Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

7 Ιουνίου 2017
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ
Αρ.Φύλλου 80

ΝΟΜΟΣ 4474

Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/2376 και άλλες διατάξεις

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε την ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ (ΕΕ) 2015/2376 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 8ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2011/16/ΕΕ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
`Αρθρο 1
`Αρθρο 2 (άρθρο 1 παράγραφοι 1 και 2 της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/2376)
`Αρθρο 3 (άρθρο 1 παρ. 3 της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/2376)
`Αρθρο 4 (άρθρο 1 παράγραφοι 4 και 5 της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/2376)
`Αρθρο 5 (άρθρο 1 παράγραφοι 6 και 7 της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/2376)
`Αρθρο 6 Έναρξη ισχύος
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
`Αρθρο 7 Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Φ.Π.Α.
`Αρθρο 8 Τροποποίηση διατάξεων του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα
`Αρθρο 9
`Αρθρο 10 Φορολογικές διατάξεις για τις θυγατρικές της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε. και την Επιτροπή Ολυμπίων και Κληροδοτημάτων (Ε.Ο.και Κ.)
`Αρθρο 11 Τροποποιήσεις διατάξεων του Ν. 4389/2016
`Αρθρο 12 Τροποποιήσεις διατάξεων Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας
`Αρθρο 13 Ρυθμίσεις θεμάτων φορολογίας κατοχής ακινήτων
`Αρθρο 14 Τροποποίηση του Κώδικα Διατάξεων Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών, Προικών και Κερδών από Τυχερά Παίγνια
`Αρθρο 15 Καθορισμός χρόνου και τρόπου υποβολής ειδικής δήλωσης εισφοράς από εταιρείες του άρθρου 25 του Ν. 27/1975
`Αρθρο 16 Βεβαίωση ηλεκτροδότησης ακινήτων
`Αρθρο 17 Τροποποίηση του Π.Δ. 965/1980
`Αρθρο 18 Τροποποίηση των άρθρων 295 έως 319 του Ν. 4072/2012
`Αρθρο 19 Τροποποίηση του άρθρου 49 του Ν. 4370/2016
`Αρθρο 20 Τροποποίηση του άρθρου 22 του Ν. 3606/2007
`Αρθρο 21 Τροποποίηση του άρθρου 192 του Ν. 4389/2016
`Αρθρο 22 Παραχώρηση δημοσίων κτημάτων στους Δήμους Αγράφων, Χερσονήσου, Οιχαλίας, Ιθάκης και Νέστου και στο Υπουργείο Εσωτερικών
`Αρθρο 23 Παραχώρηση δημόσιου κτήματος στο Δήμο Σπετσών
`Αρθρο 24 Παραχώρηση δημόσιων κτημάτων στο Δήμο Ρόδου
`Αρθρο 25 Τροποποίηση του άρθρου 21 του α.ν. 1920/1939
`Αρθρο 26 Μεταβατικές διατάξεις του Κεφαλαίου Β΄
`Αρθρο 27 Καταργούμενες διατάξεις
`Αρθρο 28 Λειτουργία παιδικών χαρών σε χώρους του Δημοσίου και στο ΚΠΙΣΝ
`Αρθρο 29 Τροποποίηση του άρθρου 62 του Ν. 4172/2013
`Αρθρο 30 Παράταση προθεσμίας οικειοθελούς αποκάλυψης φορολογητέας ύλης
`Αρθρο 31
`Αρθρο 32
`Αρθρο 33 Ρυθμίσεις του Ν. 2971/2001
`Αρθρο 34 Τροποποίηση του άρθρου 29 του Ν. 4172/2013
`Αρθρο 35
`Αρθρο 36

Αθήνα, 7 Ιουνίου 2017
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΡΤΙΑΣ
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους

Αθήνα 7 Ιουνίου 2017
Ο επί της Δικαιοσύνης Υπουργός
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: