Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
31 Δεκεμβρίου 2022

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Αρ. Φύλλου 6992

Αριθμ. Α. 1189

Παράταση των προθεσμιών εκπλήρωσης των δηλωτικών φορολογικών υποχρεώσεων φυσικών προσώπων και νομικών προσώπων και οντοτήτων στη Δ.Ο.Υ. Ηρακλείου.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Της παρ. 5 του άρθρου 22 του Ν. 2020/1992 (Α΄ 34),

β) των άρθρων 67 και 68 του Ν. 4172/2013 (Α΄ 167),

γ) του ν. 4987/2022 (Α΄ 206),

δ) του Κεφαλαίου Α΄ του Μέρους Πρώτου του Ν. 4389/2016 (Α΄ 94) και ειδικότερα των άρθρων 1 , 2 , 13 , 14 , 17 και 41 ,

ε) της περ. β΄ της παρ. 12 του άρθρου 38 του Κώδικα ΦΠΑ (Ν. 2859/2000 - Α΄248), σε συνδυασμό με την περ. α΄ της παρ. 3 του άρθρου 41 του Ν. 4389/2016 ,

στ) της περ. β΄ της παρ. 4 και των παρ. 5, 5α και 5β του άρθρου 36 , του άρθρου 38 και του άρθρου 41 του Κώδικα ΦΠΑ ,

ζ) του Κώδικα Διατάξεων Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών και Κερδών από Τυχερά Παίγνια, ο οποίος κυρώθηκε με το πρώτο άρθρο του Ν. 2961/2001 (Α΄ 266),

η) του α.ν. 1521/1950 «Περί φόρου μεταβιβάσεως ακινήτων» (Α΄ 245), ο οποίος κυρώθηκε με το πρώτο άρθρο του ν. 1587/1950 (Α΄ 294).

2. Την υπό στοιχεία Α.1137/2020 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) «Καθορισμός της διαδικασίας υποβολής δηλώσεων φορολογίας κεφαλαίου, κοινοποίησης των πράξεων προσδιορισμού του φόρου και λήψης πιστοποιητικών των φορολογιών κεφαλαίου» (Β΄ 2423).

3. Την υπό στοιχεία Α.1034/2022 απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ «Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2021, των λοιπών εντύπων και των δικαιολογητικών εγγράφων που συνυποβάλλονται με αυτή. Τύπος και περιεχόμενο της πράξης διοικητικού/διορθωτικού προσδιορισμού φόρου φορολογικών ετών 2021 και εφεξής για φορολογούμενους που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του άρθρου 5Β του Ν. 4172/2013 (Α΄ 167)» (Β΄ 1098).

4. Την υπό στοιχεία Α. 1052/2022 απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ «Τύπος και περιεχόμενο των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2021 των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του Ν. 4172/2013 και καθορισμός δικαιολογητικών που υποβάλλονται μ΄ αυτές - Υποβολή με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του Ν. 4172/2013» (Β΄ 2063).

5. Την υπό στοιχεία Α. 1054/2022 απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ «Καθορισμός της διαδικασίας και λοιπών ζητημάτων για την ψηφιακή υποβολή αιτημάτων μέσω της Εφαρμογής Ψηφιακής Υποδοχής και Διαχείρισης Αιτημάτων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Τα Αιτήματά μου» (Β΄ 2154).

6. Την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/ 23-10-2020 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)» (Β΄ 4738).

7. Την υπό στοιχεία Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28-1-2013 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Β΄ 130 και Β΄372), σε συνδυασμό με την υποπαρ. α΄ της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 .

8. Την υπ΄ αρ. 1 της 20-1-2016 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με το πρώτο εδάφιο της παρ. 10 του άρθρου 41 του Ν. 4389/2016 και την απόφαση υπ΄ αρ. 39/3/30-11-2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) του Συμβουλίου Διοίκησης της ΑΑΔΕ και την υπό στοιχεία 5294 ΕΞ 2020/17-1-2020 του Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27).

9. Την ανάγκη εξυπηρέτησης και διευκόλυνσης των φορολογουμένων για την εκπλήρωση των δηλωτικών φορολογικών τους υποχρεώσεων στη Δ.Ο.Υ. Ηρακλείου, η οποία διέκοψε τη λειτουργία της από 20/12/2022 έως και 28/12/2022 λόγω πυρκαγιάς, για τις υποχρεώσεις των οποίων οι προθεσμίες υποβολής φορολογικών δηλώσεων λήγουν στο διάστημα από 20/12/2022 μέχρι 31/12/2022.

10. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), αποφασίζουμε:

1. Παρατείνονται μέχρι την 27η Ιανουαρίου 2023 οι προθεσμίες υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος που υποβάλλονται στη Δ.Ο.Υ. Ηρακλείου, από υπόχρεους νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες του άρθρου 45 του Ν. 4172/2013, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής από 20/12/2022 έως και 31/12/2022, που αφορούν τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παρ. 5.6 και 5.8 του άρθρου 5, (ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄) της υπό στοιχεία Α.1052/2022 απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.

2. Παρατείνονται μέχρι την 27η Ιανουαρίου 2023 οι προθεσμίες υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος που υποβάλλονται στη Δ.Ο.Υ. Ηρακλείου από υπόχρεα φυσικά πρόσωπα του άρθρου 67 του Ν. 4172/2013 , με καταληκτική ημερομηνία υποβολής την 31/12/2022 που αφορούν τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παρ. 6 και 7 του άρθρου 1 και στις παρ. 5, 6 και 7 του άρθρου 4 της υπό στοιχεία Α.1034/2022 απόφασης του Διοικητή ΑΑΔΕ.

3. Παρατείνονται μέχρι και την 27η Ιανουαρίου 2023 οι προθεσμίες υποβολής δηλώσεων φόρου κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών και μεταβίβασης ακινήτων που υποβάλλονται στη Δ.Ο.Υ. Ηρακλείου και οι οποίες έχουν καταληκτική ημερομηνία υποβολής από 20/12/2022 έως 31/12/2022.

4. Παρατείνονται μέχρι και την 27η Ιανουαρίου 2023 οι προθεσμίες υποβολής αρχικών και τροποποιητικών δηλώσεων, ΦΠΑ και λοιπών έμμεσων φόρων οι οποίες υποβάλλονται στη Δ.Ο.Υ. Ηρακλείου και έχουν καταληκτική ημερομηνία υποβολής από 20/12/2022 έως 31/12/2022.

5. Τα όσα ορίζονται στις ανωτέρω παραγράφους ισχύουν, εφόσον οι δηλώσεις των υπόχρεων υποβάλλονται με κατάθεση στο γραφείο πρωτοκόλλου της Δ.Ο.Υ. Ηρακλείου.

6. Η παρούσα απόφαση ισχύει από την 20η/12/2022.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 30 Δεκεμβρίου 2022
Ο Διοικητής
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: