Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
5 Οκτωβρίου 2022

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Αρ. Φύλλου 5180

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. ΔΔΑΔ Ε 1095990 ΕΞ 2022
Προθεσμία ολοκλήρωσης της αξιολόγησης έτους 2020, καθώς και της συμμετοχής σε αυτή, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 47 του N . 4778/2021 (Α΄ 26), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 163 N . 4972/2022 (Α΄ 181).

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Του Ν. 4778/2021 «Μισθολόγιο, ζητήματα ανθρώπινου δυναμικού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και άλλες επείγουσες διατάξεις (Α΄ 26)» και ειδικότερα της παρ. 5 του άρθρου 11 και της παρ. 3 του άρθρου 47 , όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 163 Ν. 4972/2022 (Α΄ 181),

β) του Κεφαλαίου Α΄ του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 94) και ειδικότερα του άρθρου 7 , της παρ. 1 του άρθρου 28 και της παρ. 1 του άρθρου 41 , και

γ) του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007, Α΄ 26).

2. Τις αποφάσεις:

α) Υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020, του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) «Οργανισμός Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Β΄ 4738),

β) υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ Α 1081822 ΕΞ 2020/10.7.2020, του Διοικητή της ΑΑΔΕ «Καθορισμός των οργανικών θέσεων προσωπικού μεταξύ των Υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)» (Β΄ 2871) και

γ) υπ΄ αρ. 2/77928/0004/27-9-2016, του Υπουργού Οικονομικών «Διορισμός μελών του Συμβουλίου Διοίκησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 507), σε συνδυασμό με την υπό στοιχεία 69488 ΕΞ 2022/20-5-2022 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση θητείας ενός μέλους και διορισμός τεσσάρων μελών του Συμβουλίου Διοίκησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 424) και την υπ΄ αρ. 2/77929/0004/27-9-2016 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Ορισμός Εμπειρογνώμονα για την παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών στο Συμβούλιο Διοίκησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 507).

3. Την υπ΄ αρ. 1/20-1-2016 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με το πρώτο εδάφιο της παρ. 10 του άρθρου 41 του Ν. 4389/2016 , την υπ΄ αρ. 39/3/30-11-2017 απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της ΑΑΔΕ «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) και την υπό στοιχεία 5294 ΕΞ 2020/17-01-2020 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27).

4. Την υπό στοιχεία ΔΔΑΔ Ε 1176065 ΕΞ 2017/24-11-2017 απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ «Καθορισμός των οργάνων, των κριτηρίων και της διαδικασίας ελέγχου καταλληλότητας και επάρκειας των υπαλλήλων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 28 και την παρ. 5 του άρθρου 38 του Ν. 4389/2016 (Α΄ 94) και κατάταξης σε Περιγράμματα Θέσεων Εργασίας» (Β΄ 4162).

5. Την περ. δ΄ της παρ. 6 του άρθρου 26 της υπό στοιχεία ΔΔΑΔ Ε 1191816 ΕΞ 2018/28-12-2018 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Καθορισμός των οργάνων, των κριτηρίων και της διαδικασίας Διαχείρισης Απόδοσης των υπαλλήλων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, σύμφωνα με το άρθρο 28 του Ν. 4389/2016 (Α΄ 94)» (Β΄ 6225).

6. Την υπό στοιχεία ΔΔΑΔ Ε 1134040 ΕΞ 2020/18-11-2020 απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ «Επικαιροποίηση - καθορισμός Περιγραμμάτων Θέσεων Εργασίας Υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)» (Β΄5401), όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία ΔΔΑΔ Ε 1045398 ΕΞ 2021/31.05.2021 (Β΄ 2314 και διορθώσεις σφαλμάτων Β΄ 2385) όμοια.

7. Την υπό στοιχεία ΔΔΑΔ Ε 1045944 ΕΞ 2021/31-5-2021 απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ «Καθορισμός της μεθοδολογίας, των κριτηρίων και της διαδικασίας αξιολόγησης και βαθμολόγησης των Θέσεων Εργασίας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 28 του Ν.4389/2016 (Α΄ 94)» (Β΄ 2313 και διορθώσεις σφαλμάτων Β΄2385).

8. Την υπό στοιχεία ΔΔΑΔ Ε 1045945 ΕΞ 2021/31.5.2021 απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ «Καθορισμός της διαδικασίας κατάταξης των υπαλλήλων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) σε Βαθμούς Θέσης Εργασίας (Β.Θ.Ε.) και υπηρεσιακής εξέλιξης αυτών, κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 28 του Ν.4389/2016 (Α΄ 94)» (Β΄ 2316 και διόρθωση σφάλματος Β΄2385).

9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκύπτει δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Α. Ορίζουμε ότι η διαδικασία αξιολόγησης του έτους 2020, καθώς και η δυνατότητα συμμετοχής σε αυτήν για όσους υπαλλήλους της ΑΑΔΕ δεν έχουν συμμετάσχει κατά τον χρόνο δημοσίευσης της παρούσας, ολοκληρώνεται την 31η Οκτωβρίου 2022.

Β. Έννομες συνέπειες της μη συμμετοχής υπαλλήλων στην αξιολόγηση του έτους 2020, αποτελούν:

α. Η διακοπή της χορήγησης της ειδικής αμοιβής της θέσης εργασίας του άρθρου 11 του Ν. 4778/2021 από τον επόμενο από την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης μήνα και μέχρι και τον μήνα ολοκλήρωσης της διαδικασίας της επόμενης ετήσιας αξιολόγησης,

β. η μη δυνατότητα διεκδίκησης θέσεων ευθύνης ( άρθρο 26 του Ν. 4389/2016 ),

γ. η παύση του προϊσταμένου πριν τη λήξη της θητείας του ( άρθρο 27 του Ν. 4389/2016 ).

Γ. Περιπτώσεις απαλλαγής υπαλλήλων από τη συμμετοχή στην αξιολόγηση του έτους 2020 αποτελούν:

α. Η έλλειψη νόμιμων προϋποθέσεων συμμετοχής. Ο αξιολογούμενος δεν έχει συμπληρώσει τουλάχιστον έξι (6) μήνες υπηρεσίας στην ΑΑΔΕ, κατά την αξιολογική περίοδο του έτους 2020.

Τα χρονικά διαστήματα κατά τα οποία ο υπάλληλος τελεί σε άδεια, σε υπηρεσιακή μεταβολή ή υπηρεσιακή κατάσταση, όπως μακροχρόνια αναρρωτική άδεια, διαθεσιμότητα λόγω νόσου, άδειες κυήσεως, λοχείας, ανατροφής τέκνου, άδεια άνευ αποδοχών, αργίες και πειθαρχικά, απόσπαση ή διάθεση εκτός Αρχής, συνδικαλιστική άδεια με πλήρη απαλλαγή, δεν συνυπολογίζονται στον ελάχιστο απαιτούμενο χρόνο των έξι (6) μηνών υπηρέτησης στην ΑΑΔΕ κατά το έτος 2020.

β. Αντικειμενική αδυναμία. Ο υπάλληλος πληροί μεν τις νόμιμες προϋποθέσεις συμμετοχής στην αξιολόγηση για το έτος 2020, ωστόσο, κατά τον χρόνο διενέργειας της αξιολόγησης συντρέχουν λόγοι για τους οποίους δεν μπορεί αντικειμενικά να συμμετάσχει στη διαδικασία αξιολόγησης (αντικειμενική αδυναμία), όπως ενδεικτικά μακροχρόνια αναρρωτική άδεια, διαθεσιμότητα λόγω νόσου, άδειες κύησης, λοχείας, συνταξιοδότηση αδυναμία πρόσβασης στην πληροφοριακή εφαρμογή για την αξιολόγηση.

Οι λόγοι αντικειμενικής αδυναμίας θα πρέπει να τεκμηριώνονται επαρκώς και να επαληθεύονται από τη υπηρεσία (Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού) με κάθε πρόσφορο μέσο, όπως μέσω της πληροφοριακής εφαρμογής διαχείρισης προσωπικού (HRMS «NEOS ERMIS»), τυχόν εκδοθεισών ατομικών διοικητικών πράξεων κ.α.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 3 Οκτωβρίου 2022
Ο Διοικητής
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: