Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
9 Οκτωβρίου 2020

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Αρ. Φύλλου 4469

Αριθμ. Α. 1224

Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπό στοιχεία 1027320/678/0006Β/24-2-1998 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών «Τύπος και περιεχόμενο των χρησιμοποιουμένων από την Δ.Ο.Υ. Μοσχάτου εντύπων στα υποσυστήματα "Έσοδα-Έξοδα" και "Δικαστικών Ενεργειών" του ολοκληρωμένου Πληροφορικού Συστήματος Φορολογίας (Ο.Π.Σ.Φ. ή TAXIS)» (Β΄ 196), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 49 του Ν. 1591/1986 (Α΄ 50), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 7 του άρθρου 16 του Ν. 2873/2000 «Φορολογικές ελαφρύνσεις και απλουστεύσεις και άλλες διατάξεις» (Α΄ 285).

2. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 82 του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α΄ 143).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 12 , της παρ. 1 του άρθρου 30 και της παρ. 5 του άρθρου 42 του Ν. 4174/2013 «Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις» (Α΄ 170), όπως ισχύουν.

4. Την υπό στοιχεία ΠΟΛ. 1274/27-12-2013 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων περί αποδεικτικού ενημερότητας του άρθρου 12 του Ν. 4174/2013 (Β΄ 3398), όπως ισχύει.

5. Την υπό στοιχεία Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1202/8-9-2014 απόφαση της Γενικής Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων «Καθορισμός βιβλίων καταχώρισης εισπρακτέων και επιστρεπτέων ποσών κατά τις διατάξεις του άρθρου 30 του Ν. 4174/2013 , όπως ισχύει» (Β΄ 2531).

6. Την υπό στοιχεία 1027320/678/0006Β/24-2-1998 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Τύπος και περιεχόμενο των χρησιμοποιούμενων από τη Δ.Ο.Υ Μοσχάτου εντύπων στα Υποσυστήματα "Έσοδα-Έξοδα" και "Δικαστικών Ενεργειών" του Ολοκληρωμένου Πληροφορικού Συστήματος Φορολογίας (Ο.Π.Σ.Φ. ή TAXIS)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (Β΄ 196).

7. Το π.δ. 16/1989 «Κανονισμός λειτουργίας Δημοσίων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.) και των Τοπικών Γραφείων και καθήκοντα υπαλλήλων αυτών» (Α΄ 6).

8. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄ 181).

9. Την υπό στοιχεία Δ. ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017/10-03-2017 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β΄ 968 και Β΄ 1238).

10. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α΄ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του Ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 94).

11. Την υπ΄ αρ. 1/20-01-2016 πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του Ν. 4389/2016 , όπως ισχύουν, την υπ΄ αρ. 39/3/30-11-2017 απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.» (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) και την υπό στοιχεία 5294 ΕΞ 2020/17-01-2020 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27).

12. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).

13. Την υπό στοιχεία Υ2/09-07-2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών» (Β΄ 2901).

14. Την υπ΄ αρ. 339/18-07-2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Απόστολο Βεσυρόπουλο» (Β΄ 3051).

15. Την ανάγκη μείωσης του διαχειριστικού κόστους, την εξοικονόμηση χρόνου εργασίας και ανθρώπινου δυναμικού με τη δημιουργία συγκεντρωτικής κατάστασης για τα Ατομικά Φύλλα Έκπτωσης (Α.Φ.ΕΚ.), που εξοφλούνται με κεντρικά οριστικοποιημένες εντολές μεταφοράς.

16. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Ι. Ο τίτλος της υπό στοιχεία 1027320/678/0006Β/ 24-2-1998 (Β΄ 196) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών αντικαθίσταται, ως εξής: «Τύπος και περιεχόμενο των χρησιμοποιούμενων από τις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα εντύπων».

II. Τροποποιούμε τις παρ. 1 και 2 της υπό στοιχεία 1027320/678/0006Β/24-2-1998 (Β΄ 196) απόφασης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ως εξής:

α) Συμπληρώνουμε την παρ. 1, με την προσθήκη περίπτωσης, με Α/Α (17), ονομασία εντύπου «ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΑΦΕΚ ΜΕ ΚΕΝΤΡΙ­ΚΕΣ ΕΝΤΟΛΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ» και με κωδικό αριθμό εντύπου «Α6δ».

β) Συμπληρώνουμε την παρ. 2, με την προσθήκη περ. ι), ως εξής:

«ι) Το έντυπο "ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΑΦΕΚ ΜΕ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΕΝΤΟΛΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ" (Α6δ), που εκτυπώνεται σε ένα αντίτυπο, υπογράφεται από τον Προϊστάμενο Εσόδων και τον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ./ του Ελεγκτικού Κέντρου και αποτελεί στοιχείο υποβολής προς το Ελεγκτικό Συνέδριο. Ο τύπος και το περιεχόμενο του εντύπου ορίζονται ως το συνημμένο υπόδειγμα το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.».

III. Κατά τα λοιπά, ισχύει η υπό στοιχεία 1027320/678/0006Β/24-2-1998 (Β΄ 196) απόφαση, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 7 Οκτωβρίου 2020
Ο Υφυπουργός
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: