Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αθήνα, 4 Ιανουαρίου 2005

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Αρ.Πρωτ.: 1000659/1/0013

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΟΛ. 1001

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΤΜΗΜΑ Φ.Μ.Α.Π.

ΘΕΜΑ:

Υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων (έντυπο Ε9) έτους 2005.

Σχετικά με το πιο πάνω θέμα σας γνωρίζουμε, ότι η υποχρέωση υποβολής δήλωσης στοιχείων ακινήτων για το έτος 2005 θεσπίστηκε με τις διατάξεις της παρ. 15 του άρθρου 5 του N. 3296/2004 ΦΕΚ 253Α΄/14-12-04 (υποβάλλεται συνημμένα). Για την εφαρμογή των συγκεκριμένων διατάξεων ήδη εκδόθηκαν δύο Αποφάσεις του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών ( ΠΟΛ 1137/15-12-04 και ΠΟΛ 1150/28-12-04 ) και φυλλάδιο με αναλυτικές οδηγίες για τη συμπλήρωσή της.

Σε συνέχεια των παραπάνω, σας κοινοποιούμε με την παρούσα τις κυριότερες επισημάνσεις με παραδείγματα και παρακαλούμε για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή της.

Α. ΓΕΝΙΚΑ
Υποχρέωση - Διαδικασία υποβολής

1. Υποχρέωση υποβολής δήλωσης στοιχείων ακινήτων έχουν όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα εφόσον έχουν εμπράγματα δικαιώματα πλήρους ή ψιλής κυριότητας ή επικαρπίας ή οίκησης σε ακίνητα που βρίσκονται στην Ελλάδα την 1η Ιανουαρίου 2005, άσχετα αν αυτά εν τω μεταξύ έχουν μεταβιβαστεί μέχρι την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: Μισθωτός έχει δύο διαμερίσματα, το ένα στην Αθήνα και το δεύτερο στην Πάτρα. Το διαμέρισμα της Πάτρας το μεταβιβάζει από επαχθή αιτία με οριστικό συμβόλαιο, που συντάσσεται στις 30-12-2004 και της Αθήνας το μεταβιβάζει με γονική παροχή στις 14.4.2005.

Στο έντυπο Ε9 που θα συνυποβάλει με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματός του το Μάϊο 2005, υποχρεούται να αναγράψει μόνο το ακίνητο των Αθηνών.

2. Στην έννοια των προσώπων του β΄ εδαφίου της παραγράφου 15 του άρθρου 5 του Ν. 3296/04 περιλαμβάνονται όλα τα Νομικά Πρόσωπα και η σχολάζουσα κληρονομιά, εκτός από το Ελληνικό Δημόσιο εν στενή εννοία.

3. Η δήλωση είναι κοινή για τους εγγάμους και τα τέκνα που τους βαρύνουν, υποβάλλεται σε δύο αντίτυπα μαζί με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του υποχρέου, υπογράφεται από αυτόν και τη σύζυγο εφόσον έχει ακίνητα ή εμπράγματα δικαιώματα ή από τον πληρεξούσιο που έχει ειδικά εξουσιοδοτηθεί γι΄ αυτό και δεν θα συνοδεύεται από τίτλους ιδιοκτησίας, παρά μόνο από τα αποδεικτικά έγγραφα της αντιπροσώπευσης ή πληρεξουσιότητας, όταν η δήλωση υποβάλλεται από αντιπρόσωπο ή πληρεξούσιο του υποχρέου.

4. Ως εκ τούτου, οι έγγαμες και τα προστατευόμενα μέλη όπως ορίζονται στο άρθρο 7 του Ν. 2238/1994 (ΦΕΚ 151Α΄), που έχουν πλήρη ή ψιλή κυριότητα ή επικαρπία ή το εμπράγματο δικαίωμα οίκησης σε ακίνητα που βρίσκονται στην Ελλάδα την 1-1-2005, προκειμένου να δηλώσουν τα στοιχεία των ακινήτων τους, δεν υποχρεούνται σε δήλωση φορολογίας εισοδήματος επ΄ ονόματί τους μόνο εξ΄ αυτού του λόγου (αν τούτο δεν προκύπτει από άλλες διατάξεις).

5. Στις περιπτώσεις λοιπών προστατευόμενων μελών που συνοικούν και βαρύνουν τον υπόχρεο, τα ακίνητά τους ή τα εμπράγματα δικαιώματα θα δηλωθούν σε ξεχωριστές δηλώσεις στοιχείων ακινήτων επ΄ ονόματί τους, οι οποίες όμως θα συνυποβληθούν με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του υποχρέου. Αν προστατευόμενοι ανιόντες είναι σύζυγοι, το Ε9 θα είναι κοινό γι΄ αυτούς και θα υποβάλλεται από τον υπόχρεο στο όνομα του συζύγου.

Παράδειγμα: Ο κ. Π. είναι παντρεμένος, έχει τέσσερα (4) παιδιά εκ των οποίων τα δύο ανήλικα, μια φοιτήτρια 20 ετών και ένα ενήλικο αγόρι το οποίο υπηρετεί τη στρατιωτική του θητεία. Η φοιτήτρια έχει την ψιλή κυριότητα ενός διαμερίσματος και ο στρατευμένος γιος του τη πλήρη κυριότητα ενός οικοπέδου. Ο ίδιος έχει μια μονοκατοικία και δύο αγρούς. Μαζί του συνοικούν και τον βαρύνουν (κατά τις διατάξεις φορολογίας εισοδήματος) οι δύο υπερήλικοι γονείς της συζύγου του, η μητέρα του και η ορφανή ανήλικη ανιψιά του. Ο πεθερός του έχει ένα σπίτι στο χωριό, η πεθερά του ένα αγροτεμάχιο και η μητέρα του ένα οικόπεδο.

Με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματός του ο υπόχρεος κ. Π. θα συνυποβάλλει:

α) Έντυπο Ε9 στο όνομά του, στη πρώτη σελίδα του οποίου θα αναγράψει και τα στοιχεία της συζύγου του (παρότι δεν έχει ακίνητα στο όνομά της) καθώς και τα στοιχεία των δύο μόνο τέκνων (της φοιτήτριας και του φαντάρου) που έχουν εμπράγματα δικαιώματα σε ακίνητα, τα οποία θα συμπεριληφθούν μαζί με τα δικά του ακίνητα στους πίνακες 1 και 2, στο εσωτερικό του εντύπου.

β) Ένα άλλο έντυπο Ε9 στο όνομα του πεθερού του, στο οποίο θα αναγράψει και τα στοιχεία της πεθεράς του στη πρώτη σελίδα και τα ακίνητά τους στους πίνακες 1 και 2 στο εσωτερικό του εντύπου.

γ) Ένα τρίτο έντυπο Ε9 στο όνομα της μητέρας του, στο οποίο θα αναγράψει το ακίνητό της στον πίνακα 1.

Για την ανηψιά δεν θα υποβληθεί Ε9, διότι δεν έχει ακίνητα στο όνομά της.

6. Τα στοιχεία της συζύγου θα συμπληρώνονται υποχρεωτικά στο έντυπο, ακόμα και στην περίπτωση που αυτή δεν έχει ακίνητα ή εμπράγματα δικαιώματα, σε αντίθεση με τα στοιχεία των τέκνων, τα οποία αναγράφονται μόνο αν έχουν ακίνητα ή εμπράγματα δικαιώματα.

7. Αν όμως τέκνο έχει υποχρέωση υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματός επ΄ ονόματί του, τότε το έντυπο Ε9 συνυποβάλεται με τη δήλωσή του αυτή.

8. Διευκρινίζεται ότι ο αριθμός ταυτότητας συμπληρώνεται μόνο όταν δεν υπάρχει Α.Φ.Μ. της συζύγου ή των τέκνων.

9. Αν νομικά πρόσωπα δεν υποχρεούνται σε δήλωση φορολογίας εισοδήματος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, θα υποβάλουν μόνο τη δήλωση στοιχείων ακινήτων τους, μέσα στις προθεσμίες που καθορίζονται από τις σχετικές διατάξεις του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος.

Β. ΕΙΔΙΚΑ
Συμπλήρωση πινάκων

1. Συμπλήρωση Πίνακα 1

α. Στον πίνακα αυτόν αναγράφονται όλα τα κτίσματα που βρίσκονται στην Ελλάδα, ανεξάρτητα αν αυτά είναι σε περιοχές εντός ή εκτός σχεδίου πόλης ή οικισμού.

β. Επίσης στον ίδιο πίνακα αναγράφονται τα στοιχεία των εντός σχεδίου πόλης ή οικισμού οικοπέδων είτε έχουν κτίσματα είτε όχι.

γ. Σε κάθε γραμμή θα αναγράφεται μια ενιαία ιδιοκτησία.

Τονίζεται ότι, αν βοηθητικοί χώροι είναι αυτοτελείς οριζόντιες ιδιοκτησίες (έχουν ποσοστό επί του οικοπέδου), αναγράφονται σε χωριστή σειρά του εντύπου Ε9.

δ. Κτίσματα επί οικοπέδου χωρίς σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας αναγράφονται σε διαφορετικές γραμμές ανά όροφο, και η επιφάνεια του οικοπέδου αναγράφεται στην ίδια γραμμή με το ισόγειο. Αν όμως στο ισόγειο υπάρχουν κτίσματα διαφορετικής κατηγορίας αναγράφονται σε διαφορετικές γραμμές και σε μια μόνο από αυτές τα στοιχεία του οικοπέδου.

Στα κτίσματα επί οικοπέδου με σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας όπου δεν έχει εξαντληθεί ο συντελεστής δόμησης αναγράφονται στην ίδια γραμμή και τα στοιχεία του οικοπέδου.

Προσοχή: Τα στοιχεία του οικοπέδου ανά ιδιοκτήτη αναγράφονται σε μία μόνο γραμμή εφόσον έχει περισσότερες από μία ιδιοκτησίες.

Μόνο στις περιπτώσεις αυτές συμπληρώνεται και η στήλη 22, δηλ. συνολική επιφάνεια κτισμάτων στο οικόπεδο.

ε. Επί ενιαίας ιδιοκτησίας σε διαφορετικό στάδιο κατασκευής, τα ημιτελή κτίσματα θα αναγράφονται σε άλλη γραμμή.

στ. Για διαμερίσματα και επαγγελματικές στέγες σε πολυκατοικία δεν συμπληρώνονται οι στήλες 18 έως 21 (στοιχεία οικοπέδου).

Το δικαίωμα υψούν αναγράφεται σε άλλη γραμμή εφόσον αποτελεί ξεχωριστή ιδιοκτησία, σε εκατοστά συνιδιοκτησίας επί του οικοπέδου.

ζ. Σε περίπτωση μεταφοράς του συντελεστή δόμησης αναγράφονται τα στοιχεία του βαρυνόμενου ακινήτου, τα τετραγωνικά μέτρα του μελλοντικού κτίσματος και όχι εκατοστά οικοπέδου, ενώ στη στήλη όροφος, πλην του ισογείου που έχει τον κωδικό 0, αναγράφεται ο κωδικός 1.

η. Επισημαίνεται ότι, κατοικίες ή μονοκατοικίες που αποτελούν ενιαία λειτουργική ενότητα η οποία εκτείνεται σε περισσότερους από έναν ορόφους, γράφονται σε μία γραμμή. Ως επιφάνεια αναγράφεται το σύνολο των τετραγωνικών μέτρων (στις αντίστοιχες στήλες κυρίων και βοηθητικών χώρων) και στη στήλη όροφος αναγράφεται ο κωδικός του ψηλότερου ορόφου.

θ. Όταν το ακίνητο δεν έχει πρόσοψη σε δρόμο αλλά βρίσκεται σε ακάλυπτο χώρο ή σε αίθριο ή σε στοά δεν συμπληρώνονται οι στήλες 6. Προσόψεις ακινήτου θεωρούνται οι πλευρές που έχουν άνοιγμα (παράθυρο, πόρτα ή προθήκη) σε δρόμο, στοά ή στον ακάλυπτο χώρο του οικοπέδου. Προκειμένου για οικόπεδα, προσόψεις θεωρούνται οι πλευρές που συνορεύουν με κοινόχρηστους χώρους (δρόμους, πλατείες κ.λπ.).

ι. Οι κατηγορίες των ακινήτων αναγράφονται σύμφωνα με τα εξής:

I) Μονοκατοικία είναι το ενιαίο κτίσμα εντός του γηπέδου, που αποτελεί λειτουργικά μία μόνο κατοικία η οποία μπορεί να εκτείνεται σε έναν ή σε περισσότερους ορόφους εφόσον επικοινωνούν μεταξύ τους, με τους βοηθητικούς χώρους της (αποθήκες, κλειστές θέσεις στάθμευσης κ.λπ.),.

Στις περιπτώσεις αυτές αναγράφεται σε μία γραμμή το σύνολο των τετραγωνικών μέτρων των κτισμάτων (στις αντίστοιχες στήλες κυρίων και βοηθητικών χώρων) και τα στοιχεία του γηπέδου εφόσον αυτό βρίσκεται εντός σχεδίου πόλης ή οικισμού. Αν το γήπεδο είναι εκτός σχεδίου πόλης ή οικισμού αναγράφεται στον πίνακα 2 και συμπληρώνεται η στήλη συνολική επιφάνεια κτισμάτων (στήλη 17).

Δεν χαρακτηρίζονται μονοκατοικίες:

α) Διώροφος οικοδομή με ισόγειο κατάστημα και 1ο όροφο κατοικία.

β) Ισόγειο διαμέρισμα που βρίσκεται σε επαφή με άλλο ανεξάρτητο ισόγειο διαμέρισμα.

γ) Ισόγεια επαγγελματική στέγη που βρίσκεται σε επαφή με άλλο ανεξάρτητο ισόγειο διαμέρισμα.

Τα πιο πάνω ισχύουν και αν δεν υπάρχει πράξη σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας.

II) Κατοικία - Διαμέρισμα θεωρείται ό,τι δεν αποτελεί μονοκατοικία, μετά των παρακολουθημάτων και των βοηθητικών χώρων.

Οι χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων εντός πυλωτής, αναγράφονται στην ίδια γραμμή αλλά στη στήλη βοηθητικών χώρων, μόνο αν αποτελούν παρακολούθημα συγκεκριμένου ακινήτου (δηλ. αναφέρονται ως παρακολουθήματα ή ως δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης στο μεταβιβαστικό συμβόλαιο). Το ίδιο ισχύει και για αποθήκες κατοικιών που δεν αποτελούν ανεξάρτητες ιδιοκτησίες.

III) Επαγγελματική στέγη θεωρούνται καταστήματα, γραφεία, εμπορικά κέντρα, υπεραγορές κ.λπ.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Αν επαγγελματίας στεγάζεται σε όροφο κτίσματος υπέρ το ισόγειο, το οποίο είναι χαρακτηρισμένο ως κατοικία σύμφωνα με την οικοδομική άδεια, δεν θα δηλωθεί ως επαγγελματική στέγη αλλά ως κατοικία.

IV) Γεωργικά, Κτηνοτροφικά και Αποθήκες θεωρούνται αντίστοιχα τα κτίρια στα οποία φυλάσσονται ζωοτροφές, σπόροι, γεωργικά εργαλεία και μηχανήματα, τα κτίρια που στεγάζουν ζώα και οι αποθηκευτικοί χώροι οποιουδήποτε μεγέθους, όπως αυτά προσδιορίζονται από την άδεια οικοδομής. Αν δεν υπάρχει άδεια οικοδομής όπως προσδιορίζονται από πρόσφορο δημόσιο έγγραφο

Στις περιπτώσεις αυτές αναγράφεται σε μία γραμμή το σύνολο των τετραγωνικών μέτρων των κτισμάτων και τα στοιχεία του γηπέδου εφόσον αυτό βρίσκεται εντός σχεδίου πόλης ή οικισμού. Αν το γήπεδο είναι εκτός σχεδίου πόλης ή οικισμού αναγράφεται στον πίνακα 2 και συμπληρώνεται η στήλη συνολική επιφάνεια κτισμάτων που βρίσκονται στο αγροτεμάχιο (στήλη 17).

Στην έννοια των γεωργικών και κτηνοτροφικών κτισμάτων και αποθηκών δεν περιλαμβάνονται:

α) Κτίρια μαζικής διαλογής, επεξεργασίας, συσκευασίας, αγροτικών ή κτηνοτροφικών προϊόντων .

β) Σφαγεία

γ) Ψυγεία - Αποθήκες

Τα ανωτέρω κτίσματα θεωρούνται επαγγελματική στέγη.

V) Σταθμοί Αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης, Βιομηχανικά και Βιοτεχνικά κτίρια μετά των παραρτημάτων τους, ορίζονται σύμφωνα με την οικοδομική τους άδεια καθώς και την άδεια λειτουργίας τους. Αν δεν συντρέχουν αθροιστικά οι πιο πάνω περιπτώσεις, θεωρούνται επαγγελματική στέγη.

Στις περιπτώσεις αυτές αναγράφεται σε μία γραμμή το σύνολο των τετραγωνικών μέτρων των κτισμάτων (στις αντίστοιχες στήλες κυρίων και βοηθητικών χώρων), στη στήλη όροφος αναγράφεται ο κωδικός του ψηλότερου ορόφου και τα στοιχεία του γηπέδου εφόσον αυτό βρίσκεται εντός σχεδίου πόλης ή οικισμού. Αν το γήπεδο είναι εκτός σχεδίου πόλης ή οικισμού αναγράφεται στον πίνακα 2 και συμπληρώνεται η στήλη συνολική επιφάνεια κτισμάτων που βρίσκονται στο αγροτεμάχιο (στήλη 17).

VI) Ξενοδοχεία - Τουριστικές Εγκαταστάσεις, Νοσηλευτήρια, Ευαγή Ιδρύματα, ορίζονται σύμφωνα με την οικοδομική τους άδεια και την άδεια λειτουργίας τους. Αν δεν συντρέχουν αθροιστικά οι πιο πάνω περιπτώσεις, θεωρούνται επαγγελματική στέγη.

Στις περιπτώσεις αυτές αναγράφεται σε μία γραμμή το σύνολο των τετραγωνικών μέτρων των κτισμάτων (στις αντίστοιχες στήλες κυρίων και βοηθητικών χώρων), στη στήλη όροφος αναγράφεται ο κωδικός του ψηλότερου ορόφου και τα στοιχεία του γηπέδου εφόσον αυτό βρίσκεται εντός σχεδίου πόλης ή οικισμού. Αν το γήπεδο είναι εκτός σχεδίου πόλης ή οικισμού αναγράφεται στον πίνακα 2 και συμπληρώνεται η στήλη συνολική επιφάνεια κτισμάτων που βρίσκονται στο αγροτεμάχιο (στήλη 17).

VII) Εκπαιδευτήρια, ορίζονται σύμφωνα με την οικοδομική τους άδεια και την άδεια λειτουργίας τους. Αν δεν συντρέχουν αθροιστικά οι πιο πάνω περιπτώσεις, θεωρούνται επαγγελματική στέγη.

Στις περιπτώσεις αυτές αναγράφεται σε μία γραμμή το σύνολο των τετραγωνικών μέτρων των κτισμάτων, στη στήλη όροφος αναγράφεται ο κωδικός του ψηλότερου ορόφου και τα στοιχεία του γηπέδου εφόσον αυτό βρίσκεται εντός σχεδίου πόλης ή οικισμού. Αν το γήπεδο είναι εκτός σχεδίου πόλης ή οικισμού αναγράφεται στον πίνακα 2 και συμπληρώνεται η στήλη συνολική επιφάνεια κτισμάτων που βρίσκονται στο αγροτεμάχιο (στήλη 17).

VIII) Αθλητικές εγκαταστάσεις, ορίζονται σύμφωνα με την οικοδομική τους άδεια. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει οικοδομική άδεια θεωρούνται επαγγελματική στέγη.

Στις περιπτώσεις αυτές αναγράφεται σε μία γραμμή το σύνολο των τετραγωνικών μέτρων των κτισμάτων, στη στήλη όροφος αναγράφεται ο κωδικός του ψηλότερου ορόφου και τα στοιχεία του γηπέδου εφόσον αυτό βρίσκεται εντός σχεδίου πόλης ή οικισμού. Αν το γήπεδο είναι εκτός σχεδίου πόλης ή οικισμού αναγράφεται στον πίνακα 2 και συμπληρώνεται η στήλη συνολική επιφάνεια κτισμάτων που βρίσκονται στο αγροτεμάχιο (στήλη 17).

IX) Κτίρια που δεν μπορούν να υπαχθούν στις πιο πάνω κατηγορίες δηλ. Ιεροί Ναοί, μουσεία, θέατρα, κινηματογράφοι, συνεδριακά κέντρα, αίθουσες διαλέξεων-συναυλιών, εκθεσιακά κέντρα κ.λπ., ορίζονται σύμφωνα με την οικοδομική τους άδεια. Σε περίπτωση που η χρήση του κτιρίου είναι διάφορη της οικοδομικής άδειας, το κτίσμα αναγράφεται στην κατηγορία που ανήκει σύμφωνα με το χαρακτηρισμό της οικοδομικής άδειας (π.χ. Μουσείο που στεγάζεται σε κατοικία, δεν δηλώνεται σύμφωνα με την πιο πάνω κατηγορία, αλλά στην κατηγορία της κατοικίας).

Στις περιπτώσεις αυτές αναγράφεται σε μία γραμμή το σύνολο των τετραγωνικών μέτρων των κτισμάτων, στη στήλη όροφος αναγράφεται ο κωδικός του ψηλότερου ορόφου και τα στοιχεία του γηπέδου εφόσον αυτό βρίσκεται εντός σχεδίου πόλης ή οικισμού. Αν το γήπεδο είναι εκτός σχεδίου πόλης ή οικισμού αναγράφεται στον πίνακα 2 και συμπληρώνεται η στήλη συνολική επιφάνεια κτισμάτων που βρίσκονται στο αγροτεμάχιο (στήλη 17).

ια. Για πρώτη φορά προστέθηκε η στήλη 10 προκειμένου να περιγραφούν ειδικές συνθήκες για ακίνητα (π.χ. ημιτελή, απαλλοτριωτέα, κ.λπ.).

ιβ. Η επιφάνεια των ακινήτων αναγράφεται επακριβώς σε τετραγωνικά μέτρα και μέχρι δύο (2) δεκαδικά ψηφία στην ίδια σειρά, ενώ τα ποσοστά συνιδιοκτησίας αναγράφονται επί τοις εκατόν (%) και μέχρι πέντε (5) δεκαδικά ψηφία.

ιγ. Αναγράφεται το έτος κατασκευής του ακινήτου όπως προκύπτει από την έκδοση της οικοδομικής άδειας ή την τελευταία αναθεώρησή της.

`Αδεια αλλαγής μόνο της χρήσης του κτιρίου ή άδειες μη ουσιώδους ανακαίνισης, δεν λαμβάνονται υπόψη στον υπολογισμό της παλαιότητας.

Αν δεν υπάρχει οικοδομική άδεια, αναγράφεται το έτος κατασκευής, το οποίο προκύπτει από δημόσιο έγγραφο (π.χ. προγενέστερος τίτλος κτήσης, νομιμοποίηση αυθαιρέτου, έναρξη ηλεκτροδότησης, μισθωτήριο συμβόλαιο).

Σε περίπτωση που υπάρχουν τμήματα κτισμάτος με διαφορετική παλαιότητα, αναγράφεται το κτίσμα σε μια γραμμή και ως έτος κατασκευής, το έτος της νεότερης οικοδομικής άδειας.

2. Συμπλήρωση Πίνακα 2

Στην έννοια του αγροτεμαχίου του πίνακα 2, περιλαμβάνονται όλα τα γήπεδα - εκτάσεις που είναι εκτός σχεδίου πόλης ή εκτός οικισμού.

Επισημαίνεται ότι, ενώ τα κτίσματα όλων των κατηγοριών των εκτός σχεδίου πόλης ή οικισμών καταχωρούνται στον πίνακα 1 και αναγράφεται στην στήλη 9 ο αντίστοιχος κωδικός της κατηγορίας που ανήκουν, τα γήπεδα-εκτάσεις εντός των οποίων έχουν ανεγερθεί αυτά αναγράφονται στον πίνακα 2 ανάλογα με την κατηγορία στην οποία υπάγονται (δηλαδή αρδευόμενη, δασική, μεταλλευτική έκταση κ.λπ.).

Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω.

3. Επισημάνσεις

α. Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας ακινήτου μεταξύ συζύγων ή των ανηλίκων τέκνων τους, το ποσοστό συνιδιοκτησίας έκαστου συγκυρίου συμπληρώνεται ως άλλο ακίνητο σε ξεχωριστή γραμμή.

β. Σε περίπτωση που υπάρχουν διαφορετικά ποσοστά εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί του ιδίου ακινήτου αναγράφονται σε χωριστές γραμμές.

γ. Επί οικοπέδων, για τα οποία έχει γίνει πράξη σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας αλλά δεν έχει προχωρήσει η κατασκευή του σκελετού των ορόφων την 1.1.05, θα δηλωθούν τα εκατοστά ιδιοκτησίας ή συνιδιοκτησίας επί του οικοπέδου και μόνο.

Αν όμως έχει ολοκληρωθεί ο σκελετός τουλάχιστον της οικοδομής, τότε ο οικοπεδούχος θα αναγράψει όλα τα κτίσματα - διαμερίσματα σε χωριστές γραμμές ως ημιτελή, όπως περιγράφονται στη σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας και σε άλλη γραμμή το πιθανό δικαίωμα υψούν (ποσοστό επί τοις εκατόν συνιδιοκτησίας του οικοπέδου).

Σε περίπτωση όμως που, μέχρι τις 31/12/2004, έχει μεταβιβαστεί με οριστικό συμβόλαιο διαμέρισμα ανεγειρόμενης οικοδομής σε οποιοδήποτε στάδιο (ακόμη και πριν την έναρξη εργασιών επί του οικοπέδου) θα δηλωθεί από το νέο κύριο ως αποπερατωμένο.

Τα ανωτέρω ισχύουν και στη περίπτωση ανέγερσης πολυκατοικίας από ιδιώτη όσο και στη περίπτωση ανέγερσης με αντιπαροχή.

Ακριβές Αντίγραφο

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης

Η Προϊσταμένη της Γραμματείας

Δήμητρα Τσάμη

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

1. Ο Α. έχει:

• Την πλήρη κυριότητα μιας κατοικίας στον 5ο όροφο, 140 τετραγωνικών μέτρων (τ.μ.), στην Αθήνα επί της οδού Κηφισίας 40, η οποία έχει πρόσοψη αποκλειστικά στον ακάλυπτο χώρο του οικοπέδου και ποσοστό 300 χιλιοστά (δηλ. 30%) σε οικόπεδο 600 τ.μ. Η κατοικία έχει ως παρακολούθημα (αποκλειστική χρήση) θέση στάθμευσης 15 τ.μ. στην πυλωτή της πολυκατοικίας. Οι δρόμοι που περικλείουν το τετράγωνο είναι Σεβαστουπόλεως, Κορινθίας και Αρκαδίας. Το έτος κατασκευής είναι το 1970.

• Το 50% της πλήρους κυριότητας μιας ισόγειας αποθήκης 25 τ.μ. στην ίδια πολυκατοικία, με πρόσοψη επί της οδού Κηφισίας και ποσοστό 90 χιλιοστά (δηλ. 9%) επί του οικοπέδου. Το έτος κατασκευής είναι το 1970.

• Κατά πλήρη κυριότητα το δικαίωμα υψούν στο ίδιο οικόπεδο που αντιστοιχεί σε κτίσμα 6ου ορόφου 65 τ.μ. και σε ποσοστό 187 χιλιοστών (δηλ. 18,7%) επί του οικοπέδου.

• Το 45% της πλήρους κυριότητας μίας μονοκατοικίας εντός οικισμού στην Πάρο 80 τ.μ., με μία αποθήκη 20 τ.μ., επί οικοπέδου 250 τ.μ. του οποίου έχει 50% της πλήρους κυριότητας. Ο αριθμός οικοδομικού τετραγώνου που είναι γραμμένος στους τίτλους ιδιοκτησίας του είναι 285. Το έτος κατασκευής είναι το 1922.

• Το 50% της επικαρπίας μίας επαγγελματικής στέγης, σε ισόγειο 300 τ.μ., σε πολυκατοικία στου Ζωγράφου επί της οδού Παπάγου 10, με ποσοστό 350 χιλιοστά (δηλ. 35%) σε οικόπεδο 700 τ.μ. Η επαγγελματική στέγη έχει πρόσοψη και στην οδό Ούλοφ Πάλμε. Οι υπόλοιποι δρόμοι που περικλείουν το οικοδομικό τετράγωνο είναι Ευρυνόμης και Καλλιστράτους. Το ακίνητο τελεί υπό αναγκαστική απαλλοτρίωση από το Δήμο Ζωγράφου. Το έτος κατασκευής είναι το 1980 και το έτος γέννησης του επικαρπωτή το 1979.

Συμπλήρωση εντύπου Ε9 - παρ. 1

2. Ο Β έχει:

• Την πλήρη κυριότητα σε γωνιακό οικόπεδο 900 τ.μ. στην Τρίπολη, επί των οδών Πελοπίδα 12 και Κρήτης. Οι υπόλοιποι δρόμοι που περικλείουν το οικοδομικό τετράγωνο είναι Υψούντος και 25ης Μαρτίου. Επί του οικοπέδου (χωρίς σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας) υπάρχουν, στο ισόγειο κατάστημα 90 τ.μ και μία ανεξάρτητη αποθήκη 30 τ.μ., στον 1ο όροφο κατοικία 100 τ.μ. και στον δεύτερο κατοικία 45 τ.μ. Το έτος κατασκευής του ισογείου είναι το 1960, του 1ου ορόφου το 1965 και του 2ου το 1983.

• Το 50% της πλήρους κυριότητας σε κατοικία που εκτείνεται στο 4ο και 5ο όροφο (μεζονέτα) 110 τ.μ. και 80 τ.μ. αντίστοιχα, στην Αθήνα επί της οδού Αντιφίλου 40 και ποσοστό συνιδιοκτησίας 200 χιλιοστά (δηλ. 20%) σε οικόπεδο 300 τ.μ.. Οι υπόλοιποι δρόμοι που περικλείουν το οικοδομικό τετράγωνο είναι Νυμφαίου Αλκαίου και Σεμέλης. Το έτος κατασκευής είναι το 1981.

• Το 50% της πλήρους κυριότητας θέσης στάθμευσης 25 τ.μ στο υπόγειο, στην ίδια πολυκατοικία, με ποσοστό 60 χιλιοστά (δηλ. 6%) επί του οικοπέδου. Το έτος κατασκευής είναι το 1981.

Η σύζυγός του έχει:

• Το 100% της ψιλής κυριότητας αγροτεμαχίου στη Λευκάδα 5.000 τ.μ., με πρόσοψη σε επαρχιακή οδό, που απέχει 450 μέτρα από τη θάλασσα, δεν είναι αρδευόμενο και στα 3.000 τ.μ. υπάρχουν ελιές, ενώ στα υπόλοιπα 2.000 τ.μ. μονοετής καλλιέργεια. Επί του αγροτεμαχίου υπάρχει αγροικία 35 τ.μ. Το έτος κατασκευής είναι το 1932. Το έτος γέννησης του επικαρπωτή είναι το 1947.

Συμπλήρωση εντύπου Ε9 - παρ. 2

3. Ο Δ. έχει:

• Το 50% της επικαρπίας οικοπέδου 1800 τ.μ. στην Θεσσαλονίκη, επί της οδού Αριστοτέλους 20. Οι υπόλοιποι δρόμοι που περικλείουν το οικοδομικό τετράγωνο είναι Εγνατίας, Ερμού και Καρόλου Ντηλ. Το οικόπεδο έχει δοθεί για αντιπαροχή, έχει συνταχθεί εργολαβικό προσύμφωνο, και έχει γίνει σύσταση οριζοντίου ιδιοκτησίας. Την 1η Ιανουαρίου 2005 δεν έχει γίνει καμία οικοδομική εργασία στο οικόπεδο. Το έτος γέννησης του Δ. είναι το 1951. Το έτος έκδοσης της οικοδομικής άδειας είναι το 2003.

Η σύζυγός του έχει:

• Το 50% της επικαρπίας του πιο πάνω οικοπέδου. Το έτος γέννησής της είναι το 1963.

Η πρώτη κόρη του, που είναι 24 ετών φοιτήτρια έχει:

• Το 25% της ψιλής κυριότητας του πιο πάνω οικοπέδου.

Η δεύτερη κόρη του, που είναι 20 ετών φοιτήτρια έχει:

• Το 37,25124% της ψιλής κυριότητας του πιο πάνω οικοπέδου.

Η τρίτη κόρη του που είναι 17 ετών έχει:

• Το 37,74876% της ψιλής κυριότητας του πιο πάνω οικοπέδου.

Συμπλήρωση εντύπου Ε9 - παρ. 3

4. Ο Ε. έχει:

• Το 70% της πλήρους κυριότητας οικοπέδου 400 τ.μ. στην Αγία Παρασκευή επί της οδού 28ης Οκτωβρίου 30. Οι υπόλοιποι δρόμοι που περικλείουν το οικοδομικό τετράγωνο είναι Μακεδονίας, Ειρήνης και Αγ. Ιωάννου. Έχει γίνει σύσταση οριζοντίου ιδιοκτησίας ισογείου και 4 ορόφων, καθένας από τους οποίους αποτελείται από μία κατοικία 140 τ.μ., με ποσοστό επί του οικοπέδου 200 χιλιοστά (δηλ. 20%). Την 1η Ιανουαρίου 2005, έχει κατασκευαστεί ο σκελετός του ισογείου και των δύο πρώτων ορόφων. Το έτος έκδοσης της οικοδομικής άδειας είναι το 2004.

Η σύζυγός του έχει:

• Το 30% της πλήρους κυριότητας του πιο πάνω οικοπέδου.

• Το 50% της ψιλής κυριότητας μοτέλ, για τα οποίο δεν υπάρχει οικοδομική άδεια ειδικού κτιρίου και η προβλεπόμενη άδεια λειτουργίας από την αρμόδια υπηρεσία. Το μοτέλ βρίσκεται στην Βόνιτσα, περικλείεται από 4 ανώνυμες οδούς και ο αριθμός οικοδομικού τετραγώνου είναι 86. Είναι ισόγειο συνολικής επιφάνειας 280,16 τ.μ., επί οικοπέδου 1628,32 τ.μ. Το έτος γέννησης του επικαρπωτή είναι το 1923. Το έτος έκδοσης της οικοδομικής άδειας είναι το 1993.

Συμπλήρωση εντύπου Ε9 - παρ. 4

5. Ο ΣΤ. έχει:

• Το 100% της επικαρπίας αγροτεμαχίου μονοετούς καλλιέργειας στη Σαντορίνη 532,45 τ.μ., με πρόσοψη σε δημοτική οδό, που απέχει 1.150 μέτρα από τη θάλασσα και δεν είναι αρδευόμενο. Επί του αγροτεμαχίου υπάρχει αποθήκη 15 τ.μ. Το έτος γέννησης του επικαρπωτή είναι το 1948 και το έτος κατασκευής το 1978.

Ο γιος του που είναι 26 ετών φαντάρος έχει:

• Το 100% της ψιλής κυριότητας του πιο πάνω αγροτεμαχίου

Συμπλήρωση εντύπου Ε9 - παρ. 5

6. Ο Ζ. έχει:

• Την πλήρη κυριότητα μονοκατοικίας στην Αθήνα επί της οδού Ερμού 10, επιφανείας 480 τ.μ., ισογείου και πρώτου ορόφου 300 και 180 τ.μ. αντίστοιχα. Οι υπόλοιποι δρόμοι που περικλείουν το οικοδομικό τετράγωνο είναι Φιλελλήνων, Μητροπόλεως και Νίκης. Επί του οικοπέδου υπάρχει επίσης μία ισόγεια αποθήκη 100 τ.μ. και στεγασμένη θέση στάθμευσης 120 τ.μ. Το οικόπεδο είναι 1.375 τ.μ. Το κτίσμα έχει κριθεί διατηρητέο, έχει εκδοθεί η σχετική πράξη, δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης και δεν έχει ανακληθεί. Το έτος κατασκευής είναι το 1924.

Συμπλήρωση εντύπου Ε9 - παρ. 6

7. Ο Φ. έχει:

• Το 100% της πλήρους κυριότητας οικοπέδου 800 τ.μ. στο Αίγιο επί της οδού Β. Γεωργίου 12. Οι υπόλοιποι δρόμοι που περικλείουν το οικοδομικό τετράγωνο είναι Μελετοπούλου, Μητροπόλεως και Κ. Θεοδώρου. Επί του οικοπέδου υπάρχουν 2 ανεξάρτητες μονοκατοικίες επιφανείας 110 τ.μ. και 98 τ.μ. αντίστοιχα, χωρίς σύσταση οριζοντίου ιδιοκτησίας. Το έτος έκδοσης της οικοδομικής άδειας είναι για την πρώτη μονοκατοικία το 1967 και για τη δεύτερη το 1969.

• Το 100% της πλήρους κυριότητας οικοπέδου 300 τ.μ. στη Πάτρα επί της οδού Μουρούζη 5. Οι υπόλοιποι δρόμοι που περικλείουν το οικοδομικό τετράγωνο είναι Νάγερ, Γρηγορίου και Καρόλου. Επί του οικοπέδου υπάρχει ισόγειο κατάστημα 80 τ.μ. και κατοικία επιφανείας 100 τ.μ. στον 1ο όροφο, χωρίς σύσταση οριζοντίου ιδιοκτησίας. Το έτος έκδοσης της οικοδομικής άδειας είναι το 1979.

• Το 100% της πλήρους κυριότητας οικοπέδου 379,82 τ.μ. στη Πάτρα επί της οδού Κύπρου 10. Οι υπόλοιποι δρόμοι που περικλείουν το οικοδομικό τετράγωνο είναι Λεμεσού Κιλκίς και Ελλ. Στρατιώτη. Επί του οικοπέδου υπάρχει μονοκατοικία 193,22 τ.μ. Το έτος έκδοσης της οικοδομικής άδειας είναι το 1992.

Συμπλήρωση εντύπου Ε9 - παρ. 7

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: