Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
5 Νοεμβρίου 2021

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ
Αρ. Φύλλου 207

ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ. 4849

Αναμόρφωση και εκσυγχρονισμός του ρυθμιστικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας του υπαίθριου εμπορίου, ρυθμίσεις για την άσκηση ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων και την απλούστευση πλαισίου δραστηριοτήτων στην εκπαίδευση, βελτιώσεις στην επιμελητηριακή νομοθεσία, άλλες διατάξεις του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και λοιπές επείγουσες διατάξεις.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΜΕΡΟΣ Α΄ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΣΚΟΠΟΣ, ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
`Αρθρο 1 Σκοπός και αντικείμενο
`Αρθρο 2 Ορισμοί
`Αρθρο 3 Μορφές άσκησης υπαίθριου εμπορίου - Πεδίο εφαρμογής
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟ
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΙ ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟ
`Αρθρο 4 `Αδειες και βεβαιώσεις δραστηριοποίησης στο υπαίθριο εμπόριο
`Αρθρο 5 Χρονική διάρκεια ισχύος αδειών και βεβαιώσεων δραστηριοποίησης στο υπαίθριο εμπόριο
`Αρθρο 6 `Αδεια παραγωγού πωλητή υπαίθριου εμπορίου
`Αρθρο 7 `Αδεια επαγγελματία πωλητή υπαίθριου εμπορίου
`Αρθρο 8 `Αδεια πωλητή χειροτέχνη - καλλιτέχνη στις αγορές χειροτεχνών - καλλιτεχνών
`Αρθρο 9 `Αδεια πωλητή σε αγορά παρασκευής και πώλησης έτοιμου φαγητού και ποτών επί του δρόμου
`Αρθρο 10 Βεβαίωση δραστηριοποίησης σε βραχυχρόνιες αγορές
`Αρθρο 11 `Αδεια και θέση δραστηριοποίησης σε οργανωμένες υπαίθριες αγορές και στο στάσιμο εμπόριο
`Αρθρο 12 Υποχρέωση έναρξης επιχειρηματικής δραστηριότητας
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ, ΘΕΣΕΩΝ KAI ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟ ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟ
`Αρθρο 13 Χορήγηση αδειών, θέσεων και δικαιωμάτων δραστηριοποίησης στο υπαίθριο εμπόριο κατόπιν έκδοσης προκήρυξης
`Αρθρο 14 Ειδικοί όροι για τη χορήγηση αδειών και θέσεων σε λαϊκές αγορές, σε νέους και υφιστάμενους πωλητές, κατόπιν έκδοσης προκήρυξης
`Αρθρο 15 Όροι συμμετοχής υποψηφίων σε διαδικασία χορήγησης αδειών, παραχώρησης θέσεων και δικαιωμάτων δραστηριοποίησης στο πλανόδιο εμπόριο με έκδοση προκήρυξης
`Αρθρο 16 Κριτήρια χορήγησης άδειας και θέσης δραστηριοποίησης στο υπαίθριο εμπόριο
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΑΝΑΝΕΩΣΗ - ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ - ΠΩΛΗΣΗ -ΑΠΩΛΕΙΑ - ΑΛΛΑΓΗ ΑΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΣΗΣ -ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ
`Αρθρο 17 Ανανέωση άδειας δραστηριοποίησης πωλητών στο υπαίθριο εμπόριο
`Αρθρο 18 Είδη πώλησης και προσθήκη νέων προϊόντων πώλησης
`Αρθρο 19 Μεταβίβαση άδειας παραγωγού και επαγγελματία πωλητή - μεταβίβαση θέσεων δραστηριοποίησης παραγωγού και επαγγελματία πωλητή - μεταβίβαση δικαιώματος δραστηριοποίησης στο πλανόδιο εμπόριο
`Αρθρο 20 Αμοιβαία ανταλλαγή και αλλαγή θέσης δραστηριοποίησης στο υπαίθριο εμπόριο
`Αρθρο 21 Αναστολή, παραίτηση και απώλεια θέσης δραστηριοποίησης και δικαιώματος δραστηριοποίησης στο πλανόδιο εμπόριο -Ανάκληση άδειας
`Αρθρο 22 Αναπλήρωση, υποβοήθηση πωλητή και πρόσληψη
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΤΕΛΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟ ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟ
`Αρθρο 23 Καθορισμός τέλους θέσης και δικαιώματος δραστηριοποίησης στο υπαίθριο εμπόριο
`Αρθρο 24 Απαλλαγή από τα τέλη
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΥΠΑΙΘΡΙΕΣ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ
`Αρθρο 25 Επιλογή χώρου λειτουργίας υπαίθριων οργανωμένων αγορών
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΛΑΪΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ
`Αρθρο 26 Αρμόδιες αρχές - Φορείς λειτουργίας των λαϊκών αγορών
`Αρθρο 27 Ίδρυση, μετακίνηση, επέκταση και κατάργηση λαϊκών αγορών
`Αρθρο 28 Κανονισμός Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών
`Αρθρο 29 Ημέρες και ωράριο λειτουργίας λαϊκών αγορών
`Αρθρο 30 Διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας των λαϊκών αγορών
`Αρθρο 31 Πωλητές που δραστηριοποιούνται σε λαϊκές αγορές
`Αρθρο 32 Πρότυπες λαϊκές αγορές
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΕΣ ΑΓΟΡΕΣ
`Αρθρο 33 Βραχυχρόνιες αγορές
`Αρθρο 34 Αρμόδιες αρχές - Φορείς λειτουργίας βραχυχρόνιων αγορών
`Αρθρο 35 Ίδρυση, μετακίνηση, επέκταση και κατάργηση βραχυχρόνιων αγορών
`Αρθρο 36 Διάρκεια λειτουργίας των βραχυχρόνιων αγορών
`Αρθρο 37 Πωλητές που δραστηριοποιούνται σε βραχυχρόνιες αγορές - Διαδικασία απόδοσης θέσεων πωλητών σε βραχυχρόνιες αγορές
`Αρθρο 38 Κανονισμός λειτουργίας βραχυχρόνιων αγορών
`Αρθρο 39 Κυριακάτικες αγορές
`Αρθρο 40 Εμποροπανηγύρεις
`Αρθρο 41 Αγορές ρακοσυλλεκτών
`Αρθρο 42 Ειδικές θεματικές αγορές
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΑΓΟΡΕΣ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΩΝ - ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ
`Αρθρο 43 Αγορές χειροτεχνών - καλλιτεχνών
`Αρθρο 44 Αρμόδιες αρχές - φορείς λειτουργίας αγορών χειροτεχνών - καλλιτεχνών
`Αρθρο 45 Ίδρυση, μετακίνηση, επέκταση και κατάργηση αγορών χειροτεχνών - καλλιτεχνών
`Αρθρο 46 Πωλητές που δραστηριοποιούνται σε αγορές χειροτεχνών - καλλιτεχνών - Διαδικασία απόδοσης θέσεων πωλητών σε αγορές χειροτεχνών - καλλιτεχνών
`Αρθρο 47 Κανονισμός Λειτουργίας αγορών χειροτεχνών - καλλιτεχνών
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ ΑΓΟΡΕΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΕΤΟΙΜΟΥ ΦΑΓΗΤΟΥ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ
`Αρθρο 48 Αγορές παρασκευής και πώλησης έτοιμου φαγητού και ποτών επί του δρόμου
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΣΤΑΣΙΜΟ ΕΜΠΟΡΙΟ
`Αρθρο 49 Αρμόδιες αρχές
`Αρθρο 50 Πωλητές που δραστηριοποιούνται στο στάσιμο εμπόριο
`Αρθρο 51 Θέσεις άσκησης στάσιμου εμπορίου
`Αρθρο 52 Χορήγηση άδειας και παραχώρηση θέσης δραστηριοποίησης στο στάσιμο εμπόριο -Διαδικασία και κριτήρια
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ ΠΛΑΝΟΔΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟ
`Αρθρο 53 Αρμόδιες αρχές
`Αρθρο 54 Πωλητές που δραστηριοποιούνται στο πλανόδιο εμπόριο
`Αρθρο 55 Ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις δραστηριοποίησης στο πλανόδιο εμπόριο
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟ
`Αρθρο 56 Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα «Ανοικτή Αγορά» (Ο.Π.Σ.Α.Α.)
`Αρθρο 57 Χρήστες Ο.Π.Σ.Α.Α. - Υποβολή και αυτεπάγγελτη αναζήτηση δικαιολογητικών
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ ΕΛΕΓΧΟΙ - ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ
`Αρθρο 58 Αρμόδιες αρχές ελέγχου
`Αρθρο 59 Υποχρεώσεις και καθήκοντα ελεγκτών
`Αρθρο 60 Υποχρεώσεις ελεγχόμενων
`Αρθρο 61 Διαδικασία ελέγχων
`Αρθρο 62 Παραβάσεις και κυρώσεις
`Αρθρο 63 Διαδικασία είσπραξης των διοικητικών προστίμων
`Αρθρο 64 Ποινική κύρωση
`Αρθρο 65 Διοικητική και δικαστική προστασία
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ, ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
`Αρθρο 66 Μεταβατικές διατάξεις
`Αρθρο 67 Εξουσιοδοτικές διατάξεις
`Αρθρο 68 Καταργούμενες διατάξεις
ΜΕΡΟΣ Β΄ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΑΣΚΗΣΗ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
`Αρθρο 69 Υπαίθριες ψυχαγωγικές δραστηριότητες
`Αρθρο 70 Ωράριο λειτουργίας θεάτρων και κινηματογράφων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
`Αρθρο 71 Απλούστευση ίδρυσης και λειτουργίας δραστηριοτήτων στον τομέα της εκπαίδευσης -Προσθήκη Κεφ. ΛΗ΄ στον Ν. 4442/2016
`Αρθρο 72 Έναρξη ισχύος του ν. 4442/2016 - Τροποποίηση του Παραρτήματος ΙΙ του ν. 4442/2016
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ
`Αρθρο 73 Επιχορηγήσεις από Επιμελητήρια προς πληγείσες επιχειρήσεις - Τροποποίηση του άρθρου 65 του ν. 4497/2017
`Αρθρο 74 Οδοιπορικά έξοδα, ημερήσια αποζημίωση, έξοδα παράστασης και αμοιβές ομάδων εργασίας και επιτροπών - Αντικατάσταση των παρ. 1 και 2 του άρθρου 76 του Ν. 4497/2017
`Αρθρο 75 Έκπτωση εξαιτίας καταδίκης - Τροποποίηση του άρθρου 92 του Ν. 4497/2017
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΕΣΠΑ
`Αρθρο 76 Πιστώσεις του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων - Προσθήκη άρθρου 55Α στον ν. 4270/2014
`Αρθρο 77 Δημοσιονομικές διορθώσεις της προγραμματικής περιόδου ΕΣΠΑ 2007-2013 εις βάρος νομικών προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που έχουν αμιγώς έσοδα από επιχορηγήσεις
`Αρθρο 78 Δυνατότητα χρηματοδότησης του κόστους υπερωριακής απασχόλησης του προσωπικού της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων από το ΕΣΠΑ - Τροποποίηση του άρθρου 48 του Ν. 4314/2014
`Αρθρο 79 Σύσταση Μονάδας Προγραμματισμού, Συντονισμού και Παρακολούθησης της Εθνικής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης -Προσθήκη άρθρου 53Β στον Ν. 4314/2014
`Αρθρο 80 Επιλέξιμες από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης κατηγορίες δαπανών και αποθεματικό - Τροποποίηση των παρ. 4 και 5 του άρθρου 122 του Ν. 4635/2019
`Αρθρο 81 Συντονισμός και διαχείριση των Ειδικών Προγραμμάτων του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης από τη Διεύθυνση Διαχείρισης Εθνικού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Δι.Δι.Ε.Π.) - Τροποποίηση του άρθρου 130 του Ν. 4635/2019
`Αρθρο 82 Υπηρεσίες Διαχείρισης των Τομεακών και Περιφερειακών Προγραμμάτων Ανάπτυξης -Τροποποίηση του άρθρου 132 του Ν. 4635/2019
`Αρθρο 83 Προσδιορισμός του ύψους των πόρων της τεχνικής βοήθειας του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης - Τροποποίηση του άρθρου 134 του Ν. 4635/2019
`Αρθρο 84 Θέματα προσωπικού της Υπηρεσίας Συντονισμού και των Υπηρεσιών Διαχείρισης του ΕΠΑ - Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 136 του Ν. 4635/2019
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ
`Αρθρο 85 Ορισμοί
`Αρθρο 86 Εγγραφή στο Μητρώο Εσωτερικών Ελεγκτών
`Αρθρο 87 Αντικείμενο εργασιών εγκεκριμένων εσωτερικών ελεγκτών
`Αρθρο 88 Αμοιβή
`Αρθρο 89 Κανόνες Εσωτερικού Ελέγχου
`Αρθρο 90 Υποχρεώσεις εγγεγραμμένων στο Μητρώο εσωτερικών ελεγκτών
`Αρθρο 91 Κυρώσεις
`Αρθρο 92 Όργανα επιβολής διοικητικών κυρώσεων
`Αρθρο 93 Εξουσιοδοτικές διατάξεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
`Αρθρο 94 Διασύνδεση πληροφοριακών συστημάτων -Τροποποίηση του άρθρου 57Β του Ν. 4314/2014
`Αρθρο 95 Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου σε εταιρείες Κ.Τ.Ε.Λ. Α.Ε. - Τροποποίηση του άρθρου 3 του Ν. 2963/2001
`Αρθρο 96 Έκδοση διατακτικών σίτισης
`Αρθρο 97 Επιτρεπόμενες δικαιοπραξίες σε ακίνητα του Δημοσίου με αυθαίρετες κατασκευές ή πολεοδομικές παραβάσεις - Προσθήκη παρ. 4 στο άρθρο 82 του Ν. 4495/2017
`Αρθρο 98 Όροι δόμησης εντός Επιχειρηματικών Πάρκων - Τροποποίηση της περ. γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 52 του Ν. 3982/2011
`Αρθρο 99 Ανάπτυξη Επιχειρηματικού Πάρκου Εξυγίανσης (ΕΠΕ) στην περιοχή Οινοφύτων Βοιωτίας -Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 56Α του Ν. 3982/2011
`Αρθρο 100 Διαδικασία πληρωμής επιμορφωτικών προγραμμάτων
`Αρθρο 101 Καταστατικό της ΜΟΔ Α.Ε. - Τροποποίηση της περ. ιη΄ της παρ. 1 του άρθρου 33 του Ν. 3614/2007
`Αρθρο 102 Αρμοδιότητες Κεντρικού Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής (ΚΕ.Σ.Α.) - Προσθήκη στην παρ. 1 του άρθρου 14 του Ν. 4495/2017
`Αρθρο 103 Στέγαση Υπηρεσιών Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Καινοτομίας (ΓΓΕΚ) - Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 111 του Ν. 4623/2019
`Αρθρο 104 Αρμοδιότητες Διεύθυνσης Διαχείρισης Δεδομένων, Στατιστικής Επεξεργασίας και Εποπτείας Ηλεκτρονικού Εμπορίου της Διυπηρεσιακής Μονάδας Ελέγχου Αγοράς -Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 10 του Ν. 4712/2020
`Αρθρο 105 Μετασχηματισμός εταιριών με αρνητικά ίδια κεφάλαια
`Αρθρο 106 Διαδικασία υποβολής προς έγκριση στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων των Τομεακών και Περιφερειακών Αναπτυξιακών Προγραμμάτων του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης 2020-2025 - Τροποποίηση της παρ. 5 του άρθρου 125 του Ν. 4635/2019
`Αρθρο 107 Επιχορήγηση ΟΤΑ β΄ βαθμού για την εξυγίανση επιχειρήσεών τους
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
`Αρθρο 108 Καταργούμενες διατάξεις
ΜΕΡΟΣ Γ΄ ΑΛΛΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
`Αρθρο 109 Σύσταση θέσης Συνδέσμου του Υπουργείου Εθνικής `Αμυνας στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΜΑ/ ΕΕ) για θέματα ανάπτυξης δυνατοτήτων και προγραμμάτων στο πλαίσιο της Μόνιμης Διαρθρωμένης Συνεργασίας της ΕΕ (PESCO) -Προσθήκη παρ. 19Α στο άρθρο 19 του ν. 2292/1995
`Αρθρο 110 Συμβάσεις διοικητικού προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ. Τμημάτων Μετεκπαίδευσης
`Αρθρο 111 Παράταση προθεσμίας για οστρακαλιευτικά και σπογγαλιευτικά σκάφη - Τροποποίηση της παρ. 4 του άρθρου 1 του π.δ. 33/2018 (Α΄ 66)
ΜΕΡΟΣ ΙΔ΄ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
`Αρθρο 112 Έναρξη ισχύος

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 4 Νοεμβρίου 2021
Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 4 Νοεμβρίου 2021
Ο επί της Δικαιοσύνης Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: