Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
3 Αυγούστου 2022

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Αρ. Φύλλου 4137

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 73160

Καθορισμός διαδικασίας, χρόνου και τρόπου εί­σπραξης και απόδοσης στο Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Κ.Α.) των ει­σφορών των ασφαλισμένων και των εργοδο­τών και καθορισμός αποζημίωσης του e-ΕΦΚΑ για το σύνολο των υπηρεσιών που προσφέρει στο Τ.Ε.Κ.Α.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Έχοντας υπόψη:

α. Τα άρθρα 1-73 του ν.4826/2021 «Ασφαλιστική Με­ταρρύθμιση για τη Νέα Γενιά: εισαγωγή κεφαλαιοποιητικού συστήματος προκαθορισμένων εισφορών στην επικουρική ασφάλιση, ίδρυση, οργάνωση και λειτουρ­γία Ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις» (Α’ 160) και ιδίως του άρθρου 45.

β. Το άρθρο 90 του Κώδικα της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα ( π.δ. 63/2005, Α’ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

γ. Το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασί­ας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α’ 168).

δ. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο- μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο­διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

ε. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).

στ. Το άρθρο 20 του ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομι­κής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143).

2. Την υπ' αρ. 71672/27-9-2021 απόφαση «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εργασίας και Κοινω­νικών Υποθέσεων, Παναγιώτη Τσακλόγλου» (Β’ 4443).

3. Την υπό στοιχεία Υ70/30-10-2020 απόφαση «Ανά­θεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικο­νομικών Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 4805).

4. Την υπ' αρ. 73407/29-9-2021 απόφαση του Υφυπουρ­γού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Συγκρότηση Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής του Ταμείου Επικουρι­κής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Κ.Α.)» (ΥΟΔΔ 830).

5. Την από 26/06/2022 γνώμη της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής του Ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης επί του προσχεδίου της Υπουργικής απόφασης για τον καθορισμό της διαδικασίας είσπραξης εισφορών από τον e-ΕΦΚΑ για λογαριασμό του ΤΕΚΑ, που ελήφθη κατά την 38η συνεδρίαση στις 28.06.2022.

6. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση προκαλείται για το τρέχον έτος δαπάνη εκτιμώμενου ύψους 39.630 € που αφορά στην αποζημίωση του e- ΕΦΚΑ, η οποία θα καλυφθεί από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού του Υπουργείου Εργασίας και Κοινω­νικών Υποθέσεων, υπό ΕΦ 1033-203-0000000 και ΑΛΕ 2420989001, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 72603/29.07.2022 βεβαίωση ΓΔΟΥ (ορθή επανακοινοποίηση της υπ’ αρ. 59370/24.06.2022 βεβαίωσης) καθώς και δαπάνη εκτιμώμενου ύψους 175.110 € για το έτος 2023, 206.260 € για το έτος 2024 και 260.420 € για το έτος 2025, η οποία δεν υπερβαίνει τις προβλέψεις του ΜΠΔΣ. Επίσης σύμ­φωνα με την ίδια βεβαίωση ΓΔΟΥ, προκαλείται δαπάνη για ποσά που καταβάλλει ο e-ΕΦΚΑ ως προμήθεια σε τρίτους, στο πλαίσιο συλλογής ασφαλιστικών εισφορών υπέρ του ΤΕΚΑ και δαπάνη για το κόστος ανάπτυξης, λειτουργίας και συντήρησης του λογισμικού και των υπο­λογιστικών εφαρμογών για λογαριασμό του ΤΕΚΑ, για τις οποίες έχει εγκριθεί σχετική πίστωση ύψους 300.000 € στον ΕΦ 1033-203-0000000 για το οικ. έτος 2022 και για δε τα επόμενα οικονομικά έτη έχουν προβλεφθεί στο επικαιροποιημένο ΜΠΔΣ για την επιχορήγηση του ΤΕΚΑ για λειτουργικές του δαπάνες ποσό 5,2 εκ € για το 2023, 4,45 εκ € για το 2024, 4,1 εκ € για το 2025 και 4,1 εκ € για το 2026, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Είσπραξη και απόδοση εισφορών

1. Ο e-ΕΦΚΑ εισπράττει τις ασφαλιστικές εισφορές υπέρ του ΤΕΚΑ και τις αποδίδει κατά προτεραιότητα σε αυτό. Αποδίδει επιπλέον τυχόν τόκους, προσαυξήσεις, τέλη, πρόστιμα και λοιπές επιβαρύνσεις που έχουν επι­βληθεί επί των οφειλόμενων εισφορών.

2. Ειδικότερα, ο e-ΕΦΚΑ εισπράττει τις ασφαλιστικές εισφορές της παρ. 1, σύμφωνα με τις διαδικασίες που εφαρμόζονται για την είσπραξη των εισφορών του Κλά­δου Επικουρικής Ασφάλισης του e-ΕΦΚΑ και τις αποδίδει στο ΤΕΚΑ κατά προτεραιότητα εντός δύο (2) μηνών από την είσπραξη.

3. Μετά από απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου του ΤΕΚΑ, ο e-ΕΦΚΑ προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες επιχειρησιακές ενέργειες για την τροποποίηση των πε­ριόδων υποβολής της αναλυτικής περιοδικής δήλωσης- ΤΕΚΑ (ΑΠΔ-ΤΕΚΑ), καθώς και των προθεσμιών καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών υπέρ του ΤΕΚΑ.

Άρθρο 2

Αποτύπωση κατάταξης ασφαλισμένων

1. Ο e- ΕΦΚΑ εντοπίζει και επισημαίνει με ειδική σή­μανση στο μητρώο, τους ασφαλισμένους ανάλογα με το είδος της επικουρικής ασφάλισης, στο οποίο δυνητικά υπάγονται (κλάδος επικουρικής ασφάλισης e-ΕΦΚΑ-ΠΕ ή Νέα Επικουρική- ΝΕ ασφάλιση ΤΕΚΑ).

2. Μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών τους, ο e- ΕΦΚΑ και το ΤΕΚΑ χορηγούν βεβαίωση κατάταξης στη ΝΕ ή στην ΠΕ, με βάση τον χαρακτηρισμό της παρ. 1.

3. Σε περίπτωση αμφισβήτησης της ορθότητας του χαρακτηρισμού της παρ. 1, οι εργοδότες και οι ασφα­λισμένοι μπορούν να υποβάλλουν αίτημα διόρθωσης στον e- ΕΦΚΑ ή στο ΤΕΚΑ.

Άρθρο 3

Πρόσβαση στο μητρώο ασφαλισμένων

1. Ο e-ΕΦΚΑ παρέχει πρόσβαση στο ΤΕΚΑ με αυτο­ματοποιημένο τρόπο και σε πραγματικό χρόνο στο τη­ρούμενο μητρώο ασφαλισμένων, αναφορικά με τους ασφαλισμένους στη ΝΕ, καθώς και στα στοιχεία της Ανα­λυτικής Περιοδικής Δήλωσης (ΑΠΔ του e-ΕΦΚΑ).

2. Κατά τους ουσιαστικούς ελέγχους που διενεργεί ο e-ΕΦΚΑ για λογαριασμό του, γνωστοποιεί στο ΤΕΚΑ τα αποτελέσματα του ελέγχου μέσω κατάλληλων υπολογι­στικών εφαρμογών που αναπτύσσονται για τον σκοπό αυτόν, εφόσον ο ανωτέρω έλεγχος αφορά σε ασφαλι­σμένους με σήμανση ΝΕ.

3. Μετά από αίτημα του ΤΕΚΑ, ο e-ΕΦΚΑ τροποποιεί το μητρώο ασφαλισμένων και εργοδοτών.

Άρθρο 4

Αποτύπωση καταβλητέων εισφορών

1. Στο πληροφοριακό σύστημα του e-ΕΦΚΑ αποτυπώ­νονται διακριτά οι καταβλητέες ασφαλιστικές εισφορές υπέρ του ΤΕΚΑ σε σχέση με τις ασφαλιστικές εισφορές υπέρ του e-ΕΦΚΑ.

2. Οι εισφορές των μισθωτών, δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, υπέρ του ΤΕΚΑ συλλέγονται βάσει της διακριτά υποβαλλόμενης Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (ΑΠΔ- ΤΕΚΑ), την οποία αναπτύσσει και διαχειρίζεται ο e-ΕΦΚΑ σε συνεργασία με το ΤΕΚΑ. Οι εισφορές των μη μισθωτών εισπράττονται βάσει ειδοποιητηρίων που αναρτώνται, σύμφωνα με τις υπάρχουσες λοιπές διαδικασίες του e-ΕΦΚΑ.

3. Τα αποδεικτικά υποβολής ΑΠΔ-ΤΕΚΑ και τα ειδο­ποιητήρια ΤΕΚΑ γνωστοποιούνται στους υπόχρεους. Η γνωστοποίηση των ειδοποιητηρίων ΤΕΚΑ τεκμαίρεται με την ανάρτησή τους.

4. Οι ασφαλιστικές εισφορές υπέρ του ΤΕΚΑ εισπράτ- τονται διακριτά μέσω διαφορετικών ταυτοτήτων πλη­ρωμής (RF).

Άρθρο 5

Αποτύπωση καταβληθεισών εισφορών

1. Ο e-ΕΦΚΑ αποτυπώνει τις καταβληθείσες ασφαλι­στικές εισφορές υπέρ επικουρικής ασφάλισης για τους υπαγόμενους στο ΤΕΚΑ ανά ΑΠΔ-ΤΕΚΑ και ανά μηνιαία περίοδο ασφάλισης-ΤΕΚΑ.

2. Το ΤΕΚΑ παρακολουθεί και αποτυπώνει τις εισπραχθείσες ασφαλιστικές εισφορές υπέρ του ΤΕΚΑ σε προσωποποιημένη βάση ανά ασφαλισμένο.

3. Σε περίπτωση μερικής εξόφλησης ΑΠΔ-ΤΕΚΑ, οι εισπραχθείσες ασφαλιστικές εισφορές επιμερίζο­νται στους ασφαλισμένους του ΤΕΚΑ κατ’ αναλογία των καταβλητέων εισφορών που προβλέπονται στην ΑΠΔ-ΤΕΚΑ.

4. Ο Έλεγχος Δηλωθεισών Καταβληθεισών Εισφορών (ΕΔΚ) που αφορά τις ασφαλιστικές εισφορές υπέρ ΤΕΚΑ διενεργείται, για διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέ­ντε έτη από την έναρξη λειτουργίας του ΤΕΚΑ, από τον e-ΕΦΚΑ, ο οποίος διαπιστώνει εάν οι εργοδότες εκπλή­ρωσαν τις υποχρεώσεις τους, όπως αυτές προκύπτουν από τις υποβληθείσες ΑΠΔ-ΤΕΚΑ. Τα αποτελέσματα των ελέγχων αυτών γνωστοποιούνται από τον e-ΕΦΚΑ στο ΤΕΚΑ, προκειμένου αυτό να καταλογίσει τα ποσά των μη καταβληθεισών εισφορών. Μετά το πέρας αυτού του διαστήματος, ο ΕΔΚ για τις ασφαλιστικές εισφορές υπέρ ΤΕΚΑ διενεργείται από το ΤΕΚΑ.

Άρθρο 6

Διαχείριση και είσπραξη ληξιπρόθεσμων εισφορών

1. Το ΤΕΚΑ ενημερώνει με ψηφιακό τρόπο το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Εισφορών (Κ.Ε.Α.Ο.) μέσω των συστημάτων του e-ΕΦΚΑ για τη βεβαίωση και τον κατα­λογισμό ανά υπόχρεο των έναντι αυτού ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων.

2. Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές των υπόχρεων προς το ΤΕΚΑ εισπράττονται από το ΚΕΑΟ κατά προτεραιότητα έναντι όλων των άλλων οφειλών του ίδιου υπόχρεου προς τα υπόλοιπα ασφαλιστικά ταμεία ανεξάρτητα από την ημερομηνία βεβαίωσης της οφειλής και τον τρόπο είσπραξης (εφάπαξ καταβολή, ρύθμιση, αναγκαστική εκτέλεση κ.λπ.) και αποδίδονται στο ΤΕΚΑ.

3. Σε περίπτωση μερικής εξόφλησης ληξιπρόθεσμης οφειλής προς το ΤΕΚΑ, οι εισπραχθείσες ασφαλιστικές εισφορές επιμερίζονται στους ασφαλισμένους, κατ’ ανα­λογία των καταβλητέων ασφαλιστικών εισφορών που προβλέπονται στην ΑΠΔ- ΤΕΚΑ.

4. Στις ληξιπρόθεσμες οφειλές υπέρ του ΤΕΚΑ εφαρ­μόζονται οι προβλεπόμενες από το νόμο προσαυξήσεις μέσω των συστημάτων του e-ΕΦΚΑ.

Άρθρο 7

Αχρεωστήτως καταβληθείσες εισφορές

1. Ο e-ΕΦΚΑ διαχειρίζεται τις αχρεωστήτως καταβληθείσες εισφορές υπέρ του ΤΕΚΑ μέσω επιστροφής στους υπόχρεους ή δημιουργίας πιστωτικού υπολοίπου στο ΤΕΚΑ ή στον e-ΕΦΚΑ.

2. Ο e-ΕΦΚΑ επιστρέφει στους υπόχρεους τις αχρεωστήτως καταβληθείσες εισφορές υπέρ ΤΕΚΑ, μετά από σχετικό αίτημα του υπόχρεου που υποβάλλεται ηλεκτρο­νικά στο ΤΕΚΑ και μετά από απόφαση του ΤΕΚΑ επ’ αυτού.

Εναλλακτικά, μετά από σχετικό αίτημα του υπόχρεου και μετά από απόφαση του ΤΕΚΑ επ’ αυτού, ο e-ΕΦΚΑ μεταφέρει τα αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά από τον λογαριασμό συλλογής εισφορών υπέρ ΤΕΚΑ στον λογαριασμό εισφορών υπέρ e- ΕΦΚΑ και τα πιστώνει στην καρτέλα-λογαριασμό καταβολών του υπόχρεου που τηρείται στον e-ΕΦΚΑ.

Σε περίπτωση που δεν υποβληθεί από τον υπόχρεο κανένα από τα ανωτέρω αιτήματα, οι αχρεωστήτως καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές διατηρούνται στον λογαριασμό συλλογής εισφορών υπέρ ΤΕΚΑ ως πιστω­τικό υπόλοιπο του υπόχρεου.

3. Σε περίπτωση ακύρωσης ασφάλισης, οι αχρεωστήτως καταβληθείσες εισφορές που έχουν ήδη αποδοθεί από τον e-ΕΦΚΑ στο ΤΕΚΑ δεν συμψηφίζονται με έτερες καταβλητέες εισφορές κατά την επιστροφή τους από το ΤΕΚΑ στον e-ΕΦΚΑ. Οι εισφορές αυτέςτεκμηριώνονται και τιμολογούνται χωριστά.

Άρθρο 8

Ενημέρωση υπόχρεων και χορήγηση εγγράφων

1. Οι υπόχρεοι σε καταβολή εισφορών ενημερώνο­νται από τα συστήματα του e- ΕΦΚΑ για το ιστορικό των υποχρεώσεών τους και των πιστωτικών και χρεωστικών κινήσεών τους.

2. Ο e-ΕΦΚΑ και το ΤΕΚΑ εκδίδουν και χορηγούν ενι­αίο αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας στους υπόχρεους, τόσο ως προς τον e-ΕΦΚΑ όσο και ως προς το ΤΕΚΑ. Σε περίπτωση ύπαρξης ληξιπρόθεσμων οφειλών, διευκρινίζεται στο σώμα του σχετικού ενη­μερωτικού σημειώματος ή της σχετικής βεβαίωσης οφειλής ο φορέας έναντι του οποίου υφίσταται η ληξιπρόθεσμη οφειλή.

3. Οι υπόχρεοι λαμβάνουν ηλεκτρονικές βεβαιώσεις καταβολής εισφορών υπέρ ΤΕΚΑ για φορολογική χρήση που εκδίδονται από τα συστήματα του e-ΕΦΚΑ.

Άρθρο 9

Αποζημίωση του e-ΕΦΚΑ

1. Το ΤΕΚΑ καταβάλλει απευθείας στον e-ΕΦΚΑ απο­ζημίωση, η οποία ανέρχεται στο 0,1% επί του συνόλου των εσόδων που εισπράττονται από τον e-ΕΦΚΑ για λο­γαριασμό του ΤΕΚΑ, για το σύνολο των υπηρεσιών που προσφέρει στο ΤΕΚΑ. Ο e- ΕΦΚΑ τιμολογεί στο τέλος του κάθε μήνα. Στο εν λόγω τιμολόγιο δεν δύναται να συμπεριληφθεί καμία άλλη υπηρεσία εκτός από τις οριζόμενες στην παρούσα απόφαση.

2. Πέραν των προβλεπόμενων στην παρ. 1, το ΤΕΚΑ καταβάλλει επιπλέον στον e- ΕΦΚΑ, τα ποσά που αυ­τός καταβάλλει ως προμήθεια σε τρίτους, αμιγώς στο πλαίσιο της συλλογής των εισφορών ασφαλισμένων και εργοδοτών υπέρ του ΤΕΚΑ.

3. Το ΤΕΚΑ καταβάλλει στον e-ΕΦΚΑ αποζημίωση που αντιστοιχεί στο κόστος ανάπτυξης, λειτουργίας και συντήρησης για λογαριασμό του ΤΕΚΑ του λογισμικού και των υπολογιστικών εφαρμογών που είναι αναγκαίες προκειμένου να υλοποιηθούν οι υποχρεώσεις που απορ­ρέουν από την παρούσα απόφαση.

4. Ο e-ΕΦΚΑ είναι υπεύθυνος για τη λειτουργία και την υποστήριξη του ανωτέρω λογισμικού και των υπολογι­στικών εφαρμογών. Μετά το πέρας διαστήματος που δεν υπερβαίνει την πενταετία από την έναρξη λειτουργίας του ΤΕΚΑ, το τελευταίο αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου τη λειτουργία και την υποστήριξη του λογισμικού και των υπολογιστικών εφαρμογών.

5. Η αποζημίωση της παραγράφου 1 καταβάλλεται στον e-ΕΦΚΑ μέσω του προϋπολογισμού του Υπουρ­γείου Εργασίας και μέσω συγχρηματοδοτούμενων προ­γραμμάτων.

Άρθρο 10

Μεταβατική διάταξη

1. Μετά το πέρας διαστήματος που δεν υπερβαίνει την πενταετία από την έναρξη λειτουργίας του ΤΕΚΑ, το τελευταίο αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου τις υποχρεώ­σεις που απορρέουν από την παρούσα απόφαση σύμ­φωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 8 του ν.4826/2021.

2. Με την ανάληψη του συνόλου των υποχρεώσε­ων που απορρέουν από την παρούσα απόφαση, το ΤΕΚΑ καθίσταται αυτοδίκαια πλήρης και αποκλειστι­κός κύριος του λογισμικού και των υπολογιστικών εφαρμογών που έχουν αναπτυχθεί από τον e-ΕΦΚΑ με
δαπάνες του ΤΕΚΑ για τη διεκπεραίωση διαδικασιών και λειτουργιών αναφορικά με την άσκηση των αρμο­διοτήτων του.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 2 Αυγούστου 2022

Οι Υπουργοί

 

 

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: