Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

Υπεύθυνη δήλωση

Αθήνα, 01/10/2021
Αρ.Πρωτ.: 56170

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ
ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ (ΟΠΕΚΕΠΕ)ΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Δ.Σ.
ΑΡΜΟΔΙΕΣ Δ/ΝΣΕΙΣ: ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ & ΑΓΟΡΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΛΙΕΙΑΣ

Εγκύκλιος διόρθωσης προφανών σφαλμάτων μέσω διοικητικών πράξεων και υποβολής εκπρόθεσμων Ε.Α.Ε.

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (L347/608 της 20.12.2013) «περί θεσπίσεως κοινών κανόνων για άμεσες ενισχύσεις στους γεωργούς βάσει καθεστώτων στήριξης στο πλαίσιο της Κοινής γεωργικής πολιτικής και για την κατάργηση του Καν. (ΕΚ) αριθ. 637/2008 και του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ.73/2009 του Συμβουλίου», όπως τροποποιημένος ισχύει.

2. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ.1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (L 347/549 της 17.12.20130) «σχετικά με τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση της κοινής γεωργικής πολιτικής και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 352/78, (ΕΚ) αριθ. 165/94, (ΕΚ) αριθ, 2799/98, (ΕΚ) αριθ. 814/2000, (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 και (ΕΚ) αριθ. 485/2008 του Συμβουλίου».

3. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ.1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του Συμβουλίου.

4. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 641/2014 εκτελεστικού κανονισμού της Επιτροπής (L181/74 της 20.06.2014) «για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του Καν.(ΕΕ) αριθμ. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί θεσπίσεως κανόνων για άμεσες ενισχύσεις στους γεωργούς βάσει καθεστώτων στήριξης στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής», όπως τροποποιημένος ισχύει.

5. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ.640/2014 της Επιτροπής (L181/48 της 20.06.2014) «για τη συμπλήρωση του Καν.(ΕΕ) αριθμ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου και τους όρους απόρριψης ή ανάκτησης πληρωμών καθώς και τις διοικητικές κυρώσεις που εφαρμόζονται στις άμεσες ενισχύσεις, τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης και την πολλαπλή συμμόρφωση», όπως τροποποιημένος ισχύει.

6. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 809/2014 της Επιτροπής (L227/69 της 31.07.2014) «για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του Καν. (ΕΕ) αριθμ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου, τα μέτρα αγροτικής ανάπτυξης και την πολλαπλή συμμόρφωση», όπως τροποποιημένος ισχύει.

7. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2020/2220 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 23ης Δεκεμβρίου 2020 σχετικά με τη θέσπιση ορισμένων μεταβατικών διατάξεων για τη στήριξη από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) τα έτη 2021 και 2022 και για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1305/2013, (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 και (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 όσον αφορά τους πόρους και την εφαρμογή τους τα έτη 2021 και 2022 και του κανονισμού (EE) αριθ. 1308/2013 όσον αφορά τους πόρους και την κατανομή αυτής της στήριξης τα έτη 2021 και 2022

8. Την ΥΑ με αριθ. 104/7056/21.02.2015 (ΦΕΚ 147/Β/2015) «Εθνικές επιλογές, διοικητικά μέτρα και διαδικασίες εφαρμογής των άμεσων ενισχύσεων κατ΄ εκτέλεση του Καν.(ΕΕ) 1307/2013 και του Καν. (ΕΕ) 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

9. Την εγκύκλιο «ΠΕΡΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ» του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. όπως ισχύει κάθε έτος

10. Το έγγραφο εργασίας αριθ. AGR 49533/2002 «Σχετικά με τα "προφανή λάθη" σύμφωνα με το άρθρο 12 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2419/2001 της Επιτροπής»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι - ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

1. Τροποποιήσεις Ενιαίων Αιτήσεων Ενίσχυσης

1.1 Οι τροποποιήσεις που επέρχονται, αποτυπώνονται στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (Ο.Π.Σ.Ε.Α.Ε.) του ΟΠΕΚΕΠΕ και γίνονται αποδεκτές μόνο έως τη λήξη της προθεσμίας για εκπρόθεσμη υποβολή της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης. Με την επιφύλαξη των τροποποιήσεων που διενεργούνται κατόπιν των ελέγχων αποσφαλμάτωσης, οι τροποποιήσεις της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης μετά την ημερομηνία αυτή θεωρούνται απαράδεκτες.

2 . Διορθώσεις και αναπροσαρμογές της ΕΑΕ λόγω προφανών σφαλμάτων

2.1 Οι αιτήσεις ενίσχυσης, οι αιτήσεις στήριξης ή οι αιτήσεις πληρωμής που υποβάλει ο δικαιούχος μπορούν να διορθώνονται και να προσαρμόζονται μετά την υποβολή τους σε περιπτώσεις προφανών σφαλμάτων τα οποία αναγνωρίζει η αρμόδια αρχή βάσει συνολικής αξιολόγησης της συγκεκριμένης περίπτωσης και υπό την προϋπόθεση ότι ο δικαιούχος ενήργησε καλή τη πίστει.

2.2 Η αρμόδια αρχή δύναται να αναγνωρίζει προφανή σφάλματα μόνον εφόσον μπορούν να διαπιστωθούν απευθείας στο πλαίσιο τυπικού ελέγχου των στοιχείων που περιλαμβάνονται στα έγγραφα τα οποία υποβάλλονται στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης. Το προφανές πρέπει να είναι δυνατόν να εντοπισθεί/ να προκύπτει είτε από τα στοιχεία που έχουν ήδη καταχωρηθεί στην αίτηση είτε από τα έγγραφα που έχουν ήδη επισυναφθεί σε αυτή.

2.3 Δεν επιβάλλονται διοικητικές κυρώσεις όταν η μη συμμόρφωση οφείλεται σε προφανή σφάλματα. Σε κάθε περίπτωση, δεν επιβάλλονται κυρώσεις ακόμα και σε περίπτωση που ο ελεγκτής διαπιστώσει την ύπαρξη προφανούς σφάλματος χωρίς αυτό να έχει γνωστοποιηθεί από τον παραγωγό, ακόμα και κατά τη διάρκεια ή μετά τον έλεγχο.

2.4 Ο ελεγκτής πρέπει να είναι πεπεισμένος ότι ο γεωργός έχει ενεργήσει καλή τη πίστει. Πρέπει να αποκλείεται κάθε περίπτωση απάτης και αυτός που οφείλει πρώτος να αποδείξει ότι πρόκειται για προφανές λάθος είναι ο ίδιος ο γεωργός. Αν ο γεωργός διαπράξει το ίδιο ή παρόμοιο λάθος περισσότερες από μία φορές, οι πιθανότητες να πρόκειται για προφανές λάθος είναι πολύ πιο περιορισμένες.

2.5 Επισημαίνεται ότι, η απόφαση για τη χρησιμοποίηση ή όχι της έννοιας «προφανές σφάλμα» εξαρτάται από το σύνολο των γεγονότων και περιστάσεων τις οποίες επικαλείται ο γεωργός. Η αρμόδια αρχή πρέπει να είναι βέβαιη για τον προφανή χαρακτήρα του εν λόγω σφάλματος. Συνεπώς δεν πρέπει να γίνεται συστηματική χρήση του όρου «προφανές σφάλμα» αλλά μόνο κατόπιν εξέτασης κάθε περίπτωσης ξεχωριστά, με την προϋπόθεση ότι πρόκειται για ακούσια λάθη που δεν υποκρύπτουν δόλο.

3. Ανάκληση των αιτήσεων ενίσχυσης, των αιτήσεων στήριξης, των αιτήσεων πληρωμής και άλλων δηλώσεων

3.1. Κάθε αίτηση ενίσχυσης, αίτηση στήριξης, αίτηση πληρωμής ή άλλη δήλωση μπορεί να ανακληθεί εγγράφως, εν όλω ή εν μέρει.

3.2 Εάν η αρμόδια αρχή έχει ήδη ενημερώσει τον δικαιούχο για περιπτώσεις μη συμμόρφωσης ή εάν η αρμόδια αρχή έχει ειδοποιήσει τον δικαιούχο για την πρόθεσή της να διενεργήσει επιτόπιο έλεγχο ή και διοικητικό έλεγχο ή εάν από τον επιτόπιο έλεγχο αποκαλυφθούν τυχόν περιπτώσεις μη συμμόρφωσης, δεν επιτρέπονται ανακλήσεις για τα τμήματα των αιτήσεων ενίσχυσης που αφορούν οι περιπτώσεις μη συμμόρφωσης.

3.3 Οι ανακλήσεις σύμφωνα με το σημείο 3.1 επαναφέρουν τους δικαιούχους στη θέση που βρίσκονταν πριν υποβάλουν την αίτηση ενίσχυσης ή τμήμα των εν λόγω αιτήσεων.

3.4 H εν μέρει ανάκληση αιτημάτων συνδεδεμένης ενίσχυσης από αγροτεμάχιο δεν επιτρέπεται για τις περιπτώσεις που δημιουργούνται τεχνητά συνθήκες χορήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης.

4. Ρήτρα καταστρατήγησης

Με την επιφύλαξη ειδικών διατάξεων, τα πλεονεκτήματα που προβλέπονται δυνάμει της τομεακής γεωργικής νομοθεσίας δεν παρέχονται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα για τα οποία διαπιστώνεται ότι δημιούργησαν τεχνητά τις προϋποθέσεις για την απόκτηση των πλεονεκτημάτων αυτών, αντίθετα με τους σκοπούς της νομοθεσίας αυτής.

5. Ασφαλιστική κάλυψη από ΕΛ.Γ.Α.

Τροποποιήσεις στα στοιχεία της ΕΑΕ που επιφέρουν αλλαγές στο ποσό της ασφαλιστικής εισφοράς του ΕΛΓΑ δεν μπορούν να γίνουν δεκτές για ασφαλιστική κάλυψη από τον ΕΛΓΑ. Οποιαδήποτε μεταβολή ασφαλιστικής κάλυψης μπορεί να γίνεται μόνο κατόπιν αξιολόγησης των κατά περίπτωση αιτημάτων από την αρμόδια Υπηρεσία του ΕΛΓΑ. Σχετικά έγγραφα αιτήματα υποβάλλονται υποχρεωτικά από τον υπόχρεο, στον οικείο ανταποκριτή του ΕΛΓΑ ή στο Υποκατάστημα του ΕΛΓΑ στη διοικητική αρμοδιότητα του οποίου ανήκει η εκμετάλλευση, για την οποία ζητείται η τροποποίηση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

1. Μεταβολές στις Ενιαίες Αιτήσεις Ενίσχυσης

Έχοντας υπόψη τις αρχές του Κεφαλαίου Ι, οι μεταβολές που επέρχονται στις Ενιαίες Αιτήσεις Ενίσχυσης μετά την λήξη εκπρόθεσμης υποβολής Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης διενεργούνται μέσω της διαδικασίας των Διοικητικών Πράξεων. Στο παρόν κεφάλαιο περιγράφεται η διαδικασία κατά την οποία γίνονται διοικητικές πράξεις για τη διόρθωση προφανών σφαλμάτων της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης μετά την καταληκτική ημερομηνία τροποποίησής της.

Οι γεωργοί που επιθυμούν να μεταβάλουν στοιχεία των αιτήσεών τους, στο πλαίσιο διόρθωσης προφανών σφαλμάτων, υποβάλλουν απευθείας στο ΟΠΣΕΑΕ τις αλλαγές συγκεκριμένων πεδίων της οριστικής ΕΑΕ είτε μέσω του ΚΥΔ στο οποίο υπεβλήθη η ΕΑΕ για λογαριασμό του παραγωγού ή από τον ίδιο τον παραγωγό για τους online χρήστες. Σημειώνεται ότι δεν επιτρέπεται η αλλαγή ΚΥΔ από τον παραγωγό.

Η έναρξη της υποβολής των Διοικητικών Πράξεων καθορίζεται με ανακοίνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

1.1 Είδη μεταβολών

Οι μεταβολές στις ΕΑΕ διακρίνονται στις παρακάτω κατηγορίες:

Κατηγορία Ι

Μεταβολές: α) στο πεδίο με περιγραφή ΙΒΑΝ β) στο πεδίο με περιγραφή ΑΦΜ γ) διαγραφή ΕΑΕ Οι όροι και προϋποθέσεις περιγράφονται στο σημείο 7 του παρόντος κεφαλαίου.

Κατηγορία ΙΙ

Μεταβολές που δεν εμπίπτουν σε κανένα κανόνα ελέγχου, ήτοι δεν αναφέρονται στο σημείο 3 και 4 του παρόντος κεφαλαίου. Για αυτές δεν υποβάλλεται αίτημα διοικητικής πράξης, η μεταβολή καταχωρίζεται απευθείας στην ΕΑΕ. Ο χρήστης μεταβάλλει την ΕΑΕ σε «πρόχειρη» καταχωρίζει τις τροποποιήσεις και οριστικοποιεί χωρίς κανένα άλλο έλεγχο από τους ελεγκτές του ΟΠΕΚΕΠΕ. Μπορεί να καταχωρήσει όσες μεταβολές κατηγορίας Μ επιθυμεί.

Κατηγορία ΙΙΙ

Μεταβολές που εμπίπτουν στους κανόνες ελέγχου που καθορίζονται στο σημείο 3 του παρόντος κεφαλαίου. Ο χρήστης μεταβάλλει την ΕΑΕ σε «πρόχειρη», καταχωρίζει τις τροποποιήσεις και υποβάλλει αίτημα διοικητικής πράξης προκειμένου να αξιολογηθούν και να εγκριθούν/απορριφθούν οι αιτούμενες μεταβολές και να οριστικοποιηθεί η ΕΑΕ. Μπορεί να καταχωρήσει 1 αίτημα κατηγορίας ΜΙ.

Κατηγορία IV

Μη επιτρεπόμενες μεταβολές που εμπίπτουν στους κανόνες ελέγχου που καθορίζονται στο σημείο 4 του παρόντος κεφαλαίου. Για αυτές δεν γίνεται δεκτή η υποβολή αιτημάτων διοικητικής πράξης.

Κατηγορία V

Συγκατάθεση GDPR. Οι μεταβολές στις σχετικές επιλογές εξαιρούνται από την διαδικασία τροποποίησης της ΕΑΕ και καταχωρίζονται στην καρτέλα του αγρότη. Οι όροι και προϋποθέσεις περιγράφονται στο σημείο 8 του παρόντος κεφαλαίου.

Οι σύνδεσμοι των ανωτέρω εφαρμογών καθορίζονται με ανακοίνωση του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.

1 .2 Διαδικασία υποβολής και εξέτασης αιτημάτων διοικητικών πράξεων

Τα αιτήματα διοικητικής πράξης κατηγορίας ΙΙΙ υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα υποβολής ΕΑΕ. Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία καταχώρισης, ο χρήστης επιλέγει «ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ» και η ΕΑΕ από «ΠΡΟΧΕΙΡΗ» γίνεται «ΥΠΟ ΕΛΕΓΧΟ». Στην συνέχεια γίνεται έλεγχος από ελεγκτές των αρμόδιων Π.Δ./Π.Μ./Ν.Μ. του ΟΠΕΚΕΠΕ και εφόσον εγκριθεί το αίτημα διοικητικής πράξης η ΕΑΕ οριστικοποιείται.

Δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής δικαιολογητικών προς απόδειξη του επικαλούμενου προφανούς σφάλματος. Το προφανές πρέπει να είναι δυνατόν να εντοπισθεί/ να προκύπτει είτε από τα στοιχεία που έχουν ήδη καταχωρηθεί στην αίτηση είτε από τα έγγραφα που έχουν ήδη επισυναφθεί σε αυτή. Κατά παρέκκλιση είναι υποχρεωτική η επισύναψη δικαιολογητικών όπως αυτά καθορίζονται στο σημείο 3.4.2. για την περίπτωση αλλαγής ποικιλίας και αλλαγής επίσπορης καλλιέργειας.

Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν οριστικοποιηθεί η «υποβολή αιτήματος διοικητικής πράξης» από τον παραγωγό η ΕΑΕ παραμένει πρόχειρη και το αίτημα δεν εξετάζεται. Σε κάθε περίπτωση μέχρι την έγκριση/απόρριψη ενός αιτήματος διοικητικής πράξης εξακολουθεί να λαμβάνεται υπόψη η οριστική ΕΑΕ για την πληρωμή.

Ο παραγωγός έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει όσα από τα επιτρεπτά πεδία της αίτησης επιθυμεί. Μπορεί να υποβάλει ένα (1) αίτημα διοικητικής πράξης της κατηγορίας ΙΙΙ. Σε περίπτωση που αυτό απορριφθεί μπορεί να επανέλθει με νεότερο αίτημα χωρίς να υπάρχει αριθμητικός περιορισμός των πεδίων που δύναται να τροποποιήσει. Σε περίπτωση που το αίτημα διοικητικής πράξης κατηγορίας ΙΙΙ εγκριθεί εν όλω ή εν μέρει, τότε ο παραγωγός δεν μπορεί να επανέλθει με νεότερο αίτημα κατηγορίας ΜΙ ούτε να καταχωρίσει άλλες μεταβολές κατηγορίας ΙΙ. Να σημειωθεί ότι αν δεν έχει ολοκληρωθεί ο έλεγχος ενός αιτήματος δεν επιτρέπεται στον γεωργό να επανέλθει με νέο αίτημα τροποποίησης.

Τα αποτελέσματα του ελέγχου κοινοποιούνται άμεσα στους ενδιαφερόμενους. Η κοινοποίηση συντελείται ηλεκτρονικά στο λογαριασμό του εν λόγω προσώπου στο πληροφοριακό σύστημα του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε και ακολουθεί ηλεκτρονική ειδοποίηση στη δηλωθείσα διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

2. Προθεσμία υποβολής αιτημάτων

2.1. Οι μεταβολές των αιτήσεων ενίσχυσης στο πλαίσιο διόρθωσης προφανών σφαλμάτων κατηγορίας ΙΙ και η υποβολή αιτημάτων διοικητικής πράξης κατηγορίας ΙΙΙ επιτρέπονται το αργότερο έως 31/01 του ημερολογιακού έτους που έπεται του εκάστοτε έτους εμπρόθεσμης υποβολής ΕΑΕ, με την εξαίρεση των παραγράφων 3.1.2.

2.2. Οι μεταβολές των αιτήσεων ενίσχυσης κατηγορίας Ι (ΑΦΜ, Διαγραφή ΕΑΕ) επιτρέπονται το αργότερο έως την 31/05 του ημερολογιακού έτους που έπεται του εκάστοτε έτους εμπρόθεσμης υποβολής ΕΑΕ. Οι μεταβολές των αιτήσεων ενίσχυσης κατηγορίας Ι (ΙΒΑΝ) επιτρέπονται το αργότερο έως την 31/07 του ημερολογιακού έτους που έπεται του εκάστοτε έτους εμπρόθεσμης υποβολής ΕΑΕ.

2.3. Κατά παρέκκλιση σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια επιτοπίου ελέγχου διαπιστωθεί από ελεγκτή του ΟΠΕΚΕΠΕ η ύπαρξη προφανούς σφάλματος επιτρέπεται η διόρθωση της ΕΑΕ έως την ολοκλήρωση των επιτόπιων ελέγχων του έτους ενίσχυσης.

2.4. Αιτήματα διοικητικών πράξεων που υποβάλλονται εγγράφως για οποιοδήποτε λόγο, τόσο στην Κ.Υ. όσο και στις Περιφερειακές Δ/νσεις, Περιφερειακές Μονάδες, Νομαρχιακές Μονάδες του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. δεν γίνονται δεκτά και απορρίπτονται χωρίς περαιτέρω αξιολόγηση και χωρίς έγγραφη απάντηση.

2.5. Αιτήματα διαγραφής αιτημάτων ενίσχυσης στα γενικά στοιχεία της αίτησης επιτρέπονται έως 31/05 του ημερολογιακού έτους που έπεται του εκάστοτε έτους εμπρόθεσμης υποβολής ΕΑΕ με την επιφύλαξη των όρων του σημείου 10 του παρόντος κεφαλαίου.

3. Μεταβολές για τις οποίες απαιτείται υποβολή αιτήματος διοικητικής πράξης (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΙΙ)

3.1 Γενικά στοιχεία αιτούντα

3.1.1 Για τη μεταβολή των στοιχείων επώνυμο, όνομα, πατρώνυμο, φύλο, επώνυμο β, Α.Δ.Τ., τύπος ταυτότητας, ημερομηνία γέννησης, τύπος προσώπου, απαιτείται έγκριση από ελεγκτή του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.

3.1.2 Για μεταβολές στοιχείων Νομικού προσώπου/Ιεράς Μονής ή/και φυσικού προσώπου οικονομικού διαχειριστή, απαιτείται έγκριση από ελεγκτή του ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι εν λόγω μεταβολές υποβάλλονται έως 15 Νοεμβρίου του εκάστοτε έτους εμπρόθεσμης υποβολής ΕΑΕ.

3.1.3 Επισημαίνεται ότι πρέπει να συμφωνούν μεταξύ τους τα προσωπικά στοιχεία της ταυτότητας, της Α.Α.Δ.Ε. του Υπουργείου Οικονομικών, του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Κτηνιατρικής (ΟΠΣΚ) και του τραπεζικού λογαριασμού με τα αντίστοιχα της αίτησης. Στις περιπτώσεις λανθασμένης καταχώρισης στα προσωπικά στοιχεία της ΕΑΕ δύναται να πραγματοποιούνται διορθώσεις με διοικητική πράξη. Σε περίπτωση που υπάρχει ασυμφωνία των προσωπικών στοιχείων του Α.Δ.Τ. με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ, ΟΠΣΚ, Τραπεζικών ιδρυμάτων άμεσα ο γεωργός πρέπει να απευθυνθεί στην αρμόδια υπηρεσία για τις απαραίτητες τροποποιήσεις.

3 .2 Αιτήματα ενισχύσεων

3.2.1 Διαγραφή/μείωση αιτημάτων άμεσων ενισχύσεων και αιτημάτων συμμετοχής σε Μέτρα/Δράσεις

Για τη διαγραφή αιτήματος άμεσης ενίσχυσης, ή/και Μέτρου/Δράσης τόσο στα γενικά στοιχεία της αίτησης όσο και ανά αγροτεμάχιο και μείωση του αριθμού των ζώων για τα οποία υποβάλλεται αίτημα ενίσχυσης, απαιτείται έγκριση από ελεγκτή του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.

Η διαγραφή κάθε αίτησης ενίσχυσης, αίτησης στήριξης, αίτησης πληρωμής ή άλλης δήλωσης, εν όλω ή εν μέρει, ήτοι κατά το μέρος που αφορά στα στοιχεία του αιτήματος ενός καθεστώτος/μέτρου/δράσης επιτρέπεται υπό την προϋπόθεση ότι ο δικαιούχος ενήργησε καλή τη πίστει.

Διαγραφές αιτημάτων επιτρέπονται υπό την προϋπόθεση ότι η αρμόδια αρχή δεν έχει ήδη ειδοποιήσει τον δικαιούχο για την πρόθεσή της να διενεργήσει επιτόπιο έλεγχο ή διοικητικό έλεγχο ή δεν έχει ήδη ενημερώσει τον δικαιούχο για περιπτώσεις μη συμμόρφωσης, κατά το μέρος που αφορά στα στοιχεία που ανακαλούνται. Σε περίπτωση που από τον επιτόπιο/διοικητικό έλεγχο έχουν αποκαλυφθεί ευρήματα μη συμμόρφωσης δεν επιτρέπονται διαγραφές των σχετικών αιτημάτων.

Οι όροι και οι προϋποθέσεις περιγράφονται στο σημείο 10 του παρόντος κεφαλαίου.

3.2.2 Προσθήκη/αύξηση αιτημάτων άμεσων ενισχύσεων

Η αρμόδια αρχή δύναται να αποδέχεται την προσθήκη αιτημάτων άμεσων ενισχύσεων σε επίπεδο αγροτεμαχίου ή την αύξηση του αριθμού των ζώων για τα οποία υποβάλλεται αίτημα ενίσχυσης, μόνο εφόσον από τα στοιχεία που έχουν ήδη καταχωρηθεί στην αίτηση, από τα έγγραφα που έχουν ήδη επισυναφθεί σε αυτή ή/και από διασταύρωση στοιχείων με την εφαρμογή καταχωρήσεων παραδόσεων (για συνδεδεμένες ενισχύσεις με υποχρέωση ελάχιστης παράδοσης) προκύπτει προφανές σφάλμα καταχώρισης της ΕΑΕ.

Με την επιφύλαξη των ανωτέρω σημείων δύναται να υποβληθούν αιτήματα διοικητικών πράξεων για προσθήκη σε επίπεδο αγροτεμαχίου ή αύξηση αριθμού ζώων των παρακάτω ενισχύσεων:

1. ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΡΕΜΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΡΟΔΑΚΙΝΑ

2. ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΡΕΜΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ

3. ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΡΕΜΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΠΟΡΟΥΣ ΣΠΟΡΑΣ

4. ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΣΚΛΗΡΟΥ ΣΙΤΟΥ

5. ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΡΕΜΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΡΥΖΙ

6. ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΡΕΜΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΠΑΡΑΓΓΙΑ

7. ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΡΕΜΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΒΑΜΒΑΚΙ

8. ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΡΕΜΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΖΑΧΑΡΟΤΕΥΤΛΑ

9. ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΡΕΜΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΑΦΙΔΑ

10. ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΡΕΜΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΜΑΤΑ

11. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΑΣΤΙΧΑΣ ΧΙΟΥ

12. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΠΡΟΒΕΙΟΥ ΚΑΙ ΑΙΓΕΙΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ ΚΡΕΑΤΟΣ

13. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΩΝ - ΜΕΤΡΟ 2

3.2.3 Προσθήκη αιτημάτων συμμετοχής σε Μέτρα/Δράσεις

Η αρμόδια αρχή δύναται να αποδέχεται την προσθήκη συμμετοχής σε Μέτρα/Δράσεις (πλην του Μέτρου 13- Εξισωτική Αποζημίωση) τόσο στα γενικά στοιχεία της αίτησης όσο σε επίπεδο αγροτεμαχίου/ζωϊκές εκμεταλλεύσεις μόνο εφόσον από διασταύρωση στοιχείων του Πληροφοριακού Συστήματος που υποστηρίζει το Μέτρο/Δράση ή /και το ΟΠΣΑΑ προκύπτει προφανές σφάλμα καταχώρισης της ΕΑΕ.

Με την επιφύλαξη των ανωτέρω σημείων δύναται να υποβληθούν αιτήματα διοικητικών πράξεων για προσθήκη αιτήματος συμμετοχής/πληρωμής σε Μέτρα/Δράσεις (πλην του Μ13- Εξισωτική αποζημίωση) μέχρι την έναρξη των διαδικασιών του διασταυρωτικού ελέγχου που θα χρησιμοποιηθεί στην πρώτη πληρωμή ανά Μέτρο/Δράση η οποία αφορά στην προκαταβολή) στις 5 Νοεμβρίου του εκάστοτε έτους εμπρόθεσμης υποβολής ΕΑΕ.

3.3 Επιπλέον στοιχεία συμβάσεων - ένταξης - σπόρου - ετικετών

Για τη μεταβολή των παρακάτω στοιχείων σε επίπεδο αίτησης και αγροτεμαχίου απαιτείται έγκριση από ελεγκτή του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.

1. Στοιχεία Συμβάσεων, της συνδεδεμένης ενίσχυσης 0107 «ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΠΟΡΩΝ ΠΡΟΣ ΣΠΟΡΑ»

2. Στοιχεία Ένταξης, του Προγράμματος 1101 για την Αναδιάρθρωση Αμπελώνων

3. Στοιχεία Σπόρου - Ετικετών, των συνδεδεμένων ενισχύσεων 0102 «Συνδεδεμένη Ενίσχυση για την καλλιέργεια Σκληρού Σίτου» και 0501 «Ειδική Ενίσχυση για την καλλιέργεια Βαμβακιού»

4. Στοιχεία Σπόρου - Ετικετών, του κωδικού 0408 «Δήλωση σπόρου-ετικετών για την καλλιέργεια Βιομηχανικής Κάνναβης»

5. Στοιχεία Συμβάσεων, της συνδεδεμένης ενίσχυσης 0110 «ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΖΑΧΑΡΟΤΕΥΤΛΩΝ

3.4 Στοιχεία αγροτεμαχίων

Τα παρακάτω σημεία ισχύουν με την εξαίρεση των αναφερόμενων στην παράγραφο 6.

3.4.1 Γενικά στοιχεία αγροτεμαχίου

Για τη μεταβολή των παρακάτω στοιχείων σε αγροτεμάχιο απαιτείται έγκριση από ελεγκτή Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.

Αρδευόμενο, Τύπος Ενέργειας (Χρήση Νερού, Κωδικός ΤΟΕΒ), γεώτρηση όταν ένας παραγωγός έχει ενταχθεί στο Μ10.1.04. Η έγκριση πραγματοποιείται κατόπιν ελέγχου με τα ήδη υποβληθέντα έγγραφα στην ΕΑΕ (π.χ άδεια γεώτρησης).

3.4.2 Φυτικό Κεφάλαιο - Καλλιέργειες

Για τη μεταβολή των παρακάτω στοιχείων σε αγροτεμάχιο απαιτείται έγκριση από ελεγκτή του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.

1. Διαγραφή/αλλαγή επίσπορης καλλιέργειας

2. Αλλαγή καλλιέργειας μόνο εφόσον η νέα καλλιέργεια είναι μη επιλέξιμη έκταση ΚΟΚ 99

3. Αλλαγή ποικιλίας

4. Επιλέξιμη έκταση 100%

5. Αριθμός παραγωγικών δέντρων εφόσον η ποικιλία είναι ΜΑΣΤΙΧΟΔΕΝΔΡΑ

6. Αριθμός μη παραγωγικών δέντρων, εφόσον η ποικιλία είναι ΜΑΣΤΙΧΟΔΕΝΔΡΑ

7. Έναρξη Περιόδου Επίσπορης - Λήξη Περιόδου Επίσπορης

8. Τροποποίηση Αρ. Δένδρων μεγαλύτερων των 4 ετών

9. Τροποποίηση Αρ. Δένδρων μικρότερων των 4 ετών

10. Αλλαγές στη χρήση της καλλιέργειας, εφόσον η ποικιλία παραμένει η ίδια και η αλλαγή αυτή δεν οδηγεί σε μεγαλύτερη ενίσχυση. Για παράδειγμα επιτρέπεται η αλλαγή από ομάδα καλλιέργειας 4 (ελαιούχοι σπόροι) σε 16 (ενεργειακές καλλιέργειες), εφόσον είχε κατατεθεί σύμβαση με μεταποιητική εταιρεία με την υποβολή της αρχικής δήλωσης του αντίστοιχου έτους υποβολής ΕΑΕ και εκ παραδρομής έγινε καταχώριση στην ομάδα καλλιέργειας 4 αντί της ορθής ομάδας καλλιέργειας 16.

11. Για μεταβολή ένδειξης Ξηρικό/Ποτιστικό όταν ένα ΑΦΜ έχει ενταχθεί στο Μ10.1.04. Η έγκριση θα πραγματοποιείται κατόπιν ελέγχου όταν η δηλωθείσα καλλιέργεια είναι ξηρική/ποτιστική (π.χ χειμερινά σιτηρά)

Για διορθώσεις αλλαγής ποικιλίας και επίσπορης καλλιέργειας πρέπει να επισυναφθούν στο αίτημα διοικητικής πράξης τιμολόγια αγοράς σπόρου και τιμολόγια πώλησης (εξαιρούνται οι δενδρώδεις καλλιέργειες που απαιτούνται μόνο τιμολόγια πώλησης). Σε αντίθετη περίπτωση η διοικητική πράξη απορρίπτεται διότι δεν δύναται να αποδειχθεί προφανές σφάλμα καταχώρισης από άλλα έγγραφα που επισυνάπτονται στην ΕΑΕ.

3 .5 Ζωικές Εκμεταλλεύσεις

Τα παρακάτω σημεία ισχύουν με την εξαίρεση των αναφερόμενων στην παράγραφο 6.

3.5.1 Οθόνη ζωικών εκμεταλλεύσεων

Για τη μεταβολή των παρακάτω στοιχείων στα στοιχεία των ζωικών εκμεταλλεύσεων απαιτείται έγκριση από ελεγκτή του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.

1. Διόρθωση του/των κωδικού/ών εκμετάλλευσης (EL) του ΟΠΣΚ που δηλώνονται. Το νέο EL που καταχωρείται θα πρέπει να αποτελεί EL της ίδιας κατηγορίας ζωικού κεφαλαίου.

2. Προσθήκη της ένδειξης «μηδενική απογραφή κατά την υποβολή ΕΑΕ». Η εν λόγω μεταβολή εγκρίνεται μόνο εφόσον από το ΟΠΣΚ προκύπτει ότι η εκμετάλλευση είχε διακοπεί σε ημερομηνία προγενέστερη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής ΕΑΕ.

3 .5.2 Γενικά Στοιχεία στάβλου

Επιτρέπεται κατόπιν έγκρισης:

1. Η μεταβολή στοιχείων των στάβλων μετακίνησης: αλλαγή ένδειξης, τροποποίηση ημερομηνιών μετακίνησης μόνο εφόσον έχουν καταχωρηθεί εξ αρχής όλοι οι στάβλοι αλλά εκ παραδρομής έχει δηλωθεί λάθος ποιος είναι ο βασικός και ποιος ο στάβλος μετακίνησης

2. Η μεταβολή στοιχείων ιδιοκτησίας

3 .5.3 Ζωικό Κεφάλαιο

Επιτρέπεται κατόπιν έγκρισης:

1. Σε όλες τις κατηγορίες ζωικού κεφαλαίου η μεταβολή του πλήθους των ζώων των στάβλων μετακίνησης.

2. Σε όλες τις κατηγορίες ζωικού κεφαλαίου(εκτός των βοοειδών) η μεταβολή των στοιχείων: Κωδικός Υποκατηγορίας, Υποκατηγορία, Πλήθος Ζώντων Ζώων, Πλήθος κυψελών

3. Η μεταβολή του πεδίου «είδος φυλής», στα βοοειδή στην καρτέλα «βοοειδή ανά ενώτιο»

3 .5.4 Μεταφορά ενωτίων σε Βασικό Στάβλο

Επιτρέπεται κατόπιν έγκρισης, η μεταφορά ενωτίων βοοειδών μεταξύ βασικών στάβλων.

4 . Μη επιτρεπόμενα αιτήματα διοικητικών πράξεων (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ IV)

4.1 Γενικά στοιχεία αιτούντα

1. Δεν επιτρέπεται η υποβολή αιτημάτων διοικητικών πράξεων στα πεδία: Νεοεισερχόμενος , Νεαρής Ηλικίας και έτος υποβολής 1ης ΕΑΕ.

2. Δεν επιτρέπεται η τροποποίηση του πεδίου «Δεν είμαι πολίτης της Ε.Ε., αλλά έχω άδεια διαμονής επί μακρόν διαμενόντων»

4.2 Στοιχεία έδρα εκμετάλλευσης

Δεν επιτρέπεται μεταβολή στα στοιχεία έδρας εκμετάλλευσης, Περιφέρεια, Περιφερειακή Ενότητα, Δημοτική-Τοπική Κοινότητα, το Είδος Κοινότητας.

4.3 Τρόπος Προκαταβολής Ασφαλιστικής Εισφοράς

Δεν επιτρέπεται η αλλαγή του ποσοστού μεταβολής ασφαλιστικής εισφοράς

4.4 Μέτρα / δράσεις- επιχειρησιακά προγράμματα

1. Δεν επιτρέπεται μεταβολή στα στοιχεία Συζύγου και δικαιούχου Πρόωρης Συνταξιοδότησης.

2. Δεν επιτρέπεται η προσθήκη συμμετοχής στις δράσεις των Επιχειρησιακών προγραμμάτων Δ1 έως Δ8, Δ10 και Δ11 στα γενικά στοιχεία της αίτησης.

4.5 Καθεστώς Μικροκαλλιεργητών

Δεν επιτρέπεται η υποβολή αιτήματος απένταξης από το καθεστώς των μικροκαλλιεργητών.

4.6 Επισύναψη εγγράφων

1. Δεν επιτρέπεται η επισύναψη εγγράφων.

Κατά παρέκκλιση επιτρέπεται επισύναψη «Εξουσιοδότησης πληρωμής βοσκοτόπου» η οποία επισυνάπτεται στην οριστική αίτηση χωρίς να απαιτείται η προχειροποίηση της ΕΑΕ.

2. Διευκρινίζεται ότι,

i. οι βεβαιώσεις συμμόρφωσης τήρησης των απαιτήσεων του Καν. 834/2007 (βιολογική γεωργία)

ii. τα έντυπα Ν, Ε3 και Ισοζύγιο

δεν επισυνάπτονται στα έγγραφα της ΕΑΕ με διοικητική πράξη αλλά αποστέλλονται στις αρμόδιες Π.Δ./Π.Μ./Ν.Μ. του ΟΠΕΚΕΠΕ όταν απαιτείται.

4.7 Προσθήκη αιτημάτων άμεσων ενισχύσεων

1. Δεν επιτρέπεται προσθήκη αιτημάτων ενίσχυσης στα γενικά στοιχεία της ΕΑΕ.

2. Δεν επιτρέπεται προσθήκη αιτημάτων ενίσχυσης σε επίπεδο αγροτεμαχίου, εξαιρούνται οι περιπτώσεις που περιγράφονται στο σημείο 3.2.2. του παρόντος κεφαλαίου.

4.8 Γενικά στοιχεία αγροτεμαχίων

4.8.1 Προσθήκη/διαγραφή αγροτεμαχίων

1. Δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση προσθήκη αγροτεμαχίων.

2. Δεν επιτρέπεται η διαγραφή αγροτεμαχίων. Η διαγραφή αιτημάτων είναι δυνατή σύμφωνα με το σημείο 3.2.1.

Επισημαίνεται ότι η παράλειψη δήλωσης αγροτεμαχίων δεν δύναται να αναγνωρισθεί ως προφανές σφάλμα διότι αφενός ο παραγωγός υποχρεούται να δηλώνει το σύνολο της εκμετάλλευσής του αφετέρου δεν μπορεί να διαπιστωθεί απευθείας στο πλαίσιο τυπικού ελέγχου των στοιχείων που περιλαμβάνονται στα έγγραφα της ΕΑΕ. Επιπλέον, δεδομένου ότι δεν μπορεί να καταβληθεί ενίσχυση μεγαλύτερη από την αιτούμενη δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση προσθήκη αγροτεμαχίων με οποιοδήποτε αίτημα ενίσχυσης.

4.8.2 Μεταβολές των γεωχωρικών στοιχείων των αγροτεμαχίων

Δεν επιτρέπεται καμία μεταβολή στη γεωμετρία των αγροτεμαχίων ούτε ως προς τη θέση π.χ. σχεδιασμός σε άλλη θέση ούτε ως προς τη γεωμετρία.

Επισημαίνεται ότι η λανθασμένη ψηφιοποίηση δεν δύναται να αναγνωρισθεί ως προφανές σφάλμα διότι δεν μπορεί να διαπιστωθεί απευθείας στο πλαίσιο τυπικού ελέγχου των στοιχείων που περιλαμβάνονται στα έγγραφα της ΕΑΕ.

4.8.3 Αγροτεμάχια χρήσης Κ.Ο.Κ.=9 σε βοσκοτοπική ενότητα.

Δεν επιτρέπεται καμία αλλαγή στα αγροτεμάχια χρήσης Κ.Ο.Κ.=9 σε βοσκοτοπική ενότητα.

4.8.4 Υποβολή Ενστάσεων Επιλεξιμότητας/περιφερειοποίησης

Δεν επιτρέπεται η υποβολή Ενστάσεων Επιλεξιμότητας / Περιφερειοποίησης μέσω της διαδικασίας των διοικητικών πράξεων.

4 .8.5 Ενδείξεις αγροτεμαχίων

Δεν επιτρέπεται η μεταβολή τιμής στα παρακάτω πεδία:

1. Προσθήκη ένδειξης ενεργοποίησης δικαιωμάτων

2. Μη διαθέσιμο λόγω ανωτέρας βίας

3. Διαχείριση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας έως 100KW

4. Τήρηση απαιτήσεων Καν. 834/2007 για βιολογική γεωργία

4 .8.6 Φυτικό Κεφάλαιο - Καλλιέργειες

Δεν επιτρέπονται:

1. Αλλαγή καλλιέργειας/ συγκαλλιέργειας, εξαιρούνται οι περιπτώσεις του 3.4.2 (2) και (10)

2. Προσθήκη επίσπορης καλλιέργειας όταν στο αγροτεμάχιο δεν είχε δηλωθεί εξ αρχής επίσπορη καλλιέργεια

3. Τροποποίηση στο πεδίο Διατήρηση Περιοχής Εστίασης άνευ χρήσης προϊόντων φυτοπροστασίας

4. Τροποποίηση στο πεδίο φυτεία τουλάχιστον 3 ετών όταν η καλλιέργεια είναι αμπελώνες

5. Τροποποίηση αριθμού μη παραγωγικών δέντρων με εξαίρεση τα μαστιχόδεντρα

6. Τροποποίηση στο πεδίο κάλυψη Καλλιέργειας - το είδος της κατασκευής και η κατηγορία κάλυψης που χρησιμοποιούνται για την κάλυψη της συγκεκριμένης καλλιέργειας

4 .8.7 Στοιχεία Αγροτεμαχίου - Ιδιοκτησία

Δεν επιτρέπεται καμία μεταβολή στα στοιχεία ιδιοκτησίας.

4.9 Στοιχεία Ζωικών εκμεταλλεύσεων

4.9.1 Ζωικές εκμεταλλεύσεις

Δεν επιτρέπεται καμία αλλαγή κατηγορίας ζωικού κεφαλαίου και είδους εκτροφής από κανονική σε βιολογική και το αντίστροφο.

Δεν επιτρέπεται καμία αλλαγή σε όλα τα πεδία των ενοτήτων Συστεγαζόμενοι, Μέτρα Δράσεις ανά σταβλική εγκατάσταση

4 .9.2 Γενικά Στοιχεία στάβλου

Δεν επιτρέπεται:

1. Προσθήκη νέου στάβλου

2. Μεταβολές των γεωχωρικών στοιχείων των στάβλων, όπως πχ. εκ νέου σχεδιασμός σε άλλη θέση

3. Τροποποίηση στα πεδία: Δημοτική - Τοπική Κοινότητα (η κοινότητα που ανήκει ο στάβλος), Είδος Κοιν. Βάση ilot (Ορεινή, Μειονεκτική, Πεδινή, Απροσδιόριστο) , Κωδικός Κοινότητας , Τοποθεσία

Γενικότερα, δεν επιτρέπεται προσθήκη ή αφαίρεση σταβλικής εγκατάστασης ή αλλαγή κοινότητας δεδομένου ότι οι ανωτέρω μεταβολές δεν δύναται να διαπιστωθούν απευθείας στο πλαίσιο τυπικού ελέγχου των στοιχείων που περιλαμβάνονται στα έγγραφα της ΕΑΕ.

4 .9.3 Στοιχεία των ζωικών εκμεταλλεύσεων τα οποία έρχονται προσυμπληρωμένα από το ηλεκτρονικό αρχείο του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Κτηνιατρικής Ο.Π.Σ.Κ.

Tα στοιχεία των ζωικών εκμεταλλεύσεων της ΕΑΕ που προσυμπληρώνονται από το ΟΠΣΚ δεν δύναται να τροποποιηθούν. Κατ΄ εξαίρεση, η τροποποίηση των εν λόγω πεδίων επιτρέπεται μόνο στην περίπτωση που η διόρθωση στο ΟΠΣΚ έχει πραγματοποιηθεί έως την ημερομηνία παραδεκτής τροποποίησης της ΕΑΕ.

5. Διοικητικές πράξεις μετά από διενέργεια ελέγχων

5.1 Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1 του Κεφ. ΙΙ, σε περίπτωση που κατά τη διενέργεια οποιουδήποτε ελέγχου διαπιστωθεί η ύπαρξη ενός προφανούς σφάλματος ο ελεγκτής του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. που το διαπίστωσε δύναται να καταχωρήσει και να οριστικοποιήσει την σχετική διοικητική πράξη χωρίς να απαιτείται γραπτό αίτημα από τον παραγωγό.

5.2 Σύμφωνα με την παρέκκλιση της παραγράφου 5.1, σε περίπτωση που μετά από επιτόπιο έλεγχο διαπιστωθεί ότι ο γεωργός έκανε λάθος στη δήλωση, καταχωρώντας π.χ. λανθασμένο κωδικό ομάδας καλλιέργειας ανταλλάσσοντας τη θέση δύο όμορων αγροτεμαχίων (π.χ. καλλιέργεια σκληρού σίτου δηλώθηκε ως βαμβάκι και βαμβάκι δηλώθηκε ως σκληρός σίτος) μπορεί να γίνει διόρθωση στο εν λόγω πεδίο υπό την προϋπόθεση ότι οι ελεγκτές έχουν πεισθεί ότι ο αιτών δεν έκανε λάθος δήλωση προκειμένου να αποφύγει τον έλεγχο. Η μεταβολή αφορά μόνο αλλαγή καλλιέργειας με σκοπό τη μη επιβολή κυρώσεων για προφανή λάθη. Σε περίπτωση που για τα εν λόγω αγροτεμάχια είχαν καταχωρηθεί αιτήματα συνδεδεμένης ενίσχυσης επιτρέπεται η αντιμετάθεση των αντίστοιχων αιτημάτων συνδεδεμένης ενίσχυσης. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η διόρθωση ψηφιοποίησης στο αγροτεμάχιο.

5.3 Σε περίπτωση που μετά από έλεγχο διαπιστωθεί ότι ο γεωργός έκανε λάθος στη δήλωσή του, επικαλύπτοντας αγροτεμάχιο της δικής του εκμετάλλευσής ο ελεγκτής του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. δύναται να καταχωρήσει και να οριστικοποιήσει διοικητική πράξη διαγραφής αγροτεμαχίου. Σε αυτή την περίπτωση απαιτείται γραπτό αίτημα από τον παραγωγό.

6 . Περιπτώσεις που υπάρχει απόφαση ένταξης σε Μέτρο / Δράση του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης

Οι παρακάτω προβλέψεις ισχύουν μετά την έναρξη των διαδικασιών του διασταυρωτικού ελέγχου που θα χρησιμοποιηθεί στην πρώτη πληρωμή ανά Μέτρο/Δράση η οποία αφορά στην προκαταβολή) στις 5 Νοεμβρίου του εκάστοτε έτους εμπρόθεσμης υποβολής ΕΑΕ.

6.1 Όταν ένας γεωργός έχει ενταχθεί στο Μ11.1.1 - 11.2.1 και υπάρχει ενεργό τεχνικό δελτίο, δεν επιτρέπεται μεταβολή, σε επίπεδο αγρών : Καρτέλα - Γενικά στοιχεία αγροτεμαχίου (Αλλο Χαρτ. Υπόβαθρο, Ψηφιοπ. Περίμετρος, Αιτηθείσα Επιλέξιμη Έκταση Βοσκοτόπων για Ενεργοποίηση Δικαιωμάτων, Παλαιό Χαρτ. Αμπελ. Μητρώου, Χαρτ. Υπόβαθρο προηγούμενου έτους, Χαρτ. Υπόβαθρο, Ψηφιοπ. Έκταση, Συνιδιοκτησία, Ποσοστό Συνιδιοκτησίας %) - Αρδευόμενο, Τύπος Ενέργειας (Χρήση Νερού, Κωδικός ΤΟΕΒ) - Χλωρά λίπανση (Κωδικός καλλιέργειας, Καλλιέργεια, Κωδικός ποικιλίας, Ποικιλία, Επιλέξιμη έκταση που αντιστοιχεί στον παραγωγό για ενίσχυση) -Φυτικό κεφάλαιο (Επίσπορη, Ξηρικό/Ποτιστικό, Κωδικός καλλιέργειας, Καλλιέργεια, Κωδικός ποικιλίας, Ποικιλία, Ασυγκόμιστο).

6.2 Όταν ένας γεωργός έχει ενταχθεί στο Μ11.1.2 - 11.2.2 και υπάρχει ενεργό τεχνικό δελτίο δεν επιτρέπεται μεταβολή σε Α. Αγροτεμάχια/Φυτικό ΕΑΕ (γεωργοπεριβαλλοντικών -βιολογική γεωργία) Καρτέλα - Γενικά στοιχεία αγροτεμαχίου (Αλλο Χαρτ. Υπόβαθρο, Ψηφιοπ. Περίμετρος, Αιτηθείσα Επιλέξιμη Έκταση Βοσκοτόπων για Ενεργοποίηση Δικαιωμάτων, Παλαιό Χαρτ. Αμπελ. Μητρώου, Χαρτ. Υπόβαθρο προηγούμενου έτους, Χαρτ. Υπόβαθρο, Ψηφιοπ. Έκταση, Συνιδιοκτησία, Ποσοστό Συνιδιοκτησίας %) - Αρδευόμενο , Τύπος Ενέργειας (Χρήση Νερού, Κωδικός ΤΟΕΒ) - Χλωρά λίπανση (Κωδικός καλλιέργειας, Καλλιέργεια, Κωδικός ποικιλίας, Ποικιλία, Επιλέξιμη έκταση που αντιστοιχεί στον παραγωγό για ενίσχυση) - Φυτικό κεφάλαιο (Επίσπορη, Ξηρικό/Ποτιστικό, Κωδικός καλλιέργειας, Καλλιέργεια, Κωδικός ποικιλίας, Ποικιλία, Ασυγκόμιστο).

6.3 Όταν ένας γεωργός έχει ενταχθεί στο Μ11.1.2 - 11.2.2 και υπάρχει ενεργό τεχνικό δελτίο δεν επιτρέπεται σε Ζωικές εκμεταλλεύσεις : Κωδικός εκμετάλλευσης, Παραγωγική κατεύθυνση, Κωδικός σταβλικής εγκατάστασης, Ψηφιοποιημένη έκταση, Χαρτογραφικό υπόβαθρο Βοοειδή -Ενώτιο, ημερομηνία εγγραφής, Ημερομηνία γέννησης, Ημερομηνία διαγραφής, Φυλή, Φύλο, Αιγοπρόβατα-Υποκατηγορία, Πλήθος ζώντων ζώων ,Πλήθος ζώων ανωτέρας βίας, Ανωτέρα βία.

6.4 Όταν ένα ΑΦΜ έχει ενταχθεί στο Μ10.1.01 και υπάρχει ενεργό τεχνικό δελτίο δεν επιτρέπεται μεταβολή σε Αγροτεμάχια/Φυτικό ΕΑΕ (γεωργοπεριβαλλοντικών -ορνιθοπανίδα) Καρτέλα - Γενικά στοιχεία αγροτεμαχίου (Αλλο Χαρτ. Υπόβαθρο, Ψηφιοπ. Περίμετρος, Αιτηθείσα Επιλέξιμη Έκταση Βοσκοτόπων για Ενεργοποίηση Δικαιωμάτων, Παλαιό Χαρτ. Αμπελ. Μητρώου, Χαρτ. Υπόβαθρο προηγούμενου έτους, Χαρτ. Υπόβαθρο, Ψηφιοπ. Έκταση, Συνιδιοκτησία, Ποσοστό Συνιδιοκτησίας %) - Αρδευόμενο , Τύπος Ενέργειας (Χρήση Νερού, Κωδικός ΤΟΕΒ) - Χλωρά λίπανση (Κωδικός καλλιέργειας, Καλλιέργεια, Κωδικός ποικιλίας, Ποικιλία, Επιλέξιμη έκταση που αντιστοιχεί στον παραγωγό για ενίσχυση) - Φυτικό κεφάλαιο (Επίσπορη, Ξηρικό/Ποτιστικό, Κωδικός καλλιέργειας, Καλλιέργεια, Κωδικός ποικιλίας, Ποικιλία, Ασυγκόμιστο.

6.5 Όταν ένας γεωργός έχει ενταχθεί στο Μ10.1.02 και υπάρχει ενεργό τεχνικό δελτίο δεν επιτρέπεται μεταβολή σε Αγροτεμάχια/Φυτικό ΕΑΕ (γεωργοπεριβαλλοντικών -παραδοσιακός ελαιώνας Αμφισσας) Καρτέλα - Γενικά στοιχεία αγροτεμαχίου (Αλλο Χαρτ. Υπόβαθρο, Ψηφιοπ. Περίμετρος, Αιτηθείσα Επιλέξιμη Έκταση Βοσκοτόπων για Ενεργοποίηση Δικαιωμάτων, Παλαιό Χαρτ. Αμπελ. Μητρώου, Χαρτ. Υπόβαθρο προηγούμενου έτους, Χαρτ. Υπόβαθρο, Ψηφιοπ. Έκταση, Συνιδιοκτησία, Ποσοστό Συνιδιοκτησίας %) - Αρδευόμενο , Τύπος Ενέργειας (Χρήση Νερού, Κωδικός ΤΟΕΒ) - Χλωρά λίπανση (Κωδικός καλλιέργειας, Καλλιέργεια, Κωδικός ποικιλίας, Ποικιλία, Επιλέξιμη έκταση που αντιστοιχεί στον παραγωγό για ενίσχυση) - Φυτικό κεφάλαιο (Επίσπορη, Ξηρικό/Ποτιστικό, Κωδικός καλλιέργειας, Καλλιέργεια, Κωδικός ποικιλίας, Ποικιλία, Ασυγκόμιστο.

6.6 Όταν ένα ΑΦΜ έχει ενταχθεί στο Μ10.1.03 και υπάρχει ενεργό τεχνικό δελτίο δεν επιτρέπεται μεταβολή σε Αγροτεμάχια/Φυτικό ΕΑΕ (γεωργοπεριβαλλοντικών -αμπελώνας Θήρας) Καρτέλα -Γενικά στοιχεία αγροτεμαχίου (Αλλο Χαρτ. Υπόβαθρο, Ψηφιοπ. Περίμετρος, Αιτηθείσα Επιλέξιμη Έκταση Βοσκοτόπων για Ενεργοποίηση Δικαιωμάτων, Παλαιό Χαρτ. Αμπελ. Μητρώου, Χαρτ. Υπόβαθρο προηγούμενου έτους, Χαρτ. Υπόβαθρο, Ψηφιοπ. Έκταση, Συνιδιοκτησία, Ποσοστό Συνιδιοκτησίας %) - Αρδευόμενο , Τύπος Ενέργειας (Χρήση Νερού, Κωδικός ΤΟΕΒ) - Χλωρά λίπανση (Κωδικός καλλιέργειας, Καλλιέργεια, Κωδικός ποικιλίας, Ποικιλία, Επιλέξιμη έκταση που αντιστοιχεί στον παραγωγό για ενίσχυση) - Φυτικό κεφάλαιο (Επίσπορη, Ξηρικό/Ποτιστικό, Κωδικός καλλιέργειας, Καλλιέργεια, Κωδικός ποικιλίας, Ποικιλία, Ασυγκόμιστο).

6.7 Όταν ένας γεωργός έχει ενταχθεί στο Μ10.1.04 και υπάρχει ενεργό τεχνικό δελτίο δεν επιτρέπεται μεταβολή σε Αγροτεμάχια/Φυτικό ΕΑΕ (γεωργοπεριβαλλοντικών - μείωση ρύπανσης) Καρτέλα -Γενικά στοιχεία αγροτεμαχίου (Αλλο Χαρτ. Υπόβαθρο, Ψηφιοπ. Περίμετρος, Αιτηθείσα Επιλέξιμη Έκταση Βοσκοτόπων για Ενεργοποίηση Δικαιωμάτων, Παλαιό Χαρτ. Αμπελ. Μητρώου, Χαρτ. Υπόβαθρο προηγούμενου έτους, Χαρτ. Υπόβαθρο, Ψηφιοπ. Έκταση, Συνιδιοκτησία, Ποσοστό Συνιδιοκτησίας %) Χλωρά λίπανση (Κωδικός καλλιέργειας, Καλλιέργεια, Κωδικός ποικιλίας, Ποικιλία, Επιλέξιμη έκταση που αντιστοιχεί στον παραγωγό για ενίσχυση) - Φυτικό κεφάλαιο (Επίσπορη, Κωδικός καλλιέργειας, Καλλιέργεια, Κωδικός ποικιλίας, Ποικιλία, Ασυγκόμιστο).

6.8 Όταν ένας γεωργός έχει ενταχθεί στο Μ10.1.07 και υπάρχει ενεργό τεχνικό δελτίο δεν επιτρέπεται μεταβολή σε Αγροτεμάχια/Φυτικό ΕΑΕ (γεωργοπεριβαλλοντικών -Ορυζώνες) Καρτέλα - Γενικά στοιχεία αγροτεμαχίου (Αλλο Χαρτ. Υπόβαθρο, Ψηφιοπ. Περίμετρος, Αιτηθείσα Επιλέξιμη Έκταση Βοσκοτόπων για Ενεργοποίηση Δικαιωμάτων, Παλαιό Χαρτ. Αμπελ. Μητρώου, Χαρτ. Υπόβαθρο προηγούμενου έτους, Χαρτ. Υπόβαθρο, Ψηφιοπ. Έκταση, Συνιδιοκτησία, Ποσοστό Συνιδιοκτησίας %) - Αρδευόμενο, Τύπος Ενέργειας (Χρήση Νερού, Κωδικός ΤΟΕΒ) - Χλωρά λίπανση (Κωδικός καλλιέργειας, Καλλιέργεια, Κωδικός ποικιλίας, Ποικιλία, Επιλέξιμη έκταση που αντιστοιχεί στον παραγωγό για ενίσχυση) - Φυτικό κεφάλαιο (Επίσπορη, Ξηρικό/Ποτιστικό, Κωδικός καλλιέργειας, Καλλιέργεια, Κωδικός ποικιλίας, Ποικιλία, Ασυγκόμιστο.

6.9 Όταν ένας γεωργός έχει ενταχθεί στο Μ10.1.08 και υπάρχει ενεργό τεχνικό δελτίο δεν επιτρέπεται μεταβολή σε Αγροτεμάχια/Φυτικό ΕΑΕ (γεωργοπεριβαλλοντικών -κομφούζιο) Καρτέλα - Γενικά στοιχεία αγροτεμαχίου (Αλλο Χαρτ. Υπόβαθρο, Ψηφιοπ. Περίμετρος, Αιτηθείσα Επιλέξιμη Έκταση Βοσκοτόπων για Ενεργοποίηση Δικαιωμάτων, Παλαιό Χαρτ. Αμπελ. Μητρώου, Χαρτ. Υπόβαθρο προηγούμενου έτους, Χαρτ. Υπόβαθρο, Ψηφιοπ. Έκταση, Συνιδιοκτησία, Ποσοστό Συνιδιοκτησίας %)

- Αρδευόμενο, Τύπος Ενέργειας (Χρήση Νερού, Κωδικός ΤΟΕΒ) - Χλωρά λίπανση (Κωδικός καλλιέργειας, Καλλιέργεια, Κωδικός ποικιλίας, Ποικιλία, Επιλέξιμη έκταση που αντιστοιχεί στον παραγωγό για ενίσχυση) - Φυτικό κεφάλαιο (Επίσπορη, Ξηρικό/Ποτιστικό, Κωδικός καλλιέργειας, Καλλιέργεια, Κωδικός ποικιλίας, Ποικιλία, Ασυγκόμιστο).

6.10 Όταν ένας γεωργός έχει ενταχθεί στο Μ10.1.09 και υπάρχει ενεργό τεχνικό δελτίο δεν επιτρέπεται μεταβολή σε Ζωικές εκμεταλλεύσεις EAE (γεωργοπεριβαλλοντικών - σπάνιες φυλές)Χ: Κωδικός εκμετάλλευσης, Παραγωγική κατεύθυνση, Κωδικός σταβλικής εγκατάστασης, Ψηφιοποιημένη έκταση, Χαρτογραφικό υπόβαθρο Βοοειδή - Ενώτιο, ημερομηνία εγγραφής, Ημερομηνία γέννησης, Ημερομηνία διαγραφής, Φυλή, Φύλο, Αιγοπρόβατα-Υποκατηγορία, Πλήθος ζώντων ζώων , Χοίροι-Υποκατηγορία, Πλήθος ζώντων ζώων, Ίπποι -Υποκατηγορία, Πλήθος ζώντων ζώων, Πλήθος ζώων ανωτέρας βίας, Ανωτέρα βία.

6.11 Δεν επιτρέπεται προσθήκη αιτήματος εξισωτικής (Μ 13) σε αγροτεμάχιο όταν έχει τρέξει η πρώτη κατάταξη.

7. Αιτήματα αλλαγής ΙΒΑΝ, ΑΦΜ, ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΑΕ (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ι)

7.1. «Περιπτώσειςδιόρ&ωσης/αλλαγήςΑΦΜ», διορθώνονται κατόπιν ελέγχου από την Κεντρική Υπηρεσία του ΟΠΕΚΕΠΕ. Τα εν λόγω αιτήματα υποβάλλονται στην εφαρμογή «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΦΜ», είδος «Μεταβολή ΑΦΜ» συνοδευόμενα από : α) Υπεύθυνη Δήλωση με θεώρηση γνησίου υπογραφής από αρμόδια εθνική αρχή στην οποία αιτείται την αλλαγή του ΑΦΜ και β) φωτοαντίγραφο εγγράφου που αποδεικνύει την ορθότητα του ΑΦΜ (π.χ. εκκαθαριστικό ή βεβαίωση από αρμόδια υπηρεσία κλπ.).

7.2. Η αλλαγή Τραπεζικού λογαριασμού ΙΒΑΝ πραγματοποιείται κατόπιν ελέγχου από ελεγκτή του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. Τα εν λόγω αιτήματα υποβάλλονται στην εφαρμογή «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕ! ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΦΜ» είδος «Μεταβολή ΙΒΑΝ», συνοδευόμενα από α) Υπεύθυνη Δήλωση με θεώρηση γνησίου υπογραφής από αρμόδια εθνική αρχή στην οποία αιτείται την αλλαγή του Τραπεζικού λογαριασμού ΙΒΑΝ και αναφέρει τον νέο λογαριασμό και β) φωτοαντίγραφο της 1ης σελίδας του τραπεζικού βιβλιαρίου.

7.3. Επιτρέπεται η διαγραφή μιας ενιαίας αίτησης ενίσχυσης στο σύνολό της εκτός αν ο γεωργός έχει ενταχθεί σε δείγμα ελέγχου. Ισχύουν οι όροι και οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στο σημείο 10.3 του παρόντος κεφαλαίου.

Η διαγραφή ΕΑΕ στο σύνολό της πραγματοποιείται κατόπιν ελέγχου από την Κεντρική Υπηρεσία του ΟΠΕΚΕΠΕ. Τα εν λόγω αιτήματα υποβάλλονται στην εφαρμογή «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΦΜ» , είδος «Διαγραφή ΕΑΕ».

Απαιτείται από τον γεωργό να επισυνάψει Υπεύθυνη Δήλωση με θεώρηση γνησίου υπογραφής από αρμόδια εθνική αρχή στην οποία αιτείται τη διαγραφή της Ενιαίας Αίτησης.

Στην περίπτωση αιτήματος διαγραφής μιας ενιαίας αίτησης ενίσχυσης για την οποία έχει ήδη καταβληθεί το ποσό της ενίσχυσης τότε ο γεωργός που επιθυμεί τη διαγραφή της αίτησης επιστρέφει το αντίστοιχο ποσό στο λογαριασμό 6445030050014 (ΙΒΑΝ GR3001710170006445030050014) υπέρ ΕΛΕΓΕΠ που τηρεί ο ΟΠΕΚΕΠΕ στην Τράπεζα Πειραιώς αναφέροντας στο καταθετήριο το όνομα, το ΑΦΜ του και την ένδειξη του καθεστώτος άμεσης ενίσχυσης που αφορά η κατάθεση. Κατόπιν αποστέλλει αποδεικτικό κατάθεσης στην αρμόδια Περιφερειακή Δ/νση και Μονάδα του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. Το αίτημα διαγραφής συνοδευόμενο από το αποδεικτικό κατάθεσης καταχωρείται στην σχετική εφαρμογή προς ολοκλήρωση της αιτούμενης διαγραφής. Για τις περιπτώσεις γεωργών που έχει καταβληθεί ενίσχυση στο πλαίσιο των Μέτρων Αγροτικής Ανάπτυξης η επιστροφή των ενισχύσεων λόγω διαγραφής της ΕΑΕ θα πραγματοποιείται μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας «Κλείσιμο έτους» και την πρώτη Ειδοποίηση.

8. Συγκατάθεση GDPR (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ V)

Στο πλαίσιο του κανονισμού προστασίας προσωπικών δεδομένων έχει δημιουργηθεί η οθόνη «Συγκατάθεση παραγωγού στα πλαίσια του GDPR» στην εφαρμογή «Καρτέλα Αγρότη» (https://osdeopekepe.dikaiomata.gr/FarmersTab/#/login) όπου το υποκείμενο των δεδομένων (γεωργός) μπορεί να μεταβάλλει οποιαδήποτε στιγμή τις επιλογές που συμπλήρωσε στη φόρμα συγκατάθεσης GDPR κατά την περίοδο υποβολής της ΕΑΕ.

9. Διοικητικές πράξεις στα στοιχεία αγροτεμαχίων & ζωικών εκμεταλλεύσεων σε Ε.Α.Ε. που έχουν επιλεγεί για έλεγχο

Μεταβολές στοιχείων της Ε.Α.Ε. σε επιτρεπόμενα πεδία είναι δυνατές εφόσον:

i. το αίτημα διοικητικής πράξης έχει υποβληθεί πριν την ημερομηνία ειδοποίησης του γεωργού για τον έλεγχο εφόσον αφορά επιτόπιο κλασσικό έλεγχο ή

ii. το αίτημα διοικητικής πράξης έχει υποβληθεί πριν τη γνωστοποίηση των ευρημάτων εφόσον αφορά τηλεπισκόπηση ή μηχανογραφικό έλεγχο ή

iii. από τον επιτόπιο έλεγχο δεν έχουν εντοπιστεί περιπτώσεις μη συμμόρφωσης.

Σε κάθε περίπτωση δεν επιτρέπονται ανακλήσεις / τροποποιήσεις για τα πεδία δήλωσης στοιχείων αγροτεμαχίων ή ζωϊκού κεφαλαίου που αφορούν οι περιπτώσεις μη συμμόρφωσης.

Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια ενός ελέγχου διαπιστωθεί η ύπαρξη ενός προφανούς σφάλματος ισχύουν τα αναγραφόμενα στην παράγραφο 5 του παρόντος κεφαλαίου.

10. Διαγραφή αιτημάτων ενισχύσεων

10.1 Διαγραφή αιτήματος πληρωμής - συμμετοχής σε μέτρο αγροτικής ανάπτυξης

Στην περίπτωση αιτήματος διαγραφής αιτήματος πληρωμής - συμμετοχής σε μέτρο αγροτικής ανάπτυξης, για την οποία έχει ήδη καταβληθεί το ποσό της ενίσχυσης καθώς και σε περίπτωση που έχει εγκριθεί από την αρμόδια Περιφερειακή Δ/νση και Μονάδα του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. αίτημα εν μέρει ανάκλησης αιτήματος πληρωμής μέτρων αγροτικής ανάπτυξης αλλά έχει ήδη καταβληθεί το ποσό της ενίσχυσης που ανακαλείται, απαιτείται από τον γεωργό να προσκομίσει Υπεύθυνη Δήλωση με θεώρηση γνησίου υπογραφής από αρμόδια εθνική αρχή στην Περιφερειακή Δ/νση, Περιφερειακή ή Νομαρχιακή Μονάδα ΟΠΕΚΕΠΕ της περιοχής του.

Στην Υ.Δ. αιτείται τη διαγραφή του αιτήματος ενίσχυσης και αποδέχεται την επιστροφή των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών ενίσχυσης που θα προκύψουν από την εν λόγω ανάκληση μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας «Κλείσιμο έτους» και την πρώτη Ειδοποίηση και γνωρίζει ότι σε περίπτωση που δεν καταθέσει το αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. θα προχωρήσει την διαδικασία ανάκτησης κατά περίπτωση βάσει του Ν.2520/1997, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

10.2 Διαγραφή αιτήματος άμεσων ενισχύσεων

Σε περίπτωση που έχει εγκριθεί από την αρμόδια Περιφερειακή Δ/νση, Περιφερειακή ή Νομαρχιακή Μονάδα του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. αίτημα ανάκλησης αιτήματος (εν όλω) άμεσων ενισχύσεων αλλά έχει ήδη καταβληθεί το ποσό της ενίσχυσης που ανακαλείται, απαιτείται από τον γεωργό να προσκομίσει Υπεύθυνη Δήλωση με θεώρηση γνησίου υπογραφής από αρμόδια εθνική αρχή στην Περιφερειακή Δ/νση, Περιφερειακή ή Νομαρχιακή Μονάδα ΟΠΕΚΕΠΕ της περιοχής του.

Στην Υ.Δ. αιτείται τη διαγραφή του αιτήματος ενίσχυσης και αποδέχεται την άμεση επιστροφή των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών ενίσχυσης που θα προκύψουν από την εν λόγω ανάκληση και γνωρίζει ότι σε περίπτωση που δεν καταθέσει το αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. θα προχωρήσει την διαδικασία ανάκτησης κατά περίπτωση βάσει του Ν.2520/1997, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

1 0.3 Μη επιτρεπόμενες διαγραφές

1. Δεν επιτρέπεται η διόρθωση ή διαγραφή της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης εάν ο δικαιούχος έχει ήδη ενημερωθεί για περιπτώσεις μη συμμόρφωσης ή εάν έχει ειδοποιηθεί για την πρόθεση της αρμόδιας αρχής να διενεργήσει έλεγχο ή εάν από τον έλεγχο αποκαλυφθούν τυχόν περιπτώσεις μη συμμόρφωσης.

2. Δεν επιτρέπονται διαγραφές για τα τμήματα των εγγράφων που αφορούν οι περιπτώσεις μη συμμόρφωσης.

3. Δεν επιτρέπεται η διαγραφή αιτήσεων που εμπλέκονται σε καταγγελίες.

4. Δεν επιτρέπονται οι διαγραφές αιτήσεων πληρωμής εν όλω ή εν μέρει, αν διαπιστωθεί ότι οι εν λόγω διαγραφές δημιουργούν τεχνητά προϋποθέσεις για την απόκτηση πλεονεκτημάτων που προβλέπονται δυνάμει της τομεακής γεωργικής νομοθεσίας, αντίθετα με τους σκοπούς της νομοθεσίας αυτής.

5. Δεν επιτρέπεται η εν μέρει ανάκληση αιτημάτων συνδεδεμένης ενίσχυσης από αγροτεμάχιο μετά την πληρωμή της αντίστοιχης ενίσχυσης για τις περιπτώσεις που δημιουργούνται τεχνητά συνθήκες χορήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης.

6. Δεν επιτρέπεται διαγραφή αίτησης στην περίπτωση που υπάρχει οριστική αίτηση ένταξης για τις Δράσεις των Μέτρων Αγροτικής Ανάπτυξης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΙ - ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΩΝ / ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ Ε.Α.Ε.

1. Για τις ΕΑΕ που οριστικοποιούνται μετά την τελευταία υποβολής εμπρόθεσμων αιτήσεων και έπειτα και για τις οποίες συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ο/η γεωργός υποβάλει ηλεκτρονικά αίτημα αναγνώρισης συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας ή εξαιρετικών περιστάσεων ΑΒ/ΕΠ, προκειμένου είτε να μην επιβληθούν οι ποινές εκπρόθεσμης υποβολής ΕΑΕ είτε η αίτηση να γίνει δεκτή για την καταβολή ενισχύσεων.

Για να θεωρηθεί ότι συντρέχει περιστατικό ανωτέρας βίας, δεν αρκεί η συνδρομή λόγων ανωτέρας βίας, αλλά απαιτείται επιπλέον εκ μέρους των δικαιούχων τόσο η επίκληση αυτών, όσο και η προσκόμιση των αποδείξεων των περιστάσεων που οι ίδιοι θεωρούν ως περιπτώσεις ανωτέρας βίας.

Τα αιτήματα και τα δικαιολογητικά για την τεκμηρίωση της ανωτέρας βίας ή της εξαιρετικής περίστασης υποβάλλονται εντός δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία που ο δικαιούχος ή ο έλκων εξ αυτού δικαιώματα είναι σε θέση να το πράξει.

Τα αιτήματα αναγνώρισης συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, για το έτος ενίσχυσης, υποβάλλονται μόνο στην ηλεκτρονική εφαρμογή του ΟΠΣΕΑΕ «Αιτήματα Ανωτέρας βίας για εκπρόθεσμες ΕΑΕ», είτε μέσω του ΚΥΔ στο οποίο υπεβλήθη η ΕΑΕ για λογαριασμό του παραγωγού ή από τον ίδιο τον παραγωγό για τους online χρήστες.

Κατ΄ εξαίρεση, σε περίπτωση θανόντα δικαιούχου, για λογαριασμό του οποίου είναι αδύνατη η καταχώριση της ΕΑΕ, κατά τα ανωτέρω, η ΕΑΕ και το αίτημα αναγνώρισης συνδρομής λόγων ΑΒ/ΕΠ υποβάλλονται από νόμιμο κληρονόμο.

Σε περίπτωση που η ΕΑΕ του δικαιούχου υποβάλλεται από κληρονόμο του, στην ηλεκτρονική εφαρμογή για την υποβολή αιτήματος αναγνώρισης συνδρομής λόγων ΑΒ/ΕΠ επισυνάπτονται και τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

α) Ληξιαρχική πράξη θανάτου

β) Πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών

γ) Υπεύθυνη δήλωση των εγγυτέρων συγγενών (Υπόδειγμα 1)

Κατόπιν εξέτασης από την Κεντρική Υπηρεσία του ΟΠΕΚΕΠΕ των προσκομισθέντων στοιχείων τα εν λόγω αιτήματα εγκρίνονται ή απορρίπτονται και τα αποτελέσματα του ελέγχου κοινοποιούνται άμεσα στους ενδιαφερόμενους. Η κοινοποίηση συντελείται ηλεκτρονικά στο λογαριασμό του εν λόγω προσώπου στο πληροφοριακό σύστημα του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε και ακολουθεί ηλεκτρονική ειδοποίηση στη δηλωθείσα στο αίτημά του/της διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Η έγκριση ενός αιτήματος αναγνώρισης συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας καθιστά την ΕΑΕ δεκτή. Σε περίπτωση απόρριψης του αιτήματος η ΕΑΕ παραμένει απαράδεκτη.

Βάσει των διατάξεων που διέπουν το Μέτρο 13, καθώς και όλα τα Μέτρα Αγροτικής Ανάπτυξης, η υπαγωγή σε καθεστώς ενίσχυσης και συνακόλουθα το δικαίωμα λήψης στήριξης (οικονομικής ενίσχυσης) στο πλαίσιο του ΠΑΑ 2014-2020 προϋποθέτει την έκδοση απόφασης έγκρισης πράξης/δικαιούχων από το Φορέα Εφαρμογής. Ως εκ τούτου για το διάστημα προ της υποβολής της αίτησης στήριξης/ένταξης για το οποίο λαμβάνεται υπόψη η πρώτη υποβολή ΕΑΕ σύμφωνα με τις αντίστοιχες οθόνες στο ΟΠΣΕΑΕ, δεν μπορούν να εφαρμοσθούν οι διατάξεις για μη εκπλήρωση υποχρεώσεων των γεωργών λόγω ανωτέρας βίας ή εξαιρετικών περιστάσεων, καθ΄ όσον δεν έχει γίνει ανάληψη των υποχρεώσεων οι οποίες συνδέονται με τη λήψη της οικονομικής ενίσχυσης.

Επισημαίνεται ότι η υποβολή α) αιτήματος συνδεδεμένων ενισχύσεων μετά την πρώτη πληρωμή των αντίστοιχων συνδεδεμένων καθεστώτων, β) αιτήματος κατανομής εθνικού αποθέματος μετά την πρώτη κατανομή εθνικού αποθέματος και γ) αιτήματος ένταξης σε μέτρα αγροτικής ανάπτυξης μετά την πρώτη απόφαση ένταξης για τα Μέτρα Αγροτικής Ανάπτυξης, συνεπάγεται αναγκαστικά την απώλεια δικαιώματος ή πλεονεκτήματος, ακόμη και αν η εκπρόθεσμη υποβολή οφείλεται σε ανωτέρα βία. Ως εκ τούτου, δεν επιτρέπεται η καταχώριση των εν λόγω αιτημάτων μετά την έναρξη των διαδικασιών διασταυρωτικών ελέγχων για τις αντίστοιχες πληρωμές.

Μετά τις 31/05 του ημερολογιακού έτους που έπεται του εκάστοτε έτους εμπρόθεσμης υποβολής ΕΑΕ, δεν γίνεται δεκτή η καταχώριση εκπρόθεσμης ΕΑΕ και η ηλεκτρονική υποβολή αιτήματος αναγνώρισης συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας.

2. ΕΑΕ που υποβάλλονται μετά την καταληκτική ημερομηνία και για τις οποίες δεν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας, καταχωρίζονται είτε μέσω του ΚΥΔ είτε από τον ίδιο τον παραγωγό για τους online χρήστες χωρίς να λαμβάνουν ενισχύσεις έως 31/5 του ημερολογιακού έτους που έπεται του εκάστοτε έτους εμπρόθεσμης υποβολής ΕΑΕ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΕΛΑΣ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: