Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ

Αρ. Φύλλου 235
1 Νοεμβρίου 2013

ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘ. 4203

Ρυθμίσεις θεμάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και άλλες διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
`Αρθρο 1 `Αδειες εγκατάστασης
`Αρθρο 2 Μεγάλοι Υδροηλεκτρικοί Σταθμοί (ΥΗΣ)
`Αρθρο 3 Μεταφορά θέσης εγκατάστασης
`Αρθρο 4 Όροι και προϋποθέσεις για εγκατάσταση μικρών ανεμογεννητριών
`Αρθρο 5 Επιμερισμός ειδικού τέλους στους οικιακούς καταναλωτές περιοχών όπου εγκαθίστανται έργα ΑΠΕ
`Αρθρο 6 Προσθήκη διατάξεων στο Ν . 3468/2006
`Αρθρο 7 Ρύθμιση θεμάτων τιμών αποζημίωσης ενέργειας από σταθμούς Α.Π.Ε.
`Αρθρο 8 Έργα υποδομής σε γεωργική γη υψηλής παραγωγικότητας
`Αρθρο 9 Όροι δόμησης για αιολικές εγκαταστάσεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
`Αρθρο 10 Σύνθεση και συγκρότηση επιτροπής καθορισμού λατομικών περιοχών
`Αρθρο 11 Τροποποίηση του άρθρου 3 του Ν. 1428/1984
`Αρθρο 12 Ρύθμιση μεταλλευτικών και λατομικών θεμάτων
`Αρθρο 13 Ρύθμιση θεμάτων Ναξίας Σμύριδας
`Αρθρο 14
`Αρθρο 15 `Αδειες για έργα κατασκευής και συντήρησης υποδομών φυσικού αερίου
`Αρθρο 16
`Αρθρο 17 Τροποποιήσεις διατάξεων του Ν. 4001/2011
`Αρθρο 18 Θέματα Προσωπικού
`Αρθρο 19 Τροποποίηση των νόμων 3054/2002 και 4123/2013
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΤΕΛΙΚΕΣ, ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
`Αρθρο 20 Τελικές και μεταβατικές διατάξεις
`Αρθρο 21 Καταργούμενες διατάξεις
`Αρθρο 22
`Αρθρο 23
`Αρθρο 24
`Αρθρο 25 Θέματα Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Δημόσιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις
`Αρθρο 26
`Αρθρο 27
`Αρθρο 28 Έναρξη ισχύος

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 1 Νοεμβρίου 2013
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 1 Νοεμβρίου 2013
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: