Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

24 Ιανουαρίου 2017
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ
Αρ. Φύλλου 7

ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ. 4449

Υποχρεωτικός έλεγχος των ετήσιων και των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, δημόσια εποπτεία επί του ελεγκτικού έργου και λοιπές διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΣΚΟΠΟΣ, ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ
`Αρθρο 1 Σκοπός και πεδίο εφαρμογής (άρθρο 1 της Οδηγίας)
`Αρθρο 2 Ορισμοί (άρθρο 2 της Οδηγίας)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ, ΣΥΝΕΧΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ
`Αρθρο 3 Χορήγηση άδειας στους ορκωτούς ελεγκτές λογιστές και στις ελεγκτικές εταιρείες (άρθρο 3 της Οδηγίας)
`Αρθρο 4 Αναγνώριση ελεγκτικών εταιρειών (άρθρο 3α της Οδηγίας)
`Αρθρο 5 Εντιμότητα (άρθρο 4 της Οδηγίας)
`Αρθρο 6 Ανάκληση της επαγγελματικής άδειας ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας (άρθρο 5 της Οδηγίας)
`Αρθρο 7 Προσόντα (άρθρο 6 της Οδηγίας)
`Αρθρο 8 Επαγγελματικές εξετάσεις (άρθρο 7 της Οδηγίας)
`Αρθρο 9 Έλεγχος θεωρητικών γνώσεων (άρθρο 8 της Οδηγίας)
`Αρθρο 10 Απαλλαγές (άρθρο 9 της Οδηγίας)
`Αρθρο 11 Πρακτική άσκηση (άρθρο 10 της Οδηγίας)
`Αρθρο 12 Συνεχής εκπαίδευση (άρθρο 12 της Οδηγίας)
`Αρθρο 13 Χορήγηση άδειας σε ορκωτούς ελεγκτές λογιστές από άλλα κράτη - μέλη (άρθρο 14 της Οδηγίας)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΕ ΜΗΤΡΩΟ
`Αρθρο 14 Δημόσιο Μητρώο (άρθρο 15 της Οδηγίας)
`Αρθρο 15 Εγγραφή των ορκωτών ελεγκτών λογιστών στο Δημόσιο Μητρώο (άρθρο 16 της Οδηγίας)
`Αρθρο 16 Εγγραφή των ελεγκτικών εταιρειών στο Δημόσιο Μητρώο (άρθρο 17 της Οδηγίας)
`Αρθρο 17 Ενημέρωση των πληροφοριών του Δημόσιου Μητρώου (άρθρο 18 της Οδηγίας)
`Αρθρο 18 Τεκμηρίωση της ευθύνης για την παροχή των πληροφοριών του Δημόσιου Μητρώου (άρθρο 19 της Οδηγίας)
`Αρθρο 19 Γλώσσα τήρησης του Δημόσιου Μητρώου (άρθρο 20 της Οδηγίας)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ, ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ
`Αρθρο 20 Επαγγελματική δεοντολογία και σκεπτικισμός (άρθρο 21 της Οδηγίας)
`Αρθρο 21 Ανεξαρτησία και αντικειμενικότητα (άρθρο 22 της Οδηγίας)
`Αρθρο 22 Απασχόληση από ελεγχόμενες οντότητες πρώην ορκωτών ελεγκτών λογιστών ή υπαλλήλων ορκωτών ελεγκτών λογιστών ή ελεγκτικών εταιρειών (άρθρο 22α της Οδηγίας)
`Αρθρο 23 Προετοιμασία του υποχρεωτικού ελέγχου και αξιολόγηση των απειλών για την ανεξαρτησία (άρθρο 22β της Οδηγίας)
`Αρθρο 24 Εμπιστευτικότητα και επαγγελματικό απόρρητο (άρθρο 23 της Οδηγίας)
`Αρθρο 25 Η ανεξαρτησία και η αντικειμενικότητα των ορκωτών ελεγκτών λογιστών που διενεργούν τον υποχρεωτικό έλεγχο για λογαριασμό των ελεγκτικών εταιρειών (άρθρο 24 της Οδηγίας)
`Αρθρο 26 Εσωτερική οργάνωση των ορκωτών ελεγκτών λογιστών και ελεγκτικών εταιρειών (άρθρο 24α της Οδηγίας)
`Αρθρο 27 Οργάνωση του έργου (άρθρο 24β της Οδηγίας)
`Αρθρο 28 Αντικείμενο του υποχρεωτικού ελέγχου (άρθρο 25α της Οδηγίας)
`Αρθρο 29 Αμοιβή υποχρεωτικών ελέγχων (άρθρο 25 της Οδηγίας)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ E΄ ΕΛΕΓΚΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
`Αρθρο 30 Ελεγκτικά Πρότυπα (άρθρο 26 της Οδηγίας)
`Αρθρο 31 Υποχρεωτικοί έλεγχοι ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων (άρθρο 27 της Οδηγίας)
`Αρθρο 32 Έκθεση Ελέγχου (άρθρο 28 της Οδηγίας)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
`Αρθρο 33 Συστήματα Ποιοτικού Ελέγχου (άρθρο 29 της Οδηγίας)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
`Αρθρο 34 Όργανο επιβολής διοικητικών και πειθαρχικών κυρώσεων και διαδικασία (άρθρο 30 της Οδηγίας)
`Αρθρο 35 Συστήματα ερευνών και κυρώσεων (άρθρο 30 α-β-γ-δ-ε της Οδηγίας)
`Αρθρο 36 Ανταλλαγή Πληροφοριών (άρθρο 30στ της Οδηγίας)
`Αρθρο 37 Αστική ευθύνη - ασφαλιστική κάλυψη
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΚΡΑΤΩΝ - ΜΕΛΩΝ
`Αρθρο 38 Αρχές δημόσιας εποπτείας (άρθρο 32 της Οδηγίας)
`Αρθρο 39 Συνεργασία εποπτικών αρχών σε επίπεδο χωρών μελών (άρθρο 33 της Οδηγίας)
`Αρθρο 40 Αμοιβαία αναγνώριση των ρυθμιστικών διατάξεων των κρατών - μελών (άρθρο 34 της Οδηγίας)
`Αρθρο 41 Επαγγελματικό απόρρητο και συνεργασία των κρατών - μελών (άρθρο 36 της Οδηγίας)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄ ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΥΣΗ
`Αρθρο 42 Διορισμός Ορκωτού Ελεγκτή ή ελεγκτικής εταιρείας (άρθρο 37 της Οδηγίας)
`Αρθρο 43 Παύση και παραίτηση του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας (άρθρο 38 της Οδηγίας)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΟΣ
`Αρθρο 44 Επιτροπή Ελέγχου (άρθρο 39 της Οδηγίας)
`Αρθρο 45 Διατάξεις για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 537/2014 Έκθεση διαφάνειας (άρθρο 13 του Κανονισμού)
`Αρθρο 46 Διατάξεις για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 537/2014 Τήρηση αρχείων (άρθρο 15 του Κανονισμού)
`Αρθρο 47 Διατάξεις για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 537/2014 Διορισμός νόμιμων ελεγκτών ή ελεγκτικών γραφείων (άρθρο 16 του Κανονισμού)
`Αρθρο 48 Διατάξεις για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 537/2014 Διάρκεια της ελεγκτικής εργασίας (άρθρο 17 του Κανονισμού)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ΄ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΠΤΥΧΕΣ
`Αρθρο 49 Εγγραφή στο Δημόσιο Μητρώο και εποπτεία ελεγκτών και ελεγκτικών εταιρειών τρίτων χωρών (άρθρο 45 της Οδηγίας)
`Αρθρο 50 `Αδεια άσκησης επαγγέλματος σε ελεγκτές τρίτων χωρών (άρθρο 44 της Οδηγίας)
`Αρθρο 51 Συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές τρίτων χωρών (άρθρο 47 της Οδηγίας)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΒ΄ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
`Αρθρο 52 Μεταβατικές διατάξεις (άρθρο 51 της Οδηγίας)
`Αρθρο 53 Καταργούμενες διατάξεις
`Αρθρο 54 Τροποποίηση του Π.Δ. 190/2006
`Αρθρο 55 Παράταση προγραμμάτων καταπολέμησης της φτώχειας
`Αρθρο 56 Επίλυση διαφορών που προκύπτουν από τις Συμβάσεις Παροχής Υπηρεσιών μεταξύ των Παραχωρησιούχων και των αντισυμβαλλόμενών τους κρατικών χρηστών, στα πλαίσια των Συμβάσεων Παραχώρησης που αφορούν: (α) στην αναβάθμιση, συντήρηση, διαχείριση και λειτουργία Περιφερειακών Αεροδρομίων Κρήτης, Ηπειρωτικής Ελλάδας και Ιονίου, και (β) στην αναβάθμιση, συντήρηση, διαχείριση και λειτουργία Περιφερειακών Αεροδρομίων Αιγαίου, όπως αυτές κυρώθηκαν με τα άρθρα 215 και 216 αντίστοιχα του Ν. 4389/2016
`Αρθρο 57 Παραχώρηση χρήσης του με ΑΒΚ 976 Δημοσίου ακινήτου περιοχής Λαυρίου στην Ο.Σ.Υ.Ο. για λειτουργία παιδικής κατασκήνωσης
`Αρθρο 58 Παράταση προθεσμίας άρθρου 58 του Ν. 4446/2016
`Αρθρο 59
`Αρθρο 60
`Αρθρο 61
`Αρθρο 62 Έναρξη ισχύος

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του κράτους.

Αθήνα, 23 Ιανουαρίου 2017
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 24 Ιανουαρίου 2017
Ο επί της Δικαιοσύνης Υπουργός
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: