία αναφορικά με την παραγωγή, την μεταποίηση και τη διάθεση προϊόντων αυτών.

Γ) ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η εν λόγω ρύθμιση αφορά τους επιτηδευματίες οι οποίοι δραστηριοποιούνται στον τομέα παραγωγής, μεταποίησης και διάθεσης των ετοίμων προς κατανάλωση αλκοολούχων προϊόντων όπως τα προϊόντα αυτά ορίζονται στην περ. α στο άρθρο 79 του ν.2960/01 ήτοι αλκοολούχα ποτά τα οποία εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 80 του ιδίου νόμου.

Επιπλέον αφορά τις τελωνειακές και χημικές αρχές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, οι οποίες θα εφαρμόσουν τις κοινοποιούμενες διατάξεις.

Σκοπός της παρούσας εγκυκλίου είναι η ενημέρωση των επιτηδευματιών οι οποίοι δραστηριοποιούνται στον τομέα παραγωγής, μεταποίησης και διάθεσης των ετοίμων προς κατανάλωση αλκοολούχων ποτών όπως αυτά ορίζονται στην περ. α στο άρθρο 79 του Ν.2960/01, δηλ των ετοίμων προς κατανάλωση αλκοολούχων ποτών τα οποία εμπίπτουν στις διατάξεις άρθρου 80 του ιδίου νόμου, σχετικά με την υποχρέωση :

α) εγγραφής τους στο ηλεκτρονικό μητρώο επιτηδευματιών αλκοολούχων ποτών όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 93 Α του Ν.2960/01 (Α΄265) και

β) καταχώρισης στοιχείων σχετικά με την παραγωγή, παραλαβή και διάθεση αλκοολούχων προϊόντων που ανήκουν στην ως άνω κατηγορία με βάση την ένδειξη παρτίδας στο Ηλεκτρονικό σύστημα Ταυτοποίησης Αλκοολούχων ποτών όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 93Β του ιδίου ως άνω άρθρου.

Ειδικότερα, επισημαίνονται τα ακόλουθα:

1. Υποχρέωση εγγραφής στο ηλεκτρονικό μητρώο επιτηδευματιών αλκοολούχων ποτών έχουν οι επιτηδευματίες οι οποίοι ασκούν οποιαδήποτε από τις κάτωθι δραστηριότητες που αφορούν σε έτοιμα προς κατανάλωση αλκοολούχα ποτά:

- παράγουν, ή

- εισάγουν, ή

- παραλαμβάνουν από άλλα κ-μ, ή

- διαθέτουν τα προϊόντα μέσω χονδρικής πώλησης στο εσωτερικό της χώρας και ταυτόχρονα διαθέτουν Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (κύριας ή και δευτερεύουσας) που εμπίπτουν στον κλάδο χονδρικού εμπορίου (ΚΑΔ 46).

2. Τα ως άνω πρόσωπα, έχουν υποχρέωση καταχώρισης στοιχείων στο ηλεκτρονικό σύστημα για την παρακολούθηση (ταυτοποίηση) των ετοίμων προς κατανάλωση αλκοολούχων ποτών, σχετικά με την παραγωγή, παραλαβή και διάθεση μόνο ως προς τα έτοιμα προς κατανάλωσης αλκοολούχα ποτά που εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ. α) του άρθρου 79 του ν.2960/2001 όπως αυτά εξειδικεύονται στο άρθρο 80 αυτού και όχι στις λοιπές κατηγορίες αλκοολούχων ποτών των παρ. β) γ) δ) και ε) του ιδίου άρθρου (δηλαδή, εξαιρούνται από την υποχρέωση καταχώρησης στοιχεία, η μπύρα, τα ενδιάμεσα προϊόντα, το κρασί και τα ποτά παρασκευαζόμενα με ζύμωση).

Τέλος, επισημαίνεται ότι η έναρξη ισχύος της κοινοποιούμενης απόφασης θα καθοριστεί με νεότερη κοινή Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών και Διοικητή της ΑΑΔΕ με την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας του Ηλεκτρονικού Μητρώου Επιτηδευματιών Αλκοολούχων Ποτών και του Ηλεκτρονικού Συστήματος Ταυτοποίησης Αλκοολούχων Ποτών και θα ακολουθήσουν σχετικές οδηγίες αναφορικά με την τη χρήση των εν λόγω εφαρμογών από τους εμπλεκόμενους φορείς και υπηρεσίες.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: