Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

Νόμος 4474/2017 - Άρθρο 10

`Αρθρο 10 Φορολογικές διατάξεις για τις θυγατρικές της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε. και την Επιτροπή Ολυμπίων και Κληροδοτημάτων (Ε.Ο.και Κ.)
1. Οι άμεσες θυγατρικές της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.», οι οποίες υπάγονταν στις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 82 του Ν. 2238/1994 (Α΄ 151) και του άρθρου 65Α του Ν. 4174/2013 (Α΄ 170), θεωρείται ότι έχουν περαιώσει οριστικά τις φορολογικές τους υποχρεώσεις για τις αντίστοιχες διαχειριστικές περιόδους ή φορολογικά έτη κατά τα οποία ενέπιπταν στις προαναφερόμενες διατάξεις, εφόσον στα ετήσια φορολογικά πιστοποιητικά που εκδόθηκαν ή πρόκειται να εκδοθούν, δεν υπάρχουν παραβάσεις της φορολογικής νομοθεσίας. Σε περίπτωση που υπάρχουν παραβάσεις στα ως άνω φορολογικά πιστοποιητικά, ο φορολογικός έλεγχος περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στις παραβάσεις αυτές.
2. α) Η Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤ.Α.Δ. Α.Ε., εφόσον έχει αποδώσει απευθείας στο λογαριασμό του μοναδικού της μετόχου τα οφειλόμενα μερίσματα, θεωρείται ότι έχει εκπληρώσει όλες τις σχετικές φορολογικές της υποχρεώσεις, μη εφαρμοζομένων των άρθρων 8 και 10 του Ν.Δ. 1195/1942 (Α΄ 80), του άρθρου 18 του Ν. 3943/2011 (Α΄ 66), καθώς και κάθε άλλης διάταξης περί προσθέτων φόρων, προστίμων και προσαυξήσεων. Το αυτό ισχύει και για τυχόν οφειλόμενα μερίσματα, εφόσον καταβληθούν απευθείας στο λογαριασμό του μετόχου, εντός μηνός από την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος νόμου. Τυχόν καταβληθέντες πρόσθετοι φόροι ή προσαυξήσεις δεν αναζητούνται.

β) Οι διατάξεις της προηγούμενης περίπτωσης εφαρμόζονται και για τις απορροφηθείσες από την Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤ.Α.Δ.) Α.Ε. εταιρείες, υπό τις αυτές ως άνω προϋποθέσεις.

3. Οι φορολογικές απαλλαγές του άρθρου 206 του Ν. 4389/2016 (Α΄ 94), αποκλειστικά ως προς την απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος που προκύπτει από τη δραστηριότητα της Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου (Ε.Τ.Α.Δ.) Α.Ε., ισχύουν για τα φορολογικά έτη που αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου 2016 και μετά. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, οι φορολογικές απαλλαγές του άρθρου 206 του Ν. 4389/2016 εφαρμόζονται και για κάθε δικαιοπραξία που καταρτίζεται, δυνάμει των άρθρων 201 του Ν. 4389/2016 και του εισαγωγικού εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 13 του Ν. 2636/1998 (Α΄ 198), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 212 του Ν. 4389/2016, από την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε. και τις άμεσες θυγατρικές της, εφόσον αυτές είναι υπόχρεες σε φόρο, εξαιρουμένων των Τ.Χ.Σ. και Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ..
4. Η παρ. 4 του άρθρου 23 του Ν. 3427/2005 (Α΄ 312), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«4. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού δεν έχουν εφαρμογή για ακίνητα του Δημοσίου, του Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ.), της Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤ.Α.Δ.) Α.Ε., καθώς και για τα πρόσωπα της υποπερίπτωσης β΄ της περίπτωσης στ΄ της παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 4223/2013 (Α΄ 287).»

5. Η περίπτωση α΄ της παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 4223/2013, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«α) Στο Δημόσιο, στο Ταμείο Αξιοποίησης της Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ.), στον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού (Ε.Ο.Τ.), στην Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤ.Α.Δ.) Α.Ε. και στην Επιτροπή Ολυμπίων και Κληροδοτημάτων (Ε.Ο. και Κ.)».

6. Οι διατάξεις των παραγράφων 4 και 5 ισχύουν από 1.1.2016, πλήν αυτής της παραγράφου 5 κατά το μέρος που αφορά στην Ε.Ο. και Κ., για την οποία ισχύει από 1.1.2017.

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: