Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

Αιτιολογική έκθεση

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
16 Δεκεμβρίου 2021

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ
Αρ. Φύλλου 248

ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ. 4873

Προστασία του εθελοντισμού, ενίσχυση της δράσης της Κοινωνίας των Πολιτών, φορολογικά κίνητρα για την ενίσχυση της κοινωφελούς δράσης των Ο.Κοι.Π. και λοιπές διατάξεις.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΣΚΟΠΟΣ - ΟΡΙΣΜΟΙ
`Αρθρο 1 Σκοπός
`Αρθρο 2 Αντικείμενο
`Αρθρο 3 Πεδίο εφαρμογής
`Αρθρο 4 Ορισμοί
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.ΚΟΙ.Π. ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΦΟΡΕΩΝ - ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ο.ΚΟΙ.Π. - ΕΙΔΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ Ο.ΚΟΙ.Π.
`Αρθρο 5 Σύσταση και αρμοδιότητες Διεύθυνσης Ο.Κοι.Π. και Κοινωφελών Φορέων
`Αρθρο 6 Διαδικασία αρχικής καταχώρησης στη Δημόσια Βάση Δεδομένων Ο.Κοι.Π.
`Αρθρο 7 Ειδικό Μητρώο Ο.Κοι.Π. -Προϋποθέσεις εγγραφής
`Αρθρο 8 Διαδικασία αρχικής εγγραφής, μεταβολής και ανανέωσης εγγραφής στο Ειδικό Μητρώο Ο.Κοι.Π.
`Αρθρο 9 Λειτουργία και δημοσιότητα των βάσεων δεδομένων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΚΡΑΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΦΟΡΕΩΝ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ
`Αρθρο 10 Χρηματοδότηση κοινωφελών φορέων
`Αρθρο 11 Υποχρεώσεις των Ο . Κοι . Π .
`Αρθρο 12 Κυρώσεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
`Αρθρο 13 Εθελοντική απασχόληση
`Αρθρο 14 Υποχρεώσεις φορέων παροχής εθελοντικής απασχόλησης
`Αρθρο 15 Παροχή υπηρεσιών σε φορείς εθελοντικής απασχόλησης
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ ΕΛΕΓΧΟΣ Ο.ΚΟΙ.Π.
`Αρθρο 16 Χρηματοοικονομικές καταστάσεις και έλεγχος
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΚΙΝΗΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ Ο.ΚΟΙ.Π.
`Αρθρο 17 Δωρεές προς τα κοινωφελή ιδρύματα και τις εγγεγραμμένες Ο.Κοι.Π. -Τροποποίηση των παρ. 1 και 2 του άρθρου 19 του Ν. 4172/2013
`Αρθρο 18 Μη υπολογισμός τεκμαρτού εισοδήματος για τον παραχωρούντα ακίνητα σε κοινωφελή ιδρύματα και εγγεγραμμένες Ο.Κοι.Π. -Τροποποίηση των παρ. 2 και 3 του άρθρου 39 του Ν. 4172/2013
`Αρθρο 19 Έκπτωση δαπανών για τον προσδιορισμό του κέρδους από επιχειρηματική δραστηριότητα των νομικών προσώπων της περ. γ΄ του άρθρου 45 - Αντικατάσταση της παρ. 8 του άρθρου 47 του Ν. 4172/2013
`Αρθρο 20 Απαλλαγή από τον Ε.Ν.Φ.Ι.Α. - Προσθήκη περ. ι΄ στην παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 4223/2013
`Αρθρο 21 Χρηματικές δωρεές προς μη κερδοσκοπικά νομικά πρόσωπα - Αντικατάσταση της παρ. 3 του άρθρου 89 του Κώδικα Διατάξεων Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών και Κερδών από Τυχερά Παίγνια
`Αρθρο 22 Απαλλαγές από τον ΦΠΑ στο εσωτερικό της Χώρας - Αντικατάσταση της περ. ιη΄ της παρ. 1 του άρθρου 22 του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας
`Αρθρο 23 Απαλλαγή των εγγεγραμμένων Ο.Κοι.Π. από τον ειδικό φόρο ακινήτων -Αντικατάσταση της περ. ε΄ της παρ. 3 του άρθρου 15 του Ν. 3091/2002
`Αρθρο 24 Απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας οχημάτων ειδικής χρήσης κοινωφελών ιδρυμάτων και εγγεγραμμένων Ο.Κοι.Π.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ, ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
`Αρθρο 25 Εξουσιοδοτικές διατάξεις
`Αρθρο 26 Καταργούμενες διατάξεις
`Αρθρο 27 Μεταβατική διάταξη
ΜΕΡΟΣ Β΄ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
`Αρθρο 28 Ειδικό Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π.) - Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 86 του Ν. 3528/2007 (Α΄ 26)
`Αρθρο 29 Προσβολή αποφάσεων πρωτοβάθμιων πειθαρχικών συμβουλίων - Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 141 του Ν. 3528/2007
`Αρθρο 30 Απαρτία τμημάτων δευτεροβάθμιων πειθαρχικών συμβουλίων του ν. 3528/2007 -Τροποποίηση της παρ. 13 του άρθρου 146A του ν. 3528/2007
`Αρθρο 31 Κινητικότητα υπαλλήλων σε νεοσύστατες υπηρεσίες φορέων Γενικής Κυβέρνησης
`Αρθρο 32 Ρύθμιση ζητημάτων επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων στους Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού -Τροποποίηση των παρ. 4, 5, 7 του άρθρου 87 και των παρ. 3 και 13 του άρθρου 89 του Ν. 3584/2007
`Αρθρο 33 Δικαίωμα διορισμού στον Δημόσιο ή τον ευρύτερο δημόσιο τομέα πληγέντων από τις πυρκαγιές του Ιουλίου/Αυγούστου 2021
`Αρθρο 34 Προσωπικό αναπτυξιακών οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης - Τροποποίηση της παρ. 5 του άρθρου 2 του Ν. 4674/2020 και της παρ. 3 του άρθρου 15 του Ν. 4257/2014
`Αρθρο 35 Διαφύλαξη στελέχωσης Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού -Προσθήκη παρ. 6Α στο άρθρο 44 του Ν. 4674/2020
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ
`Αρθρο 36 Κατάργηση μίας εκ των προϋποθέσεων πολιτογράφησης - Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 5Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004)
`Αρθρο 37 Δικαιολογητικά πολιτογράφησης και διακρίβωση τεκμηρίων - Τροποποίηση της παρ. 1 και προσθήκη παρ. 3 στο άρθρο 6 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (Ν. 3284/2004)
`Αρθρο 38 Προϋποθέσεις και διαδικασία πολιτογράφησης -Αντικατάσταση των παρ. 6, 8 και 9 του άρθρου 7 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (Ν. 3284/2004)
`Αρθρο 39 Απόρριψη αιτήσεων πολιτογράφησης λόγω μη ανταπόκρισης των αιτούντων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
`Αρθρο 40 Ρύθμιση θεμάτων προϋπολογισμού των Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού
`Αρθρο 41 Δάνεια των Ο . Τ . Α .
`Αρθρο 42 Δαπάνες δήμων
`Αρθρο 43 Ρυθμίσεις σχετικά με επιβληθέντα πρόστιμα σε δήμους
`Αρθρο 44 Ρυθμίσεις για χρονοεπιδόματα δικηγόρων με έμμισθη εντολή στα νομικά πρόσωπα της περ. ιγ΄ της παρ. 1 του άρθρου 7 του Ν. 4354/2015
`Αρθρο 45 Καθορισμός ανώτατου ορίου εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης για έλεγχο νομιμότητας στις ΑΥΕ Ο.Τ.Α. - Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 225 του Ν. 3852/2010
`Αρθρο 46 Κατανομή περιουσιακών στοιχείων επιχειρήσεων και Συνδέσμων με διαδημοτικό χαρακτήρα διασπασθέντων δήμων
`Αρθρο 47 Λειτουργία κεντρικών υπηρεσιών των δήμων στην ιστορική τους έδρα - Τροποποίηση της παρ. 3 του άρθρου 6 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων
`Αρθρο 48 Εκπροσώπηση των πανελλήνιων εργοληπτικών οργανώσεων στο Τεχνικό Συμβούλιο που συγκροτείται στην έδρα κάθε Αποκεντρωμένης Διοίκησης -Τροποποίηση του άρθρου 209 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων
`Αρθρο 49 Ταφή χωρίς ληξιαρχική πράξη θανάτου σε εξαιρετικές περιπτώσεις - Τροποποίηση του άρθρου 35 του Ν. 344/1976
`Αρθρο 50 Αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής Δήμων -Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010
`Αρθρο 51 Ρυθμίσεις για τον Συμπαραστάτη του δημότη και της επιχείρησης -Τροποποίηση του άρθρου 77 του Ν. 3852/2010
`Αρθρο 52 Ρυθμίσεις για τον Περιφερειακό Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης -Τροποποίηση του άρθρου 179 του ν. 3852/2010
`Αρθρο 53 Αυτοδίκαιη περιέλευση της διαδημοτικής επιχείρησης με την επωνυμία «Διαδημοτικό Περιφερειακό Θέατρο, Διαδημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμων Κέρκυρας (ΔΙΑ.ΠΕ.ΘΕ. -ΔΙΑ.Κ.Ε.ΔΗ.Κ.)» σε κοινωφελή επιχείρηση του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων
`Αρθρο 54 Εκλογή δημοτικών αρχών στις Δημοτικές Κοινότητες Κομάνου και Μαυροπηγής της Δημοτικής Ενότητας Πτολεμαΐδας του Δήμου Εορδαίας
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
`Αρθρο 55 Λύση αστικών εταιρειών των Επιμελητηρίων και της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων και ρύθμιση θεμάτων προσωπικού -Τροποποίηση των παρ. 2 και 4 του άρθρου 238 του Ν. 4610/2019
`Αρθρο 56 Κάλυψη αναγκών της εταιρείας με την επωνυμία «Ειδικός Περιφερειακός Διαβαθμιδικός Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Νοτίου Αιγαίου» (ΦΟΔΣΑ Νοτίου Αιγαίου Α.Ε.) και «Ειδικός Περιφερειακός Διαβαθμιδικός Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ιονίων Νήσων» (ΦΟΔΣΑ Ιονίων Νήσων Α.Ε.)
`Αρθρο 57 Προσωπικό αμειβόμενο με την καταβολή διδάκτρων για τις παρεχόμενες υπηρεσίες
`Αρθρο 58 Επανακαθορισμός προθεσμίας ολοκλήρωσης μετατάξεων της παρ. 10 του άρθρου 20 του Ν. 4829/2021
`Αρθρο 59 Δήλωση προς υποστήριξη κατηγορίας από φιλοζωικά σωματεία ή φιλοζωικές οργανώσεις μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα -Τροποποίηση της παρ. 7 του άρθρου 34 του Ν. 4830/2021
`Αρθρο 60 Δυνατότητα παράτασης της θητείας των Αντιδημάρχων
`Αρθρο 61 Ρυθμίσεις για την τρέχουσα αυτοδιοικητική περίοδο και τη θητεία των αιρετών οργάνων -Τροποποίηση του άρθρου 90 του ν. 4804/2021
`Αρθρο 62 Προσωπικό αναπτυξιακών οργανισμών Ο.Τ.Α. - Προσθήκη περ. ζ΄ στην παρ. 5 του άρθρου 2 του ν. 4674/2020
`Αρθρο 63 Θέματα υπηρεσιακής κατάστασης υπηρεσιακών γραμματέων -Τροποποίηση της περ. β΄ της παρ. 9 του άρθρου 33 του Ν. 4795/2021
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
`Αρθρο 64 Καταργούμενες διατάξεις
ΜΕΡΟΣ Γ΄ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
`Αρθρο 65 Καθορισμός αποζημίωσης των μελών των επιτροπών του άρθρου 11 του Ν. 4760/2020 -Προσθήκη δεύτερου εδαφίου στην παρ. 3 του άρθρου 11 του Ν. 4760/2020
`Αρθρο 66 Συμμετοχή της Ελληνικής Αστυνομίας στο Μόνιμο Σώμα της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής
`Αρθρο 67 Εκπαίδευση του προσωπικού της Κατηγορίας 1 του Μόνιμου Σώματος της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής (Frontex) από την Ελληνική Αστυνομία στον οπλισμό, τα πυρομαχικά και τον λοιπό εξοπλισμό που τους παρέχεται από αυτήν -Προσθήκη εδαφίων τετάρτου και πέμπτου στο άρθρο 41 του Ν. 4760/2020
`Αρθρο 68 Τακτοποίηση, ενταλματοποίηση και πληρωμή δαπανών της Γενικής Γραμματείας Αντεγκληματικής Πολιτικής του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη
`Αρθρο 69 Εκκαθάριση, ενταλματοποίηση και πληρωμή δαπανών του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη
`Αρθρο 70 Εκκαθάριση, τακτοποίηση, ενταλματοποίηση δαπανών της Γενικής Γραμματείας Αντεγκληματικής Πολιτικής του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη
`Αρθρο 71 Υποχρέωση κατάρτισης ισολογισμών του Ταμείου Πρόνοιας Απασχολούμενων στα Σώματα Ασφαλείας (ΤΑ.Π.Α.Σ.Α.) και έγκριση ισολογισμών και απολογισμών του από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη
`Αρθρο 72 Ρυθμίσεις θεμάτων εκλογής οργάνων και αντιπροσώπων συνδικαλιστικών οργανώσεων της Ελληνικής Αστυνομίας - Τροποποίηση της παρ. 1 και προσθήκη παρ. 15 στο άρθρο 30α του Ν. 1264/1982
`Αρθρο 73 Ελάχιστο απαιτούμενο ανάστημα των υποψηφίων για κατάταξη/πρόσληψη στην Ελληνική Αστυνομία - Τροποποίηση της περ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 2226/1994
`Αρθρο 74 Ρύθμιση θεμάτων προσωπικού Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (Ε.Υ.Π.)
ΜΕΡΟΣ Δ΄ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
`Αρθρο 75 Έναρξη ισχύος

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 15 Δεκεμβρίου 2021
Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
Ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΙΚΡΑΜΜΕΝΟΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 15 Δεκεμβρίου 2021
Ο επί της Δικαιοσύνης Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: