Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
17 Ιανουαρίου 2022

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Αρ. Φύλλου 75

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 4027 ΕΞ 2022

Καθορισμός των λεπτομερειών της διαδικασίας του μηχανισμού έγκαιρης προειδοποίησης του Μέρους πρώτου του Βιβλίου πρώτου Ν. 4738/2020 (Α΄ 207) στο πλαίσιο της λειτουργίας των Επαγγελματικών Φορέων.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τη διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 70 του Ν. 4738/2020 «Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 207).

2. Τις διατάξεις των άρθρων 1 , 2 και 4 του Ν. 4738/2020 «Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 207).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, (π.δ. 63/2005, Α΄ 98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄133).

4. Τις διατάξεις του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση και μετονομασία Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο­διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119).

5. Τις διατάξεις του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).

6. Την υπό στοιχεία Υ6/9.7.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επικρατείας» (Β΄ 2902).

7. Τις διατάξεις του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄ 181).

8. Τις διατάξεις του π.δ. 40/2020 «Οργανισμός Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Α΄85).

9. Το π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α΄ 192).

10. Τις διατάξεις του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2012 και της Οδηγίας (ΕΕ)2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις (Α΄184).

11. Την υπό στοιχεία 38428 ΕΞ 2021/11-11-2021 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας « Κανόνες για την παροχή ψηφιακών δημόσιων υπηρεσιών » (Β΄5231).

12. Την υπό στοιχεία 3981 ΕΞ/25-2-2020 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Παροχή Υπηρεσίας Αυθεντικοποίησης χρηστών oAuth2.0 σε πληροφοριακά συστήματα τρίτων Φορέων» (Β΄ 762).

13. Την υπό στοιχεία 76219 ΕΞ/2021 κοινή απόφαση Υπουργών Οικονομικών - Ψηφιακής Διακυβέρνησης-Επικρατείας (Β΄ 2817).

14. Την υπό στοιχεία 118944 ΕΞ 2019 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Λειτουργία του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Β΄ 3990).

15. Την ανάγκη καθορισμού των λεπτομερειών της διαδικασίας του μηχανισμού έγκαιρης προειδοποίησης στο πλαίσιο της λειτουργίας των Επαγγελματικών Φορέων.

16. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

`Αρθρο 1
Διαδικασία ενεργοποίησης της παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών από Επαγγελματικούς Φορείς

1. Στο πλαίσιο του θεσμού Έγκαιρης Προειδοποίησης, προβλέπεται η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών από τους Επαγγελματικούς Φορείς, ήτοι τα Επαγγελματικά Επιμελητήρια, τους Επαγγελματικούς Συλλόγους και τα Ινστιτούτα Θεσμικών Φορέων (εφεξής «Φορείς Υποστήριξης Οφειλετών»).

2. Κάθε φυσικό πρόσωπο, το οποίο αποκτά εισόδημα από ελεύθερο επάγγελμα και κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο αποκτά εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, σύμφωνα με τα άρθρα 21 και 47 του Ν. 4172/2013 (Α΄ 167), μπορεί να υποβάλει αίτηση σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν. 4738/2020 του Μηχανισμού Έγκαιρης Προειδοποίησης Οφειλετών (εφεξής «η αίτηση»), στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του άρθρου 29 του ν. 4738/2020 (εφεξής «η ηλεκτρονική πλατφόρμα») η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ) προκειμένου να εντοπιστούν περιστάσεις που μπορεί να οδηγήσουν σε αδυναμία αποπληρωμής των οφειλών του, καθώς και να επισημανθεί η ανάγκη άμεσης αντίδρασης.

Για την είσοδό του στην πλατφόρμα χρησιμοποιεί τους κωδικούς-διαπιστευτήριά του της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

3. Η παροχή των συμβουλευτικών υπηρεσιών θα γίνεται σε κάθε πρόσωπο της προηγούμενης παραγράφου, σε περίπτωση κατάταξής του σε μέτρια ή υψηλή κατηγορία κινδύνου αφερεγγυότητας από τον Ηλεκτρονικό Μηχανισμό Έγκαιρης Προειδοποίησης Οφειλετών που προβλέπεται στο άρθρο 2 του Ν. 4738/2020, κατόπιν εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην ηλεκτρονική πλατφόρμα προς το Φορέα Υποστήριξης Οφειλετών που υπάγεται ή που είναι εγγεγραμμένο. Κατά τη διακριτική του ευχέρεια, κάθε Φορέας Υποστήριξης Οφειλετών μπορεί να παρέχει τις συμβουλευτικές υπηρεσίες του άρθρου 6 και προς τα πρόσωπα της παραγράφου 3 που δεν είναι μέλη του.

`Αρθρο 2
Οργάνωση- Λειτουργία

1. Ο κάθε Φορέας Υποστήριξης Οφειλετών δύναται να συστήσει τμήμα ή να ορίσει υφιστάμενη οργανική μονάδα για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών. Το εν λόγω τμήμα θα διαθέτει πρόσβαση κατ΄ ελάχιστον σε:

Α) Μία γραμμή τηλεφωνικής επικοινωνίας, μία ηλεκτρονική διεύθυνση και μία γραμματεία όπου θα μπορούν να απευθύνονται οι ενδιαφερόμενοι.

Β) Προαιρετικά, για όποιον Φορέα Υποστήριξης Οφειλετών έχει αυτή τη δυνατότητα, ένα συντονιστή - σύμβουλο για τον συντονισμό, την παρακολούθηση και τη διάγνωση της κατάστασης των ενδιαφερόμενων.

Γ) Χώρο γραφείου όπου θα γίνεται η υποδοχή και οι συναντήσεις με τους ενδιαφερόμενους.

Δ) Τεχνικό εξοπλισμό σε περίπτωση που επιλεγεί η επικοινωνία μέσω τηλεδιάσκεψης με τον ενδιαφερόμενο, τηρώντας όλα τα απαραίτητα μέτρα διασφάλισης του απορρήτου των επικοινωνιών.

2. Το εν λόγω τμήμα θα πρέπει να λειτουργεί τις εργάσιμες ώρες της εβδομάδας, με βάση το ωράριο λειτουργίας του κάθε Φορέα Υποστήριξης Οφειλετών.

`Αρθρο 3
Εκδήλωση ενδιαφέροντος για τον προγραμματισμό συνάντησης - Στοιχεία που καταχωρούνται στην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα

1. Μετά την υπαγωγή του στον Ηλεκτρονικό Μηχανισμό Έγκαιρης Προειδοποίησης, ο ενδιαφερόμενος έχει τη δυνατότητα μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας να δηλώσει ότι επιθυμεί να λάβει συμβουλευτικές υπηρεσίες από τους Φορείς Υποστήριξης Οφειλετών και να δηλώσει το Φορέα με τον οποίο επιθυμεί να προγραμματίσει συνάντηση. Αρμόδιος εκπρόσωπος του οικείου Φορέα Υποστήριξης Οφειλετών θα επικοινωνεί μαζί του εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών προκειμένου να προγραμματίσει τη συνάντηση.

2. Στην ηλεκτρονική πλατφόρμα καταχωρούνται για κάθε συνάντηση τα ακόλουθα:

α) Η ημερομηνία και η ώρα της προγραμματισμένης συνάντησης μεταξύ του ενδιαφερόμενου και του συμβούλου που θα οριστεί από το Φορέα Υποστήριξης Οφειλετών, β) οι συμμετέχοντες στη συνάντηση,

γ) οι πρόσθετες πληροφορίες που παρείχε ο ενδιαφερόμενος στο σύμβουλο,

δ) οι πληροφορίες που παρείχε ο σύμβουλος στον ενδιαφερόμενο και

ε) τα επόμενα βήματα (π.χ. πρόταση υποβολής αίτησης στον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών).

3. Για τις επόμενες συναντήσεις, ο ενδιαφερόμενος συνδέεται εκ νέου στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, αιτείται τον προγραμματισμό νέας συνάντησης και αναρτά τυχόν μεταγενέστερα στοιχεία.

`Αρθρο 4
Διαδικασία συμβουλευτικής υποστήριξης από τους Φορείς Υποστήριξης Οφειλετών

1. Στο στάδιο του προγραμματισμού της διαδικασίας συμβουλευτικής υποστήριξης μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, ο ενδιαφερόμενος παρέχει τη συναίνεσή του προς το Φορέα Υποστήριξης Οφειλετών καθώς και στο σύμβουλο που θα οριστεί, για αναζήτηση, πρόσβαση, συλλογή, επεξεργασία και διασταύρωση δεδομένων που τον αφορούν, καθώς και για την ανάκτηση και επεξεργασία των δεδομένων της ηλεκτρονικής πλατφόρμας.

2. Οι συναντήσεις με το σύμβουλο μπορεί να γίνονται είτε δια ζώσης σε χώρο των Φορέων Υποστήριξης Οφειλετών, είτε εξ αποστάσεως μέσω τηλεδιάσκεψης.

3. Ο σύμβουλος, όπως ορίζεται κάθε φορά από τον κάθε Φορέα Υποστήριξης Οφειλετών, λαμβάνει το ιστορικό του ενδιαφερόμενου και συγκεντρώνει όλα τα απαραίτητα έγγραφα μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Στη συνέχεια κατά την πρώτη συνάντηση θα εξηγήσει στον ενδιαφερόμενο τη διαδικασία και θα προσπαθήσει μέσα από το διάλογο να κατανοήσει την ανάγκη που έχει ο κάθε ενδιαφερόμενος.

4. Ο σύμβουλος, δύναται να ζητήσει από τον ενδιαφερόμενο επιπλέον έγγραφα σε περίπτωση που το κρίνει απαραίτητο για την πληρότητα του φακέλου και την ορθή αξιολόγηση της υπόθεσης. Σε περίπτωση που ζητηθούν περαιτέρω στοιχεία από το σύμβουλο αυτά αναρτώνται από τον ενδιαφερόμενο στην ηλεκτρονική πλατφόρμα.

5. Οι συμβουλευτικές υπηρεσίες παρέχονται είτε από το σύμβουλο του Φορέα Υποστήριξης Οφειλετών είτε από συμβούλους που θα εγγραφούν στο Μητρώο Εθελοντών Παρόχων Συμβουλευτικών Υπηρεσιών, σύμφωνα με το ειδικότερο πλαίσιο που ορίζεται από τον κάθε Φορέα Υποστήριξης Οφειλετών.

6. Κάθε Φορέας Υποστήριξης Οφειλετών δύναται, κατά τη διακριτική του ευχέρεια, να διορίζει συντονιστή- σύμβουλο, ο οποίος θα διενεργεί την πρώτη συνάντηση με τον ενδιαφερόμενο. Ο συντονιστής σύμβουλος προβαίνει σε ανάλυση σε πρώτο επίπεδο της υφιστάμενης κατάστασης του ενδιαφερόμενου και των δυνατοτήτων του και στη σύνταξη διαγνωστικής έκθεσης, ενώ καθ΄ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας οι συμβουλευτικές υπηρεσίες παρέχονται με βάση το πόρισμα της διαγνωστικής έκθεσης, έτσι ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες του ενδιαφερόμενου. Η διαγνωστική έκθεση αναρτάται από το συντονιστή - σύμβουλο στην ηλεκτρονική πλατφόρμα.

`Αρθρο 5
Μητρώο Εθελοντών Παρόχων Συμβουλευτικών Υπηρεσιών

1. Καταρτίζεται «Μητρώο Εθελοντών Παρόχων Συμβουλευτικών Υπηρεσιών» που τηρείται σε κάθε Φορέα Υποστήριξης Οφειλετών. Ο κάθε Φορέας Υποστήριξης Οφειλετών δημοσιεύει ετησίως ηλεκτρονικά δημόσια πρόσκληση για εγγραφή στο εν λόγω Μητρώο. Η πρόσκληση θα περιέχει κατ΄ ελάχιστον:

α) Το σκοπό δημιουργίας του Μητρώου και το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο,

β) τους όρους εγγραφής και τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα,

γ) τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων εγγραφής,

δ) τη διαδικασία ένταξης,

ε) την προθεσμία υποβολής αιτήσεων και

στ) τα στοιχεία επικοινωνίας των αρμοδίων για την παροχή πληροφοριών.

2. Στο εν λόγω Μητρώο θα μπορούν να εγγραφούν επιστήμονες διαφόρων ειδικοτήτων, όπως ενδεικτικά νομικοί, οικονομολόγοι, λογιστές, ορκωτοί ελεγκτές, οι οποίοι θα πρέπει να έχουν κατ΄ ελάχιστον αντίστοιχη άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.

3. Με την εγγραφή του Εθελοντή στο Μητρώο, ο τελευταίος θα αποδέχεται και θα δεσμεύεται από την Πολιτική Ασφαλείας Προσωπικών Δεδομένων της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.), καθώς και του Φορέα Υποστήριξης Οφειλετών, αναφορικά με τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που θα τίθενται υπόψη του Εθελοντή, στο πλαίσιο της εργασίας του.

4. Κάθε Εθελοντής Πάροχος Συμβουλευτικών Υπηρεσιών δύναται να χρεωθεί νέα αίτηση ενδιαφερόμενου/δικαιούχου, μόνο εάν προηγουμένως εξαντληθεί η δυνατότητα διορισμού των υπολοίπων εγγεγραμμένων Εθελοντών της ίδιας ειδικότητας στο Φορέα Υποστήριξης Οφειλετών που ανήκει λαμβάνοντας υπόψη τη χωρική αρμοδιότητα του Φορέα και την έδρα του ενδιαφερόμενου.

5. Δύο ή περισσότεροι Φορείς Υποστήριξης Οφειλετών δύνανται κατά τη διακριτική τους ευχέρεια να συμπράττουν με τον κατάλληλο τρόπο (π.χ. υπογράφοντας ένα μνημόνιο συνεργασίας ή μία προγραμματική σύμβαση) προκειμένου να καταρτίζουν από κοινού ένα Μητρώο Εθελοντών Παρόχων Συμβουλευτικών Υπηρεσιών. Στην περίπτωση αυτή, οι παρ. 1 έως 4 του παρόντος άρθρου θα τηρούνται από κοινού από τους συμπράττοντες Φορείς Υποστήριξης Οφειλετών, ήτοι θα δημοσιεύεται μία πρόσκληση και οι τελευταίοι θα μπορούν να συνεργάζονται με εθελοντές εγγεγραμμένους στο κοινό Μητρώο.

`Αρθρο 6
Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

1. Οι συμβουλευτικές υπηρεσίες δεν συνιστούν υπηρεσίες τεχνοκρατικού χαρακτήρα, όπως, ενδεικτικά, μελέτες και έρευνες, εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων, νομικές, λογιστικές και φοροτεχνικές υπηρεσίες, καθώς και τεχνικές συμβουλές και εκθέσεις που αφορούν την πληροφορική, τη διασφάλιση ποιότητας, την ασφάλεια και υγιεινή στον χώρο εργασίας και σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστούν αυτές.

2. Οι συμβουλευτικές υπηρεσίες έχουν ως στόχο την:

Α) Διερεύνηση των διαθέσιμων δυνατοτήτων που έχει κάποιος με βάση το νομικό πλαίσιο, όπως εξωδικαστική ρύθμιση οφειλών, εξυγίανση, πτώχευση και παροχή δεύτερης ευκαιρίας, υπαγωγή στον Κώδικα Δεοντολογίας Τραπεζών και διαμεσολάβηση.

Β) Επιχειρηματική υποστήριξη, ενδεικτικά συμβουλές ηγεσίας, προώθησης προϊόντων ή υπηρεσιών, υπόδειξη για εθνικά ή ευρωπαϊκά προγράμματα που μπορεί κανείς να συμμετάσχει, άντληση χρηματοδότησης μέσω προγραμμάτων στήριξης, δυνατότητα για εύρεση νέων αγορών και πελατών ή προμηθευτών, διερεύνηση της δυνατότητας για συνέργιες καθώς και της ύπαρξης προοπτικών για συνεργασίες με άλλες επιχειρήσεις.

Γ) Καθοδήγηση, ενδεικτικά παρουσίαση εναλλακτικών παραγωγικών μοντέλων που δύναται να ακολουθήσει ένας επιχειρηματίας/μία επιχείρηση σύμφωνα με τις τάσεις της αγοράς και τις τεχνολογικές εξελίξεις, επισήμανση της μη τήρησης των λογιστικών αρχών με συνέπεια και ορθότητα.

Δ) Ενδυνάμωση της επιχειρηματικής σκέψης και κουλτούρας του ενδιαφερόμενου, προσπάθεια για αλλαγή νοοτροπίας μέσω της αποφυγής της υπερχρέωσης, ρεαλιστικού σχεδιασμού και υιοθέτηση πραγματικών στόχων, δυνατότητες επιμόρφωσης του επιχειρηματία ή του προσωπικού του.

Ε) Εμψύχωση, ενδεικτικά παραπομπή σε ψυχολογική βοήθεια προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα για προβληματισμό και διάλογο, ειδικά σε περιπτώσεις επιχειρηματιών που αντιμετωπίζουν οικογενειακά προβλήματα, προβλήματα στις σχέσεις τους με τους εργαζομένους/ προμηθευτές/δανειστές και συμβουλές για το πώς να διαχειριστούν τις εν λόγω καταστάσεις, απαρίθμηση (ανώνυμα) και άλλων περιπτώσεων με παρόμοια προβλήματα και δη τυχόν θετική εξέλιξη της υπόθεσής τους.

`Αρθρο 7
Αξιολόγηση συμβουλευτικών υπηρεσιών

1. Μετά από κάθε συνάντηση, θα προβλέπεται διαδικασία αξιολόγησης των παρεχόμενων συμβουλευτικών υπηρεσιών. Οι ενδιαφερόμενοι θα ενημερώνονται σχετικά με τον εθελοντικό χαρακτήρα της διαδικασίας. Το τυποποιημένο ερωτηματολόγιο έχει δύο μορφές: α) το ερωτηματολόγιο που συμπληρώνεται μετά από τις συναντήσεις κατά τη διάρκεια της παροχής των συμβουλευτικών υπηρεσιών, με το οποίο θα αξιολογείται το επίπεδο κατανόησης του προβλήματος των ενδιαφερόμενων και το επίπεδο των λύσεων που προτάθηκαν στον ενδιαφερόμενο και β) το ερωτηματολόγιο που συμπληρώνεται κατά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, με το οποίο θα αξιολογείται κατά πόσο οι προτεινόμενες λύσεις συνέδραμαν στην αντιμετώπιση του προβλήματος του ενδιαφερόμενου.

2. Συγκεκριμένα, η ηλεκτρονική πλατφόρμα, μετά από κάθε καταχώριση δεδομένων σχετικά με διενεργηθείσα συνάντηση ή σχετικά με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, θα αποστέλλει αυτόματα ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον ενδιαφερόμενο με έναν υπερσύν-δεσμο που θα οδηγεί σε ανώνυμη φόρμα, η οποία θα περιέχει το τυποποιημένο ερωτηματολόγιο. Οι φόρμες αυτές θα συλλέγονται και θα τυγχάνουν επεξεργασίας από τον Φορέα Υποστήριξης Οφειλετών και την Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.

3. Ο εκάστοτε Φορέας Υποστήριξης Οφειλετών εντός διαστήματος έξι (6) μηνών από την τελευταία συνάντηση θα πρέπει να επικοινωνεί με τον ενδιαφερόμενο προκειμένου να λάβει ενημέρωση για την εξέλιξη της υπόθεσης. Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος δηλώσει ότι η υπόθεση έχει ολοκληρωθεί είτε θετικά είτε αρνητικά τότε η υπόθεση θεωρείται ως περαιωθείσα. Σε αντίθετη περίπτωση ο Φορέας Υποστήριξης Οφειλετών επανέρχεται με νεότερη επικοινωνία. Τα στοιχεία αναφορικά με την έκβαση της υπόθεσης καταχωρούνται από τον Φορέα Υποστήριξης Οφειλετών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα.

`Αρθρο 8
Εμπιστευτικότητα - Προστασία προσωπικών δεδομένων και τηρούμενων αρχείων

1. Η διαδικασία ενώπιον των Φορέων Υποστήριξης Οφειλετών διέπεται από την Πολιτική Ασφαλείας Προσωπικών Δεδομένων της Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. Επιπλέον, για όσα στοιχεία επεξεργάζονται οι Φορείς Υποστήριξης Οφειλετών εφαρμόζεται η αντίστοιχη Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων τους.

2. Τα στοιχεία που συλλέγονται και τηρούνται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα διατηρούνται μέχρι και πέντε έτη από την υποβολή της αίτησης. Μετά το διάστημα αυτό, τα στοιχεία θα ανωνυμοποιούνται και θα αποθηκεύονται σε βάση δεδομένων, για στατιστικούς - πληροφοριακούς λόγους.

3. Οι Φορείς Υποστήριξης Οφειλετών λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα διαφύλαξης του απορρήτου των πληροφοριών που συγκεντρώνουν και δεν αποκαλύπτουν την ταυτότητα των ενδιαφερομένων σε τρίτους. Ειδικότερα, λαμβάνουν τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προκειμένου οι σύμβουλοι να μην έχουν πρόσβαση στα στοιχεία και αρχεία των ενδιαφερομένων που φυλάσσονται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας για κάθε ενδιαφερόμενο, ενώ τότε η πρόσβαση θα επιτρέπεται μόνο στο διαχειριστή του συστήματος του Φορέα.

4. Οι Φορείς Υποστήριξης Οφειλετών είναι υπεύθυνοι για την τήρηση του φυσικού ή ηλεκτρονικού φακέλου του ενδιαφερόμενου με όλα τα στοιχεία που έχουν συλλεχθεί κατά τη διαδικασία και τηρούνται εκτός της ηλεκτρονικής πλατφόρμας.

5. Τα στοιχεία που συλλέγονται και τηρούνται εκτός της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, διαγράφονται μετά το τέλος της διαδικασίας και σε κάθε περίπτωση σε διάστημα πέντε (5) ετών από την υποβολή της αίτησης.

6. Ο εκάστοτε Φορέας Υποστήριξης Οφειλετών ορίζεται ως υπεύθυνος και ως εκτελών την τήρηση και την επεξεργασία των δεδομένων των παρ. 2, 4 και 5 σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθε­ρη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) και το ν. 4624/2019. Ειδικότερα για τα δεδομένα της παρ. 2 ορίζεται ως υπεύθυνος και ως εκτελών την τήρηση και την επεξεργασία από κοινού με τον εκάστοτε Φορέα Υποστήριξης Οφειλετών και η Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αγ. Ι. Ρέντης, 12 Ιανουαρίου 2022

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: