Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

19 Φεβρουαρίου 2020
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Αρ. Φύλλου 491

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 11026

Πρότυπα καταστατικά για τις εταιρικές μορφές Α.Ε, Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., Ο.Ε και Ε.Ε.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α. Του Ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 133).

β. Του άρθρου 9 του Ν. 4441/2016 «Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων, άρση κανονιστικών εμποδίων στον ανταγωνισμό και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 227).

γ. Του άρθρου 5 του Ν. 4548/2018 «Αναμόρφωση του δικαίου των Ανωνύμων Εταιρειών» (Α΄ 104).

δ. Του άρθρου 6 του Ν. 3190/1955 «Περί Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης» (Α΄ 91).

ε. Των άρθρων 50 και 249 επ. του Ν. 4072/2012 «Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος - Νέα Εταιρική μορφή - ... και άλλες διατάξεις» (Α΄ 86).

στ. Του Ν. 3419/2005 «Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.Μ.Η.) και εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας» (Α΄ 297), όπως ισχύει.

ζ. Του Ν. 4635/2019 «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 167).

η. Του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98).

θ. Του π.δ. 80/2019 «Διορισμός του Κυριάκου Μητσοτάκη των Κωνσταντίνου, Αρχηγού του Κόμματος της «Νέας Δημοκρατίας» (Ν.Δ.), ως Πρωθυπουργού» (Α΄ 118).

ι. Του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάρτιση Υπουργείων και Καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119).

ια. Του π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α΄ 192), όπως ισχύει.

ιβ. Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).

ιγ. Της αριθμ. Υ2/2019 απόφασης του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών» (Β΄ 2901).

ιδ. Της αριθμ. 46/2019 απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Νικόλαο Παπαθανάση» (Β΄ 3100).

2. Την ανάγκη αντικατάστασης του άρθρου πρώτου της απόφασης 31637/2017 (Β΄ 928) «Πρότυπα καταστατικά για τις εταιρικές μορφές Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., O.E. και Ε.Ε.» και των Παραρτημάτων που το συνοδεύουν, λόγω κατάργησης του Ν. 2190/1920 και της αντικατάστασης του με το Ν. 4548/2018, και την ανάγκη επικαιροποίησης των άρθρων δεύτερου (όπως ισχύει μετά την αντικατάσταση του από την αριθμ. 107766/2018 (Β΄ 4925) απόφαση), τρίτου, τέταρτου και πέμπτου της απόφασης 31637/2017 (Β΄ 928).

3. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζει:

Την αντικατάσταση της υπουργικής απόφασης με αριθμ. 31637/20-03-2017 (Β΄ 928), όπως τροποποιήθηκε με τη με αριθμ. 107766/12-10-2018 (Β΄ 4925) υπουργική απόφαση, σχετικά με τη χρήση πρότυπου καταστατικού για τη σύσταση των Ανωνύμων Εταιρειών (ΑΕ), των Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ), των Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών (IKE), των Ομορρύθμων Εταιρειών (ΟΕ) και των Ετερορρύθμων Εταιρειών (ΕΕ), το οποίο συμπληρώνεται από τους ιδρυτές μόνο ως προς τα στοιχεία που διαφοροποιούν την εταιρεία από άλλες του ίδιου εταιρικού τύπου. Το πρότυπο καταστατικό χρησιμοποιείται υποχρεωτικά για τη σύσταση εταιρείας μέσω της ηλεκτρονικής Υπηρεσίας μιας Στάσης (e-ΥΜΣ), ενώ για τη σύσταση που πραγματοποιείται στις κατά το νόμο οριζόμενες Υπηρεσίες μιας Στάσης, η χρήση του είναι προαιρετική και αποτελεί ελεύθερη επιλογή των ιδρυτών. Το περιεχόμενο των πρότυπων καταστατικών που ακολουθούν είναι αυστηρά καθορισμένο και υποχρεωτικό και για την συμπλήρωση τους ακολουθούνται πιστά οι οδηγίες που παρατίθενται στα Παραρτήματα Ι, και ΙΙ, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης. Τα πρότυπα καταστατικά ανά εταιρικό τύπο είναι τα εξής:

ΑΡΘΡΟ ΠΡΩΤΟ
ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Α.Ε.

Περιλαμβάνει το ελάχιστο περιεχόμενο όπως προβλέπεται στο άρθρο 9 του Ν. 4441/2016 (Α΄ 227) και στο άρθρο 5 του Ν. 4548/2018 (Α΄ 104), όπως ισχύει.

`Αρθρο 1
ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συστήνεται με το παρόν καταστατικό Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «................................... Ανώνυμη Εταιρεία (ή ................................................................ Α.Ε.)» και το διακριτικό τίτλο «....................».

Για τις διεθνείς συναλλαγές η ανωτέρω επωνυμία αποδίδεται «................................. Societe Anonyme (ή ................. S.A.)»

ή

Συστήνεται με το παρόν καταστατικό Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «............................. «.................................. Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία (ή ......................... Μονοπρόσωπη Α.Ε.)» και το διακριτικό τίτλο «.....................».

Για τις διεθνείς συναλλαγές η ανωτέρω επωνυμία αποδίδεται «...................... Single Member Societe Anonyme (ή ........................................... Single Member S.A.)» και ο διακριτικός τίτλος αποδίδεται «..........................................».

`Αρθρο 2
ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος ...............................................

`Αρθρο 3
ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρείας είναι........................................................

`Αρθρο 4
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε ......................... έτη, αρχίζει από την καταχώριση και δημοσίευση του παρόντος καταστατικού στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και λήγει την ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ.

ή

Η διάρκεια της εταιρείας είναι αορίστου χρόνου και αρχίζει από την καταχώριση και δημοσίευση του παρόντος καταστατικού στο Γ.Ε.ΜΗ..

`Αρθρο 5
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται ως ακολούθως:

ΕΙΔΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Αριθμός μετοχών ανά κατηγορία

Ονομαστική αξία μετοχής

Ποσό κεφαλαίου

Κοινό μετοχικό κεφάλαιο

Προνομιούχο μετοχικό κεφάλαιο με δικαίωμα ψήφου

Προνομιούχο μετοχικό κεφάλαιο χωρίς δικαίωμα ψήφου

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Το ανωτέρω μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αντιστοιχεί σε .................... ευρώ (00.00 €) μετρητά, τα οποία είναι ολοσχερώς καταβεβλημένα και/ή σε ............................... ευρώ (00.00 €) εισφορές σε είδος, η συνολική αξία των οποίων αποτιμήθηκε, κατ΄ αναλογική εφαρμογή του άρθρου 17 του Ν.4548/2018 .

Το ανωτέρω μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας καταβλήθηκε από τους ιδρυτές ως ακολούθως:

Ιδρυτές / Μέτοχοι

Σύνολο εισφορών

Ποσοστό συμμετοχής στην Εταιρεία

(για ιδρυτή φυσικό πρόσωπο) ...................................
.................................... (όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο), κάτοικος ................. επί της οδού .............. αρ. .........., κάτοχος Δ.Α.Τ. (ή αρ. διαβατηρίου) .........., Α.Φ.Μ. ................., επάγγελμα ............., υπηκοότητας ................... και ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) ...................κ.ο.κ.

(για εταίρο νομικό πρόσωπο)
.............................
(Επωνυμία, αρ. Γ.Ε.ΜΗ.) που εκπροσωπείται νομίμως από τον/την ................ (όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο μητρώνυμο), κάτοικος ................ επί της οδού.... αρ. κάτοχος Δ.Α.Τ. (ή αρ. Διαβατηρίου) ..............., Α.Φ.Μ. ..........., επάγγελμα ..........., υπηκοότητας ............. και ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail)

ΣΥΝΟΛΟ

`Αρθρο 6
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας είναι το ανώτατο όργανο της, συγκαλείται και αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία, όπως ο νόμος ορίζει.

`Αρθρο 7
ΣΥΝΘΕΣΗ - ΘΗΤΕΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ

Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από .................... ( ) μέλη. Τα μέλη εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για θητεία ..................... ( ) ετών που παρατείνεται μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους.

Α. Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τους:

1 ..........................(όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο), κάτοικο ................... επί της οδού ...................... αρ.............., κάτοχος Δ.Α.Τ. (ή αρ. διαβατηρίου) .............................., Α.Φ.Μ. ........................., επάγγελμα ...................., υπηκοότητας ................και ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) ..............................., Πρόεδρο.

2......................................(όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο), κάτοικος .................. επί της οδού ............................. αρ ........................................................., κάτοχος Δ.Α.Τ. (ή αρ. Διαβατηρίου) .................., Α.Φ.Μ. ......................................., επάγγελμα ......................., υπηκοότητας .....................και ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail)..............................., Αναπληρωτή πρόεδρο.

3...................................... (όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο), κάτοικος .................... επί της οδού ........................ αρ ..........................................................., κάτοχος Δ.Α.Τ. (ή αρ. Διαβατηρίου) ......................, Α.Φ.Μ ..................................................., επάγγελμα ................, υπηκοότητας ...................... και ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) ..........................., Μέλος κ.ο.κ.

4 (για μέλος ΔΣ νομικό πρόσωπο) Η εταιρεία με την επωνυμία .................................., με αρ. Γ.Ε.ΜΗ. ................., και ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) ................................. που εκπροσωπείται νομίμως από τον/την........................................................... (όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο μητρώνυμο), κάτοικος ............................................................. επί της οδού .... αρ. κάτοχος Δ.Α.Τ. (ή αρ. Διαβατηρίου) .............................................................., Α.Φ.Μ. .................., επάγγελμα ............., υπηκοότητας .................................................και ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) ..................., (Πρόεδρος ή Αναπληρωτής Προέδρου ή Μέλος) κ.ο.κ.

Β. Η εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται από τον/τους:

Α/Α

ΜΕΛΗ Δ.Σ.

Από κοινού εκπροσώπηση & δέσμευση

Μεμονωμένη εκπροσώπηση & δέσμευση

1.

(για μέλος φυσικό πρόσωπο) ............................. (όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, κ.ο.κ.

2.

(για μέλος νομικό πρόσωπο) .............................. (επωνυμία νομικού προσώπου) που εκπροσωπείται νομίμως από τον/την.............................. (όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο), κάτοικος ................... επί της οδού ........................ αρ. ..........., κάτοχος Δ.Α.Τ. (ή αρ. διαβατηρίου) ................ Α.Φ.Μ ...................., επάγγελμα ..........., υπηκοότητας .................... και ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail).............. κ.ο.κ.

Η εταιρεία διοικείται από μονομελές Διοικητικό Όργανο (Σύμβουλος - Διαχειριστής) που εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για θητεία ................. ετών. Σύμβουλος - Διαχειριστής ορίζεται η/ο ...................... (όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο), κάτοικος ......................... επί της οδού............... αρ................., κάτοχος Δ.Α.Τ. (ή αρ. διαβατηρίου) ..................., Α.Φ.Μ ................., επάγγελμα ..........., υπηκοότητας ............... και ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) ................

`Αρθρο 8
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας. Κατ΄ εξαίρεση η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώριση της πράξης σύστασης της Εταιρείας στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και λήγει την ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ.

`Αρθρο 9

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται με το παρόν καταστατικό εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4548/2018 ( Α΄ 104), όπως ισχύει.

Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν οι συμβαλλόμενοι:

1........................................ (όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο), κάτοικος ........................... επί της οδού .............. αρ. ..........................., κάτοχος Δ.Α.Τ. (ή αρ. διαβατηρίου)....................................., Α.Φ.Μ ...................., επάγγελμα........................., υπηκοότητας .......................... και ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail).............................κ.ο.κ.

2. Η εταιρεία με την επωνυμία ...................................., με αρ. Γ.Ε.ΜΗ. ............................., και ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) ..................................... που εκπροσωπείται νομίμως για την υπογραφή του παρόντος από τον/την ......................... (όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο μητρώνυμο), κάτοικος ........................................................... επί της οδού............................ αρ........, κάτοχος Δ.Α.Τ. (ή αρ. διαβατηρίου) ................, Α.Φ.Μ ............., επάγγελμα ........................., υπηκοότητας ............................................... και ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) ................ κ.ο.κ.

και αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε το περιεχόμενο του υπογράφεται από όλους στ........................., την ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ.

ή

Αυτά ομολογεί καν αποδέχεται ο/η μοναδικός/ή ιδρυτής ...................................... όνομα, επώνυμο. πατρώνυμο, μητρώνυμο), κάτοικος ....................................επί της οδού.....................αρ. ............, κάτοχος Δ.Α.Τ..(ή αρ. διαβατηρίου) .................................................., Α.Φ.Μ ................, επάγγελμα ................, υπηκοότητας .....................................και ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail)..........., ο/η οποίος/α υπογράφει το παρόν καταστατικό στ........................., την ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ.

ή

Αυτά ομολογεί και αποδέχεται ο μοναδικός ιδρυτής με την επωνυμία ..................................., με αρ. Γ.Ε.ΜΗ.............................................................................., και ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) ................................................. που εκπροσωπείται νομίμως για την υπογραφή του παρόντος από τον/την ............................................................... (όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο μητρώνυμο), κάτοικος ............................................................... επί της οδού ............... αρ .........., κάτοχος Δ.Α.Τ. (ή αρ. διαβατηρίου) ..........................................................., Α.Φ.Μ. ........., επάγγελμα..............................................................., υπηκοότητας ........................... και ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) ......................................................., ο/η οποίος/α υπογράφει το παρόν καταστατικό στ .........................................................., την ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ.

ΑΡΘΡΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Ε.Π.Ε.

Περιλαμβάνει το ελάχιστο περιεχόμενο όπως προβλέπεται στο άρθρο 9 του Ν. 4441/2016 (Α΄ 227) και στο άρθρο 6 του Ν. 3190/1955 (Α΄ 91), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

`Αρθρο 1
ΣΥΣΤΑΣΗ- ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συστήνεται με το παρόν καταστατικό Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την Επωνυμία «................................. Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (ή............................................. Ε.Π.Ε.)», και το διακριτικό τίτλο......................................................................».

Για τις διεθνείς συναλλαγές η ανωτέρω επωνυμία αποδίδεται «....................... Limited Liability Company (ή ....................................................... L.L.C. ή ......................... LTD)» και ο ανωτέρω διακριτικός τίτλος αποδίδεται «.............................................».

Συστήνεται με το παρόν καταστατικό «............................ Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (ή ..................................... Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε.)», και το διακριτικό τίτλο ......................».

Για τις διεθνείς συναλλαγές η ανωτέρω επωνυμία αποδίδεται «............................ Single Member Limited Liability Company (ή ........................................ Single Member L.L.C. ή............... Single Member LTD)» και ο ανωτέρω διακριτικός τίτλος αποδίδεται «.....................................».

`Αρθρο 2
ΈΔΡΑ

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος .....................................................................

`Αρθρο 3
ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρείας είναι ............................................................................

`Αρθρο 4
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε ..................... έτη, αρχίζει από την καταχώριση και δημοσίευση του παρόντος καταστατικού στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και λήγει την ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ.

`Αρθρο 5
ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ

Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε ................................. ευρώ (00.00 €) που διαιρείται σε ............................... εταιρικά μερίδια αξίας ............................. ευρώ (00.00 €) το καθένα και βεβαιώνεται από τους συμβαλλόμενους στο παρόν εταίρους ότι είναι ολοσχερώς καταβεβλημένα κατά τη σύσταση της εταιρείας.

Η κάλυψη των μεριδίων και η καταβολή του κεφαλαίου από όλους τους εταίρους έγινε ως εξής:

α. ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΒΟΛΕΣ

1) (για εταίρο φυσικό πρόσωπο) Ο/η ............................... (όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο), κάτοικος ........................................................ επί της οδού ................. αρ. ........, κάτοχος Δ.Α.Τ. (ή αρ. διαβατηρίου) ...................................., Α.Φ.Μ. .........., επάγγελμα ................, υπηκοότητας ............ και ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) ................... κατέβαλε το πόσο των ............. ευρώ (00.00 €) μετρητά και έλαβε ............................... εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας ............... ευρώ (00.00 €) έκαστο κ.ο.κ.

2) (για εταίρο νομικό πρόσωπο) Η εταιρεία με την επωνυμία ................................... με αρ. Γ.Ε.ΜΗ. ......................., και ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) ..................................... κατέβαλε το ποσό των ........................................... ευρώ (00.00 €) μετρητά και έλαβε ........................ εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας ........................................ ευρώ (00.00 €) έκαστο κ.ο.κ.

β. ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ (συμπληρώνεται μόνο εφόσον το εισφερόμενο είδος δεν υπόκειται σε συμβολαιογραφικό τύπο από ειδικές διατάξεις).

Οι εισφορές των εταίρων σε είδος, η συνολική αξία των οποίων αποτιμήθηκε, κατ΄ αναλογική εφαρμογή του άρθρου 17 του αν. 4548/2018, σε ................ ευρώ (00.00 €), αντιστοιχούν σε ........................ εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας ..................... ευρώ (00.00 €) έκαστο και καλύφθηκαν ως κατωτέρω:

1) (για εταίρο φυσικό πρόσωπο) Ο/η ........................................... (όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο), κάτοικος ....................................... επί της οδού ............. αρ.........., κάτοχος Δ.Α.Τ (ή αρ. διαβατηρίου) .............................................., Α.Φ.Μ. ............, επάγγελμα ........, υπηκοότητας ............ και ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) ...................... παρέχει στην εταιρεία ................. (αντικείμενο εισφοράς), αποτιμηθείσας αξίας ...................ευρώ(00.00 €) που αντιστοιχεί σε ................................................. εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας ................................ ευρώ (00.00 €) έκαστο κ.ο.κ.

2) (για εταίρο νομικό πρόσωπο) Η εταιρεία με την επωνυμία............................... με αρ. Γ.Ε.ΜΗ. .................., και ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) .................................παρέχει στην εταιρεία ......................... (αντικείμενο εισφοράς), αποτιμηθείσας αξίας ............................. ευρώ (00.00 €) που αντιστοιχεί σε ....................................................... εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας ......................... Ευρώ (00.00 €) έκαστο κ.ο.κ.

Μετά τα παραπάνω, τα μερίδια εκάστου εταίρου, που αποτελούν τη μερίδα συμμετοχής του στην εταιρεία, έχουν ως εξής:

Εταίρος/Εταίροι

Χρηματικές καταβολές

Εισφορές σε είδος

Σύνολο εισφορών

Αριθμός μεριδίων που αντιστοιχεί στο σύνολο των εισφορών

Ποσοστό συμμετοχής στην Εταιρεία

(για εταίρο φυσικό πρόσωπο) .................................... (όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο) κ.ο.κ.

(για εταίρο νομικό πρόσωπο) .................................. (Επωνυμία, αρ. Γ.Ε.ΜΗ.) κ.ο.κ.

ΣΥΝΟΛΟ

`Αρθρο 6
Η ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

Η Συνέλευση των Εταίρων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας, συγκαλείται και αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση, όπως ο νόμος ορίζει.

`Αρθρο 7
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας. Κατ΄ εξαίρεση η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώριση της πράξης σύστασης της Εταιρείας στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και λήγει την ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ.

`Αρθρο 8
ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ - ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ

Η διαχείριση ασκείται από τον μοναδικό εταίρο/ ή όλους τους εταίρους μαζί (νόμιμη διαχείριση), η οποία έχει ως εξής:

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ

Από κοινού εκπροσώπηση και δέσμευση

Μεμονωμένη εκπροσώπηση και δέσμευση

(για διαχειριστή-εταίρο φυσικό πρόσωπο)
............................................... (όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο) κ.ο.κ.

(για διαχειριστή-εταίρο νομικό πρόσωπο)
(επωνυμία νομικού προσώπου) που εκπροσωπείται νομίμως από τον/την ........................ (όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο), κάτοικος ............... επί της οδού ............ αρ. .........., κάτοχος Δ.Α.Τ. (ή αρ. διαβατηρίου) .............. Α.Φ.Μ. ................. επάγγελμα ................, υπηκοότητας ................. και ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) ...................... κ.ο.κ.

ή

Οι διαχειριστές ορίζονται με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων. Έως ότου πραγματοποιηθεί ο διορισμός των διαχειριστών ισχύει η νόμιμη διαχείριση και χρέη διαχειριστή εκτελούν όλοι οι εταίροι από κοινού.

ή

Με το παρόν καταστατικό η διοίκηση της εταιρείας, η διαχείριση γενικά των εταιρικών υποθέσεων και η δικαστική και εξώδικη εκπροσώπηση της εταιρείας ανατίθεται για αόριστη διάρκεια/ (ή για ορισμένη διάρκεια, η οποία ορίζεται στα......................... έτη), στον/στους:

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ

Από κοινού εκπροσώπηση & δέσμευση

Μεμονωμένη εκπροσώπηση & δέσμευση

(για διαχειριστή-εταίρο φυσικό πρόσωπο) ............................ όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο) κ.ο.κ.

(για διαχειριστή- μη εταίρο φυσικό πρόσωπο ......................... (όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο), κάτοικος ............... επί της οδού ............ αρ. ............, κάτοχος Δ.Α.Τ. (ή αρ. διαβατηρίου) .................., Α.Φ.Μ. .............., επάγγελμα ..............., υπηκοότητας ...........και ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail)....................... κ.ο.κ.

`Αρθρο 9

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται με το παρόν καταστατικό, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 3190/1955 (Α΄ 91), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν οι συμβαλλόμενοι:

1 ..............................................(όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο) κ.ο.κ.

2...............................................(επωνυμία νομικού προσώπου, αρ. Γ.Ε.ΜΗ.) που εκπροσωπείται νομίμως για την υπογραφή του παρόντος από τον/την .................. (όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο μητρώνυμο), κάτοικος ............................................. επί της οδού.... αρ. κάτοχος Δ.Α.Τ. (ή αρ. διαβατηρίου) ........................................................., Α.Φ.Μ ..........., επάγγελμα .........., υπηκοότητας ..................................... και ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail).................... κ.ο.κ.

και αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε το περιεχόμενο του υπογράφεται από όλους στ.... ..............., την ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ.

ή

Αυτά ομολογεί και αποδέχεται ο/η μοναδικός/ή ιδρυτής ................................. (όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο), ο/η οποίος/α υπογράφει το παρόν καταστατικό στ ........................, την ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ.

ή

Αυτά ομολογεί και αποδέχεται ο μοναδικός ιδρυτής .................................... (επωνυμία νομικού προσώπου, αρ. Γ.Ε.ΜΗ.) που εκπροσωπείται νομίμως από τον/την ............................ (όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο μητρώνυμο), κάτοικος .................................................. επί της οδού.... αρ. κάτοχος Δ.Α.Τ.(ή αρ. διαβατηρίου)............................................................... Α.Φ.Μ. ........, επάγγελμα ..............., υπηκοότητας ................................................ και ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) ........., ο οποίος/η οποία υπογράφει το παρόν καταστατικό στ............................, την ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ.

ΑΡΘΡΟ ΤΡΙΤΟ
ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ IKE

Περιλαμβάνεται το ελάχιστο περιεχόμενο όπως ορίζεται στο άρθρο 9 του Ν. 4441/2016 (Α΄227) και στο άρθρο 50 του Ν. 4072/2012 (Α΄86), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

`Αρθρο 1
ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ- ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συστήνεται με το παρόν καταστατικό Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία με την επωνυμία «........................... Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (ή .................... Ι.ΚΕ.)» και το διακριτικό τίτλο «.........................».

Για τις διεθνείς συναλλαγές η ανωτέρω επωνυμία αποδίδεται «......................... Private Company (ή ...............................................P.C.)» και ο ανωτέρω διακριτικός τίτλος αποδίδεται «...................».

ή

Συστήνεται με το παρόν καταστατικό «............................... Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (ή ............................................. Μονοπρόσωπη ΓΚΕ.)» και το διακριτικό τίτλο «.................».

Για τις διεθνείς συναλλαγές η ανωτέρω επωνυμία αποδίδεται «................................... Single Member Private Company (ή ................................................ Single Member P.C.)» και ο ανωτέρω διακριτικός τίτλος αποδίδεται «.....................................».

`Αρθρο 2
ΈΔΡΑ

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος .............................................

`Αρθρο 3
ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρείας είναι........................................................

`Αρθρο 4
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε ..................... έτη, αρχίζει από την καταχώριση και δημοσίευση του παρόντος καταστατικού στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και λήγει την ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕ.

`Αρθρο 5
ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ - ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΤΑΙΡΩΝ

Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε ................................. ευρώ (00.00 €) που διαιρείται σε .......................... εταιρικά μερίδια κεφαλαιακών εισφορών, ονομαστικής αξίας ............................. ευρώ(00.00 €) το καθένα και βεβαιώνεται από τους συμβαλλόμενους στο παρόν εταίρους ότι είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο κατά την σύσταση της εταιρείας.

Ο συνολικός αριθμός των εταιρικών μεριδίων ανέρχεται στα .................. μερίδια, ονομαστικής αξίας ................... ευρώ (00.00 €), τα οποία αντιστοιχούν σε ................. μερίδια κεφαλαιακών εισφορών, ................ Μερίδια εξωκεφαλαιακών εισφορών και σε .................. εταιρικά μερίδια εγγυητικών εισφορών.

Τα παραπάνω εταιρικά μερίδια παριστούν εισφορές των εταίρων ως εξής:

Α. ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

Α1 Χρηματικές Καταβολές

1) (για εταίρο φυσικό πρόσωπο) Ο/η ..................................... (όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο), κάτοικος........................................... επί της οδού............... αρ. ........., κάτοχος Δ.Α.Τ. (ή αρ. διαβατηρίου) ............................................, Α.Φ.Μ. .......... Επάγγελμα ..............., υπηκοότητας ............................................ και ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) ....................................., κατέβαλε ....................................... ευρώ (00.00 €) μετρητά και έλαβε ..................................................εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας .............. ευρώ (00.00 €) έκαστο κ.ο.κ.

2) (για εταίρο νομικό πρόσωπο) Η εταιρεία με την επωνυμία ................................, με αρ. Γ.Ε.ΜΗ. .................., και ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) .................................. κατέβαλε ......................... ευρώ (00.00 €) μετρητά και έλαβε ...............................εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας.................................................ευρώ (00.00 €) έκαστο κ.ο.κ.

Α2 Εισφορές σε Είδος

(συμπληρώνεται μόνο εφόσον το εισφερόμενο είδος δεν υπόκειται σε συμβολαιογραφικό τύπο από ειδικές διατάξεις).

Οι εισφορές των εταίρων σε είδος, η συνολική αξία των οποίων αποτιμήθηκε, κατ΄ αναλογική εφαρμογή του άρθρου 17 του Ν. 4548/2018, σε ......................... ευρώ (00.00 €), αντιστοιχούν σε .................... εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας ................................. ευρώ (00.00 €) έκαστο και καλύφθηκαν ως κατωτέρω:

1) (για εταίρο φυσικό πρόσωπο) Ο/η ............................. (όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο), κάτοικος................................. επί της οδού ............... αριθ............, κάτοχος Δ.Α.Τ (ή αρ. διαβατηρίου)........................................., Α.Φ.Μ............., επάγγελμα.............., υπηκοότητας .................. και ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail)................. παρέχει στην εταιρεία ..................... (αντικείμενο εισφοράς), αποτιμηθείσας αξίας .......................... ευρώ (00.00 €), και αντιστοιχεί σε εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας ......................... ευρώ (00.00 €) έκαστο κ.ο.κ.

2) (για εταίρο νομικό πρόσωπο) Η εταιρεία με την επωνυμία ........................................, με αρ. Γ.Ε.ΜΗ............., και ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) ...................................................παρέχει στην εταιρεία .........................................................(αντικείμενο εισφοράς), αποτιμηθείσας αξίας ............... ευρώ (00.00 €), και αντιστοιχεί σε ..................................... εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας ............................................ ευρώ (00.00 €) έκαστο κ.ο.κ.

Β. ΕΞΩΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

1) (για εταίρο φυσικό πρόσωπο) Ο/η ........................................ (όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο), κάτοικος ....................................... επί της οδού ............. Αρ ........, κάτοχος Δ.Α.Τ. (ή αρ. διαβατηρίου) ....................................................... Α.Φ.Μ. ................. επάγγελμα .............., υπηκοότητας ................. και ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) ............... θα παρέχει στην εταιρεία ................ για χρονική περίοδο ...................................... από τη νόμιμη σύσταση της, εισφορά η οποία αποτιμήθηκε από τους λοιπούς εταίρους συνολικά σε ................... ευρώ (00.00 €) και αντιστοιχεί σε ................................................ εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας ................ ευρώ (00.00 €), έκαστο κ.ο.κ.

2) (για εταίρο νομικό πρόσωπο) Η εταιρεία με την επωνυμία................................, με αρ. Γ.Ε.ΜΗ. ................, και ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) .................................... θα παρέχει στην εταιρεία ................. για χρονική περίοδο ................................... από τη νόμιμη σύσταση της, εισφορά η οποία αποτιμήθηκε από τους λοιπούς εταίρους συνολικά σε ........................... ευρώ (00.00 €) και αντιστοιχεί σε ................................................. εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας ..................... ευρώ (00.00 €) έκαστο κ.ο.κ.

Γ. ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

1) (για εταίρο φυσικό πρόσωπο) Ο/η ......................... (όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο) ............................ κάτοικος ...................... επί της οδού ............... αρ ..........., κάτοχος Δ.Α.Τ. (ή αρ. διαβατηρίου) .............., Α.Φ.Μ ................, επάγγελμα ............, υπηκοότητας ................ και ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) .......................... αναλαμβάνει ευθύνη έναντι τρίτων για χρέη της εταιρείας ύψους .................. ευρώ (00.00 €) που αντιστοιχεί σε ................... εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας ................ ευρώ (00.00 €) έκαστο κ.ο.κ.

2) (για εταίρο νομικό πρόσωπο) Η Εταιρεία με την επωνυμία ............................., με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. ................, και ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail), αναλαμβάνει ευθύνη έναντι τρίτων για χρέη της εταιρείας ύψους ........................................... ευρώ (00.00 €) που αντιστοιχεί σε ................................. εταιρικά μερίδια ................................. ονομαστικής αξίας ........................... ευρώ (00.00 €) έκαστο κ.ο.κ.

Μετά τα παραπάνω, τα μερίδια εκάστου εταίρου, κατ΄ είδος και συνολικά έχουν ως εξής:

Εταίρος/Εταίροι

Μερίδια Κεφαλαιακών Εισφορών

Μερίδια Εξωκεφαλαιακών Εισφορών

Μερίδια Εγγυητικών Εισφορών

Σύνολο Μεριδίων όλων των Κατηγοριών

Ποσοστό συμμετοχής στην Εταιρεία

(για εταίρο φυσικό πρόσωπο)
.................................. (όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο) κ.ο.κ.

(για εταίρο νομικό πρόσωπο)
................................... (επωνυμία, αρ. Γ.Ε.ΜΗ.) κ.ο.κ.

ΣΥΝΟΛΟ

`Αρθρο 6
Η ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

Η Συνέλευση των Εταίρων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας, συγκαλείται και αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση, όπως ο νόμος ορίζει.

`Αρθρο 7
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας. Κατ΄ εξαίρεση η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώριση της πράξης σύστασης της Εταιρείας στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και λήγει την ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ.

`Αρθρο 8
ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ - ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ

Η διαχείριση ασκείται από τον μοναδικό εταίρο/ ή όλους τους εταίρους μαζί (νόμιμη διαχείριση), η οποία έχει ως εξής:

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ

Από κοινού εκπροσώπηση & δέσμευση

Μεμονωμένη εκπροσώπηση & δέσμευση

(για διαχειριστή-εταίρο φυσικό πρόσωπο)
...................................
(όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο) κ.ο.κ.

(για διαχειριστή-εταίρο νομικό πρόσωπο)
(επωνυμία νομικού προσώπου) που εκπροσωπείται νομίμως από τον/την ................... (όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο), κάτοικος ............. επί της οδού ............ αρ ........., κάτοχος Δ.Α.Τ. (ή αρ. διαβατηρίου) , Α.Φ.Μ. ............ επάγγελμα ............., υπηκοότητας ............και ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail)......................... κ.ο.κ.

ή

Οι διαχειριστές ορίζονται με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων. Έως ότου πραγματοποιηθεί ο διορισμός των διαχειριστών ισχύει η νόμιμη διαχείριση και χρέη διαχειριστή εκτελούν όλοι οι εταίροι από κοινού.

ή

Με το παρόν καταστατικό η διοίκηση της εταιρείας, η διαχείριση γενικά των εταιρικών υποθέσεων και η δικαστική και εξώδικη εκπροσώπηση της εταιρείας ανατίθεται για αόριστη διάρκεια/ ή για ορισμένη διάρκεια, η οποία ορίζεται στα .................................... έτη, στον/στους:

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ

Από κοινού εκπροσώπηση & δέσμευση

Μεμονωμένη εκπροσώπηση & δέσμευση

(για διαχειριστή- εταίρο φυσικό πρόσωπο)
....................(όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο) κ.ο.κ.

(για διαχειριστή- μη εταίρο φυσικό πρόσωπο)
..................................... (όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο), κάτοικος................................. επί της οδού...........................................αρ...................., κάτοχος Δ.Α.Τ. (ή αρ. διαβατηρίου) ............., Α.Φ.Μ............, Επάγγελμα......................, υπηκοότητας ..................... και ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail)........................κ.ο.κ.

`Αρθρο 9

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται με το παρόν καταστατικό εφαρμόζονται οι λοιπές διατάξεις του Ν. 4072/2012.

Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν οι συμβαλλόμενοι:

1.........................................................(όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο) κ.ο.κ.

2........................................................(επωνυμία νομικού προσώπου, αρ. Γ.Ε.ΜΗ.) που εκπροσωπείται νομίμως για την υπογραφή του παρόντος από τον/την ................................. (όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο μητρώνυμο), κάτοικος ......................... επί της οδού.... αρ................, κάτοχος Δ.Α.Τ. (ή αρ. διαβατηρίου) ......................, Α.Φ.Μ......................, επάγγελμα.................., υπηκοότητας.................... και ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail)....................κ.ο.κ.

και αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε το περιεχόμενο του υπογράφεται από όλους στ......................, την ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ

ή

Αυτά ομολογεί και αποδέχεται ο/η μοναδικός/ή ιδρυτής ................................ (όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο), ο/η οποίος/α υπογράφει το παρόν καταστατικό στ........................., την ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ.

ή

Αυτά ομολογεί και αποδέχεται ο μοναδικός ιδρυτής .....................................(επωνυμία νομικού προσώπου, αρ. Γ.Ε.ΜΗ.) που εκπροσωπείται νομίμως από τον/την ................................... (όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο), κάτοικος........................................................ επί της οδού ............... αρ. κάτοχος Δ.Α.Τ. (ή αρ. διαβατηρίου) ............................ Α.Φ.Μ .............................., υπηκοότητας ......................., επάγγελμα ................... και ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail)....................... κ.ο.κ. ο οποίος/η οποία υπογράφει το παρόν καταστατικό στ............................, την ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ.

ΑΡΘΡΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Ο.Ε.

Περιλαμβάνει το ελάχιστο περιεχόμενο όπως προβλέπεται στο άρθρο 9 του Ν. 4441/2016 (Α΄ 227) και στα άρθρα 249 επ. του Ν. 4072/2012 (Α΄ 86), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

`Αρθρο 1
ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συστήνεται με το παρόν καταστατικό Ομόρρυθμη Εταιρεία με την επωνυμία «......................................... ................ Ομόρρυθμη Εταιρεία (ή ........................ Ο.Ε.)» και το διακριτικό τίτλο «..............................».

Για τις διεθνείς συναλλαγές η ανωτέρω επωνυμία αποδίδεται «....................................... General Partnership (ή .................. G.P.)» και ο ανωτέρω διακριτικός τίτλος αποδίδεται «............................».

`Αρθρο 2
ΈΔΡΑ

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος ..............................................................

`Αρθρο 3
ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρείας είναι .......................................................................

`Αρθρο 4
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε...................... έτη και αρχίζει από την καταχώριση και δημοσίευση του παρόντος καταστατικού στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και λήγει την ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕ.

ή

Η διάρκεια της εταιρείας είναι αορίστου χρόνου και αρχίζει από την καταχώριση και δημοσίευση του παρόντος καταστατικού στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.).

`Αρθρο 5
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΑ ΚΕΡΔΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΖΗΜΙΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Οι εταίροι μετέχουν στα κέρδη και στις ζημιές της εταιρείας με τα παρακάτω ποσοστά έκαστος:

ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΣ / ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΙ ΕΤΑΙΡΟΣ / ΕΤΑΙΡΟΙ

Ποσοστό Συμμετοχής στην εταιρεία που καταλαμβάνει τα κέρδη ή τις ζημίες

(για εταίρο φυσικό πρόσωπο) ............................... (όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο), κάτοικος .............................. επί της οδού ...................., αρ....................., κάτοχος Δ.Α.Τ.. (ή αρ. διαβατηρίου) ..................., Α.Φ.Μ ......................., επάγγελμα ............................... υπηκοότητας ................................... και ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) ........................κ.ο.κ.

....%

.....

(για εταίρο νομικό πρόσωπο)................................. (επωνυμία νομικού προσώπου, αρ.Γ.Ε.ΜΗ. ..............., και ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) .................... κ.ο.κ.

.... %

`Αρθρο 6
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ- ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Εξουσία διαχείρισης και εκπροσώπησης έχουν οι εταίροι:

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ

Από κοινού εκπροσώπηση και δέσμευση

Μεμονωμένη εκπροσώπηση και δέσμευση

(για διαχειριστή - εταίρο φυσικό πρόσωπο)
........................................................
(όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο) κ.ο.κ.

(για διαχειριστή-εταίρο νομικό πρόσωπο)
(επωνυμία νομικού προσώπου) με αρ. Γ.Ε.ΜΗ. ................. που εκπροσωπείται νομίμως από τον/την....................... (όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο), κάτοικος επί της οδού............... αρ..............., κάτοχος Δ.Α.Τ. (ή αρ. διαβατηρίου) ......................., Α.Φ.Μ. ............., επάγγελμα............, υπηκοότητας ..................... και ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail)............................. κ.ο.κ.

`Αρθρο 7

Για όσα θέματα δε ρυθμίζονται με το παρόν καταστατικό εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4072/2012, καθώς και του Αστικού Κώδικα με εξαίρεση τις διατάξεις των άρθρων 758 και 761. Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν οι εταίροι:

1..........................................................(όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο) κ.ο.κ.

2........................................................ (επωνυμία νομικού προσώπου, αρ. Γ.Ε.ΜΗ.) που εκπροσωπείται νομίμως για την υπογραφή του παρόντος από τον/την ............................ (όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο μητρώνυμο), κάτοικος ............... επί της οδού ........... αρ........, κάτοχος Δ.Α.Τ (ή αρ. διαβατηρίου)......................., Α.Φ.Μ ..............., επάγγελμα ................., υπηκοότητας ...................... και ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail)................. κ.ο.κ.

και αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε το περιεχόμενο του υπογράφεται από όλους στ.............................., .την ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ.

ΑΡΘΡΟ ΠΕΜΠΤΟ
ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Ε.Ε.

Περιλαμβάνει το ελάχιστο περιεχόμενο όπως προβλέπεται στο άρθρο 9 του Ν. 4441/2016 (Α΄ 227), και στο άρθρα 271 επ. του Ν. 4072/2012 (Α΄ 86), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

`Αρθρο 1
ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συστήνεται με το παρόν καταστατικό Ετερόρρυθμη Εταιρεία με την επωνυμία «........................... Ετερόρρυθμη Εταιρεία (ή .............. Ε.Ε.)» και το διακριτικό τίτλο «...........................................».

Για τις διεθνείς συναλλαγές η ανωτέρω επωνυμία αποδίδεται «..................................... Limited Partnership (ή .............. L.P.)» και ο ανωτέρω διακριτικός τίτλος αποδίδεται «...............................».

ρθρο 2
ΈΔΡΑ

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος ................................................ .............................

`Αρθρο 3
ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρείας είναι.................................................................. ..........................

`Αρθρο 4
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε ........................ έτη και αρχίζει από την καταχώριση και δημοσίευση του παρόντος καταστατικού στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και λήγει την ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕ.

ή

Η διάρκεια της εταιρείας είναι αορίστου χρόνου και αρχίζει από την καταχώριση και δημοσίευση του παρόντος καταστατικού στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.).

`Αρθρο 5
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΑ ΚΕΡΔΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΖΗΜΙΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Οι εταίροι μετέχουν στα κέρδη και στις ζημιές της εταιρείας με τα παρακάτω ποσοστά έκαστος:

ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΣ/ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΙ
ΕΤΑΙΡΟΣ/ΕΤΑΙΡΟΙ

Ποσοστό Συμμετοχής στην εταιρεία που καταλαμβάνει τα κέρδη & τις ζημιές

1. (για εταίρο φυσικό πρόσωπο) ..................................... (όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο), κάτοικος ................................ επί της οδού.................................................., αρ ........, κάτοχος Δ.Α.Τ. (ή αρ. διαβατηρίου)..........................., Α.Φ.Μ. ..........., επάγγελμα ................ υπηκοότητας ......................................... και ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) ............................. κ.ο.κ.

....%

2. (για εταίρο νομικό πρόσωπο) .............................. (επωνυμία νομικού προσώπου, αρ. Γ.Ε.ΜΗ .............................., και ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) ......................κ.ο.κ.

....%

ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΟΣ/ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΟΙ ΕΤΑΙΡΟΣ/ΕΤΑΙΡΟΙ

1. (για εταίρο φυσικό πρόσωπο) .................................... (όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο), κάτοικος ........................ επί της οδού ............., αρ....................................................., κάτοχος Δ.Α.Τ. (ή αρ. διαβατηρίου) .............................., Α.Φ.Μ ........................, επάγγελμα ......................... Υπηκοότητας ....................... και ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) ...............................κ.ο.κ.

....%

2. (για εταίρο νομικό πρόσωπο) ....................................... (επωνυμία νομικού προσώπου, αρ. ........ Γ.Ε.ΜΗ. .................., και ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) ....................................... κ.ο.κ.

....%

`Αρθρο 6
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ - ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Εξουσία διαχείρισης και εκπροσώπησης έχουν οι εταίροι:

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ

Από κοινού εκπροσώπηση & δέσμευση

Μεμονωμένη εκπροσώπηση & δέσμευση

(για διαχειριστή-εταίρο φυσικό πρόσωπο)
Ο εταίρος ............................. (όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο) κ.ο.κ.

(για διαχειριστή-εταίρο νομικό πρόσωπο)
η εταιρεία ................................................... (επωνυμία νομικού προσώπου, αρ. γ.ε.μη.) που εκπροσωπείται νομίμως από τον/την ...................................... επώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο), κάτοικος .................... επί της οδού ................ αρ. ............, κάτοχος Δ.Α.Τ. (ή αρ. διαβατηρίου) .........................., Α.Φ.Μ................, επάγγελμα ................., υπηκοότητας .................... και ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) ................... κ.ο.κ.

`Αρθρο 7

Για όσα θέματα δε ρυθμίζονται με το παρόν καταστατικό εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4072/2012, καθώς και του Αστικού Κώδικα.

Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν οι εταίροι:

1 ............................................................... (όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο) κ.ο.κ.

2 .............................................................. (επωνυμία νομικού προσώπου, αρ. Γ.Ε.ΜΗ.) που εκπροσωπείται νομίμως για την υπογραφή του παρόντος από τον/την ................................................. (όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο), κάτοικος ............... επί της οδού.... αρ. κάτοχος Δ.Α.Τ. (ή αρ. διαβατηρίου) ................., Α.Φ.Μ............................., επάγγελμα .................. υπηκοότητας ................. και ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail).....................κ.ο.κ.

και αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε το περιεχόμενο του υπογράφεται από όλους στ........................, την ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕ

ΑΡΘΡΟ ΕΚΤΟ

1. Η παρούσα συνοδεύεται από τα Παραρτήματα I και II, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτής.

2. Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 30 Ιανουαρίου 2020
Ο Υφυπουργός
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: