Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

Γνωμ. 243/2162/1995

Λογιστική του ΦΠΑ και πληροφορίες αναγκαίες για τη συμπλήρωση φορολογικών δηλώσεων ΦΠΑ του Ν. 1642/1986, όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.

Μετά την αλλαγή των εντύπων της περιοδικής εκκαθάρισης και της ετήσιας εκκαθαριστικής δήλωσης ΦΠΑ, σύμφωνα με το Ν 1642/1986 (ΦΕΚ 125Α/ 21.8.86), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Ν. 2093/1992 και όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και ισχύει σήμερα, και σύμφωνα με τις Ερμηνευτικές Εγκυκλίους και οδηγίες του Υπουργείου Οικονομικών, η Γνωμάτευση του Εθνικού Συμβουλίου Λογιστικής 138/1923/1993 αντικαθίσταται με την παρούσα.

Στη νέα γνωμάτευση, σύμφωνα με τους κανόνες της λογιστικής τυποποίησης του Λογιστικού Σχεδίου, δεν γίνεται αλλαγή κωδικών του Σχεδίου Λογαριασμών για το ΟΠΑ, ούτε αλλαγή της δομής τους. Γίνεται συσχέτιση των λογαριασμών αυτών με τους κωδικούς της περιοδικής εκκαθάρισης και της ετήσιας εκκαθαριστικής δήλωσης ΦΠΑ και συμπληρώνεται το υπόδειγμα Λογαριασμών Τάξεως για την παροχή εναλλακτικής δυνατότητας παρακολούθησης των απαλλασσόμενων από το ΦΠΑ συναλλαγών.

ΓΕΝΙΚΑ

Σύμφωνα με τη διάταξη του τελ. εδαφ. της παρ. 2.2.505 περ. 2 του Ε.Γ.Λ.Σ. (Π.Δ. 1123/1980) «Σε περίπτωση που ο φόρος κύκλου εργασιών αντικατασταθεί από το φόρο προστιθέμενης αξίας, ο λογαριασμός 54.00 θα χρησιμοποιείται για την παρακολούθηση του νέου αυτού φόρου, σύμφωνα με τις διατάξεις της φορολογικής νομοθεσίας που θα ισχύουν κάθε φορά».

Για την παρακολούθηση των αποθεμάτων και των εσόδων τους (ομάδες 2 και 7), το Ε.Γ.Λ.Σ. περιέλαβε διατάξεις απόλυτα ελαστικές, ώστε οι ενδιαφερόμενες οικονομικές μονάδες να έχουν τη δυνατότητα να οργανώνουν και να λειτουργούν τους αναγκαίους λογαριασμούς σύμφωνα με τις εκάστοτε απαιτήσεις, οι οποίες είναι δυνατό να προέρχονται και από φορολογικούς νόμους. Με βάση τη σχετική φορολογική νομοθεσία, κάθε μονάδα μπορεί και πρέπει, στο σχέδιο λογαριασμών της, να αναπτύσσει τους λογαριασμούς εκείνους που θα παρέχουν τις αναγκαίες πληροφορίες για ικανοποίηση και των φορολογικών αναγκών, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι δεν θα γίνεται καταστρατήγηση των βασικών αρχών του Ε.Γ.Λ.Σ. (Κεφ. 1.1. Π.Δ. 1123/1980) και των άλλων διατάξεων αυτού καθώς και των διεθνώς παραδεγμένων λογιστικών αρχών. Σύμφωνα με το Ε.Γ.Λ.Σ. και τις πιο πάνω αρχές, στους λογαριασμούς της γενικής λογιστικής των ομάδων 2 και 7 αναπτύσσονται και λειτουργούν κατ΄ είδος μόνο λογαριασμοί αποθεμάτων και εσόδων αντίστοιχα, καθώς και αντίθετοι αυτών (λογ/σμοί μειωτικοί των κανονικών), ενώ στο λογαριασμό 54.00 αναπτύσσονται και λειτουργούν μόνο λογαριασμοί υποχρεώσεων καθώς και αντίθετοι αυτών. Σε όλες τις αναφερόμενες πιο πάνω περιπτώσεις, οι σχετικοί λογαριασμοί δέχονται λογιστικές εγγραφές ανταποκρινόμενες σε λογιστικά γεγονότα και βασιζόμενες σε δικαιολογητικά, τα στοιχεία των οποίων καταχωρούνται στους λογαριασμούς της τελευταίας βαθμίδας, σύμφωνα με την περ. 2 της παρ. 1.103 του Π.Δ. 1123/1980.

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται πιο πάνω, κάθε οικονομική μονάδα έχει υποχρέωση να οργανώσει τους λογαριασμούς των ομάδων 2 και 7 , καθώς και το λογαριασμό 54.00 , κατά τρόπο που η οργάνωση αυτή να παρέχει τη δυνατότητα προσδιορισμού και συγκέντρωσης και των αναγκαίων πληροφοριών προς συμπλήρωση των σχετικών φορολογικών δηλώσεων.

Οι οδηγίες του αρμόδιου Υπουργείου Οικονομικών για τη συμπλήρωση των φορολογικών δηλώσεων ΦΠΑ, προβλέπουν ως αναγκαίες και αξίες μη πραγματικές (πλασματικές), καθώς και διαφορές μεταξύ πραγματικών και πλασματικών αξιών. Επίσης, οι ίδιες οδηγίες προβλέπουν και πληροφορίες εξειδικευμένες, σχετικά με απαλλαγές και εξαιρέσεις του ΦΠΑ. Σύμφωνα με το Ε.Γ.Λ.Σ. και τις διεθνώς παραδεγμένες λογιστικές αρχές, οι λογιστικές εγγραφές γίνονται με αξίες πραγματικές, με εξαίρεση άκρως ειδικές περιπτώσεις που αναφέρονται ρητά. Στη γενική λογιστική είναι δυνατό να γίνονται εγγραφές με πλασματικές αξίες μόνο σε λογαριασμούς τάξεως ή σε αντίθετους (μειωτικούς των κανονικών). Στην περίπτωση των αντίθετων λογαριασμών με πλασματικές αξίες πρέπει οι λογαριασμοί αυτοί να αναπτύσσονται κάτω από τον ίδιο υποχρεωτικό λογαριασμό (πρωτοβάθμιο ή δευτεροβάθμιο) και να συλλειτουργούν ανά ζεύγη ώστε να αποφεύγεται η νόθευση των πραγματικών αξιών με τις πλασματικές.

Α΄ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 54.00

Για την ανάπτυξη του λογαριασμού 54.00, υποδεικνύεται το παρακάτω υπόδειγμα, από το οποίο προκύπτουν, τόσο ο ΦΠΑ κατά κατηγορία συναλλαγών και συντελεστή (όταν υπάρχει ΦΠΑ), όσο και οι μετ΄ αναγωγή αντίστοιχες φορολογητέες αξίες. Το υπόδειγμα είναι ένα από τα υποδείγματα ανάπτυξης του λογαριασμού 54.00 και η εφαρμογή του θα γίνεται με ευθύνη κάθε οικονομικής μονάδας, ανάλογα με τις ειδικότερες ανάγκες της.

54.00 ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (Φ.Π.Α.)

54.00.20 ΦΠΑ Εισροών/Εμπορευμάτων Λ/.20 - Παρεμβαλλόμενος (Παρεμβαλλόμενος λογαριασμός είναι εκείνος που δύναται να ενημερώνεται με τη συνολική κίνηση των υπολογαριασμών του)

(ΚΩΔ. 351/335-646/630) 54.00.20.02 Εισροών από το εσωτερικό ΚΛ. 2 (σήμερα 4%) Ακ. Συντ.

(ΚΩΔ 350/334-645/629) 54.00.20.03 Εισροών από το εσωτερικό ΚΛ 3 (σήμερα 8%) Ακ. Συντ.

(ΚΩΔ. 352/336-647/631) 54.00.20.04 Εισροών από το εσωτερικό ΚΛ 4 (σήμερα 18%) Ακ. Συντ.

................................54.00.20.05 Εισροών από το εσωτερικό ΚΛ. 5 (καταργήθηκε)

(ΚΩΔ.357/341-652/636) 54.00.20.12 Εισροών από το εσωτερικό ΚΛ. 2 (σήμερα 3%) Μειωμ. Σ.

(ΚΩΔ.356/340-651/635) 54.00.20.13 Εισροών από το εσωτερικό ΚΛ. 3(σήμερα 6%) Μειωμ. Σ.

(ΚΩΔ.358/342-653/637) 54.00.20.14 Εισροών από το εσωτερικό ΚΛ. 4(σήμερα 13%) Μειωμ. Σ.

................................54.00.20.15 Εισροών από το εσωτερικό ΚΛ. 5 (καταργήθηκε)

(ΚΩΔ.351/335-646/630) 54.00.20.22 Εισαγ. από τρίτες χώρες ΚΛ 2 (σήμερα 4%) Ακ. Συντ.

(ΚΩΔ.350/334-645/629) 54.00.20.23 Εισαγ. από τρίτες χώρες ΚΛ 3 (σήμερα 8%) Ακ. Συντ.

(ΚΩΔ.352/336-647/631) 54.00.20.24 Εισαγ. από τρίτες χώρες ΚΛ 4 (σήμερα 18%) Ακ. Συντ.

..................................54.00.20.25 Εισαγ. από τρίτες χώρες ΚΛ 5 (καταργήθηκε)

(ΚΩΔ.357/341-652/636) 54.00.20.32 Εισαγ. από τρίτες χώρες ΚΛ.2 (σήμερα 3%) Μειωμ. Σ

(ΚΩΔ.356/340-651/635) 54.00.20.33. Εισαγ. από τρίτες χώρες ΚΛ.3 (σήμερα 6%) Μειωμ. Σ

(ΚΩΔ.358/342-653/637) 54.00.20.34 Εισαγ. από τρίτες χώρες ΚΛ.4 (σήμερα 13%) Μειωμ. Σ

................................54.00.20.35 Εισαγ. από τρίτες χώρες ΚΛ. 5 (καταργήθηκε)

ΚΩΔ. 354/338-649/633) 54.00.20.42 Ενδοκ. αποκτ. χωρίς ΕΦΚ ΚΛ 2 (σήμερα 4%) Ακ. Συντ.

(ΚΩΔ. 353/337-648/632) 54.00.20.43 Ενδοκ. αποκτ. χωρίς ΕΦΚ ΚΛ 3 (σήμερα 8%) Ακ. Συντ.

(ΚΩΔ. 355/339-650/634) 54.00.20.44 Ενδοκ. αποκτ. χωρίς ΕΦΚ ΚΛ4(σήμερα 18%) Ακ. Συντ.

...............................54.00.20.45 Ενδοκ. αποκτ. χωρίς ΕΦΚ ΚΛ5 (καταργήθηκε)

(ΚΩΔ.360/344-655/639) 54.00.20.52 Ενδοκ. αποκτ. χωρίς ΕΦΚ ΚΛ. 2 (σήμερα 3%) Μειωμ. Σ

(ΚΩΔ. 359/343-654/638) 54.00.20.53 Ενδοκ. αποκτ. χωρίς ΕΦΚ ΚΛ. 3 (σήμερα 6%) Μειωμ. Σ

(ΚΩΔ. 361/345-656/640) 54.00.20.54 Ενδοκ. αποκτ. χωρίς ΕΦΚ ΚΛ4(σήμερα 13%) Μειωμ. Σ

..................................54.00.20.55 Ενδοκ. αποκτ. χωρίς ΕΦΚ ΚΛ 5 (καταργήθηκε

(ΚΩΔ. 354/338-649/633) 54.00.20.62 Ενδοκ. αποκτ. με ΕΦΚ ΚΛ 2 (σήμερα 4%) Ακ. Συντ.

(ΚΩΔ. 353/337-648/632) 54.00.20.63 Ενδοκ. αποκτ. με ΕΦΚ ΚΛ3(σήμερα 8%) Ακ. Συντ.

(ΚΩΔ. 355/339-650/634) 54.00.20.64 Ενδοκ. αποκτ. με ΕΦΚ ΚΛ4(σήμερα 18%) Ακ. Συντ.

...............................54.00.20.65 Ενδοκ. αποκτ. με ΕΦΚ ΚΑ 5 (καταργήθηκε)

(ΚΩΔ.360/344-655/639) 54.00.20.72 Ενδοκ. αποκτ. με ΕΦΚ ΚΛ. 2 (σήμερα 3%) Μειωμ. Σ.

(ΚΩΔ. 359/343-654/638) 54.00.20.73 Ενδοκ. αποκτ.με ΕΦΚ ΚΛ. 3 (σήμερα 6%) Μειωμ. Σ.

(ΚΩΔ. 361/345-656/640) 54.00.20.74 Ενδοκ. αποκτ. με ΕΦΚ ΚΛ 4 (σήμερα 13%) Μειωμ. Σ.

.................................54.00.20.75 Ενδοκ. αποκτ. με ΕΦΚ ΚΛ 5 (καταργήθηκε)

(ΚΩΔ. 354/338-649/633) 54.00.20.82 Ενδοκ. λήψεων υπηρεσιών και άλλων πράξεων λήπτη ΚΛ 2 (σήμερα 4%) Ακ. Συντ.

(ΚΩΔ. 353/337-648/632) 54.00.20.83 Ενδοκ. λήψεων υπηρεσιών και άλλων πράξεων λήπτη ΚΛ3(σήμερα 8%) Ακ. Συντ.

(ΚΩΔ. 355/339-650/634) 54.00.20.84 Ενδοκ. λήψεων υπηρεσιών και άλλων πράξεων λήπτη ΚΛ4(σήμερα 18%) Ακ. Συντ.

..................................54.00.20.85 ΚΛ 5 καταργήθηκε)

(ΚΩΔ. 360/344-655/639) 54.00.20.92 Ενδοκ. λήψεων υπηρεσιών και άλλων πράξεων λήπτη ΚΛ. 2 (σήμερα 3%) Μειωμ. Σ

(ΚΩΔ. 59/343-654/638) 54.00.20.93 Ενδοκ. λήψεων υπηρεσιών και άλλων πράξεων λήπτη ΚΛ.3(σήμερα 6%) Μειωμ. Σ

(ΚΩΔ. 361/345-656/640) 54.00.20.94 Ενδοκ. λήψεων υπηρεσιών και άλλων πράξεων λήπτη ΚΛ 4(σήμερα 13%) Μειωμ. Σ

.................................54.00.20.95 ΚΛ 5 (καταργήθηκε)

54.00.24. ΦΠΑ Εισροών/Πρώτων και βοηθητικών υλών Λ/.24 - Παρεμβαλλόμενος

....54.00.24.02

.................. Αναπτύσσεται όπως ο Λ/.54.00.20

...............95

54.00.25. ΦΠΑ Εισροών/Λοιπών αγορών Λ/.25/26/28 - Παρεμβαλλόμενος

... .54.00.25.02

.................. Αναπτύσσεται όπως ο Λ/.54.00.20

..............95

54.00.28. ΦΠΑ Εισροών/Παγίων στοιχείων λ/σμών ομάδας 1. Παρεμβαλλόμενος

... .54.00.28.02

................. Αναπτύσσεται όπως ο Λ/.54.00.20

..............95

54.00.29. ΦΠΑ Εισροών/Εξόδων - Δαπανών λ/σμών ομάδων 6 και 8 -

... ..........Παρεμβαλλόμενος

... ..54.00.29.02

...................Αναπτύσσεται όπως ο Λ/.54.00.20

................95

Διευκρινίσεις για τη λειτουργία και τη συνδεσμολογία των λογαριασμών 54.00.ΧΧ.02-95 (όπου XX = 20 ή 24 ή 25 ή 28 ή 29):

1. Στους λογαριασμούς 54.00.XX.02-15 καταχωρείται (χρεώνεται) ο συμ-ψηφιζόμενος ΦΠΑ εισροών από τις αγορές και λήψεις υπηρεσιών από το εσωτερικό. Στους ίδιους λογαριασμούς καταχωρείται (πιστώνεται) ο ΦΠΑ των τυχόν επιστροφών - ακυρώσεων αγορών και υπηρεσιών εσωτερικού.

2. Στους λογαριασμούς 54.00.ΧΧ.22-35 καταχωρείται (χρεώνεται) ο συμ-ψηφιζόμενος ΦΠΑ των εισαγωγών από τρίτες (εκτός Ε.Ε.) χώρες. Στους ίδιους λογαριασμούς καταχωρείται (πιστώνεται) ο ΦΠΑ των τυχόν επιστροφών σε τρίτες χώρες, όταν ο ΦΠΑ αυτός επιστρέφεται κατά την εξαγωγή των επιστρεφομένων. Αν ο ΦΠΑ των επιστρεφομένων σε τρίτες χώρες δεν επιστρέφεται κατά την εξαγωγή τους, οι επιστροφές εισαγωγών τρίτων χωρών, φορολογικώς, αντιμετωπίζονται ως προσθετικές των εξαγωγών σε τρίτες χώρες (ΚΩΔ. 308 χωρίς ΦΠΑ). Η αξία των επιστροφών αυτών προκύπτει είτε από ιδιαίτερους λογαριασμούς της ομάδας 2, αν τηρούνται σε πραγματικές αξίες, είτε από σχετικούς λογαριασμούς τάξεως, είτε από οποιοδήποτε σύστημα (π.χ. Ηλεκτρονικού Υπολογιστή) το οποίο πρέπει να παρέχει όλα τα απαραίτητα στοιχεία για τη διενέργεια των ελεγκτικών επαληθεύσεων.

3. Οι λογαριασμοί 54.00.20/24/25/28/29.42-95 είναι λογαριασμοί μειωτικοί (αντίθετοι) των λογαριασμών 54.00.ΧΧ.42-95 (όπου XX = 80 ή 84 ή 85 ή 88 ή 89) και συλλειτουργούν μόνο κατά ζεύγη με τους λογαριασμούς αυτούς.

Στους λογαριασμούς 54.00.20/24/25/28/29.42-95 καταχωρείται (χρεώνεται) ο συμψηφιζόμενος πλασματικός ΦΠΑ των ενδοκοινοτικών αποκτήσεων αγαθών και λήψεων υπηρεσιών, καθώς και ο πλασματικός ΦΠΑ τυχόν λήψεων αγαθών από τρίτες χώρες. Το περιεχόμενο όλων των λογαριασμών της παραγράφου αυτής (3) καθορίζεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία για το ΦΠΑ και από τις σχετικές ερμηνευτικές εγκυκλίους του αρμόδιου Υπουργείου Οικονομικών.

Όταν το μεταβατικό σύστημα του ΦΠΑ των ενδοκοινοτικών συναλλαγών αλλάξει (προβλέπεται αλλαγή από 1/1/1997) και καθιερωθεί η καταβολή του ΦΠΑ των ενδοκοινοτικών παραδόσεων στη χώρα αποστολής, οι λογαριασμοί 54.00.20/24/25/28/29.42-95 θα χρησιμοποιούνται για την καταχώρηση (χρέωση) του συμψηφιζόμενου ΦΠΑ των ενδοκοινοτικών αποκτήσεων αγαθών και λήψεων υπηρεσιών και θα λειτουργούν όπως και-οι λογαριασμοί 54.00.20/24/25/28/29.02-35.

4. -Από τους λογαριασμούς 54.00.20/24/25/28/29.02-95 προκύπτουν οι αξίες ΦΠΑ των ΚΩΔ. 350-363 της περιοδικής εκκαθάρισης ΦΠΑ και οι αντίστοιχες φορολογητέες αξίες των ΚΩΔ. 334-345 και 328/329/333, δι΄ αναγωγής των αξιών ΦΠΑ με βάση τους αντίστοιχους συντελεστές ΦΠΑ/φορολογητέα αξία = (100. αξία ΦΠΑ): συντελεστής ΦΠΑ:

Παράδειγμα: Στο μήνα Ιανουάριο το υπόλοιπο του λογ. 54.00.20.43 είναι

640.000.

Αξία ΦΠΑ ΚΩΔ. 353 = 640.000

Φορολογητέα αξία ΚΩΔ. 337 = 8.000.000

(640.000.100) = 8.000.000

8

ΚΩΔ. 328 = 8.000.000

? Από τους ίδιους πιο πάνω λογαριασμούς 54.00.20/24/25/28/29.02-95 προκύπτουν οι συνολικές αξίες ΦΠΑ των ΚΩΔ. 645-658 της ετήσιας εκκαθαριστικής δήλωσης ΦΠΑ και οι αντίστοιχες συνολικές φορολογητέες αξίες των ΚΩΔ. 629-640 και 625/626/627 δι΄ αναγωγής των συνολικών αξιών ΦΠΑ με βάση τους αντίστοιχους συντελεστές ΦΠΑ, όπως αναλύεται πιο πάνω.

5. Οι ΚΩΔ. που φαίνονται αριστερά σε κάθε υπολογαριασμό του 54.00.20 είναι οι ΚΩΔ. της περιοδικής εκκαθάρισης ΦΠΑ και της ετήσιας εκκαθαριστικής δήλωσης ΦΠΑ του Υπουργείου Οικονομικών, όπως ισχύουν σήμερα. Ο πρώτος κωδικός ανταποκρίνεται στην αξία ΦΠΑ και ο δεύτερος, μετά την κάθετη γραμμή, στην αντίστοιχη φορολογητέα αξία της περιοδικής εκκαθάρισης ΦΠΑ. Ο τρίτος κωδικός που ακολουθεί, μετά την παύλα, ανταποκρίνεται στην αξία ΦΠΑ και ο τέταρτος στην αντίστοιχη φορολογητέα αξία της ετήσιας εκκαθαριστικής δήλωσης ΦΠΑ.

54.00.70. ΦΠΑ Εκροών/Πωλήσεων Εμπορευμάτων Λ. / 70 - Παρεμβαλλόμενος

(ΚΩΔ. 322/302-619/602) 54.00.70.02 Εκροών προς το εσωτερ. ΚΛ. 2 (σήμερα 4%) Ακ. Συντ.

ΚΩΔ. 321/301-618/601) 54.00.70.03 Εκροών προς το εσωτερ. ΚΛ. 3 (σήμερα 8%) Ακ. Συντ.

(ΚΩΔ. 323/303-620/603) 54.00.70.04 Εκροών προς το εσωτερ. ΚΛ. 4 (σήμερα 18%) Ακ. Συντ.

.................................54.00.70.05 Εκροών προς το εσωτερ. ΚΛ. 5 (καταργήθηκε)

(ΚΩΔ. 325/305-622/605) 54.00.70.12 Εκροών προς το εσωτερ. ΚΛ 2 (σήμερα 3%) Μειωμ. Σ.

(ΚΩΔ 324/304-621/604) 54.00.70.13 Εκροών προς το εσωτερ. ΚΛ 3 (σήμερα 6%) Μειωμ. Σ.

(ΚΩΔ 326/306-623/606) 54.00.70.14 Εκροών προς το εσωτερ. ΚΛ 4 (σήμερα 13%) Μειωμ. Σ.

................................54.00.70.15 Εκροών προς το εσωτερ. ΚΛ 5 (καταργήθηκε)

...............................54.00.70.22 Εξαγ. προς τρίτες χώρες ΚΛ 2 (σήμερα 4%) Ακ. Συντ.

...............................54.00.70.23 Εξαγ. προς τρίτες χώρες ΚΛ 3 (σήμερα 8%) Ακ. Συντ.

...............................54.00.70.24 Εξαγ. προς τρίτες χώρες ΚΛ 4 (σήμερα 18%) Ακ. Συντ.

...............................54.00.70.25 Εξαγ. προς τρίτες χώρες ΚΛ 5 (καταργήθηκε)

(ΚΩΔ. 22-35/Μελλοντικά) 54.00.70.32

.................................54.00.70.33

.................................54.00.70.34

.................................54.00.70.35

.................................54.00.70.42 Ενδοκ. παραδόσ. αγαθών ΚΛ 2 (σήμερα 4%) Ακ. Συντ.

.................................54.00.70.43 Ενδοκ. παραδόσ. αγαθών ΚΛ 3 (σήμερα 8%) Ακ. Συντ.

.................................54.00.70.44 Ενδοκ. παραδόσ. αγαθών ΚΛ 4 (σήμερα 18%) Ακ. Συντ.

.................................54.00.70.45 Ενδοκ. παραδόσ. αγαθών ΚΛ 5 (καταργήθηκε)

(ΚΩΔ. 42-55/Μελλοντικά) 54.00.70.52

.................................54.00.70.53

.................................54.00.70.54

.................................54.00.70.55

.................................54.00.70.62 Ενδοκ. παροχών υπηρεσ. ΚΛ 2 (σήμερα 4%) Ακ. Συντ.

.................................54.00.70.63 Ενδοκ. παροχών υπηρεσ. ΚΛ 3 (σήμερα 8%) Ακ. Συντ.

.................................54.00.70.64 Ενδοκ. παροχών υπηρεσ. ΚΛ 4 (σήμερα 18%) Ακ. Συντ.

.................................54.00.70.65 Ενδοκ. παροχών υπηρεσ. ΚΛ 5 (καταργήθηκε).

(ΚΩΔ. 62-75/Μελλοντικά) 54.00.70.72

.................................54.00.70.73

.................................54.00.70.74

.................................54.00.70.75

Διευκρίνιση: Οι λογαριασμοί 54.00.70.22.-75 θα εξυπηρετήσουν μελλοντικές ανάγκες, όπως π.χ. όταν ο ΦΠΑ για τις ενδοκοινοτικές παραδό­σεις αγαθών και παροχές υπηρεσιών θα καταβάλλεται στη χώρα αποστολής.

(ΚΩΔ. 322/302-619/602) 54.00.70.82 Αυτοπαραδόσεις αγαθών και υπηρεσιών ΚΛ. 2 (σήμερα 4%) Ακ. Συντ

(ΚΩΔ 321/301-618/601) 54.00.70.83 Αυτοπαραδόσεις αγαθών και υπηρεσιών ΚΛ.3 (σήμερα 8%) Ακ. Συντ

(ΚΩΔ 323/303-620/603) 54.00.70.84 Αυτοπαραδόσεις αγαθών και υπηρεσιών ΚΛ.4 (σήμερα 18%) Ακ. Συντ

.................................54.00.70.85 Αυτοπαραδόσεις αγαθών και υπηρεσιών ΚΛ. 5 (καταργήθηκε)

(ΚΩΔ. 325/305-622/605) 54.00.70.92 Αυτοπαραδόσεις αγαθών και υπηρεσιών ΚΛ. 2 (σήμερα 34%) Μειωμ. Σ.ΚΛ

(ΚΩΔ. 324/304-621/604) 54.00.70.93 Αυτοπαραδόσεις αγαθών και υπηρεσιών ΚΛ. 3 (σήμερα 6%) Μειωμ. Σ.ΚΛ

(ΚΩΔ. 326/306-623/606) 54.00.70.94 Αυτοπαραδόσεις αγαθών και υπηρεσιών ΚΛ. 4 (σήμερα 13%) Μειωμ. Σ.ΚΛ

.................................54.00.70.95 Αυτοπαραδόσεις αγαθών και υπηρεσιών ΚΛ. 5 (καταργήθηκε)

54.00.71. Φ ΠΑ Εκροών/Πωλήσεων Ετοίμων Προϊόντων Λ/.71 - Παρεμβαλ­λόμενος

....54.00.71.02

..................Αναπτύσσεται όπως ο Λ/.54.00.70

...............95

54.00.72. ΦΠΑ Εκροών/Πωλήσεων Λοιπών Αποθεμάτων Λ/.72 - Παρεμβαλ­λόμενος

....54.00.72.02

...................Αναπτύσσεται όπως ο Λ/.54.00.70

...............95

54.00.73. ΦΠΑ Εκροών/Πωλήσεων Υπηρεσιών Λ/.73 - Παρεμβαλλόμενος

....54.00.73.02

.................. Αναπτύσσεται όπως ο Λ/.54.00.70

...............95

54.00.78. ΦΠΑ Εκροών/Πωλήσεων Πάγιων Στοιχείων Λ/.ομάδας 1.-Παρεμ-

........... .βαλλόμενος

....54.00.78.02

...................Αναπτύσσεται όπως ο Λ/.54.00.70

54.00.79. ΦΠΑ Εκροών/Λοιπών Εσόδων Λ/.74-76 - Παρεμβαλλόμενος

....54.00.79.02

..................Αναπτύσσεται όπως ο Λ/.54.00.70

...............95

Διευκρινίσεις για τη λειτουργία των λογαριασμών 54. ΟΟ.ΧΧ. 02-95 (όπου XX =70 ή 71 ή 72 ή 73 ή 78 ή 79)

1. Στους λογαριασμούς 54.00.70/71/72/73/78/79.02-75 καταχωρείται (πιστώνεται) ο οφειλόμενος ΦΠΑ πωλήσεων αγαθών και παροχής υπηρεσιών. Στους ίδιους λογαριασμούς καταχωρείται (χρεώνεται) ο ΦΠΑ των τυχόν επι­στροφών - ακυρώσεων πωλήσεων και υπηρεσιών.

2. Στους λογαριασμούς 54.00.70/71/72/73/78/79.82-95 καταχωρείται (πι­στώνεται) ο οφειλόμενος ΦΠΑ για αυτοπαραδόσεις αγαθών και υπηρεσιών,

όταν οφείλεται τέτοιος φόρος, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα φορολο­γική νομοθεσία, με χρέωση των λογαριασμών 63.98.08 και 63.98.09, κατά περί­πτωση.

3. -Από τους λογαριασμούς 54.00.70/71/72/73/78/79.02-15 και 82-95 προ­κύπτουν οι αξίες ΦΠΑ των ΚΩΔ. 321-323 και 324-326 της περιοδικής εκκαθά­ρισης ΦΠΑ και οι αντίστοιχες φορολογητέες αξίες των ΚΩΔ. 301-303 και 304-306 δι΄ αναγωγής των αξιών ΦΠΑ με βάση τους αντίστοιχους συντελεστές ΦΠΑ/Φορολογητέα αξία = (100 . αξία ΦΠΑ): συντελεστής ΦΠΑ.

?Από τους ίδιους πιο πάνω λογαριασμούς 54.00.70/71/72/73/78/79.02-15 και 82-95 προκύπτουν οι συνολικές αξίες ΦΠΑ των ΚΩΔ. 618-620 και 621-623 της ετήσιας εκκαθαριστικής δήλωσης ΦΠΑ και οι αντίστοιχες συνολικές φορολογητέες αξίες των ΚΩΔ. 601-603 και 604-606 δι΄ αναγωγής των συνολι­κών αξιών ΦΠΑ με βάση τους αντίστοιχους συντελεστές ΦΠΑ, όπως αναλύε­ται πιο πάνω.

54.00.80. ΦΠΑ Εμπορευμάτων Λ/.20/0φειλόμενος ΦΠΑ ενδοκοινοτικών

... ......... αποκτήσεων αγαθών/λήψεων υπηρεσιών - Παρεμβαλλόμενος

(ΚΩΔ. 322/302-619/602)54.00.80.42 Ενδοκ. αποκτ. χωρίς ΕΦΚ ΚΛ. 2 (σήμερα 4%) Ακ. Συντ.

(ΚΩΔ. 321/301-618/601) 54.00.80.43 Ενδοκ. αποκτ. χωρίς ΕΦΚ. ΚΛ.3(σήμερα 8%) Ακ. Συντ.

(ΚΩΔ. 323/303-620/603) 54.00.80.43 Ενδοκ. αποκτ. χωρίς ΕΦΚ ΚΛ.4(σήμερα 18%) Ακ. Συντ.

...............................54.00.80.43 Ενδοκ. αποκτ. χωρίς ΕΦΚ ΚΛ. 5 (καταργήθηκε)

(ΚΩΔ. 325/305-622/605) 54.00.80.52 Ενδοκ. αποκτ. χωρίς ΕΦΚ ΚΛ. 2 (σήμερα 3%) Μειωμ. Σ.

(ΚΩΔ. 324/304-621/604) 54.00.80.53 Ενδοκ. αποκτ. χωρίς ΕΦΚ ΚΛ.3(σήμερα 6%) Μειωμ. Σ.

(ΚΩΔ. 326/306-623/606) 54.00.80.54 Ενδοκ. αποκτ. χωρίς ΕΦΚ ΚΛ.4(σήμερα 13%) Μειωμ. Σ.

...............................54.00.80.75 Ενδοκ. αποκτ. χωρίς ΕΦΚ ΚΛ. 5 (καταργήθηκε)

(ΚΩΔ. 322/302-619/602) 54.00.80.62 Ενδοκ. αποκτ. με ΕΦΚ ΚΛ. 2 (σήμερα 4%) Ακ. Συντ.

(ΚΩΔ. 321/301-618/601) 54.00.80.63 Ενδοκ. αποκτ. με ΕΦΚ ΚΛ.3(σήμερα 8%) Ακ. Συντ.

(ΚΩΔ. 323/303-620/603) 54.00.80.64 Ενδοκ. αποκτ. με ΕΦΚ ΚΛ.4(σήμερα 18%) Ακ. Συντ.

................................54.00.80.65Ενδοκ. αποκτ. με ΕΦΚ ΚΛ. 5 (καταργήθηκε)

(ΚΩΔ. 325/305-622/605) 54.00.80.72 Ενδοκ. αποκτ. με ΕΦΚ ΚΛ. 2 (σήμερα 3%) Μειωμ. Σ.

(ΚΩΔ. 324/304-621/604) 54.00.80.73 Ενδοκ. αποκτ. με ΕΦΚ ΚΛ.3(σήμερα 6%) Μειωμ. Σ

(ΚΩΔ. 326/306-623/606) 54.00.80.74 Ενδοκ. αποκτ. με ΕΦΚ ΚΛ.4(σήμερα 13%) Μειωμ. Σ.

...............................54.00.80.75 ΚΛ. 5 (καταργήθηκε)

(ΚΩΔ. 322/302-619/602) 54.00.80.82 Ενδοκ. λήψεων υπηρεσιών και άλλων πράξεων λήπτη ΚΛ. 2 (σήμερα 4%) Ακ. Συντ.

(ΚΩΔ. 321/301-618/601) 54.00.80.83 Ενδοκ. λήψεων υπηρεσιών και άλλων πράξεων λήπτη ΚΛ.3(σήμερα 8%) Ακ. Συντ.

(ΚΩΔ. 323/303-620/603) 54.00.80.84 Ενδοκ. λήψεων υπηρεσιών και άλλων πράξεων λήπτη ΚΛ.4(σήμερα 18%) Ακ. Συντ.

.................................54.00.80.85 Ενδοκ. λήψεων υπηρεσιών και άλλων πράξεων λήπτη ΚΛ. 5 (καταργήθηκε)

(ΚΩΔ. 325/305-622/605) 54.00.80.92 Ενδοκ. λήψεων υπηρεσιών και άλλων πράξεων λήπτη ΚΛ. 2 (σήμερα 3%) Μειωμ. Σ.

(ΚΩΔ. 324/304-621/604) 54.00.80.93 Ενδοκ. λήψεων υπηρεσιών και άλλων πράξεων λήπτη ΚΛ.3(σήμερα 6%) Μειωμ. Σ.

(ΚΩΔ. 326/306-623/606) 54.00.80.94 Ενδοκ. λήψεων υπηρεσιών και άλλων πράξεων λήπτη ΚΛ.4(σήμερα 13%) Μειωμ. Σ.

.................................54.00.80.95 Ενδοκ. λήψεων υπηρεσιών και άλλων πράξεων λήπτη ΚΛ. 5 (καταργήθηκε)

54.00.84. ΦΠΑ Πρώτων και βοηθητικών υλών Λ/.24/οφειλόμενος ΦΠΑ

............. ενδοκοινοτικών αποκτήσεων αγαθών/λήψεων υπηρεσιών -

............. Παρεμ­βαλλόμενος

.....54.00.84.42

...................Αναπτύσσεται όπως ο λ/σμός 54.00.80

................95

54.00.85. ΦΠΑ Λοιπών αγορών Λ/.25/26/28/οφειλόμενος ΦΠΑ ενδοκοινοτι­κών

............. αποκτήσεων αγαθών - λήψεων υπηρεσιών - Παρεμβαλλόμε­νος

....54.00.85.42

....................Αναπτύσσεται όπως ο λ/σμός 54.00.80

...............95

54.00.88. ΦΠΑ Πάγιων στοιχείων λ/σμών ομάδας 1/οφειλόμενος ΦΠΑ ενδο­κοινοτικών αποκτήσεων - λήψεων υπηρεσιών - Παρεμβαλλόμενος

....54.00.88.42

....................Αναπτύσσεται όπως ο λ/σμός 54.00.80

...............95

54.00.89. ΦΠΑ Εξόδων - Δαπανών λ/σμών ομάδων 6 και 8/οφειλόμενος ΦΠΑ

............ ενδοκοινοτικών αποκτήσεων - λήψεων υπηρεσιών - Παρεμ­βαλλόμενος.

.... 54.00.89.42

..................Αναπτύσσεται όπως ο Λ/.54.00.80

..............95

Διευκρινίσεις για τη λειτουργία και συνδεσμολογία των λογαριασμών 54.00.80/84/85/88/89.42-95:

1. Στους λογαριασμούς 54.00.80/84/85/88/89 καταχωρείται (πιστώνεται) ο οφειλόμενος πλασματικός ΦΠΑ των ενδοκοινοτικών αποκτήσεων αγαθών και λήψεων υπηρεσιών, καθώς και ο πλασματικός ΦΠΑ τυχόν άλλων πράξεων λήπτη, με χρέωση των αντίστοιχων αντίθετων (μειωτικών) λογαριασμών 54.00.20/24/25/28/29.42-95. Οι λογαριασμοί 54.00.80/84/85/88/89 λειτουργούν μόνο κατά ζεύγη με τους αντίστοιχους λ/σμούς 54.00.20/24/25/28/29.42-95.

2. Μετά τη λήξη του μεταβατικού καθεστώτος ΦΠΑ των ενδοκοινοτικών αποκτήσεων αγαθών και των ενδοκοινοτικών λήψεων υπηρεσιών (πιθανόν την 31/12/1996), οι λογαριασμοί 54.00.80/84/85/88/89 θα παύσουν να ισχύουν.

3. -Από τους λογαριασμούς 54.00.80/84/85/88/89.42-95 προκύπτουν οι αξίες ΦΠΑ των ΚΩΔ. 321-323 και 324-326 της περιοδικής εκκαθάρισης ΦΠΑ και οι αντίστοιχες φορολογητέες αξίες των ΚΩΔ. 301-303 και 304-306, δι΄ αναγωγής των αξιών ΦΠΑ με βάση τους αντιστοίχους συντελεστές ΦΠΑ/Φορολογητέα αξία = (100 . αξία ΦΠΑ): συντελεστής ΦΠΑ.

-Από τους ίδιους πιο πάνω λογαριασμούς 54.00.80/84/85/88/89.42-95 προκύπτουν οι συνολικές αξίες ΦΠΑ των ΚΩΔ. 618-620 και 621-623 της ετή­σιας εκκαθαριστικής δήλωσης ΦΠΑ και οι αντίστοιχες συνολικές φορολογη­τέες αξίες των ΚΩΔ. 601-603 και 604-606, δι΄ αναγωγής των συνολικών αξιών ΦΠΑ με βάση τους αντίστοιχους συντελεστές ΦΠΑ, όπως αναλύεται πιο πάνω.

54.00.98. Προπληρωμές και Προκαταβολές ΦΠΑ - Παρεμβαλλόμενος

.....54.00.98.01 Προπληρωμή ΦΠΑ

Καταχωρούνται (χρεώνονται) οι κατά οποιοδήποτε τρόπο κα­ταβαλλόμενοι στο Δημόσιο ΦΠΑ αν και εφόσον συμψηφίζονται με το ΦΠΑ εκροών. Π.χ., ΦΠΑ εισαγόμενων από χώρες της ΕΟΚ επιβατικών αυτοκινήτων, ο οποίος προπληρώνεται στα τελωνεία. Συμψηφίζεται στην περίοδο καταβολής του με τη μεταφορά του στο λ/σμό 54.00.99.ΧΧ (XX = 01-12).

.....54.00.98.99 Προκαταβολή ΦΠΑ

Καταχωρείται (χρεώνεται) ο τυχόν καταβαλλόμενος ΦΠΑ για την επόμενη φορολογική περίοδο. Συμψηφίζεται στην πε­ρίοδο καταβολής του με τη μεταφορά του στο λ/σμό 54.00.99.ΧΧ(ΧΧ=01-12).

54.00.99. Απόδοση - Εκκαθάριση ΦΠΑ/Λ/σμός παρεμβαλλόμενος

54.00.99.01 Μηνός Ιανουαρίου
02 » Φεβρουαρίου
03 » Μαρτίου
04 » Απριλίου
05 » Μαΐου
06 » Ιουνίου
07 » Ιουλίου
08 » Αυγούστου
09 » Σεπτεμβρίου
10 » Οκτωβρίου
11 » Νοεμβρίου
12 » Δεκεμβρίου

Διευκρινίσεις για τη λειτουργία του λ/σμού 54.00.99:

1. Στο τέλος κάθε μήνα τα υπόλοιπα όλων των λογαριασμών 54.00.20 -54.00.98 μηδενίζονται με τη μεταφορά τους στη χρέωση ή στην πίστωση, κατά περίπτωση, του λογαριασμού 54.00.99.ΧΧ (όπου XX = μήνας 01-12 της φορο­λογικής περιόδου).

2. Αν το υπόλοιπο του λογαριασμού 54.00.99.XX (XX = μήνας φορολογι­κής περιόδου) είναι πιστωτικό, με την καταβολή του στο Δημόσιο χρεώνεται ο λ/σμός αυτός και μηδενίζεται.

3. Αν το υπόλοιπο του λογαριασμού 54.00.99.XX (XX = μήνας φορολογικής περιόδου) είναι χρεωστικό (περίπτωση αρνητικής δήλωσης ΦΠΑ), το χρε­ωστικό αυτό υπόλοιπο μεταφέρεται στη χρέωση του λογαριασμού 54.00.99.XX (XX = επόμενος μήνας φορολογικής περιόδου) προς συμψηφισμό του στην εκκαθάριση της επόμενης φορολογικής περιόδου ΦΠΑ.

4. Τυχόν χρεωστικό υπόλοιπο ΦΠΑ του λογαριασμού 54.00 στο τέλος κάθε χρήσεως μεταφέρεται στο λογαριασμό 33.13.90 «συμψηφιστέος στην επόμενη χρήση ΦΠΑ» και αμέσως μετά το άνοιγμα της νέας χρήσεως επανα­φέρεται στον 54.00.99, στον υπολογαριασμό 01 του πρώτου μήνα της χρή­σεως.

Γενική διευκρίνιση:

Σε περίπτωση που η οικονομική μονάδα λειτουργεί το Σχέδιο Λογαρια­σμών της σε τρεις βαθμούς, είναι δυνατό οι πιο πάνω υπολογαριασμοί τρίτου και τέταρτου βαθμού να γίνουν τριτοβάθμιοι, ως ακολούθως:

54.00.2002

........2003

........2004

..............

54.00.9912

Β. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΛΟΓ/ΣΜΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ 7

Οι αξίες εκροών που προβλέπονται για τη συμπλήρωση των περιοδι­κών/εκκαθαριστικών δηλώσεων ΦΠΑ, στις οποίες δεν αντιστοιχούν ποσά ΦΠΑ, είναι δυνατό να λαμβάνονται από αντίστοιχους υπολογαριασμούς των λογαριασμών της ομάδας 7. Ειδικά για την αντιμετώπιση των αναγκών αυτών υποδεικνύεται το παρακάτω υπόδειγμα ανάπτυξης των λογαριασμών της ομά­δας 7. Το υπόδειγμα αυτό είναι ένα από τα υποδείγματα ανάπτυξης των λο­γαριασμών της ομάδας 7 και η εφαρμογή του θα γίνεται με ευθύνη κάθε οικο­νομικής μονάδας, ανάλογα με τις ειδικότερες ανάγκες της. 70. Πωλήσεις εμπορευμάτων

70.ΧΧ (όπου XX = 01-99 για οποιαδήποτε ανάλυση)

70.ΧΧ.ΧΧ (όπου XX = 01-99 για οποιαδήποτε υπο ανάλυση)

70.ΧΧ.ΧΧ........01.... Πωλήσεις προς το Εσωτερικό

........................Αναπτύσσεται κατά περίπτωση

.....................11.... Πωλήσεις προς το Εξωτερικό

(ΚΩΔ. 308/608) 11.01 Εξαγωγές σε τρίτες χώρες

(ΚΩΔ. 308/608) 11.02 Πωλήσεις καταστημάτων αφορολόγητων ειδών

(ΚΩΔ 309/609) 11.03 Ενδοκοινοτικές παραδόσεις

....................11.04

....................11.05

(ΚΩΔ.311/611).11.06 Ενδοκοινοτικές παραδόσεις καινουργών μεταφ. μέ­σων σε

..............................πρόσωπα χωρίς ΑΦΜ/ΦΠΑ

(ΚΩΔ 310/610) 11.07 Ενδοκοινοτικές τριγωνικές παραδόσεις αγαθών

....................11.08

(ΚΩΔ 312/612) 11.09 `Αλλες παραδόσεις αγαθών που φορολογούνται εκτός Ελλάδος σε

...........................κράτος μέλος της ΕΟΚ.

(ΚΩΔ 313/613) 11.10 Λοιπές εκροές απαλλασσόμενες με δικαίωμα έκπτω­σης

(ΚΩΔ 314/614) 11.11 Λοιπές εκροές απαλλασσόμενες χωρίς δικαίωμα έκ­πτωσης

71. Πωλήσεις προϊόντων ετοίμων και ημιτελών

Αναπτύσσεται όπως ο λ/σμός 70.

72. Πωλήσεις λοιπών αποθεμάτων και άχρηστου υλικού

Αναπτύσσεται όπως ο λ/σμός 70.

73. Πωλήσεις υπηρεσιών

Αναπτύσσεται όπως ο λ/σμός 70.

75-76. Έσοδα από παρεπόμενες ασχολίες/έσοδα κεφαλαίου

Αναπτύσσεται κατά τις ανάγκες και κατά περίπτωση.

Διευκρινίσεις

1. Το περιεχόμενο των υπολογαριασμών του ΚΩΔ. 11 «πωλήσεις προς το εξωτερικό» καθορίζεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία για το ΦΠΑ και από τις σχετικές ερμηνευτικές εγκυκλίους του αρμόδιου Υπουργείου Οικονο­μικών.

2. Οι ΚΩΔ. 308-314 προβλέπονται στην περιοδική εκκαθάριση ΦΠΑ του Υπουργείου Οικονομικών, όπως ισχύουν σήμερα.

3. Οι πληροφορίες των κωδικών 308-314 της περιοδικής εκκαθάρισης (αντίστοιχοι κωδ. 608-614 της ετήσιας εκκαθαριστικής δήλωσης) περιλαμβά­νονται, είτε σε ιδιαίτερους υπολογαριασμούς των λ/σμών της ομάδας 7 αν τη­ρούνται σε πραγματικές αξίες, είτε σε σχετικούς λ/σμούς τάξεως, είτε σε οποιοδήποτε σύστημα (π.χ. Ηλεκτρονικού Υπολογιστή) το οποίο πρέπει να παρέχει όλα τα απαραίτητα στοιχεία για τη διενέργεια των ελεγκτικών επαλη­θεύσεων.

4. Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην αρχή της παρούσας γνωματεύ­σεως, οι λογιστικές εγγραφές στους υπολογαριασμούς 70.XX.ΧΧ.11.01-11 γίνονται με πραγματικές αξίες.

Γ. ΜΗ ΣΥΜΨΗΦΙΖΟΜΕΝΟΣ ΦΠΑ

1. Στην περίπτωση που ενεργούνται πράξεις, για τις οποίες φορολογικώς δεν παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ εισροών από τα ακαθάριστα έσοδα, ο ΦΠΑ αυτός χρεώνεται απευθείας στο λογαριασμό 63.98.08 «Μη συμψηφιζόμενος ΦΠΑ, εκπιπτόμενος στη φορολ. εισοδήματος». Αν στις εισροές περιλαμβάνονται και πάγια περιουσιακά στοιχεία για τα οποία οι δαπάνες λειτουργίας και αποσβέσεών τους δεν εκπίπτονται φορολογικώς, ή εκπίπτο­νται κατά μέρος (π.χ. επιβατικά αυτοκίνητα), ο ΦΠΑ χρεώνεται στο λογαρια­σμό 63.98.09 «Μη συμφ/νοι ΦΠΑ που δεν εκπίπτονται φορολογικώς» κατά το μέρος που δεν εκπίπτεται φορολογικώς από τα ακαθάριστα έσοδα και στο λογαριασμό 63.98.08 κατά το μέρος που εκπίπτεται φορολογικώς από τα ακαθάριστα έσοδα.

2. Στην περίπτωση που προσδιορίζεται αναλογία ΦΠΑ (PRORATA) μη συμψηφιζόμενου (π.χ. αν ενεργούνται πράξεις υποκείμενες σε ΦΠΑ και μη υποκείμενες), η αξία αυτού του ΦΠΑ χρεώνεται στους λογαριασμούς της πιο πάνω παρ. Γ1, κατά περίπτωση, με πίστωση των οικείων λ/σμών του ΦΠΑ εισ­ροών του 54.00.

Δ. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΑ­ΞΕΩΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

Οι οδηγίες του αρμόδιου Υπουργείου Οικονομικών για τη συμπλήρωση των περιοδικών εκκαθαρίσεων ΦΠΑ, τις επιστροφές εισαγωγών από τρίτες χώρες και τις επιστροφές ενδοκοινοτικών αποκτήσεων χωρίς ΕΦΚ και με ΕΦΚ, τις θεωρούν ως προσθετικές των εξαγωγών προς τρίτες χώρες και των ενδοκοινοτικών παραδόσεων, αντίστοιχα. Σύμφωνα με το Ε.Γ.Λ.Σ. οι επι­στροφές αγορών-εισαγωγών θεωρούνται πάντοτε ως μειωτικές των λογαρια­σμών αποθεμάτων της ομάδας 2.

Οι πληροφορίες για τις θεωρούμενες ως προσθετικές των εκροών επι­στροφές προς τρίτες χώρες και προς χώρες της Ε.Ε. (ΚΩΔ. 308/608 και 309/609) περιλαμβάνονται, είτε σε ιδιαίτερους υπολογαριασμούς των λογ/σμών της ομάδας 2, αν τηρούνται μόνο σε αξίες πραγματικές, είτε στους πιο κάτω λογαριασμούς τάξεως, είτε σε οποιοδήποτε σύστημα (π.χ. Ηλεκτρο­νικού Υπολογιστή) το οποίο πρέπει να παρέχει όλα τα απαραίτητα στοιχεία για τη διενέργεια των ελεγκτικών επαληθεύσεων.

04. Διάφοροι λογαριασμοί πληροφοριών χρεωστικοί

.....04.90 Επιστροφές εισαγωγών από το εξωτερικό

............04.90.01 Επιστροφές εισαγωγών από τρίτες χώρες που γίνο­νται προς τις

........................χώρες αυτές

....................02 Επιστροφές ενδοκοινοτικών αποκτήσεων χωρίς ΕΦΚ που γίνονται

........................προς άλλες χώρες της Ε.Ε.

....................03 Επιστροφές ενδοκοινοτικών αποκτήσεων με ΕΦΚ

........................που γίνονται προς άλλες χώρες της Ε.Ε.

08. Διάφοροι λογαριασμοί πληροφοριών πιστωτικοί

.....08.90. Προσθετικές εξαγωγών, επιστροφές εισαγωγών από το εξω­τερικό

......(ΚΩΔ. 308) 08.90.01 Επιστροφές εισαγωγών από τρίτες χώρες που γίνο­νται προς τις

................................χώρες αυτές

......(ΚΩΔ 309).........02 Επιστροφές ενδοκοινοτικών αποκτήσεων χωρίς ΕΦΚ

..............................που γίνονται προς άλλες χώρες της Ε.Ε.

......(ΚΩΔ 309) .........03 Επιστροφές ενδοκοινοτικών αποκτήσεων με ΕΦΚ

.................................που γίνονται προς άλλες χώρες της Ε.Ε.

Διευκρινίσεις: 1. Οι πιο πάνω λογαριασμοί είναι δυνατό να τηρούνται και σε πλασματικές αξίες, αν αυτό κριθεί απαραίτητο 2. Οι κωδ. 308 και 309 περιλαμβάνονται στην περιοδική εκ­καθάριση ΦΠΑ, όπως ισχύει σήμερα.

Ε. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΑΠΟΚΤΗΣΕΩΝ-ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ

Οι οδηγίες του αρμόδιου Υπουργείου Οικονομικών, για τη συμπλήρωση των περιοδικών εκκαθαρίσεων/Εκκαθαριστικών δηλώσεων ΦΠΑ, προβλέπουν τη συμπλήρωσή τους και με τις διαφορές (+ ή -) της φορολογητέας (ή πλα­σματικής) αξίας και του πραγματικού κόστους της εισαγωγής.

Οι φορολογούμενοι, στα πιο πάνω έντυπα (φόρμες), πρέπει να καταχω­ρούν τις διαφορές (+ ή -) των φορολογητέων και των πραγματικών αξιών, προκειμένου να επιτυγχάνεται η λογιστική συμφωνία των δηλούμενων φορο­λογητέων αξιών με τις πραγματικές αξίες των βιβλίων τους. Για να επιτυγχά­νεται μια τέτοια λογιστική συμφωνία, λόγω του ετεροχρονισμού των εγγρα­φών, με πλασματικές και με πραγματικές αξίες και λόγω και της ύπαρξης ίδιων διαφορών και στις εισαγωγές-εξαγωγές από και προς τρίτες χώρες, πρέπει, σε κάθε οικονομική μονάδα, να οργανωθεί λογιστική υπηρεσία αξιώσεων και μεγάλου λειτουργικού κόστους, το οποίο θα τελεί σε δυσαρμονία σε σχέση με το πρακτικό αποτέλεσμα μιας τέτοιας λογιστικής παρακολούθησης. Αντί για την πολυδάπανη και δυσεφάρμοστη αυτή λύση προτείνεται η πιστή εφαρμογή των βασικών αρχών του Ε.Γ.Λ.Σ. κατά την τήρηση των πιο πάνω αναφερόμε­νων λογαριασμών (54.00, ομάδων 2 και 7, τάξεως), ώστε να διασφαλίζονται απόλυτα οι ελεγκτικές επαληθεύσεις με την παράδοση σε κάθε ελεγκτή του Κράτους όλων των αναλυτικών παραστατικών τα οποία υποστηρίζουν τις εγ­γραφές.

Για όσο χρονικό διάστημα, στις περιοδικές εκκαθαρίσεις/Εκκαθαριστικές δηλώσεις ΦΠΑ θα καταχωρούνται οι πιο πάνω διαφορές (+ ή -), προτείνεται ο προσδιορισμός τους να γίνεται από οποιοδήποτε σύστημα (π.χ. Ηλεκτρονικού Υπολογιστή), το οποίο πρέπει να παρέχει όλα τα απαραίτητα στοιχεία για τη διενέργεια των ελεγκτικών επαληθεύσεων. Δεν αποκλείεται η παρακολούθηση των πιο πάνω διαφορών σε λογαριασμούς τάξεως, στους οποίους προτεί­νουμε το ακόλουθο ενδεικτικό υπόδειγμα:

04. ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ

.....04.91 Διαφορές Φορολογητέων (πλασματικών) και πραγματικών αξιών

............ .Εισαγωγών - Εξαγωγών

......(ΚΩΔ. 348) 04.91.11 Εισαγωγών από τρίτες χώρες

............................04.91.11.1993 Έτος 1993

..............................04.91.11.1993.01. Μηνός Ιανουαρίου

................................................02 Μηνός Φεβρουαρίου

................................................03 Μηνός Μαρτίου

................................................04 Μηνός Απριλίου

................................................05 Μηνός Μαΐου

................................................06 Μηνός Ιουνίου

................................................07 Μηνός Ιουλίου

................................................08 Μηνός Αυγούστου

................................................09 Μηνός Σεπτεμβρίου

................................................10 Μηνός Οκτωβρίου

................................................11 Μηνός Νοεμβρίου

................................................12 Μηνός Δεκεμβρίου

............................04.91.11.1994 Έτος 1994

..............................................Αναπτύσσεται όπως ο Λ/. 04.91.11.1993 κ.ο.κ

(ΚΩΔ. 348/643) 04.91.12 Ενδοκοινοτικών αποκτήσεων

................................Αναπτύσσεται όπως ο Λ/. 04.91.11

(ΚΩΔ. 314/614) 04.91.13 Εξαγωγών προς τρίτες χώρες

................................Αναπτύσσεται όπως ο Λ/. 04.91.11

(ΚΩΔ. 314/614) 04.91.14 Ενδοκοινοτικών παραδόσεων

................................Αναπτύσσεται όπως ο Λ/. 04.91.11

..........................

(ΚΩΔ.314/614)04.91.21 Επιστροφών εισαγωγών από τρίτες χώρες

..............................Αναπτύσσεται όπως ο Λ/. 04.91.11

(ΚΩΔ. 314/614)04.91.22 Επιστροφών ενδοκοινοτικών αποκτήσεων

...............................Αναπτύσσεται όπως ο Λ/. 04.91.11

(ΚΩΔ. 314/614)04.91.23 Επιστροφών εξαγωγών προς τρίτες χώρες

...............................Αναπτύσσεται όπως ο Λ/. 04.91.11

(ΚΩΔ.314/614)04.91.24 Επιστροφών ενδοκοινοτικών παραδόσεων

...............................Αναπτύσσεται όπως ο Λ/. 04.91.11

...................08.91 Συγκέντρωση διαφορών φορολογητέων (πλασμα­τικών) και ............................... πραγματικών αξιών εισαγωγών-εξαγωγών

(ΚΩΔ. 171)....08.91.11 Εισαγωγών από τρίτες χώρες

......................08.91.11.1993. Έτους 1993

.................................1994. Έτους 1994 κ.ο.κ.

(ΚΩΔ.171).... 08.91.12 Ενδοκοινοτικών αποκτήσεων

...............................Αναπτύσσεται όπως ο Λ/. 08.91.11

(ΚΩΔ.112) .... 08.91.13 Εξαγωγών προς τρίτες χώρες

...............................Αναπτύσσεται όπως ο Λ/. 08.91.11

(ΚΩΔ.112).... 08.91.14 Ενδοκοινοτικών παραδόσεων

...............................Αναπτύσσεται όπως ο Λ/. 08.91.11

(ΚΩΔ.171).... 08.91.21 Επιστροφών εισαγωγών από τρίτες χώρες

(ΚΩΔ.171).... 08.91.22 Επιστροφών ενδοκοινοτικών αποκτήσεων

...............................Αναπτύσσεται όπως ο Λ/. 08.91.11

(ΚΩΔ.112).... 08.91.23 Επιστροφών εξαγωγών προς τρίτες χώρες

...............................Αναπτύσσεται όπως ο Λ/. 08.91.11

(ΚΩΔ.112).... 08.91.24 Επιστροφών ενδοκοινοτικών παραδόσεων

...............................Αναπτύσσεται όπως ο Λ/. 08.91.11

Διευκρινίσεις:

1. Οι λογαριασμοί 04.91 και 08.91 χρησιμεύουν για τη λογιστικοποίηση και τη συγκέντρωση των διαφορών μεταξύ των φορολογητέων (πλασματικών) και των πραγματικών αξιών των κάθε φύσεως εισαγωγών και εξαγωγών.

2. Από τους υπολογαριασμούς του 04.91 παρέχονται κατά έτος/μήνα οι πληροφορίες που χρησιμεύουν για τη συμπλήρωση της μηνιαίας περιοδικής εκκαθάρισης ΦΠΑ, όπως ισχύει σήμερα.

3. Από τους υπολογαριασμούς του 08.91 παρέχονται κατ΄ έτος οι πληρο­φορίες που χρησιμεύουν για τη συμπλήρωση της ετήσιας εκκαθαριστικής δή­λωσης ΦΠΑ, όπως ισχύει σήμερα.

4. Όταν μια εισαγωγή από τρίτες χώρες ή ενδοκοινοτική απόκτηση ή εξαγωγή προς τρίτες χώρες ή ενδοκοινοτική παράδοση ή αντίστοιχη επι­στροφή των κατηγοριών αυτών, λογιστικοποιείται (με πραγματική αξία) στους οικείους υπολ/σμούς των ομάδων αποθεμάτων (2) ή εσόδων-πωλήσεων (7), αν προηγήθηκε η καταχώρηση της ίδιας πράξεως με τη φορολογητέα (πλασμα­τική) αξία της, όταν αυτή η καταχώρηση είναι υποχρεωτική (Δηλαδή, όταν αυτή η καταχώριση (σε ζεύγος λογαριασμού τάξεως ή σε ειδικό μηχα­νογραφικό πρόγραμμα) ακολουθείται από την επιχείρηση (γιατί η επιχείρηση δεν υπολογίζει τη Φορολογητέα αξία δι΄ αναγωγής), συγχρόνως προσδιορίζεται η διαφορά μεταξύ της φορολογητέας αξίας (πλασματικής) και της αντίστοιχης πραγματικής και,

α) αν η διαφορά είναι αρνητική (-), δηλαδή φορολογητέα αξία μεγαλύτερη πραγματι­κής, με τη διαφορά αυτή πιστώνεται ο οικείος υπολογαριασμός του 04.91 και χρεώνεται ο αντίστοιχος οικείος υπολ/σμός του 08.91,

β) αν η διαφορά είναι θετική (+), δηλαδή φορολογητέα αξία μικρότερη πραγματικής, με τη διαφορά αυτή χρεώνεται ο οικείος υπολογαριασμός του 04.91 και πιστώνεται ο αντίστοιχος οικείος υπολ/σμός του 08.91.

5. Για τη συμπλήρωση των ΚΩΔ. 314/614 και 348/643 της μηνιαίας περιο­δικής εκκαθάρισης ΦΠΑ και της ετήσιας εκκαθαριστικής δήλωσης ΦΠΑ, τα υπόλοιπα των οικείων υπολογαριασμών του 04.91 απεικονίζουν το συμψηφι­στικό υπόλοιπο (αν χρεωστικά/+, αν πιστωτικά/-) των διαφορών και αυτό το υπόλοιπο καταχωρείται στους πιο πάνω κωδικούς προσθετικά (+) ή αφαιρετικά (-).

6. Για τη συμπλήρωση των ΚΩΔ. 112 και 171 της εκκαθαριστικής δήλωσης ΦΠΑ, τα υπόλοιπα των οικείων υπολογαριασμών του 08.91 απεικονίζουν τα συμψηφιστικά υπόλοιπα των διαφορών με αντίθετα πρόσημα (+ ή -). Για τη διόρθωση του πρόσημου αυτού τα πιο πάνω υπόλοιπα πολλαπλασιάζονται με το (-1) και τα γινόμενα καταχωρούνται στους κωδικούς 112 και 171 προσθετικά (+) ή αφαιρετικά (-).

ΣΤ. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΑ­ΞΕΩΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΕΣ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΕΣ ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΠΑ

Σε περίπτωση που η οικονομική μονάδα δεν επιθυμεί να εφαρμόσει τα υποδεικνυόμενα στην πιο πάνω παρ. Β για την ανάπτυξη της ομάδας 7, προ­τείνουμε το ακόλουθο ενδεικτικό υπόδειγμα λογαριασμών τάξεως για την πα­ρακολούθηση των ενδοκοινοτικών παραδόσεων αγαθών και για τη συγκέντρω­ση των λοιπών αναγκαίων πληροφοριών για τη συμπλήρωση των δηλώσεων ΦΠΑ.

04. ΔΙΑΦΟΡΟΙ Λ/ΣΜΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ

.....04.92 ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΑΓΑΘΩΝ ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΜΕ­ΝΕΣ

............ΑΠΟ ΦΠΑ

(ΚΩΔ. 309/609) 04.92.03 Ενδοκοινοτικές παραδόσεις αγαθών

........................04.92.03.1993 Έτος 1993

............................04.92.03.1993.01 Μηνός Ιανουαρίου

..............................................02 Μηνός Φεβρουαρίου

..............................................03 Μηνός Μαρτίου

..............................................04 Μηνός Απριλίου

..............................................05 Μηνός Μαΐου

..............................................06 Μηνός Ιουνίου

..............................................07 Μηνός Ιουλίου

..............................................08 Μηνός Αυγούστου

..............................................09 Μηνός Σεπτεμβρίου

..............................................10 Μηνός Οκτωβρίου

..............................................11 Μηνός Νοεμβρίου

..............................................12 Μηνός Δεκεμβρίου

............................04.92.03.1994 .................................. Έτος 1994

..............................................Αναπτύσσεται όπως ο Λ/.04.92.03.1993 κ.ο.κ.

......................04.92.04..................

......................04.92.05

(ΚΩΔ. 311/611) 04.92.06 Ενδοκοινοτικές παραδόσεις καινουργών μεταφορικών μέσων

................................ σε πρόσωπα χωρίς ΑΦΜ/ΦΠΑ­

................................Αναπτύσσεται όπως ο Λ/.04.92.03

(ΚΩΔ. 310/610) 04.92.07 Ενδοκοινοτικές τριγωνικές παραδόσεις αγαθών

................................Αναπτύσσεται όπως ο Λ/.04.92.03

.....................04.92.08 ......................

(ΚΩΔ.312/612) 04.92.09 `Αλλες παραδόσεις αγαθών που φορολογούνται εκτός Ελλάδος ............................... σε κράτος μέλος της ΕΟΚ

...............................Αναπτύσσεται όπως ο Λ/.04.92.03

(ΚΩΔ. 313/613) 04.92.10 Λοιπές εκροές απαλλασσόμενες με δικαίωμα έκπτωσης .

...............................Αναπτύσσεται όπως ο Λ/.04.92.03

(ΚΩΔ. 314/614) 04.92.11 Λοιπές εκροές απαλλασσόμενες χωρίς δικαίωμα έκπτωσης

................................Αναπτύσσεται όπως ο Λ/.04.92.03

................04.93.. ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙΣ/ΑΓΟΡΕΣ

........................ ΑΓΑΘΩΝ ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΦΠΑ

(ΚΩΔ. 348/643).04.93.03 Ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αγαθών χωρίς ΕΦΚ

................................. απαλλασσόμενες από ΦΠΑ

.................................Αναπτύσσεται όπως ο Λ/.04.92.03

(ΚΩΔ. 348/643) 04.93.04 Ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αγαθών με ΕΦΚ

................................ απαλλασσόμενες από ΦΠΑ

...............................Αναπτύσσεται όπως ο Λ/.04.92.03

..............................

(ΚΩΔ. 348/643) 04.93.08 Απαλλασσόμενες λοιπές εισροές (εσωτερικού και εξωτερικού)

................................Αναπτύσσεται όπως ο Λ/.04.92.03

(ΚΩΔ. 348/643)04.93.09 Πράξεις λήπτη (αποκτήσεις υπηρεσιών, κ.λπ.) απαλλασσόμενες

............................... από ΦΠΑ

...............................Αναπτύσσεται όπως ο Λ/.04.92.03

...............04.94.. ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ) ΑΓΑΘΩΝ

........................ ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΦΠΑ

(ΚΩΔ. 308/608) 04.94.06 Απαλλασσόμενες από ΦΠΑ εξαγωγές προς τρίτες χώρες με

............................... δικαίωμα συμψηφισμού ΦΠΑ εισροών

...............................Αναπτύσσεται όπως ο Λ/.04.92.03

(ΚΩΔ. 313/613) 04.94.07 Απαλλασσόμενες πράξεις εσωτερικού (εκροές) με δικαίωμα

............................... συμφηφισμού Φ ΠΑ εισροών

...............................Αναπτύσσεται όπως ο Λ/.04.92.03

(ΚΩΔ. 314/614) 04.94.08 Απαλλασσόμενες εξαγωγές προς τρίτες χώ­ρες, ενδοκοινοτικές

............................... παραδόσεις και πράξεις εσωτερικού (εκροές), χωρίς δικαίωμα

............................... συμψηφι­σμού Φ ΠΑ εισροών

...............................Αναπτύσσεται όπως ο Λ/.04.92.03

.............04.95 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩ­ΡΕΣ/

..................... ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ ΑΠΑΛΛΑΣ­ΣΟΜΕΝΕΣ

..................... ΑΠΟΦΠΑ

(ΚΩΔ. 348/643) 04.95.01 Επιστροφές εξαγωγών σε τρίτες χώρες απαλ­λασσόμενες από

............................... ΦΠΑ

...............................Αναπτύσσεται όπως ο Λ/.04.92.03

(ΚΩΔ. 348/643) 04.95.02 Επιστροφές ενδοκοινοτικών παραδόσεων απαλλασσόμενες

............................... από ΦΠΑ

...............................Αναπτύσσεται όπως ο Λ/.04.92.03

.........08 ΔΙΑΦΟΡΟΙ Λ/ΣΜΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ

.............08.92. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΔΟ­ΣΕΩΝ ΑΓΑΘΩΝ

..................... ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΦΠΑ

(ΚΩΔ. 609)08.92.03 Ενδοκοινοτικές παραδόσεις αγαθών

..................08.92.03.1993. Έτους 1993

..................08.92.03.1994. Έτους 1994 κ.ο.κ.

...............08.92.04..............

...............08.92.05...............

(ΚΩΔ. 611)08.92.06 Ενδοκοινοτικές παραδόσεις καινουργών μετα­φορικών μέσων σε

.......................... πρόσωπα χωρίς ΑΦΜ/ΦΠΑ

.........................Αναπτύσσεται όπως ο Λ/.08.92.03

(ΚΩΔ. 610)08.92.07 Ενδοκοινοτικές τριγωνικές παραδόσεις αγαθών

.........................Αναπτύσσεται όπως ο Λ/.08.92.03

...............08.92.08................

(ΚΩΔ. 612) 08.92.09 `Αλλες παραδόσεις αγαθών που φορολογούνται εκτός Ελλάδος σε

......................... κράτος μέλος της ΕΟΚ

.........................Αναπτύσσεται όπως ο Λ/.08.92.03

(ΚΩΔ.6113..08.92.10 Λοιπές εκροές απαλλασσόμενες με δικαίωμα έκπτωσης

.........................Αναπτύσσεται όπως ο Λ/.08.92.03

(ΚΩΔ. 614)..08.92.11 Λοιπές εκροές απαλλασσόμενες χωρίς δικαί­ωμα έκπτωσης

.........................Αναπτύσσεται όπως ο Λ/.08.92.03

..............08.93. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ

..................... ΑΠΟΚΤΗΣΕΩΝ/ΑΓΟΡΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΑΠΑΛΛΑΣΣΟ­ΜΕΝΩΝ ΑΠΟ

..................... ΦΠΑ

(ΚΩΔ. 643) 08.93.03 Ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αγαθών χωρίς ΕΦΚ, απαλλασσόμενες

......................... από ΦΠΑ

.........................Αναπτύσσεται όπως ο Λ/.08.92.03

(ΚΩΔ. 643) 08.93.04 Ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αγαθών με ΕΦΚ, Απαλλασσόμενες

......................... από ΦΠΑ

.........................Αναπτύσσεται όπως ο Λ/.08.92.03

(ΚΩΔ. 643) 08.93.08 Απαλλασσόμενες λοιπές εισροές (εσωτερικού και εξωτερικού)

.........................Αναπτύσσεται όπως ο Λ/.08.92.03

(ΚΩΔ. 643) 08.93.09 Πράξεις λήπτη (αποκτήσεις υπηρεσιών, κ.λπ.) απαλλασσόμενες

......................... από ΦΠΑ

.........................Αναπτύσσεται όπως ο Λ/.08.92.03

............08.94 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ (ΠΩΛΗ­ΣΕΩΝ)

.................. ΑΓΑΘΩΝ ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΦΠΑ

(ΚΩΔ. 608) 08.94.06 Απαλλασσόμενες από ΦΠΑ εξαγωγές προς τρί­τες χώρες με

......................... δικαίωμα συμψηφισμού ΦΠΑ εισ­ροών

.........................Αναπτύσσεται όπως ο Λ/.08.92.03

(ΚΩΔ. 613) 08.94.07 Απαλλασσόμενες πράξεις εσωτερικού (εκροές) με δικαίωμα

......................... συμψηφισμού ΦΠΑ εισροών

.........................Αναπτύσσεται όπως ο Λ/.08.92.03

(ΚΩΔ. 614) 08.94.08 Απαλλασσόμενες εξαγωγές προς τρίτες χώ­ρες, ενδοκοινοτικές

......................... παραδόσεις και πράξεις εσωτερικού (εκροές) χωρίς δικαίωμα

......................... συμψηφισμού ΦΠΑ εισροών

.........................Αναπτύσσεται όπως ο Λ/.08.92.03

..............08.95 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΕΣ

......................... ΧΩΡΕΣ/ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ

......................... ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΦΠΑ

............08.95.01 Επιστροφές εξαγωγών σε τρίτες χώρες απαλλασσόμενες από ΦΠΑ

.........................Αναπτύσσεται όπως ο Λ/.08.92.03

............08.95.02 Επιστροφές ενδοκοινοτικών παραδόσεων α­παλλασσόμενες από

......................... ΦΠΑ

.........................Αναπτύσσεται όπως ο Λ/.08.92.03

Διευκρίνιση:

Όπως και στις προηγούμενες παραγράφους, οι κωδικοί που φαίνονται αριστερά, σε κάθε υπολογαριασμό, είναι οι κωδικοί της περιοδικής εκκαθάρι­σης ΦΠΑ και της ετήσιας εκκαθαριστικής δήλωσης ΦΠΑ. Στους υπολογαριασμούς του 04 αριστερά φαίνονται δύο κωδικοί. Ο πρώτος είναι της περιοδικής εκκαθάρισης και ο δεύτερος είναι της ετήσιας εκκαθαριστής δήλωσης ΦΠΑ. Στους υπολογαριασμούς του 08 (συγκέντρωσης) αριστερά φαίνεται ένας μόνο κωδικός, αυτός της ετήσιας εκκαθαριστικής δήλωσης ΦΠΑ.

Ζ. ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 36α και 36β ΤΟΥ Ν. 1642/1986.

Για την εξασφάλιση των ελεγκτικών επαληθεύσεων με λογαριασμούς της λογιστικής και στις περιπτώσεις εφαρμογής, από οικονομικές μονάδες, του ει­δικού καθεστώτος των άρθρων 36α και 36β του Ν. 1642/1986, όπως τροπο­ποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει, για μεταχειρισμένα αγαθά και διάφορα ει­δικά αντικείμενα, προτείνουμε και την εφαρμογή του υποδείγματος των Λο­γαριασμών Τάξεως της πιο πάνω παρ. ΣΤ ως εξής:

1. Αγορές και πωλήσεις μεταχειρισμένων αγαθών, κ.λπ.. του πιο πάνω ειδικού καθεστώτος.

Παρακολουθούνται σε πραγματικές αξίες αγοράς ή πώλησης σε ιδιαίτε­ρους υπολογαριασμούς (π.χ. μεταχειρισμένα οχήματα) των οικείων πρωτοβά­θμιων λογαριασμών των ομάδων 2/αποθέματα και 7/οργανικά έσοδα κατ΄ είδος του Σχεδίου Λογαριασμών του Ε.Γ.Λ.Σ. (Π.Δ. 1123/1980), οι οποίοι αναπτύσ­σονται σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε οικονομικής μονάδας.

2. ΦΠΑ επί της φορολογητέας αξίας (περιωθρίου κέρδους).

Εφαρμόζεται το υπόδειγμα ανάπτυξης του λογαριασμού 54.00 της πιο πάνω παρ. Α.

3. Μη υποκείμενες σε ΦΠΑ αξίες αγοράς και πώλησης

Εφαρμόζεται το υπόδειγμα ανάπτυξης των οικείων λογαριασμών τάξεως της πιο πάνω παρ. ΣΤ΄, ως εξής:

α. Σε κάθε αγορά από το εσωτερικό ή από χώρες της Ε.Ε. ή εισαγωγή από τρίτες χώρες μεταχειρισμένων αγαθών κ.λπ. του ειδικού ως άνω καθε­στώτος, με την αξία αγοράς:

? Χρεώνεται ο Λ/σμός 04.93.08 «Απαλλασσόμενες λοιπές εισροές (εσω­τερικού και εξωτερικού)».

Αναπτύσσεται κατ΄ έτος/μήνα.

? Πιστώνεται ο Λ/σμός 08.93.08 «Συγκέντρωση απαλλασσόμενων λοι­πών εισροών (εσωτερικού και εξωτερικού)».

Αναπτύσσεται κατ΄ έτος.

β. Σε κάθε πώληση μεταχειρισμένων αγαθών, κ.λπ., του ειδικού καθεστώ­τος, με την απαλλασσόμενη από ΦΠΑ αξία αγοράς:

? Χρεώνεται ο Λ/σμός 04.94.08 «Απαλλασσόμενες, εξαγωγές προς τρί­τες χώρες, ενδοκοινοτικές παραδόσεις και πράξεις εσωτερικού (εκροές), χωρίς δικαίωμα συμψηφισμού ΦΠΑ εισροών».

Αναπτύσσεται κατ΄ έτος/μήνα.

? Πιστώνεται ο Λ/σμός 08.94.08 «Συγκέντρωση απαλλασσόμενων, εξα­γωγών προς τρίτες χώρες, ενδοκοινοτικών παραδόσεων και πράξεων εσωτε­ρικού (εκροών), χωρίς δικαίωμα συμψηφισμού ΦΠΑ εισροών».

Αναπτύσσεται κατ΄ έτος.

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: