Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

Π.Κ. 1/21.3.2019

Τοπική Ομοιοεπαγγελματική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Ξεναγών Βορείου Ελλάδας

Σήμερα, την Παρασκευή 01 Μαρτίου 2019 στη Θεσσαλονίκη, οδός Β. Ηρακλείου 26, στα γραφεία της Ένωσης Τουριστικών Γραφείων Μακεδονίας-Θράκης, μεταξύ:

1. του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΞΕΝΑΓΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τις Αναστασία Γαϊτάνου - Πρόεδρο, Φωτεινή Λυκισά - Αντιπρόεδρο, Ιουλία Καββαδά - Τριχάκη -Γεν. Γραμματέα, και

2. της ΕΝΩΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τους Βύρωνα Θεολόγη - Πρόεδρο, - Καλλιόπη Ξυνοπούλου - Α΄ Αντιπρόεδρο, Γεώργιο Βάγια - Β΄ Αντιπρόεδρο, Φωτεινή Πεσματζόγλου - Δεβετζή - Μέλος, συμφωνούν και συναποδέχονται την υπογραφή της παρούσης Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, διετούς διάρκειας, με έναρξη ισχύος την 1η Μαρτίου 2019 και λήξη την 2α Μαρτίου 2021:

`Αρθρο 1°
Πεδίο εφαρμογής

Στους όρους της σύμβασης αυτής υπάγονται οι Διπλωματούχοι Ξεναγοί που απασχολούνται στα τουριστικά και ταξιδιωτικά γραφεία των Νομών Θεσσαλονίκης, Χαλκιδικής, Πιερίας και γενικότερα της ευρύτερης περιοχής Μακεδονίας-Θράκης, Θεσσαλίας και νήσων Θάσου και Σαμοθράκης.

`Αρθρο 2°
Εργασιακά καθήκοντα Έναρξη και λήξη της εργασίας

1. Η εργασία του ξεναγού συνίσταται στην εκτέλεση της ξενάγησης σύμφωνα με το πρόγραμμα, που κατάρτισε ο εργοδότης (τουριστικός πράκτορας). Στην εργασία περιλαμβάνεται και με οποιοδήποτε τρόπο συνοδεία των ξεναγούμενων κατά τη μεταφορά τους στον τόπο ξενάγησης.

2. Η εργασία του ξεναγού αρχίζει με την εμφάνισή του στον καθορισμένο χρόνο και τόπο για την παραλαβή των ξεναγούμενων και λήγει με την επιστροφή των ξεναγούμενων στον προκαθορισμένο τόπο και χρόνο, σύμφωνα με το έγγραφο πρόγραμμα του τουριστικού γραφείου, που δίνεται στον ξεναγό από τον εργοδότη.

Ο ξεναγός υποχρεούται να βρίσκεται στο σημείο παραλαβής των ξεναγούμενων 15 λεπτά πριν την έναρξη της ξενάγησης.

3. Ο εργοδότης ειδοποιεί τον ξεναγό για τον ακριβή χρόνο και τόπο παραλαβής των ξεναγούμενων το αργότερο από την προηγούμενη της ξενάγησης.

4. α) Όταν ο ξεναγός παραλαμβάνει ξεναγούμενους εκτός της έδρας του, η εργασία του αρχίζει από την ώρα αναχώρησης του προς παραλαβή των ξεναγούμενων και λήγει την ώρα της επιστροφής του.

β) Υπεύθυνος για την εκτέλεση της ξενάγησης καθ΄ όλη τη διάρκεια της είναι ο ξεναγός, ο οποίος ρυθμίζει σύμφωνα με τις γραπτές οδηγίες του τουριστικού γραφείου τη διάρκεια της ξενάγησης, τις στάσεις, διελεύσεις, διαλείμματα κ.λπ.

5. Ο εργοδότης υποχρεούται να παρέχει στον ξεναγό "Έγγραφη Εντολή Ξενάγησης", (voucher), για κάθε ξενάγηση, ανεξαρτήτου διάρκειας της. Αυτή μπορεί να είναι σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, πρέπει όμως να εκδίδεται και να παραδίδεται στον ξεναγό, τουλάχιστον δύο (2) ημέρες πριν την έναρξη πολυήμερης ξενάγησης, και τουλάχιστον δέκα (10) ώρες πριν την έναρξη της μονοήμερης ξενάγησης.

`Αρθρο 3°
Χρόνος εργασίας

1. Τα χρονικά όρια απασχόλησης των ξεναγών ορίζονται ως εξής:

α) Η διάρκεια της ημερήσιας απασχόλησης είναι έως 8 ώρες.

β) Η διάρκεια μισής μέρας απασχόλησης είναι έως 4 ώρες.

γ) Η διάρκεια της κατ΄ ουσία ξενάγησης δεν μπορεί να υπερβαίνει για μεν την ημερήσια απασχόληση τις 7 ώρες για δε τη μισή μέρα τις 3 1/2 ώρες.

2. Η απασχόληση πέραν των ανωτέρω χρονικών ορίων εργασίας είναι υπερωριακή εργασία και αμείβεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (Ν.2874/2000).

3. Η διάρκεια νυκτερινής ξενάγησης ή συνοδείας σε νυκτερινή διασκέδαση είναι 4 ώρες κατά ανώτατο όριο, αρχίζει στις 20.00 μ.μ. και αμείβεται με προσαύξηση κατά 15% σε σχέση με την αμοιβή της ημερήσιας εργασίας. Κάθε επιπλέον ώρα εργασίας αμείβεται ως υπερωρία. Εάν στην αρχή ή τη λήξη της νυχτερινής ξενάγησης ή συνοδείας δεν λειτουργούν συγκοινωνίες ή δεν εξυπηρετούν, ο εργοδότης υποχρεούται να μεταφέρει τον ξεναγό από και προς το σπίτι του ή προς τον τόπο εκκίνησης και αντίστροφα. Αντί μεταφοράς, ο εργοδότης μπορεί να καταβάλλει στον ξεναγό τις δαπάνες μεταφοράς του με ταξί.

`Αρθρο 4°
Αναβολή - Ακύρωση - Ειδικές ξεναγήσεις

1. Όταν ο ξεναγός εμφανισθεί στον τόπο παραλαβής των ξεναγούμενων και η ξενάγηση αναβληθεί τότε αμείβεται κανονικά, έστω και αν η αιτία ακύρωσης οφείλεται σε λάθος με εξαίρεση την περίπτωση ανωτέρας βίας.

2. Ο εργοδότης μπορεί να ακυρώσει ανατεθείσα ξενάγηση αναθέτοντας στον ξεναγό άλλη ξενάγηση με την ίδια αμοιβή, εάν είναι δυνατόν, την ίδια μέρα και στον ίδιο εργοδότη.

3. Σε περίπτωση ακύρωσης της ξενάγησης από τον εργοδότη πριν από 24 ώρες η αποζημίωση είναι 75% και για ακυρώσεις από βραδύς (19.00 μ.μ.) ή αυθημερόν, η αποζημίωση είναι 100%. Η αποζημίωση ακύρωσης καταβάλλεται, εφόσον ο ξεναγός δεν απασχολήθηκε την ίδια μέρα σε άλλη ξενάγηση, εκτός από την περίπτωση ανωτέρας βίας.

4. Σε περίπτωση ακύρωσης πολυήμερης ξενάγησης εντός των 96 ωρών (4 ημερών) πριν την προγραμματισμένη έναρξη ο εργοδότης υποχρεούται να καταβάλλει στον ξεναγό ως αποζημίωση το 30% της συνολικής αμοιβής του για τις προγραμματισμένες μέρες εργασίας.

`Αρθρο 5°
Μετακινήσεις ξεναγών

1. Ημέρες μετακίνησης είναι εκείνες που ο ξεναγός ταξιδεύει στον τόπο όπου θα παραλάβει τους ξεναγούμενους ή επιστρέφει από τον τόπο που τους παρέδωσε. Οι δαπάνες της μετακίνησης του ξεναγού, γευμάτων και πρωινού καθώς και διανυκτερεύσεων από την αρχή της μετακίνησης μέχρι την αρχή της ξενάγησης ή από το τέλος της ξενάγησης μέχρι τη μετακίνηση του ξεναγού για την επιστροφή του, βαρύνουν τον εργοδότη (τουριστικό πράκτορα). Σε όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις το τουριστικός πράκτορας υποχρεούται να εξασφαλίσει τη διανυκτέρευση του ξεναγού στο ίδιο ξενοδοχείο ή σε άλλο της ίδιας κατηγορίας.

2. Αν ο εργοδότης (τουριστικός πράκτορας) ζητήσει την προσωρινή εγκατάσταση ξεναγού εκτός της έδρας μόνιμης κατοικίας του, τότε υποχρεούται να παρέχει στον ξεναγό κατάλυμα και πλήρη διατροφή, πέραν της ημερήσιας αμοιβής ξενάγησης και των λοιπών παροχών σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση.

3. Αν η απόσταση που διανύει ο ξεναγός στη μεταφορά του είναι μεγαλύτερη των 200 χλμ. ο ξεναγός δικαιούται να αναπαυθεί τουλάχιστον 4 ώρες πριν την ξενάγηση.

`Αρθρο 6°
Ειδικές ρυθμίσεις και παροχές

1. Δεν επιτρέπεται στον εργοδότη η ανάθεση καθηκόντων ξενάγησης στις εξής περιπτώσεις:

α) σε γλώσσες που δεν αναγράφονται στην άδεια του ξεναγού

β) σε 3 γλώσσες (Ν. 710/77)

γ) για ομάδες ξεναγούμενων άνω των 49 ατόμων που μεταφέρονται με λεωφορείο. Κατ΄ εξαίρεση και λόγω χρήσης μεγαλύτερων ή διώροφων λεωφορείων για μεταφορά και ξενάγηση πέρα των 49 ατόμων, ο ξεναγός θα αμείβεται επί πλέον με 2,50 € ανά άτομο (από το 50° άτομο και πλέον).

2. Σε περίπτωση αλλαγής των ξεναγούμενων ή της κατηγορίας ξενάγησης (π.χ. πρωί Θεσσαλονίκη και το απόγευμα Πέλλα ή Πετράλωνα ή Βεργίνα) θεωρείται ότι ανατέθηκε στον ξεναγό νέα ξενάγηση και καταβάλλεται η αντίστοιχη αμοιβή της νέας ξενάγησης.

3. Δεν επιτρέπεται η ανάθεση μονοήμερης ξενάγησης στην ξηρά για διαδρομή μεγαλύτερη των 500 χλμ. στην οποία περιλαμβάνεται η μετάβαση, η επιστροφή και κάθε άλλη δευτερεύουσα διαδρομή. Σε εξαιρετική περίπτωση που παρόμοιο πρόγραμμα δεν μπορεί να αποφευχθεί (περίπτωση Μετεώρων) τότε γίνεται ειδική ατομική συμφωνία με τον εργοδότη (τουριστικό πράκτορα) και τον εργαζόμενο (ξεναγό).

4. Κρουαζιέρα θεωρείται η ξενάγηση ατόμων, που προέρχονται από κρουαζιερόπλοιο ή όταν ο ξεναγός πηγαίνει με τους ξεναγούμενους στον τόπο ξενάγησης με πλωτό μέσο και επιστρέφει αυθημερόν.

5. Ειδικότερα στην περίπτωση της κρουαζιέρας του Αγίου Όρους απαιτείται η χρησιμοποίηση εκ μέρος των τουριστικών πρακτόρων διπλωματούχου ξεναγού, όπως αυτό ισχύει και στους άλλους ανάλογους αρχαιολογικούς, ιστορικούς και θρησκευτικούς χώρους.

6. Σε περίπτωση που ένα είδος ξενάγησης δεν προβλέπεται από την παρούσα συμφωνία και τις κείμενες διατάξεις, οι όροι και η αμοιβή αυτής θα καθορίζονται με κοινή συμφωνία του εργοδότη (τουριστικού πράκτορα) και ξεναγού ή σε περίπτωση διαφωνίας με συμφωνία που καταρτίζεται μεταξύ των φορέων που υπογράφουν τη σύμβαση αυτή.

7. Στη διάρκεια μονοήμερης ξενάγησης ο εργοδότης υποχρεούται να παρέχει στον ξεναγό τουλάχιστον ένα γεύμα ή το αντίτιμο του.

8. Πολυήμερη ξενάγηση είναι η πλέον μιας μέρας ξενάγηση εκτός πόλεως και ο εργοδότης υποχρεούται να παρέχει δύο γεύματα και πρωινό στον ξεναγό καθώς και διανυκτέρευση στο ίδιο ξενοδοχείο με τους ξεναγού μενού ς.

9. Σε ξενάγηση εντός ή εκτός πόλεως, αν πραγματοποιείται μεσημεριανή διακοπή λιγότερη των 3 ωρών, τότε ο εργοδότης υποχρεούται στην παροχή γεύματος.

10. Σε περίπτωση που υπάρχει στο λεωφορείο διαθέσιμη κενή θέση, ο ξεναγός θα καταλαμβάνει κάθισμα στην πρώτη σειρά των καθισμάτων επιβατών.

`Αρθρο 7°
Αποδοχές

Οι αποδοχές των εργαζόμενων, που υπάγονται στη σύμβαση αυτή ορίζονται κατά περίπτωση ως εξής:

Α. ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΑ ΤΟΥΡΣ

ΜΙΣΗ ΗΜΕΡΑ

ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΗΜΕΡΑ

Γύρος Θεσσαλονίκης

€ 72,00

Γύρος Θεσσαλονίκης

€ 85,00

Πέλλα

€ 72,00

Αλεξάντερ

€ 92,00

Βεργίνα

€ 72,00

Βεργίνα

€ 92,00

Πετράλωνα

€ 72.00

Καβάλα

€ 85,00

Δίον

€ 80,00

Μετέωρα

€ 90,00

Σύντομος γύρος Θες/νίκης χωρίς Μουσείο(έως 2 ώρες)

€ 52,00

Σιθωνία

€ 80,00

Κασσάνδρα

€ 80,00

Στις ανωτέρω ξεναγήσεις «Οργανωμένα τουρ» μισής μέρας ΔΕΝ χρεώνεται υπερωριακή εργασία.

Σε κάθε ξενάγηση η οποία περιλαμβάνει πεζοπορία, η αμοιβή θα προσαυξάνεται κατά 22,00 €.

Β. ΠΟΛΥΗΜΕΡΑ ΤΟΥΡΣ

Ολόκληρη μέρα

€ 120,00

Γ. ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΕΣ

ΜΙΣΗ ΜΕΡΑ

ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΜΕΡΑ

Γύρος Θεσσαλονίκης ή Πέλλα ή Βεργίνα
Ή Πετράλωνα ή Δίον από λιμάνι Θεσ/νίκης

€ 75,00

Αλεξάντερ

€ 93,00

Δίον ή Βεργίνα

€ 93,00

Καβάλα από λιμάνι Καβάλας

€ 87,00

Γύρος πόλης Καβάλας ή Φίλιπποι ή τουρ από λιμάνι Καβάλας

€ 75,00

Καβάλα από λιμάνι Θεσ/νίκης

€ 95,00

Βόλος - Μετέωρα

€ 95,00

Δ. ΝΥΚΤΕΡΙΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Η συνολική αμοιβή συμπεριλαμβανομένης και της προσαύξησης για ξενάγηση μέχρι τέσσερις (4) ώρες (από 20.00 μέχρι 24.00) ανέρχεται σε € 80,00.

Ε. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΞΕΝΑΓΗΣΗΣ

Για συνοδεία και ξενάγηση ατόμων που είναι από συνέδρια επαγγελματικά ή επιστημονικά ή καλλιτεχνικά ή συνεργεία φωτογράφων, κινηματογραφιστών ή της τηλεόρασης και που έχουν προσκληθεί από την Κυβέρνηση ή Δ.Υ. ή Ν.Π.Δ.Δ ή Οργανισμούς κ.λ.π. και των οποίων τη διοργάνωση των τουριστικών τους εκδηλώσεων κλπ. έχουν αναλάβει τουριστικά γραφεία τότε η αμοιβή του ξεναγού καθορίζεται ως εξής:

Μόνο μουσείο (έως 11/2 ώρα)

€ 60,00

Μισή μέρα

€ 75,00

Ολόκληρη μέρα

€ 95,00

Πολυήμερα

€ 125,00

Ειδικά Αγιο Όρος

€ 107,00

ΣΤ. ΑΛΛΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ

1. ΤΡΑΝΣΦΕΡ

α. Θεσ/νίκη-Αεροδρόμιο ή αντίστροφα έως 2 ώρες

€ 30,00

β. Χαλκιδική-Αεροδρόμιο ή αντίστροφα ως 2 ώρες & Πιερία - Αεροδρόμιο ή αντίστροφα έως 2 ώρες

€ 45,00

2. ΔΙΓΛΩΣΣΗ ΞΕΝΑΓΗΣΗ

Πα κάθε ξενάγηση (επί πλέον) (για πολυήμερη δίγλωσση ξενάγηση συνάπτεται ειδική συμφωνία)

€ 42,00

3. ΓΕΥΜΑΤΑ

Για γεύμα

€ 13,00

4. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΞΕΝΑΓΟΥ

α) από βράδυ έως 4 ώρες μεταφορά

€ 40,00

β) από πρωί

€ 25,00

5. ΔΙΩΡΟΦΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ

Πέραν των 49 ατόμων αμοιβή ξεναγού

€ 2,50 / άτομο

Ζ. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Για συνοδεία και ξενάγηση ατόμων σε εκδρομές που αφορούν εναλλακτικό τουρισμό, όπως: πεζοπορία, Εθνικούς Δρυμούς, Υδροβιότοπους, ορειβατικές εκδρομές, διαδρομές με οχήματα (π.χ. διαδρομή με jeep), παρατήρηση πουλιών. Όταν τη διοργάνωση των εκδρομών αυτών έχουν αναλάβει τουριστικά γραφεία, τότε η αμοιβή του ξεναγού καθορίζεται ως εξής:

ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΜΕΡΑ

€ 95,00

`Αρθρο 8°
Νόμιμες Προσαυξήσεις Αποδοχών

1. Αμοιβή αργιών και Κυριακών

Οι βασικές αποδοχές καθώς και οι λοιπές αμοιβές των ξεναγών σε ημέρα Κυριακή ή σε εξαιρέσιμη αργία προσαυξάνονται κατά 75%. Οι εξαιρετέες αργίες, σύμφωνα με τον νόμο και την σύμβαση αυτή είναι οι εξής:

1η Ιανουαρίου, 6 Ιανουαρίου, Καθαρή Δευτέρα, 25 Μαρτίου, Πάσχα, Διακαινησίμου (2η μέρα Πάσχα), 1η Μαίου, 15 Αυγούστου, 26 Οκτωβρίου, 28 Οκτωβρίου, Χριστούγεννα και 26 Δεκεμβρίου.

2. Επίδομα Πάσχα και Χριστουγέννων

Στους ξεναγούς χορηγείται επίδομα εορτών Πάσχα (15,384% για εργασία από 01.01 έως 30.04) -Χριστουγέννων (12,5% για εργασία από 01.05 έως 31.12) - καθώς και δικαίωμα αδείας (8%) και επίδομα αδείας (8%) υπολογιζόμενα επί της βασικής αμοιβής (που χορηγείται σαν παροχή στις 31.12 κάθε έτους σύμφωνα με τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας).

`Αρθρο 9°
Διαδικασία Συλλογικών Διαπραγματεύσεων

1. Για την αποτελεσματικότερη λειτουργία των συλλογικών διαπραγματεύσεων και τη συμβολή τους στον προγραμματισμό και τα κοστολόγια των εργοδοτικών επιχειρήσεων, συμφωνείται οι συλλογικές διαπραγματεύσεις να διεξάγονται και να ολοκληρώνονται κατά τη διάρκεια της χειμερινής περιόδου, ώστε οι νέες συλλογικές ρυθμίσεις να εφαρμόζονται από την έναρξη της τουριστικής περιόδου του επόμενου έτους.

2. Συστήνεται διμερής επιτροπή τουριστικών πρακτόρων - ξεναγών, για τη διαμόρφωση κοινών προτάσεων εργαζομένων-εργοδοτών προς τρίτους (φορείς, Δημ. Υπηρεσίες), για επαγγελματική κατάρτιση και διαρκή εκπαίδευση των επαγγελματιών ξεναγών. Αποτελείται από ίσο αριθμό μελών από κάθε πλευρά.

`Αρθρο 10°
Γενική Ρύθμιση

1. Τυχόν ευνοϊκότερες ρυθμίσεις ατομικών συμβάσεων εργασίας, Υπουργικών Αποφάσεων, Προεδρικών Διαταγμάτων, Νόμων, επιχειρησιακής συνήθειας, εθίμων ή άλλων συμφωνιών με οποιοδήποτε τρόπο και έχουν αυτές καθορισθεί δεν θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν.

2. Οι όροι των προϊσχυουσών συλλογικών ρυθμίσεων περιλαμβάνονται στη σύμβαση αυτή με κωδικοποιημένη μορφή, επομένως παρέλκει η διατήρησή τους σε ισχύ.

`Αρθρο 11°
Διάρκεια

Η ισχύς της σύμβασης αυτής αρχίζει από 01/03/2019 και λήγει στις 02/03/2021.

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: