Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

Νόμος 4849/2021 - Άρθρο 85

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ
`Αρθρο 85 Ορισμοί
1. «Εσωτερικός έλεγχος»: Ανεξάρτητη, αντικειμενική, διασφαλιστική και συμβουλευτική δραστηριότητα, σχεδιασμένη να προσθέτει αξία και να βελτιώνει τις λειτουργίες των επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα. Βοηθάει την επιχείρηση να επιτύχει τους αντικειμενικούς σκοπούς της, υιοθετώντας μία συστηματική επαγγελματική προσέγγιση στην αξιολόγηση και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών διαχείρισης κινδύνων, των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου και της εταιρικής διακυβέρνησης και εκτελείται βάση των διεθνώς αναγνωρισμένων προτύπων εσωτερικού ελέγχου και του νομοθετικού πλαισίου που εκάστοτε εφαρμόζεται. Από τον εσωτερικό έλεγχο του παρόντος εξαιρούνται οι επιχειρήσεις του δημόσιου τομέα, οι οργανισμοί, καθώς και τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που είναι φορείς της Γενικής Κυβέρνησης στους οποίους εφαρμόζεται το άρθρο 4 του Ν. 3429/2005 (Α΄ 314).
2. «Εσωτερικός ελεγκτής»: Κάθε φυσικό πρόσωπο, το οποίο διενεργεί εσωτερικό έλεγχο, όπως αυτός ορίζεται στο παρόν, έχει λάβει την Επαγγελματική Ταυτότητα Εσωτερικού Ελεγκτή και έχει καταχωρηθεί στο Μητρώο Εσωτερικών Ελεγκτών του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, που προβλέπεται στο παρόν.
3. «Δόκιμος Εσωτερικός Ελεγκτής»: Κάθε φυσικό πρόσωπο, το οποίο διενεργεί εσωτερικό έλεγχο, όπως αυτός ορίζεται στο παρόν, έχει λάβει την Επαγγελματική Ταυτότητα Δόκιμου Εσωτερικού Ελεγκτή και έχει καταχωρηθεί στο Μητρώο Δοκίμων Εσωτερικών Ελεγκτών του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, που προβλέπεται στο παρόν.
4. «Επαγγελματική Ταυτότητα Εσωτερικού Ελεγκτή»: Πιστοποιητικό εγγραφής στο Μητρώο Εσωτερικών Ελεγκτών, με το οποίο παρέχεται η δυνατότητα υλοποίησης έργων και υπηρεσιών εσωτερικού ελέγχου.
5. «Επαγγελματική Ταυτότητα Δοκίμου Εσωτερικού Ελεγκτή»: Πιστοποιητικό εγγραφής στο Μητρώο Δοκίμων Εσωτερικών Ελεγκτών, με το οποίο εξασφαλίζεται η συμμετοχή σε έργα και υπηρεσίες εσωτερικού ελέγχου.
6. «Εγκεκριμένος εσωτερικός ελεγκτής»: Κάθε φυσικό πρόσωπο εγγεγραμμένο στο Μητρώο Εσωτερικών Ελεγκτών του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.
7. «Αρμόδια διοικητική αρχή»: Το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος.

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: