Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

Αιτιολογική έκθεση

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
28 Μαρτίου 2022

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ
Αρ. Φύλλου 65

ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ. 4916

Εκσυγχρονισμός του πλαισίου λειτουργίας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς - Πρόγραμμα συνεισφοράς Δημοσίου σε ευάλωτους οφειλέτες μέχρι τη μεταβίβαση της κατοικίας τους στον φορέα απόκτησης και επαναμίσθωσης του κεφαλαίου Α΄ του μέρους δευτέρου του τρίτου βιβλίου του ν. 4738/2020 - Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών (ΕΕ) 2020/1151 και (ΕΕ) 2021/1159, νέος μειωμένος Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.), επείγουσες φορολογικές και τελωνειακές ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση ιδίως της ενεργειακής κρίσης και άλλες διατάξεις.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΜΕΡΟΣ Α΄ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
`Αρθρο 1 Σκοπός
`Αρθρο 2 Αντικείμενο
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Ν. 1969/1991
`Αρθρο 3 Αρμοδιότητες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς επί παραβάσεων - Αντικατάσταση περ. ε΄ παρ. 1 άρθρου 78 του Ν. 1969/1991
`Αρθρο 4 Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου -Αντικατάσταση παρ. 2 άρθρου 78 του Ν. 1969/1991
`Αρθρο 5 Δημοσιοποίηση των αποφάσεων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς -Προσθήκη παρ. 5, 6 και 7 στο άρθρο 78 του Ν. 1969/1991
`Αρθρο 6 Παραγραφή - Προσθήκη άρθρου 78Β στον ν. 1969/1991
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟ­ΡΑΣ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Ν. 2324/1995
`Αρθρο 7 Οργανισμός της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς -Αντικατάσταση παρ. 2 άρθρου 30 ν. 2324/1995
`Αρθρο 8 Διάρθρωση υπηρεσιών της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς - Αντικατάσταση παρ. VI άρθρου 33 Ν. 2324/1995
`Αρθρο 9 Διεύθυνση Αξιολογήσεων - Προσθήκη άρθρου 33Α στον Ν. 2324/1995
`Αρθρο 10 Κανονισμός Εσωτερικής Λειτουργίας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς -Αντικατάσταση παρ. 13 άρθρου 35 Ν. 2324/1995
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
`Αρθρο 11 Προθεσμία κατάρτισης Οργανισμού, Κανονισμού Εσωτερικής Λειτουργίας, Στρατηγικού Σχεδίου και Ετήσιου Επιχειρησιακού Σχεδίου
`Αρθρο 12 Εξωτερικός Σύμβουλος
ΜΕΡΟΣ Β΄ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΕ ΕΥΑΛΩΤΟΥΣ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟΝ ΦΟΡΕΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΜΙΣΘΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Α΄ ΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΤΟΥ ΤΡΙΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ν. 4738/2020
`Αρθρο 13 Σκοπός
`Αρθρο 14 Πεδίο εφαρμογής
`Αρθρο 15 Ορισμοί
`Αρθρο 16 Διαδικασία - Ηλεκτρονική πλατφόρμα
`Αρθρο 17 Υποβολή αίτησης
`Αρθρο 18 Διαδικασία έγκρισης ή απόρριψης της αίτησης - Έννομες συνέπειες
`Αρθρο 19 Διαδικασία καταβολής συνεισφοράς του Δημοσίου
`Αρθρο 20 Προσδιορισμός πληρωτέας δόσης -Ύψος συνεισφοράς του Δημοσίου
`Αρθρο 21 Υποχρεώσεις ευάλωτου οφειλέτη -Έννομες συνέπειες μη τήρησης
`Αρθρο 22 Διακοπή καταβολής συνεισφοράς Δημοσίου
`Αρθρο 23 Αναζήτηση αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών
`Αρθρο 24 Παροχή στοιχείων
`Αρθρο 25 Διενέργεια ελέγχων
`Αρθρο 26 Εξουσιοδοτικές διατάξεις
ΜΕΡΟΣ Γ΄ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ (ΕΕ) 2020/1151 ΚΑΙ (ΕΕ) 2021/1159
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ (ΕΕ) 2020/1151 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 29ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2020, ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 92/83/ΕΟΚ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΡΘΡΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΠΟΥ ΕΠΙΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΛΚΟΟΛΗ ΚΑΙ ΤΑ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΠΟΤΑ -ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ
`Αρθρο 27 Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης στο προϊόν απόσταξης των διήμερων μικρών αποσταγματοποιών - Αντικατάσταση άρθρου 82 του Ν. 2960/2001 (παρ. 12 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2020/1151)
`Αρθρο 28 Απαλλαγές από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης αιθυλικής αλκοόλης - Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 83 Ν. 2960/2001 (υποπερ. i της περ. α΄ και περ. β΄ της παρ. 15 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2020/1151)
`Αρθρο 29 Τρόπος υπολογισμού βαθμών PLATO κατά όγκο στη μπύρα - Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 87 του Ν. 2960/2001 (παρ. 1 του άρθρου 1 της οδηγίας (ΕΕ) 2020/1151)
`Αρθρο 30 Συντελεστές ειδικού φόρου κατανάλωσης ενδιάμεσων προϊόντων - Τροποποίηση άρθρου 89 του ν. 2960/2001 (παρ. 9 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2020/1151)
`Αρθρο 31 Αφρώδη κρασιά - Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 90 Ν. 2960/2001 (παρ. 3 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2020/1151)
`Αρθρο 32 Λοιπά αφρώδη ποτά παρασκευαζόμενα με ζύμωση, εκτός από κρασί και μπύρα -Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 92 Ν. 2960/2001 (παρ. 5 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2020/1151)
`Αρθρο 33 Πιστοποίηση Ανεξάρτητων Μικρών Παραγωγών - Προσθήκη άρθρου 93Γ στον ν. 2960/2001 (παρ. 13 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2020/1151)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΕΡΙ ΔΙΗΜΕΡΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΟΠΟΙΩΝ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΡΘΡΩΝ 4, 7 ΚΑΙ 11 Ν. 2969/2001
`Αρθρο 34 Σφράγιση αμβίκων ή αποστακτικών μηχανημάτων - Τροποποίηση παρ. 2 και 6 άρθρου 4 Ν. 2969/2001
`Αρθρο 35 Διήμεροι μικροί Αποσταγματοποιοί -Τροποποίηση παρ. Ε άρθρου 7 Ν. 2969/2001
`Αρθρο 36 Κυρώσεις για υποβολή ψευδών δικαιολογητικών για την έκδοση άδειας απόσταξης -Τροποποίηση περ. ι) παρ. 3 άρθρου 11 Ν. 2969/2001
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ (ΕΕ) 2021/1159 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 13ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2021 ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2006/112/ΕΚ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ COVID-19 - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ
`Αρθρο 37 Απαλλαγή από τον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας των εισαγόμενων ή παραδιδόμενων αγαθών και παρεχόμενων υπηρεσιών προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή φορέα ή οργανισμό της ΕΕ για την αντιμετώπιση του COVID-19 - Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 27 Ν. 2859/2000 (άρθρο 1 Οδηγίας (ΕΕ) 2021/1159)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ - ΤΕΛΙΚΕΣ -ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
`Αρθρο 38 Μεταβατικές διατάξεις
`Αρθρο 39 Τελικές - Καταργούμενες διατάξεις
ΜΕΡΟΣ Δ΄ ΝΕΟΣ ΜΕΙΩΜΕΝΟΣ ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Ν. 4223/2013
ΚΕΦΑΛΑΙΟ A΄ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΝ.Φ.Ι.Α. ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ
`Αρθρο 40 Νέος υπολογισμός ΕΝ.Φ.Ι.Α. φυσικών προσώπων - Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 1 Ν. 4223/2013
`Αρθρο 41 Κληρονόμος μετά από αποποίηση ως υποκείμενος σε ΕΝ.Φ.Ι.Α. και υπολογισμός ΕΝ.Φ.Ι.Α. - Τροποποίηση παρ. 1 και 9 άρθρου 2 Ν. 4223/2013
`Αρθρο 42 Απαλλαγές από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. έτους 2022 -Τροποποίηση παρ. 7, 7Α και 7Β άρθρου 3 Ν. 4223/2013
`Αρθρο 43 Μεταβολές στον υπολογισμό του κύριου φόρου - Τροποποίηση άρθρου 4 Ν. 4223/2013
`Αρθρο 44 Κατάργηση συμπληρωματικού φόρου φυσικών προσώπων - Αντικατάσταση άρθρου 5 Ν. 4223/2013
`Αρθρο 45 Προσδιορισμός προδιαγραφών για τις ανάγκες της μηχανογραφικής υλοποίησης - Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 6 Ν. 4223/2013
`Αρθρο 46 Χορήγηση εκπτώσεων στον ΕΝ.Φ.Ι.Α. -Τροποποίηση παρ. 1, 2, 2Α και 5 άρθρου 7 Ν. 4223/2013
`Αρθρο 47 Καταβολή του ΕΝ.Φ.Ι.Α. σε δέκα (10) μηνιαίες δόσεις - Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 8 Ν. 4223/2013
`Αρθρο 48 Χρόνος υποβολής δήλωσης στοιχείων ακινήτων - Τροποποίηση παρ. 1 και 3 άρθρου 23 Ν. 3427/2005
`Αρθρο 49 Προσδιορισμός Συντελεστή Αξιοποίησης Οικοπέδου - Τροποποίηση άρθρου 32 Ν. 3842/2010
ΚΕΦΑΛΑΙΟ B΄ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
`Αρθρο 50 Επιστροφή ειδικού φόρου κατανάλωσης πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) κινητήρων που χρησιμοποιείται αποκλειστικά στη γεωργία - Προσθήκη παρ. 4Β στο άρθρο 78 Ν. 2960/2001
`Αρθρο 51 Υπαγωγή των λιπασμάτων των ΔΚ 3101, 3102, 3103, 3104, 3105 στον υπερμειωμένο συντελεστή Φ.Π.Α. 6% - Τροποποίηση του Κεφαλαίου Α΄ ΑΓΑΘΑ του Παραρτήματος ΙΙΙ του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.)
`Αρθρο 52 Παράταση της προθεσμίας υποβολής της αίτησης του κατασκευαστή οικοδομών για την υπαγωγή στο καθεστώς αναστολής του φόρου - Τροποποίηση παρ. 4α άρθρου 6 του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας
`Αρθρο 53 Υπαγωγή στον ειδικό τρόπο φορολόγησης του άρθρου 5Γ του Ν. 4172/2013 -Τροποποίηση παρ. 3, 6, 7 και 8 άρθρου 5Γ και άρθρου 72 Ν. 4172/2013
`Αρθρο 54 Εξαίρεση του Κοινού Κεφαλαίου της παρ. 11 του άρθρου 15 Ν. 2469/1997 και απαλλαγή των προσόδων του από τη φορολογία εισοδήματος - Τροποποίηση άρθρων 45 και 47 Ν. 4172/2013
`Αρθρο 55 Απαλλαγή από τον φόρο εισοδήματος των επιχορηγήσεων των κεφαλαιουχικών εταιρειών των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης με αποκλειστικό σκοπό την ικανοποίηση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών τους προς τρίτους - Τροποποίηση άρθρου 46 Ν. 4172/2013
`Αρθρο 56 Δυνατότητα παροχής πλήρους ή επιπλέον του τριάντα τοις εκατό (30%) έκπτωσης του υπερβαίνοντος κόστους δανεισμού για φορολογούμενους που ανήκουν σε ενοποιημένο όμιλο υπό συγκεκριμένες προυποθέσεις - Τροποποίηση άρθρου 49 Ν. 4172/2013
`Αρθρο 57 Απαλλαγή υπό όρους των κοινών λογαριασμών - Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 25 του Κώδικα Διατάξεων Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών και Κερδών από Τυχερά Παίγνια
`Αρθρο 58 Ρυθμίσεις καταβολής του φόρου εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2021 -Προσθήκη παρ. 77 και 78 στο άρθρο 72 Ν. 4172/2013
`Αρθρο 59 Βεβαίωση και είσπραξη του ελλείμματος της Νέας Οικειοθελούς Παροχής άρθρου 7ου του Νέου Συνυποσχετικού, όπως κυρώθηκε με το άρθρο 56 Ν. 4607/2019 - Προσθήκη άρθρου 56 Α στον Ν. 4607/2019
`Αρθρο 60 Αναστολή φορολόγησης δωρεών υπό όρους για την ΕΑΝΕΠ - Τροποποίηση παρ. 11 άρθρου 18 Ν. 4690/2020
`Αρθρο 61 Κίνητρα για εταιρείες ειδικού σκοπού διαχείρισης οικογενειακής περιουσίας -Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 71Η Ν. 4172/2013
ΜΕΡΟΣ Ε΄ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ
`Αρθρο 62 Διάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας -Αντικατάσταση άρθρου 273 Ν. 4738/2020
`Αρθρο 63 Διεύθυνση Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων - Αντικατάσταση άρθρου 274 Ν. 4738/2020
`Αρθρο 64 Διεύθυνση Σχεδιασμού Διαδικασιών και Αξιολόγησης Ελέγχων - Προσθήκη άρθρου 274Α στον Ν. 4738/2020
`Αρθρο 65 Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης -Αντικατάσταση άρθρου 275 Ν. 4738/2020
`Αρθρο 66 Διεύθυνση Αναφορών και Δημοσιότητας -Αντικατάσταση άρθρου 276 Ν. 4738/2020
`Αρθρο 67 Αυτοτελές Τμήμα Νομικής Υποστήριξης -Προσθήκη άρθρου 276Α στον ν. 4738/2020
`Αρθρο 68 Προσωπικό Ειδικής Υπηρεσίας -Αντικατάσταση παρ. 1, τροποποίηση παρ. 2, 3, 4 και 6 άρθρου 278 Ν. 4738/2020
`Αρθρο 69 Στελέχωση Υπηρεσιών στο πλαίσιο υλοποίησης έργων, προγραμμάτων και μεταρρυθμίσεων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας - Τροποποίηση παρ. 1 και 3, αντικατάσταση παρ. 2 άρθρου 199 Ν. 4820/2021
`Αρθρο 70 Εξουσιοδοτική διάταξη - Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 281 Ν. 4738/2020
`Αρθρο 71 Μεταβατικές διατάξεις
ΜΕΡΟΣ ΣΤ΄ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
`Αρθρο 72 Ρύθμιση για τις συμβάσεις του άρθρου 5Β Ν. 3986/2011 - Προσθήκη περ. η΄ στην παρ. 4 άρθρου 5Β Ν. 3986/2011
`Αρθρο 73 Ρυθμίσεις για τους αστικούς συνεταιρισμούς -Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 5 Ν. 1667/1986
`Αρθρο 74 Διαδικασία διαιτησίας - Αμοιβή γραμματέα -Διάθεση - Τροποποίηση άρθρου 6 Ν. 1816/1988
`Αρθρο 75 Έκτακτες ρυθμίσεις για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας αποκλειστικά για το έτος 2022, λόγω πανδημίας και έκτακτων συνθηκών
`Αρθρο 76 Παράταση της προθεσμίας υποβολής αίτησης για αδειοδότηση παραχώρησης χρήσης υφισταμένων άνευ αδείας ή καθ΄ υπέρβαση αυτής κατασκευών - Τροποποίηση παρ. 1α και 2γ άρθρου 14Α Ν. 2971/2001
`Αρθρο 77 Μη επιβολή προστίμου για ποσά φόρου έως εκατό ευρώ - Τροποποίηση άρθρων 54 και 72 Ν. 4174/2013
`Αρθρο 78 Παροχή έκπτωσης στον φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής του φόρου για το φορολογικό έτος 2021 - Προσθήκη παρ. 79 στο άρθρο 72 Ν. 4172/2013
`Αρθρο 79 Ρύθμιση ανεξόφλητων οικονομικών αξιώσεων - Αντικατάσταση άρθρου 87 Ν. 4706/2020
`Αρθρο 80 Ονομαστική αξία μετοχών -Τροποποίηση άρθρου 35 Ν. 4548/2018
`Αρθρο 81 Χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης λόγω αύξησης ενεργειακού κόστους
`Αρθρο 82 Επιδότηση κόστους πετρελαίου κίνησης
`Αρθρο 83 Μέτρα στήριξης εκμεταλλευτών και οδηγών ταξί
`Αρθρο 84 Αναστολή πλειστηριασμών πυρόπληκτων
`Αρθρο 85 Συμψηφιστικά χρηματικά εντάλματα -Παράταση προθεσμιών ν. 4270/2014
`Αρθρο 86 Καταργούμενες διατάξεις
ΜΕΡΟΣ Ζ΄ ΑΛΛΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
`Αρθρο 87 Έκτακτα μέτρα για την εξασφάλιση της επάρκειας γεωργικών προϊόντων και τροφίμων για την επισιτιστική ασφάλεια και την αποφυγή αθέμιτων εμπορικών πρακτικών
`Αρθρο 88 Διατάξεις για την κτήση οικοπέδων βάσει του από 24.4.1985 προεδρικού διατάγματος -Τροποποίηση παρ. 16 και 16α άρθρου 36 Ν. 4061/2012
`Αρθρο 89 Διαδικασίες ανάθεσης έργων, υπηρεσιών και προμηθειών που απαιτούνται στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου της δημιουργίας κοινόχρηστου χώρου δασικής αναψυχής στο ακίνητο της παρ. 1 άρθρου 93 Ν. 4864/2021
`Αρθρο 90 Προθεσμία υποβολής αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου δασικών χαρτών που αναρτήθηκαν εντός του έτους 2021
`Αρθρο 91 Χρήση φωτιάς για κατάσβεση υπαίθριων πυρκαγιών
ΜΕΡΟΣ Η΄ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
`Αρθρο 92 Έναρξη ισχύος

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 28 Μαρτίου 2022
Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 28 Μαρτίου 2022
Ο επί της Δικαιοσύνης Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: