Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...
Τελευταία Κωδικοποίηση : Κωδικοποιημένος σύμφωνα με το Ν.4635/2019.

Στον παρόντα νόμο έχουν κωδικοποιηθεί τα εξής: άρθρο 38, άρθρο 39 και άρθρο 41

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Αθήνα 31 Ιουλίου 1990
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ
Αριθμός Φύλλου 101

Νόμος 1892

Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις. (Α΄ 101).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΚΙΝΗΤΡΑ ΠΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
`Αρθρο 1 Έννοια παραγωγικής επένδυσης
`Αρθρο 2 Υπαγόμενες επιχειρήσεις
`Αρθρο 3 Περιοχές της Επικράτειας
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
`Αρθρο 4 Περιεχόμενο της επιχορήγησης
`Αρθρο 5 Προϋποθέσεις και περιορισμοί για την επιχορήγηση επενδύσεων
`Αρθρο 6 Διαδικασία παροχής των επιχορηγήσεων επενδύσεων
`Αρθρο 7 Ύψος επιχορήγησης - Διαδικασία έγκρισης
`Αρθρο 8 Γνωμοδοτικές επιτροπές και όργανα ελέγχου
`Αρθρο 9 Ειδικές επενδύσεις
`Αρθρο 10 Συμμετοχή του Δημοσίου στις επιχορηγούμενες επιχειρήσεις. Μεταβίβαση των δικαιωμάτων αυτού
ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ
`Αρθρο 11 Περιεχόμενο και έκταση του κινήτρου
ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ
`Αρθρο 12 Περιεχόμενο και έκταση του κινήτρου
`Αρθρο 13 Προϋποθέσεις πραγματοποίησης αφορολόγητων εκπτώσεων
`Αρθρο 14 Φορολογία των εκπτώσεων
ΑΥΞΗΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ
`Αρθρο 15 Περιεχόμενο και έκταση του κινήτρου
`Αρθρο 16 Φορολογική μεταχείριση των αυξημένων αποσβέσεων
`Αρθρο 17 Λύση διαφορών
`Αρθρο 18 Επιστροφή επιχορήγησης που έχει καταβληθεί
`Αρθρο 19 Αφορολόγητες εκπτώσεις για χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού
`Αρθρο 20 Σχηματισμός ειδικού αφορολόγητου αποθεματικού επενδύσεων
`Αρθρο 21 Φορολογικά κίνητρα εμπορικών επιχειρήσεων
`Αρθρο 22 Μέριμνα για την έκδοση αδειών εγκατάστασης
`Αρθρο 23 Μεταβατικές διατάξεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ Δικαιοπραξίες στις παραμεθόριες περιοχές
`Αρθρο 24 Έννοια παραμεθόριων περιοχών
`Αρθρο 25 Απαγόρευση δικαιοπραξιών
`Αρθρο 26 Διαδικασία άρσης απαγορεύσεων
`Αρθρο 27 `Αρση απαγορεύσεων
`Αρθρο 28 Απόκτηση εμπραγμάτων ή ενοχικών δικαιωμάτων
`Αρθρο 29 Απόλυση εμπραγμάτων ή ενοχικών δικαιωμάτων
`Αρθρο 30 Ακυρότητες
`Αρθρο 31 Καταργούμενες διατάξεις
`Αρθρο 32 Οριοθέτηση περιοχών
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
ΑΡΘΡΟ 33 Προστασία μισθωτών προβληματικών επιχειρήσεων
ΑΡΘΡΟ 34 Επιδότηση απασχόλησης
ΑΡΘΡΟ 35 Σύσταση ειδικού λογαριασμού
ΑΡΘΡΟ 36 Έκταση εφαρμογής
ΑΡΘΡΟ 37 Επιμήκυνση χρόνου επιδότησης ανέργων
`Αρθρο 38 Μερική απασχόληση
Αρθρο 39 Κοινωνική ασφάλιση μερικώς απασχολουμένων
ΑΡΘΡΟ 40 Πρόσθετες ομάδες εργασίας
Αρθρο 41 Διευθέτηση χρόνου εργασίας
`Αρθρο 42 Ώρες λειτουργίας των καταστημάτων και εργασίας του προσωπικού τους
ΑΡΘΡΟ 43 Σύνδεσμη αμοιβής με την παραγωγικότητα
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΥΠΕΧΡΕΩΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΑΡΘΡΟ 44 Συμφωνίες πιστωτών και επιχείρησης
ΑΡΘΡΟ 45 Έκταση εφαρμογής
ΑΡΘΡΟ 46 Επιχειρήσεις υπαγόμενες στις διατάξεις του Ν. 1386/1983
ΑΡΘΡΟ 47 Έκταση εφαρμογής των διατάξεων του Ν. 1386/1983
ΑΡΘΡΟ 48 Σύσταση Επιτροπής Κώδικα Πτωχευτικού Δικαίου
`Αρθρο 49 Φορολογικές ρυθμίσεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ
ΑΡΘΡΟ 50 Κατάργηση διατάξεων
`Αρθρο 51 Επαναοριοθέτηση του δημόσιου τομέα
ΑΡΘΡΟ 52 Ρύθμιση θεμάτων εταιρειών της Α.Τ.Ε.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΤΗΣ Α.Τ.Ε.
ΑΡΘΡΟ 53 Ιδιωτικές κλινικές
ΑΡΘΡΟ 54 Διασφάλιση της ετοιμότητας της λειτουργίας του Ε.Σ.Υ.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΞΙΩΝ
ΑΡΘΡΟ 55 Ναυτικές εταιρείες
ΑΡΘΡΟ 56 Αποθετήρια
ΑΡΘΡΟ 57 Όργανα διοικήσεως
ΑΡΘΡΟ 58 Δηλώσεις
ΑΡΘΡΟ 59 Έγγραφα - Χρηματιστηριακές συμβάσεις
ΑΡΘΡΟ 60 Δικαίωμα εγγραφής
ΑΡΘΡΟ 61 Χρηματιστηριακός εκπρόσωπος
ΑΡΘΡΟ 62 Ρυθμίσεις για τους χρηματιστές
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄ Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας
`ΑΡΘΡΟ 63 Μέτρα για το δημογραφικό πρόβλημα
ΑΡΘΡΟ 64 Σταδιακή μείωση προνομιακών παροχών
ΑΡΘΡΟ 65 Θέματα εφαρμογής του Κοινοτικού Δικαίου
ΑΡΘΡΟ 66 Ρυξμίσεις για τους κατοίκους των κρατών - μελών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
ΑΡΘΡΟ 67 Πώληση συναλλάγματος
ΑΡΘΡΟ 68 Αναπτυξιακές εταιρείες και άλλες διατάξεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄ Αξιοποίηση περιουσίας του Δημοσίου
`Αρθρο 69 Σύσταση ανωνύμων εταιρειών για την αξιοποίηση δημόσιων κτημάτων
`Αρθρο 70 Καθορισμός δημόσιων εκτάσεων προς ανάπτυξη
`Αρθρο 71 Έκδοση κτηματικών ομολόγων
`Αρθρο 72 Πολεοδομική μελέτη των εκτάσεων
`Αρθρο 73 Εγγύηση του Δημοσίου
`Αρθρο 74 Διαδικαστικά θέματα - Παραγραφή
`Αρθρο 75 Έσοδα διάθεσης ομολόγων Χρηματοδότηση εταιρειών για κάλυψη δαπανών
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι Ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών
ΑΡΘΡΟ 76 Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ΄ Ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας
ΑΡΘΡΟ 77 Επανασύσταση Γνωμοδοτικής Επιτροπής Ν. 27/1975 και Ν. 29/1975 και άλλες διατάξεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΒ΄ Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό, τη βελτίωση λειτουργίας και τον έλεγχο της δημόσιας Διοικήσεις
ΑΡΘΡΟ 78 Σύσταση γενικών διευθύνσεων
ΑΡΘΡΟ 79 Σύσταση Υπηρεσιών
ΑΡΘΡΟ 80 Σύσταση μονάδων στρατιγικού σχεδιασμού και ανάλυσης πολιτικής
ΑΡΘΡΟ 81 Περιορισμός υπογραφών
ΑΡΘΡΟ 82 Προγράμματα διοικητικής εκπαίδευσης
ΑΡΘΡΟ 83 Βράβευση προτάσεων και μελετών
ΑΡΘΡΟ 84 Ενεργοποίηση Σώματος Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης
ΑΡΘΡΟ 85 Ανάθεση ελέγχων οικονομικής διαχείρισης στο Ελεγκτικό Συνέδριο
ΑΡΘΡΟ 86 Κυρώσες για τη μη έγκαιρη συμμόρφωση προς κυβερνητικές αποφάσεις ή μέτρα
ΑΡΘΡΟ 87 Απόσπαση ή διάθεση σε υπηρεσίες των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και άλλες διατάξεις
ΑΡΘΡΟ 88 Υποχρεώσεις αναδόχων έργων πληροφορικής
ΑΡΘΡΟ 89 Διαδικασία προμήθειας ειδών πληροφορικής
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΓ΄ Ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εξωτερικών
ΑΡΘΡΟ 90 Κατάργηση τμήματος διπλωματικής κατεύθυνσης
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΔ΄ Ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Πολιτισμού
ΑΡΘΡΟ 91 Περιοχή δόμησης σε αρχαιολογικούς χώρους
ΑΡΘΡΟ 92 Εκσυγχρονισμός πολιτικής για τις καλλιτεχνικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις και άλλες διατάξεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΕ΄ Ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών
ΑΡΘΡΟ 93 Κινητές επικοινωνίες και υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας
ΑΡΘΡΟ 94 Τέλη λειτουργίας ραδιοσταθμών C. B.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΣΤ΄ Ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων
ΑΡΘΡΟ 95 Αναγκαστικές απαλλοτριώσεις
ΑΡΘΡΟ 96 Χρήση, εκτέλεση και εκμετάλλευση δημόσιων έργων
ΑΡΘΡΟ 97 Χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων
ΑΡΘΡΟ 98 Οικιστική ανάπτυξη
ΑΡΘΡΟ 99 Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας και Θεσσαλονίκης
ΑΡΘΡΟ 100 Κτηματολόγιο
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ Ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών
`Αρθρο 101 Κεφαλαιοποίηση αφορολόγητων αποθεματικών
`Αρθρο 102 Ειδικές δαπάνες χωρίς δικαιολογητικά
`Αρθρο 103 Τροποποιήσεις διατάξεων του Ν. 1642/1986, παράταση ισχύος διατάξεων επιβολής τέλους ύδρευσης και αποχέτευσης και άλλες διατάξεις
`Αρθρο 104 Απαλλαγή του Οργανισμού Μεγάρου Μουσικής Αθηνών (Ο.Μ.Μ.Α.) από το Φ.Π.Α.
`Αρθρο 105 Σύσταση ειδικών νομοπαρασκευαστικών επιτροπών
`Αρθρο 106 Ενίσχυση κρατικών ορχηστρών
`Αρθρο 107 Καθαρό εισόδημα από τόκους
`Αρθρο 108 Κύρωση αποφάσεων
`Αρθρο 109 Διασφάλιση του κύρους των βιβλίων και των στοιχείων των επιτηδευματιών
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΗ΄ `Ασκηση αγροτικής πολιτικής
ΑΡΘΡΟ 110 Επανασύσταση και εκσυγχρονισμός της Αγροφυλακής
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΘ΄ Ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων
`ΑΡΘΡΟ 111 Εκσυγχρονισμός Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
`ΑΡΘΡΟ 112 Εκσυγχρονισμός Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
`ΑΡΘΡΟ 113 Θέματα υλικοτεχνικής υποδομής της εκπαίδευσης
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Κ΄ Ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Γεωργίας
`ΑΡΘΡΟ 114 Απαγόρευση ανοικοδόμησης δασικών εκτάσεων
`ΑΡΘΡΟ 115 Υποχρεωτική συνδρομή για την κατάσβεση πυρκαγιών σε δάση και δασικές εκτάσεις
`ΑΡΘΡΟ 116
`ΑΡΘΡΟ 117 Ποινές κατά παραβατών διατάξεων αναφερόμενων στην αντιμετώπιση των πυρκαγιών
`ΑΡΘΡΟ 118 Φύλαξη δημοτικών και κοινοτικών χώρων απορριμμάτων
`ΑΡΘΡΟ 119 Απαγόρευση ρίψεως υλικών ή απορριμμάτων σε δάση και δασικές εκτάσεις
`ΑΡΘΡΟ 120 Υποχρεωτική αναδάσωση δασικών εκτάσεων από το Δημόσιο
`Αρθρο 121 Έναρξη ισχύος

Αθήνα, 31 Ιουλίου 1990

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: