Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

Αιτιολογική έκθεση

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

23 Απριλίου 2021
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ
Αρ. Φύλλου 66

ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ. 4797

Κρατική αρωγή προς επιχειρήσεις και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς για θεομηνίες, επείγουσες ρυθμίσεις για τη στήριξη της οικονομίας, συμπληρωματικός κρατικός προϋπολογισμός και συνταξιοδοτική ρύθμιση και λοιπές επείγουσες διατάξεις.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Κρατική αρωγή προς επιχειρήσεις και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς για θεομηνίες, επείγουσες ρυθμίσεις για τη στήριξη της οικονομίας, συμπληρωματικός Κρατικός Προϋπολογισμός και συνταξιοδοτική ρύθμιση και λοιπές επείγουσες διατάξεις

ΜΕΡΟΣ Α΄ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
`Αρθρο 1 Σκοπός
`Αρθρο 2 Αντικείμενο
`Αρθρο 3 Ορισμοί
`Αρθρο 4 Επιχορήγηση επιχειρήσεων και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορέων
`Αρθρο 5 Επιχορήγηση ασφαλισμένων επιχειρήσεων και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορέων
`Αρθρο 6 Ενίσχυση πρώτης αρωγής
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΦΟΡΕΙΣ
`Αρθρο 7 Διαδικασία επιχορήγησης επιχειρήσεων και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορέων
`Αρθρο 8 Διαδικασία προκαταβολής επιχορήγησης σε επιχειρήσεις και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς
`Αρθρο 9 Διαδικασία ενίσχυσης πρώτης αρωγής
`Αρθρο 10 Ηλεκτρονική πλατφόρμα κρατικής αρωγής
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ
`Αρθρο 11 Επιχορήγηση αγροτικών εκμεταλλεύσεων
`Αρθρο 12 Επιχορήγηση αγροτών
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ - ΑΡΜΟΔΙΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
`Αρθρο 13 Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Αρωγής
`Αρθρο 14 Ταμείο Κρατικής Αρωγής
`Αρθρο 15 Περιφερειακός συντονιστής κρατικής αρωγής
`Αρθρο 16 Επιτροπές κρατικής αρωγής
`Αρθρο 17 Εθνικό μητρώο στελεχών επιτροπών κρατικής αρωγής
`Αρθρο 18 Αποζημίωση επιτροπών και κάλυψη δαπανών
`Αρθρο 19 Σύσταση Διεύθυνσης Κρατικής Αρωγής
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ ΕΛΕΓΧΟΣ
`Αρθρο 20 Στελέχωση της Διεύθυνσης Κρατικής Αρωγής
`Αρθρο 21 Έλεγχος
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
`Αρθρο 22 Εξουσιοδοτικές διατάξεις
`Αρθρο 23 Καταργούμενες διατάξεις
`Αρθρο 24 Μεταβατικές διατάξεις
ΜΕΡΟΣ Β΄ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID - 19
`Αρθρο 25 Εξαίρεση από την υποχρέωση καταβολής του τέλους επιτηδεύματος για αγρότες και αλιείς παράκτιας αλιείας υπό όρους
`Αρθρο 26 Παράταση αναστολής καταβολής στο Δημόσιο του ποσοστού 5% επί των νοσηλίων από τις Μονάδες Χρόνιας Αιμοκάθαρσης - Τροποποίηση του άρθρου 30 του ν. 3846/2010
`Αρθρο 27 Υπαγωγή φίλτρων και γραμμών αιμοκάθαρσης, αιμοδιήθησης, αιμοδιαδιήθησης και πλασμαφαίρεσης σε υπερμειωμένο συντελεστή ΦΠΑ 6% - Τροποποίηση της παρ. 47 του Κεφαλαίου Α΄ του Παραρτήματος ΙΙΙ του ν. 2859/2000
`Αρθρο 28 Προσωρινό μέτρο κρατικής ενίσχυσης επιχειρήσεων με τη μορφή αυξημένης αποζημίωσης ειδικού σκοπού
`Αρθρο 29 Μετάθεση χρόνου υποβολής ετήσιων οικονομικών εκθέσεων - Τροποποίηση του ν. 3556/2007
`Αρθρο 30 Παράταση προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων και ρυθμίσεις καταβολής του φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων φορολογικού έτους 2020 - Προσθήκη παρ. 64 στο άρθρο 72 του Ν. 4172/2013
`Αρθρο 31 Παράταση προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων και ρυθμίσεις καταβολής του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2020 - Προσθήκη παρ. 65 στο άρθρο 72 του Ν. 4172/2013
`Αρθρο 32 Ρυθμίσεις για τα ανείσπρακτα εισοδήματα από την εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας, φορολογικού έτους 2020 - Προσθήκη παρ. 66 στο άρθρο 72 του Ν. 4172/2013
`Αρθρο 33 Παράταση της προθεσμίας επιλογής της υποβολής χωριστών δηλώσεων των συζύγων - Προσθήκη παρ. 67 στο άρθρο 72 του Ν. 4172/2013
`Αρθρο 34 Ειδική ρύθμιση για το έτος 2021 ως προς την προθεσμία υποβολής αίτησης και την προθεσμία έκδοσης απόφασης για την εναλλακτική φορολόγηση εισοδήματος φυσικών προσώπων που μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα κατά τα άρθρα 5Α και 5Β του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος -Προσθήκη παρ. 68 στο άρθρο 72 του Ν. 4172/2013
`Αρθρο 35 Ειδική ρύθμιση για το έτος 2021 ως προς την προθεσμία υποβολής αίτησης και την προθεσμία έκδοσης απόφασης για τον ειδικό τρόπο φορολόγησης φυσικών προσώπων που μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα κατά το άρθρο 5Γ του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος κατά το άρθρο 5Γ του ν. 4172/2013 - Προσθήκη παρ. 69 στο άρθρο 72 του ν. 4172/2013
`Αρθρο 36 Ειδική ρύθμιση για το φορολογικό έτος 2020 ως προς τον εναλλακτικό τρόπο υπολογισμού της ελάχιστης φορολογίας - Προσθήκη παρ. 70 στο άρθρο 72 του ν. 4172/2013
`Αρθρο 37 Απαιτούμενο ποσό δαπανών με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής - Τροποποίηση της παρ. 6 του άρθρου 15 και προσθήκη παρ. 71 στο άρθρο 72 του Ν. 4172/2013
`Αρθρο 38 Παράταση προθεσμίας καταβολής βεβαιωμένων οφειλών, δόσεων ρυθμίσεων και διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής και αναστολή πληρωμής βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων οφειλών υπό όρους
`Αρθρο 39 Παράταση υποβολής αίτησης για την άρση της ευθύνης και των μέτρων σε βάρος των αλληλεγγύως ευθυνόμενων διοικούντων νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες για φορολογικές οφειλές -Τροποποίηση των παρ. 28 και 29 του άρθρου 66 του ν. 4646/2019
`Αρθρο 40 Επιτροπή Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών -Τροποποίηση του άρθρου 16 του Ν. 4714/2020
`Αρθρο 41 Μη επιβάρυνση με τέλος χαρτοσήμου των αδειών θήρας κυνηγετικού έτους 2021-2022
ΜΕΡΟΣ Γ΄ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
`Αρθρο 42 Συμπληρωματικός Κρατικός Προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2021
ΜΕΡΟΣ Δ΄ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ
`Αρθρο 43 Μεταβιβάσεις συντάξεων αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης, λογοτεχνών και καλλιτεχνών
ΜΕΡΟΣ Ε΄ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
`Αρθρο 44 Επέκταση της απαλλαγής μισθώματος επαγγελματικών μισθώσεων - Τροποποίηση του άρθρου δεύτερου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
`Αρθρο 45 Απαλλαγή των διοικητικών προστίμων κατ΄ εφαρμογή των κανόνων τήρησης αποστάσεων προς αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 από τα ποσά τελών χαρτοσήμου πλέον εισφοράς Ο.Γ.Α. -Τροποποίηση του άρθρου τεσσαρακοστού τέταρτου της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
`Αρθρο 46 Επέκταση απαλλαγής από την καταβολή οικονομικού ανταλλάγματος παραχώρησης χρήσης χώρου εντός Ζώνης Λιμένα- Τροποποίηση του άρθρου εξηκοστού όγδοου της από 13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
`Αρθρο 47 `Αρση ακινησίας οχημάτων έτους 2021 με αναλογική καταβολή τελών κυκλοφορίας - Τροποποίηση του άρθρου 36 του ν. 2093/1992
`Αρθρο 48 Προσωρινή άδεια Κυκλοφορίας «Μ» και διαδικασία ηλεκτρονικής έκδοσης - Τροποποίηση των άρθρων 22 του ν. 2367/1953 και 20 του ν. 2948/2001
`Αρθρο 49 Αντικατάσταση της προϋπόθεσης της βεβαίωσης τέλους ταξινόμησης από την προϋπόθεση της κατάθεσης ειδικής δήλωσης και υπαγωγή επιβατικών οχημάτων της περ. α΄ της παρ. 3 του άρθρου 9 του Ν. 4714/2020
`Αρθρο 50 Παραχώρηση ακινήτων στις Περιφέρειες -Προσθήκη στην παρ. 2 του άρθρου 39 του Ν. 2218/1994
`Αρθρο 51 Υπαγωγή ληξιπρόθεσμων οφειλών φορολογικών αποθηκών έτοιμων προς κατανάλωση αλκοολούχων ποτών και άλλων αλκοολούχων προϊόντων σε ρύθμιση
`Αρθρο 52 Αποζημιώσεις εργαζομένων λόγω καταγγελίας της σύμβασης
`Αρθρο 53 Αναστολή πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης για πληγέντες από θεομηνία
`Αρθρο 54 Ρύθμιση οργανωτικών και οικονομικών θεμάτων συμμετοχής της Ελλάδας στο Δ.Ν.Τ. -Προσθήκη άρθρου 5Α στον ν.δ. 631/1970
`Αρθρο 55 Προσωρινή προσαιγιάλωση πλωτού μέσου για μεταφορά εξοπλισμού Α.Π.Ε.
`Αρθρο 56 Συγκρότηση της Δευτεροβάθμιας Επιτροπής Χάραξης των ορίων του αιγιαλού, της παραλίας και του παλαιού αιγιαλού - Τροποποίηση του άρθρου 3 του Ν. 2971/2001
`Αρθρο 57 Διευθέτηση οικονομικών εκκρεμοτήτων του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου
`Αρθρο 58 Μεταβίβαση εμπορικού σήματος για τη διενέργεια αγώνων του μηχανοκίνητου αθλητισμού
`Αρθρο 59 Δυνατότητα τροποποίησης προκηρύξεων αθλητικών διοργανώσεων
ΜΕΡΟΣ ΣΤ΄
`Αρθρο 60 Έναρξη ισχύος

Αθήνα, 23 Απριλίου 2021
Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 23 Απριλίου 2021
Ο επί της Δικαιοσύνης Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: