Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...
Τελευταία Κωδικοποίηση : Κωδικοποιημένη σύμφωνα με την Α 1020/2023.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αθήνα, 27 Δεκεμβρίου 2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΟΛ. 1274

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ Α΄

ΘΕΜΑ:Αποδεικτικό Ενημερότητας άρθρου 12 N . 4174/2013 (ΦΕΚ 170Α΄).

(δείτε το επικαιροποιημένο κείμενο της ΠΟΛ.1274/2013 μετά την τροποποίηση - συμπλήρωση με την ΠΟΛ.1065/2014)

- Οι διατάξεις της αριθ. ΠΟΛ. 1274/27-12-2013 (Β΄ 3398) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, με θέμα «Αποδεικτικό Ενημερότητας άρθρου 12 Ν. 4174/2013 (ΦΕΚ 170Α΄), όπως ισχύει» παύουν να ισχύουν κατά το μέρος που αντίκειται στις διατάξεις της Δ. ΟΡΓ. Α 1115805 ΕΞ 2017.

- Ε.2205/2021 «Επικαιροποίηση του κανονιστικού πλαισίου που ρυθμίζει την έκδοση αποδεικτικού ενημερότητας και βεβαίωσης οφειλής κατ΄ άρθρο 12 του Κ.Φ.Δ. - Παροχή διευκρινίσεων και οδηγιών.»

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των παρ. 5 και 8 του άρθρου 12, του N.4174/2013 (Α΄ 170) «Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις».

2. Τις διατάξεις της υποπαραγράφου Ε2 του N. 4093/2012 περί σύστασης θέσης Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων (Α΄222).

3. Την Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου αρ. 1 της 16.1.2013 (τ. Υ.Ο.Δ.Δ. 18), «Επιλογή και Διορισμός Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων».

4. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

`Αρθρο 1 Πράξεις και συναλλαγές για τις οποίες απαιτείται η προσκόμιση αποδεικτικού ενημερότητας
`Αρθρο 2 Εξαιρέσεις από την προσκόμιση
`Αρθρο 3 Προϋποθέσεις χορήγησης
`Αρθρο 4 Χρόνος ισχύος
`Αρθρο 5 Διαδικασία αίτησης - αναζήτησης - αρμόδιο όργανο
`Αρθρο 6 Τύπος και περιεχόμενο του αποδεικτικού ενημερότητας
`Αρθρο 7 Ποσοστό παρακράτησης επί αποδεικτικού ενημερότητας
`Αρθρο 8 Απόδοση παρακρατούμενων ποσών
`Αρθρο 9 Πρόσωπα τα οποία δύνανται να ζητούν και να λαμβάνουν το αποδεικτικό ενημερότητας
`Αρθρο 10 Λοιπά Θέματα
`Αρθρο 11 Προϋποθέσεις για την εφαρμογή της παραγράφου 8 του άρθρου 12 του Ν. 4174/2013
`Αρθρο 12

Ακριβές αντίγραφο

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Η Προϊσταμένη της Γραμματείας

ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: