Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΠΑΡΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
13 Ιουνίου 2018

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ
Αρ. Φύλλου 103

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ. 54

Ορισμός του περιεχομένου και του χρόνου έναρξης της εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

(α) Τις διατάξεις των άρθρων 156 και 159 του Ν. 4270/2014 (Α΄ 143) όπως αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 10 παρ. 52 και 10 παρ. 55 του Ν. 4337/2015 (Α΄ 129) αντίστοιχα.

(β) Τις διατάξεις του άρθρου 2 στοιχ. α΄ και γ΄ του Ν. 3148/2003 (Α΄ 136).

(γ) Την με αριθμ. πρωτ. 2218/27.11.2017 γνωμοδότηση της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ).

(δ) Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Α΄ 98).

(ε) Την απόφαση του Πρωθυπουργού με αριθ. Υ29/8.10.2015 «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (Β΄ 2168).

(στ) Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού από την εφαρμογή του παρόντος π.δ.

(ζ) Τις με αριθ. 11/2018 και 86/2018 γνωμοδοτήσεις του Ε΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας ύστερα από πρόταση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, αποφασίζουμε:

`Αρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής και σκοπός
`Αρθρο 2 Λογιστικό σύστημα
`Αρθρο 3 Κοινό σχέδιο λογαριασμών
`Αρθρο 4 Οικονομική ταξινόμηση
`Αρθρο 5 Διοικητική ταξινόμηση
`Αρθρο 6 Λειτουργική ταξινόμηση
`Αρθρο 7 Λοιπές ταξινομήσεις
`Αρθρο 8 Χρηματοοικονομικές αναφορές
`Αρθρο 9 Χρηματοοικονομικές καταστάσεις
`Αρθρο 10 Ενοποιημένες χρηματοοικονομικές αναφορές
`Αρθρο 11 Δημοσιονομική αναφορά
`Αρθρο 12 Προϋπολογισμός
`Αρθρο 13 Ποιοτικά χαρακτηριστικά χρηματοοικονομικών αναφορών
`Αρθρο 14 Σύνταξη, έλεγχος και δημοσίευση χρηματοοικονομικών αναφορών
`Αρθρο 15 Μεταβατικές διατάξεις

Αθήνα, 12 Ιουνίου 2018
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: