Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αθήνα 20 Ιουλίου 2006

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Αρ.Πρωτ.: 1067434/6235/768/Δ0014

1. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΟΛ. 1098

Δ/ΝΣΗ 14η Φ.Π.Α.

ΤΜΗΜΑ Δ΄ VIES

2. Γ.Γ.Π.Σ.

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ Π.Σ

Δ/ΝΣΗ 30η ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Υ

Δ/ΝΣΗ 31η ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Η/Υ

ΘΕΜΑ:

Χρόνος υποβολής των εμπρόθεσμων αρχικών ανακεφαλαιωτικών πινάκων ενδοκοινοτικών παραδόσεων και ενδοκοινοτικών αποκτήσεων.

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπ΄ όψη:

1. Τις ακόλουθες διατάξεις του Ν. 2859/2000 (ΦΕΚ 248/7.11.2000 τ.Α΄), όπως ισχύουν:

α) των παραγράφων 1, 2 και 3 του άρθρου 19,

β) των παραγράφων 5 περιπτώσεις α΄ και δ΄, 6 περίπτωση ε΄, 9 περίπτωση γ΄ και 11 του άρθρου 36,

γ) της παραγράφου 2 του άρθρου 59,

δ) της παραγράφου 3 του άρθρου 64

2. Τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 2 της Α.Υ.Ο.Ο. 1064796//4576/2064/Δ0014/ ΠΟΛ. 1091/10.7.2003 (ΦΕΚ 1027/24.7.2003 τ.Β΄) «Υποβολή των εμπρόθεσμων αρχικών τριμηνιαίων ανακεφαλαιωτικών πινάκων ενδοκοινοτικών παραδόσεων και ενδοκοινοτικών αποκτήσεων, μόνο με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας (TAXISnet)»,

3. Την διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 2 της Α.Υ.Ο.Ο.1039231/2677/600//Α0014/ ΠΟΛ. 1060/18.4.2006 (ΦΕΚ 568/8.5.2006 τ.Β΄) «Χρόνος υποβολής της περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α.»,

4. Την αριθμ. 1099733/8159/0014/ ΠΟΛ. 1253/22.7.1993 κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών «Συλλογή και επεξεργασία στοιχείων ενδοκοινοτικού εμπορίου (σύστημα INTRASTAT)»,

5. Την αριθμ. 37930/ΔΙΟΕ 1264/14.10.2005 (ΦΕΚ 1432/14.10.2005 τ.Β΄) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την όμοια 5733/ΔΙΟΕ 179/9.2.2006 (ΦΕΚ 204/13.2.2006),

6. Την ανάγκη πρόσβασης στα στοιχεία των εν θέματι πινάκων από τα κράτη - μέλη μέχρι την 30η του επομένου, από τη λήξη της τρίμηνης ημερολογιακής περιόδου, μήνα,

7. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

`Αρθρο 1
Χρόνος υποβολής

Η διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 2 της Α.Υ.Ο.Ο. 1064796/4576/2064/ /Δ0014/ ΠΟΛ. 1091/10.7.2003 αντικαθίσταται ως εξής:

«Η ηλεκτρονική υποβολή των εμπρόθεσμων αρχικών ανακεφαλαιωτικών πινάκων ενδοκοινοτικών παραδόσεων (έντυπο Φ4/TAXIS) και ενδοκοινοτικών αποκτήσεων (έντυπο Φ5/TAXIS), μέσω του ειδικού δικτύου TAXISnet, πραγματοποιείται έως την 26η ημέρα του επομένου μήνα από τη λήξη της τρίμηνης ημερολογιακής περιόδου, ανεξαρτήτως των προθεσμιών υποβολής της περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α. που προβλέπονται στο άρθρο 2 της Α.Υ.Ο.Ο.1039231/2677/600/Α0014/ ΠΟΛ. 1060//18.4.2006

Η διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 2 της αυτής ως άνω Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ. 1091/10.7.2003 αντικαθίσταται ως εξής:

«Για την έντυπη υποβολή στη Δ.Ο.Υ. των εμπρόθεσμων αρχικών ανακεφαλαιωτικών πινάκων ενδοκοινοτικών παραδόσεων (έντυπο Φ4/TAXIS) και ενδοκοινοτικών αποκτήσεων (έντυπο Φ5/TAXIS) που υποβάλλονται από τα πρόσωπα της παραγράφου 2 του άρθρου 1 της Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ. 1091/10.7.2003 ισχύουν αντίστοιχα οι προθεσμίες που προβλέπονται στο άρθρο 1 της Α.Υ.Ο.Ο. 1039231/2677/600/Α0014// ΠΟΛ. 1060/18.4.2006».

`Αρθρο 2
Έναρξη ισχύος

1. Η απόφαση αυτή ισχύει για τους ανακεφαλαιωτικούς πίνακες ενδοκοινοτικών παραδόσεων και ενδοκοινοτικών αποκτήσεων που θα υποβληθούν για το δεύτερο τρίμηνο του έτους 2006 και εφεξής, για πράξεις που διενεργήθηκαν από 1ης Απριλίου 2006.

2. Οι προθεσμίες υποβολής των δηλώσεων INTRASTAT, ακολουθούν τις ημερομηνίες υποβολής των περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α., όπως καθορίζονται με την Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ. 1060/2006.

3. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ακριβές Αντίγραφο

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Η Προϊσταμένη της Γραμματείας

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: