Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
1 Ιουλίου 2024

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Αρ. Φύλλου 3804

Αριθμ . Α.1102

Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1155/9.10.2023 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) «Καθορισμός της έκτασης εφαρμογής, του χρόνου, του τρόπου και της διαδικασίας διασύνδεσης των Μέσων Πληρωμών ηλεκτρονικής μεταφοράς κεφαλαίων στο σημείο πώλησης (Electronic Funds Transfer at the point of sale, EFT/POS), που χρησιμοποιούν οι οντότητες του άρθρου 1 του ν. 4308/2014 (Α΄ 251) με τα Ταμειακά τους Συστήματα, τους Παρόχους Υπηρεσιών Πληρωμών και την ΑΑΔΕ, καθώς και κάθε άλλου ειδικότερου θέματος για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 15Β του ν. 4987/2022 (Κ.Φ.Δ.)». Υλοποίηση επί της αρχής «είσπραξη μέσω κάρτας - υποχρεωτική έκδοση παραστατικού από Ταμειακό Σύστημα» (Β΄5992 και Β΄ 6514).

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Της παρ. 17 του άρθρου 83 και του άρθρου 17 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (Ν. 5104/2024, Α΄58), εφεξής ΚΦΔ,

β) του Κεφαλαίου Α΄ του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 94).

2. Τις διατάξεις:

α) Της υπό στοιχεία Α.1137/2023 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Καθορισμός του περιεχομένου, της διαδικασίας, του τρόπου και του χρόνου υποβολής των Δηλώσεων Μέσων Πληρωμών αναφορικά με τερματικά αποδοχής καρτών πληρωμών και λοιπών Μέσων Πληρωμών, ημεδαπών ή αλλοδαπών Παρόχων Υπηρεσιών Πληρωμών ή Παρόχων Μέσων Πληρωμών, που χρησιμοποιούν οι υπόχρεες οντότητες του άρθρου 1 του Ν. 4308/2014 (Α΄ 251), στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, για την τήρηση του Μητρώου Μέσων Πληρωμών» (Β΄ 5380),

β) της υπό στοιχεία Α.1098/2022 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών (πρωτόκολλο επικοινωνίας) και λοιπές λειτουργίες, για τη διασύνδεση μεταξύ Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών και EFT/POS τερματικών. Υλοποίηση επί της αρχής «είσπραξη μέσω κάρτας - υποχρεωτική έκδοση απόδειξης από Φ.Η.Μ.» (Β΄ 3940),

γ) της υπό στοιχεία Α.1035/2020 απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών «Υποχρεώσεις Παρόχων Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων και διαδικασίες ελέγχου παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικής έκδοσης στοιχείων» (Β΄ 551).

δ) της υπό στοιχεία Α.1138/2020 κοινής απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της ΑΑΔΕ «Καθορισμός της έκτασης εφαρμογής, του χρόνου και της διαδικασίας ηλεκτρονικής διαβίβασης δεδομένων στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, καθώς και κάθε άλλου αναγκαίου θέματος για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 15Α του Ν. 4174/2013 (Κ.Φ.Δ.)», (Β΄ 2470),

ε) της υπό στοιχεία Α.1155/2023 απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ «Καθορισμός της έκτασης εφαρμογής, του χρόνου, του τρόπου και της διαδικασίας διασύνδεσης των Μέσων Πληρωμών ηλεκτρονικής μεταφοράς κεφαλαίων στο σημείο πώλησης (Electronic Funds Transfer at the point of sale, EFT/POS), που χρησιμοποιούν οι οντότητες του άρθρου 1 του ν. 4308/2014 (Α΄ 251) με τα Ταμειακά τους Συστήματα, τους Παρόχους Υπηρεσιών Πληρωμών και την ΑΑΔΕ, καθώς και κάθε άλλου ειδικότερου θέματος για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 15Β του ν. 4987/2022 (Κ.Φ.Δ.)». Υλοποίηση επί της αρχής «είσπραξη μέσω κάρτας - υποχρεωτική έκδοση παραστατικού από Ταμειακό Σύστημα» (Β΄ 5992 και Β΄ 6514).

3. Την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ. Α 1125859 ΕΞ 2020/23.10.2020 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)» (Β΄ 4738).

4. Την υπ΄ αρ. 1/20.1.2016 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του Ν. 4389/2016 και τις αποφάσεις υπ΄ αρ. 39/3/30.11.2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) του Συμβουλίου Διοίκησης της ΑΑΔΕ. και υπό στοιχεία 5294ΕΞ2020/17.01.2020 του Υπουργού Οικονομικών, με θέμα «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27).

5. Την ανάγκη διασύνδεσης των Μέσων Πληρωμών με τα Ταμειακά Συστήματα, τους Παρόχους Υπηρεσιών Πληρωμών και την ΑΑΔΕ, με σκοπό τη διασφάλιση της έκδοσης παραστατικών σε συναλλαγές που διενεργούνται με τη χρήση Μέσων Πληρωμών και την περιστολή της φοροδιαφυγής.

6. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της απόφασης αυτής, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την υπό στοιχεία Α.1155/9.10.2023 απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ «Καθορισμός της έκτασης εφαρμογής, του χρόνου, του τρόπου και της διαδικασίας διασύνδεσης των Μέσων Πληρωμών ηλεκτρονικής μεταφοράς κεφαλαίων στο σημείο πώλησης (Electronic Funds Transfer at the point of sale, EFT/POS), που χρησιμοποιούν οι οντότητες του άρθρου 1 του ν. 4308/2014 (Α΄ 251) με τα Ταμειακά τους Συστήματα, τους Παρόχους Υπηρεσιών Πληρωμών και την ΑΑΔΕ, καθώς και κάθε άλλου ειδικότερου θέματος για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 15Β του ν. 4987/2022 (Κ.Φ.Δ.)». Υλοποίηση επί της αρχής «είσπραξη μέσω κάρτας - υποχρεωτική έκδοση παραστατικού από Ταμειακό Σύστημα»ως ακολούθως:

ΑΡΘΡΟ ΜΟΝΟ

1. Το τελευταίο εδάφιο της περ. γ της παρ. 1 του άρθρου 4 αντικαθίσταται ως εξής:

«Τα Μέσα Πληρωμών, σε περίπτωση επιτυχημένης ολοκλήρωσης της πληρωμής, διαβιβάζουν την Υπογραφή Πληρωμής Ταμειακού Συστήματος ΥΠΑΗΕΣ και ΦΗΜ - (Provider΄s Signature/ECR Token), τη Μοναδική Ταυτότητα Πληρωμής, την Ταυτότητα Μέσου Πληρωμών_TID, το ποσό πληρωμής και ενδεχόμενο φιλοδώρημα (amount tip).

2. Η παρ. 4 του άρθρου 6 αντικαθίσταται ως εξής:

«4. Στην περίπτωση απώλειας διασύνδεσης των Ταμειακών Συστημάτων, των Μέσων Πληρωμών και των Παρόχων Υπηρεσιών Πληρωμών (Aquirer,) ή στην περίπτωση αντικατάστασης του ταμειακού συστήματος που διασυνδέεται με το Μέσο Πληρωμών επιτρέπεται η ενεργοποίηση της αυτόνομης λειτουργίας του Μέσου Πληρωμών (POS) με την αποστολή σχετικής κλήσης από το Μέσο Πληρωμών (POS) προς το Μητρώο Pos που τηρείται στην ΑΑΔΕ σύμφωνα με την υπό στοιχεία Α.1137/2023 απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ. Η σχετική κλήση περιέχει κατ΄ ελάχιστο τον ΑΦΜ οντότητας και την ταυτότητα του Μέσου Πληρωμών (POS) (TID_MID) καθώς και πεδίο με την τιμή 1 για την περίπτωση της απώλειας διασύνδεσης ή με την τιμή 2 για την περίπτωση αντικατάστασης του διασυνδεόμενου με το Μέσο Πληρωμών ταμειακό σύστημα.

Η ενεργοποίηση της αυτόνομης λειτουργίας του Μέσου Πληρωμών (POS) αφορά ενδεικτικά τις παρακάτω περιπτώσεις:

α) Μη ολοκλήρωση της διαδικασίας δημιουργίας Υπογραφής Πληρωμής (Provider΄s Signature/ECR Token) είτε από τον Πάροχο Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων ΥΠΑΗΕΣ είτε από τον ΦΗΜ.

β) Μη διασύνδεση του Ταμειακού Συστήματος (ERP) και του Μέσου Πληρωμών (POS) για τη λήψη της Υπογραφής Πληρωμής (Provider΄s Signature/ECR Token) από to Μέσο Πληρωμών (POS) [1ο Βήμα Διασύνδεσης].

γ) Μη δυνατότητα ή μη ολοκλήρωση ελέγχου της Υπογραφής Πληρωμής (Provider΄s Signature/ECR Token) από το Μέσο Πληρωμών (POS).

δ) Αδυναμία διαβίβασης αιτήματος πληρωμής από το Μέσο Πληρωμών (POS) προς τον Acquirer [2ο Βήμα Διασύνδεσης].

ε) Αδυναμία διαβίβασης έγκρισης αιτήματος πληρωμής από τον Acquirer προς το Μέσο Πληρωμών (POS) [3ο Βήμα Διασύνδεσης].

στ) Αδυναμία δημιουργίας Μοναδικής Ταυτότητας Πληρωμής από το Μέσο Πληρωμών (POS).

ι) Αδυναμία επικοινωνίας Μέσου Πληρωμών (POS) και Ταμειακού Συστήματος (ERP) για τη λήψη Υπογραφή Πληρωμής (Provider΄s Signature/ECR Token), Μοναδικής Ταυτότητας Πληρωμής, ποσού πληρωμής και τυχόν φιλοδωρήματος [4ο Βήμα Διασύνδεσης].

Για τις παραπάνω περιπτώσεις στις οποίες ενεργοποιείται η αυτόνομη λειτουργία του Μέσου Πληρωμών (POS), οι συναλλαγές που ολοκληρώνονται με τον τρόπο αυτό επισημαίνονται διακριτά και διαβιβάζονται από τα Μέσα Πληρωμών (POS) στο Ταμειακό Σύστημα για σκοπούς συσχέτισης τους με τα παραστατικά που εκδόθηκαν και πληρώθηκαν συνολικά ή κατά μέρος με τη χρήση Μέσου Πληρωμών (POS).

Ο χρόνος έναρξης της αυτόνομης λειτουργίας εκκινεί με την θετική απάντηση της ΑΑΔΕ για την ενεργοποίηση της αυτόνομης λειτουργίας κατόπιν της σχετικής κλήσης από το Μέσο Πληρωμών (POS) προς το Μητρώο POS της υπό στοιχεία Α.1137/2023 απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ και ολοκληρώνεται εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών για τις περιπτώσεις απώλειας διασύνδεσης και εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών για την περίπτωση αντικατάστασης ταμειακού συστήματος που διασυνδέεται με Μέσο Πληρωμής. Η αυτόνομη λειτουργία του Μέσου Πληρωμών (POS) δύναται να ολοκληρώνεται σε χρόνο προγενέστερο από αυτόν που προβλέπεται στο προηγούμενο εδάφιο και αντιστοιχεί στον χρόνο λήψης από το Μέσο Πληρωμών (POS) της πρώτης, μετά την έναρξη αυτόνομης λειτουργίας, Υπογραφής Πληρωμής (Provider΄s Signature/ECR Token) και ισοδυναμεί με την αποκατάσταση της απώλειας διασύνδεσης ή της ολοκλήρωσης διασύνδεσης του νεότερου ταμειακού συστήματος με το Μέσο Πληρωμής.

Ειδικά στην περίπτωση αυτόνομης λειτουργίας του Μέσου Πληρωμών λόγω αντικατάστασης του ταμειακού συστήματος και εφόσον εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών δεν ολοκληρωθεί η διασύνδεση με νέο ταμειακό σύστημα, διακόπτεται από τον Πάροχο Μέσων Πληρωμών (NSP) η δυνατότητα διενέργειας συναλλαγών με κάρτα με το συγκεκριμένο τερματικό.

Στην περίπτωση απώλειας διασύνδεσης είτε του Ταμειακού Συστήματος ERP με τον Πάροχο Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων ΥΠΑΗΕΣ ή τον ΦΗΜ είτε του Παρόχου Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων ΥΠΑΗΕΣ ή του ΦΗΜ με την ΑΑΔΕ για τη διαβίβαση των σχετικών δεδομένων στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA, ισχύουν τα οριζόμενα στην παρ. 6 του άρθρου 5 της υπό στοιχεία Α.1138/2020 κοινής απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της ΑΑΔΕ.».

3. Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 1 Ιουλίου 2024
Ο Διοικητής
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: