Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΠΙΝΑΚΕΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αθήνα, 6 Απριλίου 2021

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων

Ε 2073

Α. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΤΜΗΜΑΤΑ Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄, Ε΄

ΘΕΜΑ:

Διευκρινίσεις επί των διατάξεων του άρθρου 293 του Ν. 4738/2020 (Α΄ 207) και παροχή οδηγιών για την ενιαία εφαρμογή της ρύθμισης οφειλών που προέρχονται από επιχειρηματικά δάνεια και δάνεια φυσικών προσώπων, καθώς και από καταπτώσεις της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας.

Με την παρούσα εγκύκλιο διευκρινίζονται ειδικότερα θέματα επί των διατάξεων του άρθρου 293 του Ν. 4738/2020 (Α΄ 207) και της Α 1007/2021 (Β΄ 138) απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών και παρέχονται οδηγίες για ενιαία εφαρμογή αυτών.

Αναλυτικότερα:

1. Οι οφειλέτες δύνανται να ρυθμίσουν στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.) και τα Ελεγκτικά Κέντρα, το σύνολο των, κατά Κ.Ε.Δ.Ε. (ν.δ. 356/1974, Α 90, Κ....Δ....) βεβαιωμένων οφειλών τους που προέρχονται από επιχειρηματικά δάνεια και δάνεια φυσικών προσώπων με εκδοθείσες έως και το έτος 2012 υπουργικές αποφάσεις παροχής της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου κατ΄ εξουσιοδότηση του Ν. 2332/1995 (Α 181) ή παροχής της εγγύησης της εταιρείας με την επωνυμία «Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα ΑΕ» (πρώην «Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης ΑΕ») ή της εταιρείας με την επωνυμία «Ταμείο Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων Α (ΤΜΠΜΑ) όπως ισχύουν τα οποία είχαν καταστεί ληξιπρόθεσμα στα πιστωτικά ιδρύματα έως τις 7.10.201 όπως αναγράφεται στο αίτημα κατάπτωσης των τραπεζών στις αρμόδιες Υπηρεσίες. Προϋπόθεση για την ένταξη των εν λόγω οφειλών στην ρύθμιση αυτή είναι να έχουν καταχωρισθεί στα βιβλία εισπρακτέων εσόδων της Φορολογικής Διοίκησης από τις 7.10.2019 μέχρι και την ημερομηνία αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση.

1. Η αίτηση για την υπαγωγή των οφειλών στη ρύθμιση υποβάλλεται, είτε αυτοπρόσωπα είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (όπως ειδικότερα αναφέρεται στην παράγραφο 3 της παρούσας), στην Υπηρεσία της Φορολογικής Διοίκησης η οποία είναι αρμόδια για την επιδίωξη της είσπραξης της οφειλής ή και στη Δ.Ο.Υ. στην οποία είναι βεβαιωμένη η οφειλή η οποία σε κάθε περίπτωση υποχρεούται να τη διαβιβάσει αμελλητί στην αρμόδια για την επιδίωξη της είσπραξης υπηρεσία. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να λάβει την πληροφορία αυτή μέσω του συνδέσμου «Προσωποποιημένης Πληροφόρησης» στο myTAXISnet. Για διευκόλυνση όσων υποβάλλουν την αίτηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προσαρτάται στην παρούσα εγκύκλιο πίνακας Δ.Ο.Υ/ Ελεγκτικών Κέντρων που είναι αρμόδια για την επιδίωξη της είσπραξης σε σχέση με τις Δ.Ο.Υ. στις οποίες είναι βεβαιωμένη η οφειλή (Πίνακας Ι )

3. Στην περίπτωση επιλογής από τους φορολογούμενους υποβολής της αίτησης ηλεκτρονικά/ψηφιακά, αυτοί δύνανται να υποβάλουν την αίτησή τους, συμπληρώνοντας στην υπεύθυνη δήλωση που είναι διαθέσιμη στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη Gov.gr, το κάτωθι κείμενο:

«Με την ιδιότητά μου ως φυσικό πρόσωπο/νόμιμος εκπρόσωπος /εκκαθαριστής /κληρονόμος ................ παρακαλώ όπως ρυθμίσετε σύμφωνα με το άρθρο 293 του Ν.4738/2020 τις βεβαιωμένες οφειλές μου ή της εταιρείας με Α.Φ.Μ.................................................................... ή του κληρονομούμενου με Α.Φ.Μ. ................ σε Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες/Ελεγκτικά Κέντρα που προήλθαν από επιχειρηματικό δάνειο/δάνειο φυσικού προσώπου, με υπουργική απόφαση παροχής της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου/παροχής της εγγύησης της εταιρείας με την επωνυμία «Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα ΑΕ»/της εταιρείας με την επωνυμία «Ταμείο Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων ΑΕ (ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ), σε..............μηνιαίες δόσεις. ».

Η συμπληρωμένη υπεύθυνη δήλωση αποστέλλεται εντός των τιθέμενων στην παράγραφο 4 της παρούσας προθεσμιών μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. ή το Ελεγκτικό Κέντρο (βλέπε Πίνακα Ι ).

Μετά την αποστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, της αίτησης για ένταξη στη ρύθμιση και παραλαβή αυτής από την αρμόδια Δ.Ο.Υ./ Ελεγκτικό Κέντρο, η αρμόδια υπηρεσία (Δ.ΟΎ/ Ελεγκτικό κέντρο) αποστέλλει, το αργότερο εντός της επομένης από την λήψη του αιτήματος προς τον αιτούντα απαντητικό μήνυμα στη θυρίδα «e-Κοινοποιήσεις» στο myTAXISnet, όπου θα αναφέρεται:

• η ταυτότητα της ρυθμισμένης οφειλής (ΤΡΟ),

• το ακριβές ποσό της πρώτης δόσης,

• η καταληκτική ημερομηνία πληρωμής της δόσης.

4. Οι προθεσμίες υποβολής της αίτησης για την υπαγωγή των οφειλών στη ρύθμιση έχουν ως εξής:

• Α. Έως την Τρίτη 4/5/2021, για οφειλές που έχουν βεβαιωθεί από 7.10.201 9 μέχρι και την ημερομηνία υποβολής της αίτησης (καθώς η καταληκτική προθεσμία της 30/4/2021 που τίθεται στο άρθρο 23 του Ν. 4738/2020 είναι αργία και μετατίθεται για την επόμενη εργάσιμη ημέρα).

• Β. Εντός 6 μηνών από τη βεβαίωσή τους, για οφειλές που θα βεβαιωθούν μετά την 2/4/2021 (καθώς η καταληκτική προθεσμία της 30/4/2021 που τίθεται στο άρθρο 23 του Ν. 4738/2020 είναι αργία ).

5. Ανεξάρτητα από τον τρόπο υποβολής της αίτησης - αυτοπρόσωπα ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μετά την πληρωμή της πρώτης δόσης και την πίστωση αυτής η ρύθμιση θα εμφανιστεί στο myTAXISnet του αιτούντα και ειδικότερα στο σύνδεσμο «Προσωποποιημένη Πληροφόρηση» που βρίσκεται στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ (https//www.aade.gr).

Υπενθυμίζεται ότι η πρώτη δόση καταβάλλεται εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση και προβλέπεται μέγιστος αριθμός μηνιαίων δόσεων έως και εκατόν είκοσι (120), με ελάχιστο ποσό δόσης τα είκοσι ευρώ (20) € και απαλλαγή κατά ποσοστό από τις προσαυξήσεις/τόκους εκπρόθεσμης καταβολής που επιβαρύνουν τις βεβαιωμένες οφειλές αναλόγως του επιλεγέντος αριθμού δόσεων. Επισημαίνεται ότι βασικές συνολικές οφειλές που υπάγονται σε πρόγραμμα ρύθμισης του άρθρου 23 του Ν.4738/2020 αντί των κατά Κ..Δ.. τόκων και προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής από την υπαγωγή σε ρύθμιση επιβαρύνονται με τόκο που ανέρχεται σε τρεις εκατοστιαίες μονάδες (3%) ετησίως υπολογισμένο .

6. Επισημαίνεται ότι στην παρούσα ρύθμιση υπάγονται ληξιπρόθεσμες οφειλές οι οποίες δεν έχουν τακτοποιηθεί κατά νόμιμο τρόπο με αναστολή πληρωμής ή διευκόλυνση ή άλλη ρύθμιση τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών στη Φορολογική Διοίκηση βάσει νόμου ή δικαστικής απόφασης ή προσωρινής διαταγής όπως διαπιστώνεται, μετά από έλεγχο της αρμόδιας για την επιδίωξη της είσπραξης της οφειλής ΔΟΥ / Ελεγκτικού Κέντρου πριν την αποδοχή του αιτήματος για ρύθμιση βάσει του άρθρου 23 Ν. 4738/2020.

7. Εντούτοις για λόγους χρηστής διοίκησης παρέχεται η δυνατότητα υπαγωγής στη ρύθμιση των διατάξεων του άρθρου 293 του Ν. 4738/2020 και στους οφειλέτες, οι οποίοι μέχρι την έκδοση της παρούσης έχουν υπαγάγει από 27/10/2020, ημερομηνία δημοσίευσης του Ν. 4738/2020, τις οφειλές της παρούσας σε άλλη εν ισχύ ρύθμιση τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών στη Φορολογική Διοίκηση βάσει των διατάξεων της υποπαραγράφου Α2 της παραγράφου Α του πρώτου άρθρου του Ν.4172/2013 (Α΄107) (πάγια ρύθμιση του Ν.4172/2013) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Ειδικότερα στους παραπάνω οφειλέτες παρέχεται η δυνατότητα υπαγωγής των εν λόγω οφειλών στη ρύθμιση των διατάξεων του άρθρου 23 του Ν. 4738/2020 μετά από αίτησή τους για το υπόλοιπο των οφειλών κατά την ημερομηνία υποβολής της. Η αίτηση δύναται να υποβληθεί με τους ανωτέρω περιγραφόμενους τρόπους. Στην αίτηση θα πρέπει επιπλέον των στοιχείων που αναφέρονται πιο πάνω να αναφέρονται επίσης και τα στοιχεία της ρύθμισης στην οποία έχουν ήδη υπαχθεί.

Σε περίπτωση που στην ανωτέρω πάγια ρύθμιση του Ν. 4152/2013 έχουν ενταχθεί και άλλες οφειλές των φορολογούμενων αυτών, οι οποίες όμως δεν δύναται να υπαχθούν στη ρύθμιση του άρθρου 293, για αυτές εξακολουθεί και ισχύει η υπάρχουσα πάγια ρύθμιση του Ν. 4152/2013, η οποία καταχωρείται εκ νέου με τον ίδιο αριθμό πρωτόκολλου και με τα ίδια, κατά τα λοιπά, στοιχεία της ρύθμισης (δηλαδή σύμφωνα με τους οικείους όρους και προϋποθέσεις).

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ Α.Α.Δ.Ε.
Γ. ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: