Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
11 Σεπτεμβρίου 2023

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Αρ. Φύλλου 5401

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Α.1136

Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για τη χορήγηση άδειας εγγεγραμμένου παραλήπτη και άδειας περιστασιακά εγγεγραμμένου παραλήπτη προϊόντων υποκείμενων σε ειδικό φόρο κατανάλωσης και των διατυπώσεων για την εφαρμογή των παρ. 2 έως και 4 του άρθρου 113 του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α΄ 265).

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Του άρθρου 113 του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α΄265) και ειδικότερα της παρ. 5 αυτού,

β) των άρθρων 53, 55, 56, 109, 110, 111, 112, 114, 115 και 119Α του ανωτέρω νόμου,

γ) του Κεφαλαίου Α΄ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του Ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 94) και ειδικότερα του άρθρου 7 , της παρ. 1 του άρθρου 14 και του άρθρου 41 αυτού ,

δ) των Κεφαλαίων 2 και 3 του Ν. 4308/2014 «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις» (Α΄ 251),

ε) του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄ 181),

στ) του π.δ. 77/2023 «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων - Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών - Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων» (Α΄ 130),

ζ) του π.δ. 82/2023 «Μετονομασία Υπουργείου - Σύσταση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών - Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων και θέσεων προσωπικού - Τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ. 77/2023 (Α΄ 130) - Μεταβατικές διατάξεις» (Α΄ 139),

η) του π.δ. 79/2023 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 131).

2. Την υπό στοιχεία 102916 ΕΞ2023/10.07.2023 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Θεοχάρη Θεοχάρη» (Β΄4441).

3. Την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α. 1125859 ΕΞ 2020/ 23-10-2020 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β΄ 4738).

4. Την υπ΄ αρ. 1 της 20-01-2016 πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του Ν. 4389/2016 και τις αποφάσεις υπ΄ αρ. 39/3/30.11.2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. και υπό στοιχεία 5294 ΕΞ2020/17.01.2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 27) του Υπουργού Οικονομικών με θέμα «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων».

5. Την υπό στοιχεία Α.1437/20-11-2019 απόφαση Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. «Υποχρεωτική ηλεκτρονική υποβολή των υποστηρικτικών, δικαιολογητικών εγγράφων της Δήλωσης Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης και λοιπών Φορολογιών (Δ.Ε.Φ.Κ.) -Τήρηση Αρχείου» (Β΄4443).

6. Την υπό στοιχεία Δ.424/277/19-03-1993 υπουργική απόφαση «Προϋποθέσεις χαρακτηρισμού προσώπου ως εγγεγραμμένου επιτηδευματία» (Β΄ 242).

7. Την υπό στοιχεία ΔΕΦΚ 5017374 ΕΞ2010/20-04-2010 Ε.Δ.Υ.Ο. «Διαδικασίες για την παραλαβή προϊόντων από περιστασιακά εγγεγραμμένο παραλήπτη».

8. Την ανάγκη επικαιροποίησης και εκσυγχρονισμού της διαδικασίας έκδοσης άδειας εγγεγραμμένου παραλήπτη καθώς και της διαδικασίας έκδοσης άδειας περιστασιακά εγγεγραμμένου παραλήπτη.

9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

`Αρθρο 1
Σκοπός και πεδίο εφαρμογής

1. Με την παρούσα απόφαση καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις που αφορούν στην έκδοση της άδειας του εγγεγραμμένου παραλήπτη και της άδειας του περιστασιακά εγγεγραμμένου παραλήπτη, καθώς και οι διατυπώσεις αναφορικά με την εφαρμογή των παρ. 2 , 3 και 4 του άρθρου 113 του Ν. 2960/2001 .

Ειδικότερα καθορίζονται:

α) οι αρμόδιες αρχές για την κατά περίπτωση έκδοση, τροποποίηση, ανάκληση και ακύρωση της άδειας εγγεγραμμένου παραλήπτη και της άδειας περιστασιακά εγγεγραμμένου παραλήπτη καθώς και για τον έλεγχό τους,

β) τα κατά περίπτωση απαραίτητα δικαιολογητικά τα οποία συνυποβάλλονται από το ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο με την αίτησή του,

γ) οι κατά περίπτωση διαδικασίες έκδοσης, τροποποίησης, ανάκλησης, ακύρωσης των αδειών αυτών,

δ) τα είδη της εγγύησης, τα οποία παρέχονται από τους ενδιαφερόμενους και ο τρόπος καθορισμού του ύψους αυτής,

ε) οι υποχρεώσεις τις οποίες οφείλουν να τηρούν τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα στα οποία έχουν χορηγηθεί οι εν λόγω άδειες,

στ) η διαδικασία παραλαβής, βεβαίωσης και είσπραξης των φορολογικών επιβαρύνσεων που αναλογούν στα παραλαμβανόμενα προϊόντα,

ζ) οι έλεγχοι που διενεργούνται από τις αρμόδιες τελωνειακές αρχές για τη διαπίστωση της πλήρωσης των υποχρεώσεων που προβλέπονται από την παρούσα.

`Αρθρο 2
Ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσας, ορίζονται ως:

1. Εγγεγραμμένος παραλήπτης: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο έχει λάβει άδεια από τις αρμόδιες τελωνειακές αρχές, να παραλαμβάνει, στο πλαίσιο των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του, υποκείμενα σε ειδικό φόρο κατανάλωσης προϊόντα προερχόμενα από το έδαφος άλλου κράτους-μέλους της Ε.Ε., τα οποία διακινούνται υπό καθεστώς αναστολής του ειδικού φόρου κατανάλωσης.

2. Περιστασιακά εγγεγραμμένος παραλήπτης: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο έχει λάβει άδεια από τις τελωνειακές αρχές στο πλαίσιο των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του, να παραλαμβάνει μόνο περιστασιακά και σε συγκεκριμένη χρονική περίοδο, συγκεκριμένη ποσότητα υποκείμενων σε ειδικό φόρο κατανάλωσης προϊόντων προερχόμενων από έναν μόνο αποστολέα από το έδαφος άλλου κράτους- μέλους της Ε.Ε., τα οποία διακινούνται υπό καθεστώς αναστολής του ειδικού φόρου κατανάλωσης.

3. Υποκείμενα σε ειδικό φόρο κατανάλωσης προϊόντα: τα προϊόντα του άρθρου 53 του Ν. 2960/2001 .

4. Καθεστώς αναστολής: το φορολογικό καθεστώς που εφαρμόζεται στην παραγωγή, τη μεταποίηση, την κατοχή, την αποθήκευση, ή στη διακίνηση υποκείμενων σε ειδικό φόρο κατανάλωσης προϊόντων υπό αναστολή του ειδικού φόρου κατανάλωσης.

5. Κύριος τόπος παραλαβής εγγεγραμμένου παραλήπτη: ο τόπος παραλαβής των προϊόντων ο οποίος ορίζεται από τον εγγεγραμμένο παραλήπτη ως κύριος τόπος παραλαβής σε περίπτωση ύπαρξης περισσοτέρων του ενός τόπων παραλαβής.

6. Πρόσθετος τόπος παραλαβής εγγεγραμμένου παραλήπτη: ο/οι τόπος/οι παραλαβής των προϊόντων του εγγεγραμμένου παραλήπτη, ο/οι οποίος/οι ορίζονται από αυτόν ως τόποι στους οποίους παραδίδονται τα προϊόντα του πέραν του κυρίου τόπου παραλαβής.

`Αρθρο 3
Αρμόδιες Τελωνειακές αρχές

1. Ως αρμόδιες τελωνειακές αρχές για την έκδοση, την τροποποίηση, την ακύρωση και ανάκληση της άδειας εγγεγραμμένου παραλήπτη ορίζονται οι Τελωνειακές Περιφέρειες Αττικής, Θεσσαλονίκης, καθώς και τα Τελωνεία Πατρών, Καβάλας, Βόλου, Ρόδου, Κέρκυρας, Ηρακλείου, Μυτιλήνης και Σύρου, στη χωρική αρμοδιότητα των οποίων βρίσκεται η έδρα της επιχείρησης του εγγεγραμμένου παραλήπτη.

2. Ως αρμόδιες τελωνειακές αρχές για την έκδοση, την τροποποίηση, την ακύρωση και ανάκληση της άδειας περιστασιακά εγγεγραμμένου παραλήπτη ορίζονται τα τελωνεία στη χωρική αρμοδιότητα των οποίων βρίσκεται ο τόπος όπου θα πραγματοποιηθεί η παραλαβή των προϊόντων.

3. Ως αρμόδια τελωνειακή αρχή για τον έλεγχο του εγγεγραμμένου παραλήπτη ορίζεται το τελωνείο στη χωρική αρμοδιότητα του οποίου βρίσκεται ο τόπος παραλαβής των προϊόντων του εγγεγραμμένου παραλήπτη, εφεξής «Τελωνείο Ελέγχου Εγγεγραμμένου Παραλήπτη». Σε περίπτωση ύπαρξης περισσοτέρων του ενός τόπων παραλαβής, ως Τελωνείο Ελέγχου Εγγεγραμμένου Παραλήπτη ορίζεται το Τελωνείο στη χωρική αρμοδιότητα του οποίου βρίσκεται ο κύριος τόπος παραλαβής των προϊόντων του εγγεγραμμένου παραλήπτη.

4. Ως αρμόδια τελωνειακή αρχή για τον έλεγχο του Περιστασιακά Εγγεγραμμένου παραλήπτη ορίζεται το τελωνείο έκδοσης της άδειάς του, εφεξής «Τελωνείο Ελέγχου Περιστασιακά Εγγεγραμμένου Παραλήπτη».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΠΑΡΑΛΗΠΤΗΣ

`Αρθρο 4
Προϋποθέσεις και δικαιολογητικά χορήγησης άδειας εγγεγραμμένου παραλήπτη

1. Για την έκδοση της άδειας εγγεγραμμένου παραλήπτη πρέπει στο πρόσωπο του φυσικού ή νομικού προσώπου να συντρέχουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) να παραλαμβάνει στο πλαίσιο των επιχειρηματικών του δραστηριοτήτων προϊόντα υποκείμενα σε ειδικό φόρο κατανάλωσης προερχόμενα από άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε., τα οποία τελούν υπό καθεστώς αναστολής,

β) να παρέχει την προβλεπόμενη εγγύηση της περ. θ) της παρ. 2,

γ) να μην έχει καταδικαστεί βάσει τελεσίδικης ποινικής απόφασης για παραβάσεις των σχετικών περί λαθρεμπορίας διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 119Α, σε συνδυασμό με τα άρθρα 155 και επόμενα του Ν. 2960/2001, ή για οποιοδήποτε άλλο αδίκημα που σχετίζεται με την πώληση, διανομή, αποθήκευση, παραλαβή ή αποστολή λαθραίων προϊόντων ειδικού φόρου κατανάλωσης, ή σχετική με τα ανωτέρω νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή να μην έχει εκδοθεί εις βάρος του τελεσίδικη απόφαση διοικητικού ή πολιτικού δικαστηρίου περί συμμετοχής σε πώληση, διανομή, αποθήκευση, παραλαβή ή αποστολή λαθραίων προϊόντων υποκειμένων σε ειδικό φόρο κατανάλωσης ή σχετική με τα ανωτέρω νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

2. Για την έκδοση της άδειας εγγεγραμμένου παραλήπτη υποβάλλεται ηλεκτρονική αίτηση από το ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο στην αρμόδια τελωνειακή αρχή μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Τελωνειακών Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών ICISnet, η οποία συμπληρώνεται με βάση το υπόδειγμα του Παραρτήματος Ι.

Ο υπόχρεος με την αίτησή του συνυποβάλλει ηλεκτρονικά στην αρμόδια τελωνειακή αρχή τα ακόλουθα δικαιολογητικά, με τα οποία αποδεικνύεται ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις έκδοσης της άδειας, με εξαίρεση αυτά τα οποία, σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 4325/2015 (Α΄ 47), η αρμόδια τελωνειακή αρχή υποχρεούται να αναζητήσει αυτεπαγγέλτως από τις κατά περίπτωση αρμόδιες υπηρεσίες, καθώς και την εγγύηση της περίπτωσης θ) η οποία προσκομίζεται πρωτότυπη:

α) Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, αποδεικτικού στοιχείου της ταυτότητας του φυσικού προσώπου ή προκειμένου για νομικά πρόσωπα, των νομίμων εκπροσώπων τους,

β) Εκτύπωση προσωποποιημένης πληροφόρησης του ηλεκτρονικού συστήματος taxisnet όπου περιλαμβάνονται τα στοιχεία, οι δραστηριότητες καθώς και οι εγκαταστάσεις της επιχείρησης,

γ) Πιστοποιητικό ισχύουσας νόμιμης εκπροσώπησης από το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), για τα νομικά πρόσωπα, ανεξαρτήτως της νομικής μορφής τους και γενικό πιστοποιητικό από το Γ.Ε.ΜΗ., για όλους τους δικαιούχους, ανεξαρτήτως της νομικής μορφής τους,

δ) Φορολογική ενημερότητα του αιτούντος φυσικού ή νομικού προσώπου,

ε) Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας από το πρωτοδικείο,

στ) Προκειμένου για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή ή μεταποίηση αιθυλικής αλκοόλης, μετουσιωμένης ή μη, αποσταγμάτων και αλκοολούχων ποτών, αντίγραφο της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος η οποία εκδίδεται κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 6 του Ν. 2969/2001 (α΄ 281), ή αναφορά του αριθμού της εν λόγω άδειας επί της υποβληθείσας αίτησης,

ζ) Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 του φυσικού προσώπου ή του νομίμου εκπροσώπου στην περίπτωση νομικών προσώπων ότι δεν έχει καταδικαστεί για τις παραβάσεις της περ. γ της παρ. 1 και δεν τελεί υπό διαδικασία πτώχευσης κατά το χρόνο κατάθεσης της αίτησης,

η) Αντίγραφο ποινικού μητρώου του φυσικού προσώπου ή του νομίμου εκπροσώπου στην περίπτωση νομικών προσώπων προκειμένου να διαπιστωθεί ότι δεν έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για παραβάσεις των σχετικών περί λαθρεμπορίας διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 119Α του Ν. 2960/2001 ,

θ) Εγγύηση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5.

`Αρθρο 5
Εγγυήσεις

1. Η παρεχόμενη εγγύηση δύναται να είναι οικονομική με τη μορφή ανάληψης υποχρέωσης από τριτεγγυητή μέσω εγγυητικής επιστολής πιστωτικού ιδρύματος ή ασφαλιστικής εταιρείας σύμφωνα με τα υποδείγματα Ι και ΙΙ, αντίστοιχα, του Παραρτήματος IV της παρούσας ή χρηματική.

2. Η εγγύηση πρέπει να καλύπτει το σύνολο των φορολογικών επιβαρύνσεων που αναλογούν στα παραλαμβανόμενα κάθε φορά προϊόντα.

3. Το ποσό της παρεχόμενης εγγύησης της παρ. 1 πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσο με το μέσο όρο των τριών υψηλότερων καταβληθέντων ποσών φορολογικών επιβαρύνσεων για παραλαβές προϊόντων του προηγούμενου έτους. Κατά το πρώτο έτος έκδοσης της άδειας, η εγγύηση πρέπει να καλύπτει το σύνολο των φορολογικών επιβαρύνσεων που αναλογούν στα παραλαμβανόμενα κάθε φορά προϊόντα τα οποία κατά δήλωση του ενδιαφερόμενου πρόκειται να παραληφθούν κατά το πρώτο έτος άσκησης της εν λόγω δραστηριότητας.

4. Η παρεχόμενη εγγύηση γίνεται δεκτή μόνο εφόσον διασφαλίζει πλήρως την αξίωση του δημοσίου για την καταβολή των αναλογούντων στα προϊόντα φόρων.

5. Η παρεχόμενη εγγύηση είναι τουλάχιστον ετήσιας ή αορίστου διάρκειας.

6. Εφόσον η παρεχόμενη εγγύηση δεν καλύπτει το σύνολο των φορολογικών επιβαρύνσεων που αναλογεί στα παραλαμβανόμενα προϊόντα, αναπροσαρμόζεται η εγγύηση της παρ. 3 με την προσκόμιση συμπληρωματικής εγγύησης στην Τελωνειακή Αρχή έκδοσης της άδειας, πριν από την έναρξη της διακίνησης. Παρέχεται η δυνατότητα, αντί της εγγύησης του πρώτου εδαφίου, να προσκομίζεται συμπληρωματική εγγύηση στο Τελωνείο Ελέγχου Εγγεγραμμένου Παραλήπτη, προκειμένου για την κάλυψη του συνόλου των φορολογικών επιβαρύνσεων των παραλαμβανόμενων προϊόντων μια μεμονωμένης διακίνησης.

7. Η αρμόδια τελωνειακή αρχή έκδοσης της άδειας Εγγεγραμμένου Παραλήπτη στην οποία κατατίθεται η προβλεπόμενη στην παρ. 1 εγγύηση, με την εξαίρεση της συμπληρωματικής εγγύησης του δεύτερου εδαφίου της παρ. 6 που κατατίθεται στο Τελωνείο Ελέγχου Εγγεγραμμένου Παραλήπτη, προβαίνει σε ετήσιο έλεγχο της επάρκειας αυτής μέχρι την τελευταία ημέρα του μηνός Φεβρουαρίου εκάστου έτους. Για το σκοπό αυτό, το Τελωνείο Ελέγχου Εγγεγραμμένου Παραλήπτη υποβάλλει το αργότερο μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Ιανουαρίου εκάστου έτους, στην ως άνω αρμόδια Τελωνειακή Αρχή, στοιχεία σχετικά με καταβληθείσες φορολογικές επιβαρύνσεις των παραληφθεισών ποσοτήτων, ανά διακίνηση, του προηγούμενου έτους.

`Αρθρο 6
Διαδικασία έκδοσης της άδειας εγγεγραμμένου παραλήπτη

1. Η αρμόδια τελωνειακή αρχή για την έκδοση της άδειας του άρθρου 4, προβαίνει σε έλεγχο της αίτησης και των συνυποβαλλόμενων δικαιολογητικών και εφόσον διαπιστωθεί ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της παρ. 1 του ίδιου άρθρου, προβαίνει στην έκδοση της άδειας μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Τελωνειακών Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών ICISnet.

2. Η άδεια εκδίδεται σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος ΙΙ, αντίτυπο της οποίας χορηγείται στο δικαιούχο πρόσωπο. Η τελωνειακή αρχή έκδοσης της άδειας ενημερώνει το αρμόδιο Τελωνείο Ελέγχου Εγγεγραμμένου Παραλήπτη για την έκδοση της άδειας.

`Αρθρο 7
Τροποποίηση, ανάκληση και ακύρωση της άδειας εγγεγραμμένου παραλήπτη

1. Η άδεια εγγεγραμμένου παραλήπτη τροποποιείται κατόπιν αιτήσεώς του εφόσον έχουν επέλθει μεταβολές επί ορισμένων στοιχείων βάσει των οποίων αυτή εκδόθηκε. Ειδικότερα η άδεια τροποποιείται στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) Αλλαγή των στοιχείων του δικαιούχου

β) Μεταβολή των προϊόντων στα οποία δραστηριοποιείται η επιχείρηση

γ) Μεταβολή του/των τόπου/ων παραλαβής των προϊόντων

δ) Αναπροσαρμογή της εγγύησης σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παρ. 6 και την παρ. 7 του άρθρου 5.

2. Η άδεια ανακαλείται από την αρμόδια Τελωνειακή Αρχή που την εξέδωσε στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) όταν το ζητήσει ο δικαιούχος, με σχετική αίτησή του,

β) όταν διαπιστώνεται ότι εκλείπουν μερικά ή ολικά οι προϋποθέσεις επί των οποίων βασίστηκε η έκδοσή της,

γ) όταν δεν κατατεθεί νέα εγγύηση σύμφωνα με την περ. ε) του άρθρου 8,

δ) όταν ο ενδιαφερόμενος δεν συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις της παρούσας,

ε) όταν έχει καταδικαστεί βάσει τελεσίδικης ποινικής απόφασης για παραβάσεις των σχετικών περί λαθρεμπορίας διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 119Α, σε συνδυασμό με τα άρθρα 155 και επόμενα του ν. 2960/2001 ή για οποιοδήποτε άλλο αδίκημα που σχετίζεται με την πώληση, διανομή, αποθήκευση, παραλαβή ή αποστολή λαθραίων προϊόντων ειδικού φόρου κατανάλωσης, ή σχετική με τα ανωτέρω νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή να μην έχει εκδοθεί εις βάρος του τελεσίδικη απόφαση διοικητικού ή πολιτικού δικαστηρίου περί συμμετοχής σε πώληση, διανομή, αποθήκευση, παραλαβή ή αποστολή λαθραίων προϊόντων υποκειμένων σε ειδικό φόρο κατανάλωσης ή σχετική με τα ανωτέρω νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Η ανάκληση της άδειας επάγεται έννομα αποτελέσματα, από την επομένη της κοινοποίησής της στον δικαιούχο.

3. Η άδεια ακυρώνεται, εφόσον διαπιστωθεί ότι η έκδοσή της βασίστηκε σε αναληθή ή ανακριβή στοιχεία.

Η ακύρωση της άδειας επάγεται έννομα αποτελέσματα, αναδρομικά, από την ημερομηνία έκδοσής της.

4. Η αρμόδια τελωνειακή αρχή, πριν από την επιβολή του μέτρου της ανάκλησης των περ. β), γ) και δ) της παρ. 2 και του μέτρου της ακύρωσης της παρ. 3, οφείλει να τηρεί τη διαδικασία του άρθρου 6 του Ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 45).

`Αρθρο 8
Υποχρεώσεις εγγεγραμμένου παραλήπτη

Ο εγγεγραμμένος παραλήπτης υποχρεούται:

α) Να προβαίνει, μόλις περατωθεί η διακίνηση των προϊόντων που παραλαμβάνονται υπό καθεστώς αναστολής, στη λογιστική τους εγγραφή.

β) Να τηρεί ηλεκτρονικό βιβλίο καταχώρησης παραλαβών προϊόντων ΕΦΚ, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος ΙΙΙ με ηλεκτρονικό τρόπο, στο οποίο θα συσχετίζονται τα εισερχόμενα e-ΔΕ με τις Δηλώσεις Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης με τις οποίες πραγματοποιήθηκε η καταβολή των φορολογικών επιβαρύνσεων. Για τη μηχανογραφική τήρηση του βιβλίου ο εγγεγραμμένος παραλήπτης υποχρεούται εντός πέντε (5) ημερών από την τελευταία ημέρα του μήνα αναφοράς να αποθηκεύει την εν λόγω κίνηση σε αρχείο.pdf και να το αποστέλλει με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο Τελωνείο Ελέγχου Εγγεγραμμένου Παραλήπτη, το οποίο φυλάσσεται σε ξεχωριστό ηλεκτρονικό φάκελο ανά Εγγεγραμμένο Παραλήπτη. Το ως άνω ηλεκτρονικό βιβλίο τηρείται στον τόπο παραλαβής του εγγεγραμμένου παραλήπτη και σε περίπτωση ύπαρξης περισσοτέρων του ενός τόπων παραλαβής στον κύριο τόπο παραλαβής αυτού και τίθενται στη διάθεση του τελωνείου ελέγχου καθώς και των λοιπών ελεγκτικών αρχών κατά τη διενέργεια των εκάστοτε ελέγχων. Το ως άνω βιβλίο δύναται να υποκατασταθεί από τα τηρούμενα Λογιστικά Αρχεία της επιχείρησης, εφόσον σε αυτά καταχωρούνται τα προβλεπόμενα στοιχεία στο υπόδειγμα του Παραρτήματος ΙΙΙ.

γ) Να αποδέχεται οποιοδήποτε έλεγχο, φυσικό ή λογιστικό, από τα αρμόδια τελωνεία ελέγχου προκειμένου να βεβαιωθούν ότι τα προϊόντα πράγματι παρελήφθησαν.

δ) Να ενημερώνει την αρμόδια Τελωνειακή Αρχή έκδοσης της άδειας για οποιαδήποτε μεταβολή των δεδομένων που λήφθηκαν υπόψη για τη χορήγηση της άδειας, εντός ενός (1) μηνός από τη μεταβολή.

ε) Να προβαίνει στην ανανέωση ή αντικατάσταση της παρεχόμενης εγγύησης ορισμένου χρόνου, δέκα (10) ημέρες πριν από τη λήξη της.

`Αρθρο 9
Διαδικασία παραλαβής, βεβαίωσης και είσπραξης

1. Ο εγγεγραμμένος παραλήπτης ενημερώνει εγκαίρως με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου το αρμόδιο Τελωνείο Ελέγχου του για την αναμενόμενη ημερομηνία άφιξης των προϊόντων, γνωστοποιώντας τον διοικητικό κωδικό αναφοράς του ηλεκτρονικού διοικητικού εγγράφου (e-ΔΕ) και τον τόπο παραλαβής, εφόσον πρόκειται για πρόσθετο τόπο παραλαβής.

2. Το Τελωνείο Ελέγχου, κατά την άφιξη των προϊόντων και πριν από την καταβολή των φορολογικών επιβαρύνσεων δύναται να πραγματοποιεί φυσικό έλεγχο για τη διακρίβωση της πράγματι παραληφθείσας ποσότητας. Εφόσον τα προϊόντα παραλαμβάνονται σε πρόσθετο τόπο παραλαβής, το Τελωνείο Ελέγχου ενημερώνει το Τελωνείο στη χωρική αρμοδιότητα του οποίου βρίσκεται ο πρόσθετος τόπος παραλαβής για τη διενέργεια φυσικού ελέγχου.

3. Για την είσπραξη του ΕΦΚ και των λοιπών φορολογικών επιβαρύνσεων που αναλογούν στα παραλαμβανόμενα κάθε φορά προϊόντα, υποβάλλεται μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Τελωνειακών Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών ICISnet, Δήλωση ΕΦΚ και λοιπών φορολογιών (ΔΕΦΚ), με την παραλαβή των προϊόντων ή το αργότερο την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την παραλαβή τους. Με την ΔΕΦΚ συνυποβάλλονται τα παραστατικά διακίνησης και τυχόν διαθέσιμα εμπορικά έγγραφα.

4. Κατά την υποβολή της Δήλωσης ειδικού φόρου κατανάλωσης και λοιπών φορολογιών (ΔΕΦΚ) το αρμόδιο τελωνείο ελέγχου προβαίνει σε έλεγχο των στοιχείων του ηλεκτρονικού διοικητικού εγγράφου (e-ΔΕ) σε σχέση με τα συνυποβαλλόμενα έγγραφα που αφορούν στην παραλαβή, για τη διασφάλιση της ορθής καταβολής των φορολογικών επιβαρύνσεων.

`Αρθρο 10
Έλεγχοι

1. Τα Τελωνεία Ελέγχου διενεργούν, τουλάχιστον μία φορά εντός διετίας, λογιστικό έλεγχο βάσει των τηρουμένων στοιχείων του βιβλίου της περ. β) του άρθρου 8 προκειμένου να διαπιστωθεί εάν πληρούνται οι υποχρεώσεις που προβλέπονται από την παρούσα καθώς και φυσικό έλεγχο, εφόσον απαιτείται, στους τόπους παραλαβής των εγγεγραμμένων παραληπτών.

2. Πέραν των ανωτέρω τα Τελωνεία Ελέγχου διενεργούν δειγματοληπτικούς ελέγχους για την επάρκεια των εγγυήσεων που έχουν προσκομισθεί.

3. Ανάλογα με τα αποτελέσματα των διενεργούμενων ελέγχων ενημερώνεται η τελωνειακή αρχή που εξέδωσε την άδεια εφόσον συντρέχουν λόγοι για την τροποποίηση, την ανάκληση ή την ακύρωσή της.

4. Έκτακτοι έλεγχοι δύνανται να διενεργούνται από τα αρμόδια τελωνεία ελέγχου καθώς και από τις τελωνειακές ελεγκτικές αρχές.

5. Στην περίπτωση που από τη διενέργεια των σχετικών ελέγχων διαπιστωθεί μη τήρηση των διατυπώσεων του Κεφαλαίου Β΄ της παρούσας, εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 119Α του Ν. 2960/2001 με την επιφύλαξη εφαρμογής της παρ. 2 του άρθρου 119Α του ιδίου νόμου, εφόσον συντρέχει προς τούτο περίπτωση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΠΕΡΙΣΤΑΣΙΑΚΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΠΑΡΑΛΗΠΤΗΣ

`Αρθρο 11
Προϋποθέσεις και δικαιολογητικά χορήγησης άδειας περιστασιακά εγγεγραμμένου παραλήπτη

1. Για την έκδοση της άδειας περιστασιακά εγγεγραμμένου παραλήπτη θα πρέπει στο πρόσωπο του φυσικού ή νομικού προσώπου να συντρέχουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) Να παραλαμβάνει στο πλαίσιο των επιχειρηματικών του δραστηριοτήτων περιστασιακά προϊόντα υποκείμενα σε ειδικό φόρο κατανάλωσης προερχόμενα από άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε., τα οποία τελούν υπό καθεστώς αναστολής, β) να παρέχει την προβλεπόμενη εγγύηση, γ) να μην έχει καταδικαστεί βάσει τελεσίδικης ποινικής απόφασης για παραβάσεις των σχετικών περί λαθρεμπορίας διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 119Α, σε συνδυασμό με τα άρθρα 155 και επόμενα του Ν. 2960/2001, ή για οποιοδήποτε άλλο αδίκημα που σχετίζεται με την πώληση, διανομή, αποθήκευση, παραλαβή ή αποστολή λαθραίων προϊόντων ειδικού φόρου κατανάλωσης, ή σχετική με τα ανωτέρω νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή να μην έχει εκδοθεί εις βάρος του τελεσίδικη απόφαση διοικητικού ή πολιτικού δικαστηρίου περί συμμετοχής σε πώληση, διανομή, αποθήκευση, παραλαβή ή αποστολή λαθραίων προϊόντων υποκειμένων σε ειδικό φόρο κατανάλωσης ή σχετική με τα ανωτέρω νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

2. Για την έκδοση της άδειας περιστασιακά εγγεγραμμένου παραλήπτη υποβάλλεται ηλεκτρονική αίτηση από το ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο στην αρμόδια τελωνειακή αρχή μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Τελωνειακών Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών ICISnet, η οποία συμπληρώνεται με βάση το υπόδειγμα του Παραρτήματος V.

Ο υπόχρεος με την αίτησή του συνυποβάλλει ηλεκτρονικά στην αρμόδια τελωνειακή αρχή τα ακόλουθα δικαιολογητικά, με τα οποία αποδεικνύεται ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις έκδοσης της άδειας, με εξαίρεση αυτά τα οποία σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 4325/2015 (Α΄ 47), η αρμόδια τελωνειακή αρχή υποχρεούται να αναζητήσει από τις κατά περίπτωση αρμόδιες υπηρεσίες, καθώς και την εγγύηση της περίπτωσης η) η οποία προσκομίζεται πρωτότυπη:

α) Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, αποδεικτικού στοιχείου της ταυτότητας του φυσικού προσώπου ή προκειμένου για νομικά πρόσωπα, των νομίμων εκπροσώπων τους,

β) Εκτύπωση προσωποποιημένης πληροφόρησης του ηλεκτρονικού συστήματος TAXISNET όπου περιλαμβάνονται τα στοιχεία, οι δραστηριότητες καθώς και οι εγκαταστάσεις της επιχείρησης,

γ) Πιστοποιητικό ισχύουσας νόμιμης εκπροσώπησης από το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), για τα νομικά πρόσωπα, ανεξαρτήτως της νομικής μορφής τους και γενικό πιστοποιητικό από το Γ.Ε.ΜΗ., για όλους τους δικαιούχους, ανεξαρτήτως της νομικής μορφής τους,

δ) Φορολογική ενημερότητα του αιτούντος φυσικού ή νομικού προσώπου,

ε) Προκειμένου για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή ή μεταποίηση αιθυλικής αλκοόλης, μετουσιωμένης ή μη, αποσταγμάτων και αλκοολούχων ποτών, αντίγραφο της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος η οποία εκδίδεται κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 6 του Ν. 2969/2001 (α΄ 281), ή αναφορά του αριθμού της εν λόγω άδειας επί της υποβληθείσας αίτησης,

στ) Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 του φυσικού προσώπου ή του νομίμου εκπροσώπου στην περίπτωση νομικών προσώπων ότι δεν έχει καταδικαστεί για τις παραβάσεις της περ. γ της παρ. 1 και δεν τελεί υπό διαδικασία πτώχευσης κατά το χρόνο κατάθεσης της αίτησης,

ζ) Αντίγραφο ποινικού μητρώου του φυσικού προσώπου ή του νομίμου εκπροσώπου στην περίπτωση νομικών προσώπων προκειμένου να διαπιστωθεί ότι δεν έχει καταδικαστεί βάσει τελεσίδικης ποινικής απόφασης για παραβάσεις των σχετικών περί λαθρεμπορίας διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 119Α του Ν. 2960/2001,

η) Εγγύηση η οποία δύναται να είναι οικονομική με τη μορφή ανάληψης υποχρέωσης από τριτεγγυητή μέσω εγγυητικής επιστολής πιστωτικού ιδρύματος ή ασφαλιστικής εταιρείας σύμφωνα με τα υποδείγματα Ι και ΙΙ, αντίστοιχα, του Παραρτήματος IV της παρούσας ή χρηματική. Το ποσό της εγγύησης πρέπει να καλύπτει το σύνολο των φορολογικών επιβαρύνσεων που αναλογούν στα παραλαμβανόμενα προϊόντα.

Παρέχεται η δυνατότητα στον παραλήπτη να προκαταβάλει τις αναλογούσες φορολογικές επιβαρύνσεις με την κατάθεση Δήλωσης Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης η οποία παραμένει σε εκκρεμότητα μέχρι την άφιξη των προϊόντων.

`Αρθρο 12
Διαδικασία έκδοσης της άδειας περιστασιακά εγγεγραμμένου παραλήπτη

1. Η αρμόδια τελωνειακή αρχή για την έκδοση της άδειας του άρθρου 11 προβαίνει σε έλεγχο της αίτησης και των συνυποβαλλόμενων δικαιολογητικών και, εφόσον διαπιστωθεί ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της παρ. 1του εν λόγω άρθρου, προβαίνει στην έκδοση της άδειας μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Τελωνειακών Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών ICISnet.

2. Η άδεια εκδίδεται σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος VΙ, αντίτυπο της οποίας χορηγείται στο δικαιούχο πρόσωπο.

3. Η άδεια αφορά συγκεκριμένη ποσότητα υποκείμενων σε ειδικό φόρο κατανάλωσης προϊόντων, προερχόμενων από έναν μόνο αποστολέα από άλλο κράτος μέ­λος της Ε.Ε. και διαρκεί συγκεκριμένη χρονική περίοδο.

`Αρθρο 13
Τροποποίηση, ανάκληση και ακύρωση της άδειας περιστασιακά εγγεγραμμένου παραλήπτη

1. Η άδεια περιστασιακά εγγεγραμμένου παραλήπτη τροποποιείται κατόπιν αιτήσεώς του και σε κάθε περίπτωση πριν την έναρξη της διακίνησης, εφόσον έχουν επέλθει μεταβολές επί ορισμένων στοιχείων βάσει των οποίων αυτή εκδόθηκε. Ειδικότερα η άδεια τροποποιείται στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) Μεταβολή των προϊόντων τα οποία πρόκειται να παραλάβει ο περιστασιακά εγγεγραμμένος παραλήπτης, β) Μεταβολή του τόπου παραλαβής των προϊόντων, γ) Αλλαγή της ημερομηνίας λήξης της άδειας, δ) Προσκόμισης νέας ή συμπληρωματικής εγγύησης, σε περίπτωση μεταβολής των προϊόντων ε) Μεταβολή στοιχείων του αποστολέα, στ) Μεταβολή του τρόπου μεταφοράς.

2. Η άδεια ανακαλείται από την αρμόδια Τελωνειακή Αρχή που την εξέδωσε στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) Όταν το ζητήσει ο δικαιούχος, με σχετική αίτησή του,

β) όταν διαπιστώνεται ότι εκλείπουν μερικά ή ολικά οι προϋποθέσεις επί των οποίων βασίστηκε η έκδοσή της.

Η ανάκληση της άδειας επάγεται έννομα αποτελέσματα, από την επομένη της κοινοποίησής της στον δικαιούχο.

3. Η άδεια ακυρώνεται, εφόσον διαπιστωθεί ότι η έκδοσή της βασίστηκε σε αναληθή ή ανακριβή στοιχεία, χωρίς την συνδρομή των οποίων δεν θα εκδιδόταν.

Η ακύρωση της άδειας επάγεται έννομα αποτελέσματα, αναδρομικά, από την ημερομηνία έκδοσής της.

4. Η αρμόδια τελωνειακή αρχή, πριν την επιβολή του μέτρου της ανάκλησης της περ. β) της παρ. 2 και του μέτρου της ακύρωσης της παρ. 3, οφείλει να τηρεί τη διαδικασία του άρθρου 6 του Ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 45).

`Αρθρο 14
Διαδικασία παραλαβής, βεβαίωσης και είσπραξης - Έλεγχοι

1. Ο περιστασιακά εγγεγραμμένος παραλήπτης ενημερώνει εγκαίρως με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου το αρμόδιο Τελωνείο Ελέγχου του για την αναμενόμενη ημερομηνία άφιξης των προϊόντων, γνωστοποιώντας τον διοικητικό κωδικό αναφοράς του ηλεκτρονικού διοικητικού εγγράφου (e-ΔΕ).

2. Το Τελωνείο Ελέγχου, κατά την άφιξη των προϊόντων και πριν από την καταβολή των φορολογικών επιβαρύνσεων, δύναται να πραγματοποιεί φυσικό έλεγχο για τη διακρίβωση της πράγματι παραληφθείσας ποσότητας.

3. Για την είσπραξη του ΕΦΚ και των λοιπών φορολογικών επιβαρύνσεων που αναλογούν στα παραλαμβανόμενα προϊόντα, υποβάλλεται μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Τελωνειακών Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών ICISnet, Δήλωση ΕΦΚ και λοιπών φορολογιών (ΔΕΦΚ), με την παραλαβή των προϊόντων ή το αργότερο την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την παραλαβή τους. Με την ΔΕΦΚ συνυποβάλλονται τα παραστατικά διακίνησης και τυχόν διαθέσιμα εμπορικά έγγραφα.

4. Κατά την υποβολή της Δήλωσης ειδικού φόρου κατανάλωσης και λοιπών φορολογιών (ΔΕΦΚ) το Τελωνείο Ελέγχου προβαίνει σε έλεγχο των στοιχείων του ηλεκτρονικού διοικητικού εγγράφου (e-ΔΕ) σε σχέση με τα συνυποβαλλόμενα έγγραφα που αφορούν στην παραλαβή, για τη διασφάλιση της ορθής καταβολής των φορολογικών επιβαρύνσεων.

5. Σε περίπτωση μη τήρησης των διατυπώσεων του Κεφαλαίου Γ΄ της παρούσας, εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 119Α του Ν. 2960/2001 με την επιφύλαξη εφαρμογής της παρ. 2 του άρθρου 119Α του ιδίου νόμου, εφόσον συντρέχει προς τούτο περίπτωση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ - ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ -ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

`Αρθρο 15
Μεταβατικές - Καταργούμενες Διατάξεις

1. Αιτήσεις για έκδοση άδειας εγγεγραμμένου παραλήπτη και περιστασιακά εγγεγραμμένου παραλήπτη, οι οποίες έχουν υποβληθεί πριν από την έναρξη ισχύος της παρούσας, εξετάζονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία Δ.424/277/19-03-1993 (Β΄ 242) απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών και την υπό στοιχεία ΔΕΦΚ 5017374 ΕΞ2010/20-04-2010 Ε.Δ.Υ.Ο. αντίστοιχα.

2. Οι εγγυήσεις εγγεγραμμένων παραληπτών που έχουν προσκομισθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία Δ. 424/277/19-03-1993 Α.Υ.Ο. εξακολουθούν να ισχύουν για ένα έτος από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας, μέχρι την παρέλευση του οποίου απαιτείται η αντικατάσταση τους σύμφωνα με τα υποδείγματα του παραρτήματος IV.

3. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας καταργούνται η υπό στοιχεία Δ.424/277/19-03-1993 Α.Υ.Ο. και η υπό στοιχεία ΔΕΦΚ 5017374 ΕΞ2010/20-04- 2010 Ε.Δ.Υ.Ο., με την επιφύλαξη της παρ. 1.

`Αρθρο 16
Έναρξη Ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ακολουθούν παραρτήματα τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

H απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 1 Σεπτεμβρίου 2023
Ο Υφυπουργός
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: