Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αθήνα, 7 Οκτωβρίου 2020

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων

Αρ.Πρωτ.: Ε 2161

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ.

1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ε.Φ.Κ. & Φ.Π.Α.

ΤΜΗΜΑΤΑ Α΄ & Ε΄

2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ, ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ &ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ

ΤΜΗΜΑ Γ΄

ΘΕΜΑ:

Κοινοποίηση της αριθμ. πρωτ. Α.1216/25-9-2020 (ΦΕΚ 4278/B΄) απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. - Παράταση προθεσμίας μετατροπής Δεξαμενών Ανεφοδιασμού αερολιμένων σε Φορολογικές Αποθήκες

Κοινοποιούμε για ενημέρωση και εφαρμογή την αριθμ. πρωτ. Α.1216/25-9-2020 απόφαση Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. με θέμα « Παράταση της προβλεπόμενης στην παρ. 2 του άρθρου 2 της υπό στοιχεία ΔΔΘΤΟΚ Γ 1175671 ΕΞ 2016/1-12-2016 απόφασης Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων «Τροποποίηση του άρθρου 23 της υπό στοιχεία Τ.1940/41/14.4.2003 ΑΥΟΟ (Β΄ 516) "Τελωνειακές διαδικασίες εφοδιασμού πλοίων, αεροσκαφών, διπλωματικών αποστολών και λοιπών προορισμών με τροφοεφόδια, καπνικά, καύσιμα κ.λπ." (Β΄ 3976), προθεσμίας», όπως αυτή δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ με αριθμό 4278 Τεύχος Β΄ με ΑΔΑ ΨΠΣ546ΜΠ3Ζ-03Ε.

Ειδικότερα, με τις διατάξεις του άρθρου 1 της κοινοποιούμενης απόφασης, προβλέπεται ότι για όσες περιπτώσεις αεροδρομίων δεν έχει καταστεί δυνατή η ανέγερση νέων εγκαταστάσεων για τη μετατροπή των Δεξαμενών Ανεφοδιασμού σε Φορολογικές Αποθήκες, εξαιρετικά και μόνο λόγω μη έγκαιρης παραχώρησης ή χωροθέτησης από τις αρμόδιες αρχές των απαραίτητων χώρων της εγκατάστασης, η προθεσμία που είχε οριστεί με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 2 της με αριθμό ΔΔΘΤΟΚ Γ 1175671 ΕΞ2016/01-12-2016 απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει, παρατείνεται μέχρι την 30-6-2021.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ Α.Α.Δ.Ε.
Γ.ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: