Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...
Τελευταία Κωδικοποίηση : Κωδικοποιημένος σύμφωνα με το Ν.4830/2021.

Αιτιολογική Έκθεση

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ

Αρ. Φύλλου 78
26 Απριλίου 2016

ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘ. 4384

Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, μορφές συλλογικής οργάνωσης του αγροτικού χώρου και άλλες διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΑΓΡΟΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
`Αρθρο 1 Ορισμός - Σκοπός - Νομική μορφή
`Αρθρο 2 Γυναικείοι συνεταιρισμοί
`Αρθρο 3 Περιφέρεια - Έδρα - Επωνυμία
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ
`Αρθρο 4 Όροι σύστασης - Καταχώριση καταστατικού
`Αρθρο 5 Τύπος - Περιεχόμενο καταστατικού
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΜΕΛΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
`Αρθρο 6 Μέλος ΑΣ
`Αρθρο 7 Εγγραφή - Αποχώρηση - Διαγραφή μέλους ΑΣ
`Αρθρο 8 Δικαιώματα και υποχρεώσεις μέλους
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΜΕΡΙΔΕΣ - ΕΥΘΥΝΗ ΜΕΛΟΥΣ ΑΣ
`Αρθρο 9 Συνεταιριστικό κεφάλαιο - Συνεταιρική μερίδα
`Αρθρο 10 Ευθύνη και υποχρεώσεις του μέλους προς τρίτους
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ
`Αρθρο 11 Όργανα διοίκησης
`Αρθρο 12 Γενική συνέλευση - Αρμοδιότητες - Σύγκληση
`Αρθρο 13 Απαρτία γενικής συνέλευσης
`Αρθρο 14 Αποφάσεις γενικής συνέλευσης
`Αρθρο 15 Προσβολή αποφάσεων γενικής συνέλευσης
`Αρθρο 16 Διοικητικό και εποπτικό συμβούλιο
`Αρθρο 17 Αρχαιρεσίες
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ ΕΠΟΠΤΕΙΑ - ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ
`Αρθρο 18 Κρατική εποπτεία αγροτικού συνεταιρισμού
`Αρθρο 19 Εθνικό Μητρώο Αγροτικών Συνεταιρισμών και άλλων συλλογικών φορέων
`Αρθρο 20 Καταχώριση των αγροτικών συνεταιρισμών στο μητρώο
`Αρθρο 21 Έλεγχος
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ
`Αρθρο 22 Διαχειριστική χρήση
`Αρθρο 23 Διαχειριστικό υπόλοιπο - Πλεονάσματα -Κέρδη - Τηρούμενα βιβλία
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ - ΠΤΩΧΕΥΣΗ - ΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΑΣ
`Αρθρο 24 Συγχώνευση
`Αρθρο 25 Πτώχευση
`Αρθρο 26 Λύση ΑΣ
`Αρθρο 27 Εκκαθάριση ΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
`Αρθρο 28 Ποινικές διατάξεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄ ΣΧΕΣΕΙΣ ΑΣ ΚΑΙ ΚΡΑΤΟΥΣ
`Αρθρο 29 Οικονομικές ενισχύσεις - φορολογικές απαλλαγές - κίνητρα
`Αρθρο 30 Δικαιούχοι οικονομικών ενισχύσεων, φορολογικών απαλλαγών και κινήτρων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ΄ ΑΛΛΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
`Αρθρο 31 Κλαδικοί αγροτικοί συνεταιρισμοί
`Αρθρο 32 Μετατροπή Αναγκαστικών Συνεταιρισμών
`Αρθρο 33 Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις
`Αρθρο 34 Διεπαγγελματικές οργανώσεις
`Αρθρο 35 Αγροδιατροφικές συμπράξεις της Περιφέρειας
`Αρθρο 36 Συμβάσεις μελλοντικής πώλησης αγροτικών προϊόντων
`Αρθρο 37 Ομάδες παραγωγών, οργανώσεις παραγωγών και Ενώσεις Οργανώσεων Παραγωγών
`Αρθρο 38 Ομάδες προστασίας και διαχείρισης προϊόντων ΠΟΠ/ΠΓΕ/ΕΠΙΠ
`Αρθρο 39 Ταμείο αγροτικής συνεταιριστικής εκπαίδευσης και κατάρτισης
`Αρθρο 40 Ενιαία ψηφιακή βάση για την ιχνηλασιμότητα των συνεταιριστικών αγροτικών προϊόντων
`Αρθρο 41 Ίδρυση Οργανισμού Διαχείρισης Ακινήτων Γαιών και Εξοπλισμών (ΟΔΙΑΓΕ)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΒ΄ ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
`Αρθρο 42 Ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
`Αρθρο 43 Ρυθμίσεις θεμάτων του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων
`Αρθρο 44 Τροποποίηση διατάξεων των νόμων 4061/2012 (Α΄ 66), 396/1976 (Α΄ 198), 1565/1985 (Α΄ 164), 4039/2012 (Α΄ 15), 4186/2013 (Α΄ 193) και του Π.Δ. 107/2014 (Α΄ 174)
`Αρθρο 45 Ρυθμίσεις θεμάτων του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων
`Αρθρο 46 Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 4235/2014 (Α΄ 32)
`Αρθρο 47 Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 4152/2013 (Α΄ 107)
`Αρθρο 48 Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 4036/2012 (Α΄ 8)
`Αρθρο 49 Μεταβατικές διατάξεις
`Αρθρο 50 Καταργούμενες διατάξεις
`Αρθρο 51
`Αρθρο 52
`Αρθρο 53
`Αρθρο 54 Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 4354/2015
`Αρθρο 55 Παράταση προθεσμίας προσκόμισης επικαιροποιημένων στοιχείων του άρθρου 4 του Ν. 3869/2010 (Α΄ 130)
`Αρθρο 56
`Αρθρο 57
`Αρθρο 58
`Αρθρο 59
`Αρθρο 60
`Αρθρο 61 Έναρξη ισχύος

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 26 Απριλίου 2016
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 26 Απριλίου 2016
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: