Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
22 Νοεμβρίου 2021

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Αρ. Φύλλου 5402

Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/109471/1763

Χορήγηση επιδότησης, από το Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης, της τιμολογητέας κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας καταναλωτών, των οποίων οι παροχές συνδέονται στη χαμηλή τάση.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον ν. 4839/2021 «Κύρωση της από 26.7.2021 τροποποίησης και αντικατάστασης της από 3.6.2019 επιμέρους Σύμβασης Δωρεάς για το Έργο VI της από 6.9.2018 Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του Ιδρύματος «Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος Σ. Νιάρχος» και του Ελληνικού Δημοσίου για την ενίσχυση και αναβάθμιση των υποδομών στον τομέα της υγείας και των Παραρτημάτων της και άλλες επείγουσες διατάξεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19» (Α΄ 181) και ιδίως το εξηκοστό πρώτο άρθρο.

2. Τον ν. 4001/2011 «Για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου για Έρευνα, Παραγωγή και Δίκτυα Μεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις» (Α΄ 179).

3. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: Οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της Κεντρικής Δημόσιας Διοίκησης» (Α΄ 133).

4. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).

5. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 2).

6. Το π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» (Α΄ 114).

7. Το π.δ. 132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας» (Α΄ 160).

8. Τον Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας σε Πελάτες (Β΄ 832/2013).

9. Τον Κώδικα του Διαχειριστή ΑΠΕ και Εγγυήσεων Προέλευσης, όπως εγκρίθηκε με την υπ΄ αρ. 509/2018 απόφαση ΡΑΕ (Β΄ 2307).

10. Τον Κώδικα Διαχείρισης Ηλεκτρικών Συστημάτων Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών (Κώδικας ΜΔΝ), όπως εγκρίθηκε με την υπ΄ αρ. 39/2014 απόφαση της ΡΑΕ (Β΄ 304).

11. Τον Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας, που εγκρίθηκε με την υπ΄ αρ. 395/2016 απόφαση της ΡΑΕ (Β΄ 78/2017).

12. Την υπ΄ αρ. 1443/2020 απόφαση ΡΑΕ «Θέσπιση Εγχειριδίου Εκπροσώπησης Μετρητών και Περιοδικής Εκκαθάρισης» (Β΄ 4737).

13. Το από 1.10.2021 μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας από τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., στο δίκτυο διανομής της οποίας είναι συνδεδεμένη η συντριπτική πλειοψηφία των παροχών ηλεκτρικής ενέργειας χαμηλής τάσης, (ΑΠ ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/97391/ 1499/18.10.2021) με το πλήθος των παροχών Χαμηλής Τάσης, καθώς και ένα συντελεστή της τάξεως του 80%, προκειμένου για τη συνεκτίμηση ανενεργών παροχών ή παροχών με κατανάλωση χαμηλότερη του ορίου επιδότησης.

14. Τα μερίδια εκπροσώπησης προμηθευτών στη Χαμηλή Τάση, κατά την 31/8/2021, σύμφωνα με το από 7.10.2021 μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας του Ελληνικού Χρηματιστηρίου Ενέργειας Α.Ε. (ΑΠ ΥΠΕΝ/ ΔΗΕ/97054/1486/18.10.2021) και με το από 7.10.2021 μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας από τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. (ΑΠ ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/97060/1485/18.10.2021).

15. Το γεγονός ότι η χρηματοδότηση του ειδικού λογαριασμού «Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης» θα προέλθει από μέρος των εσόδων που προκύπτουν από πλειστηριασμούς δικαιωμάτων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου σύμφωνα με την υποπερ. στ) της περ. Α.2.1 της παρ. Α.2. του άρθρου 25 του Ν. 3468/2006 (Α΄ 129) και όχι από τον κρατικό προϋπολογισμό.

16. Το υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΓΔΕ/107599/6909/12.11.2021 Υπηρεσιακό Σημείωμα του Γενικού Διευθυντή Ενέργειας προς τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

17. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΠΔΑ/109018/2398/ 17.11.2021 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

18. Το γεγονός ότι, σύμφωνα και με την υπό σημείο 17 εισήγηση του Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

`Αρθρο 1
Σκοπός - Πεδίο Εφαρμογής

Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι o καθορισμός των δικαιούχων καταναλωτών της επιδότησης της τιμολογητέας κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας από τον ειδικό λογαριασμό με την ονομασία «Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης», το ύψος επιδότησης σε ευρώ ανά μεγαβατώρα (MWh), η διαδικασία, ο τρόπος και ο χρόνος χορήγησής της, ο χρόνος εκκαθάρισης, η περίοδος κατανάλωσης, τα ανώτατα και κατώτατα όρια καταναλώσεων, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη χορήγηση της ανωτέρω επιδότησης.

`Αρθρο 2
Δικαιούχοι της επιδότησης

Δικαιούχοι της επιδότησης είναι όλοι οι καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας, οι παροχές των οποίων συνδέονται στην χαμηλή τάση, συμπεριλαμβανομένων των δικαιούχων ειδικών τιμολογίων Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου (ΚΟΤ) και Τιμολογίου Υπηρεσιών Αλληλεγγύης (ΤΥΑ).

`Αρθρο 3
Ύψος Επιδότησης - Διάρκεια Χορήγησης Επιδότησης

1. Η επιδότηση παρέχεται για την κατανάλωση των μηνών Σεπτεμβρίου, Οκτωβρίου, Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου του έτους 2021.

2. Για τους καταναλωτές, οι οποίοι είναι συμβεβλημένοι σε κυμαινόμενα τιμολόγια προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, που συμπεριλαμβάνουν ρήτρες αναπροσαρμογής, σχετιζόμενες με τη χονδρεμπορική τιμή αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, εκτός των δικαιούχων του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου και του Τιμολογίου Υπηρεσιών Αλληλεγγύης (ΤΥΑ), η μοναδιαία επιδότηση ορίζεται για το μήνα Σεπτέμβριο στο ποσό των τριάντα (30) ευρώ (€) ανά Μεγαβατώρα (ΜWh) επί της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, για τον μήνα Οκτώβριο στο ποσό των εξήντα (60) ευρώ (€) ανά Μεγαβατώρα (Wh), ενώ για τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο έκαστο, η επιδότηση ορίζεται στο ποσό των εκατόν τριάντα (130) ευρώ ανά Μεγαβατώρα (ΜWh). Για τους καταναλωτές, οι οποίοι είναι συμβεβλημένοι σε κυμαινόμενα τιμολόγια προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, που συμπεριλαμβάνουν ρήτρες αναπροσαρμογής, σχετιζόμενες με την χονδρεμπορική τιμή αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και είναι δικαιούχοι του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου και του Τιμολογίου Υπηρεσιών Αλληλεγγύης (ΤΥΑ), η μηνιαία επιδότηση για τον μήνα Σεπτέμβριο, ορίζεται στο ποσό των τριάντα (30) ευρώ ανά Μεγαβατώρα επί της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας (ΜWh), για τον μήνα Οκτώβριο στο ποσό των ογδόντα (80) ευρώ (€) ανά Μεγαβατώρα (ΜWh) ενώ για τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο έκαστο, η επιδότηση ορίζεται στο ποσό των εκατόν πενήντα (150) ευρώ (€) ανά Μεγαβατώρα (ΜWh). Για τους καταναλωτές, οι οποίοι είναι συμβεβλημένοι σε τιμολόγια προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, που δεν συμπεριλαμβάνουν ρήτρες αναπροσαρμογής, σχετιζόμενες με τη χονδρεμπορική τιμή αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, η μοναδιαία επιδότηση ορίζεται για έκαστο μήνα της περιόδου εφαρμογής του μέτρου της παρούσας, στο ποσό των είκοσι (20) ευρώ (€) ανά Μεγαβατώρα (ΜWh) επί της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας.

3. Αν από την εφαρμογή της έκπτωσης της ανωτέρω παραγράφου προκύπτει αρνητική χρέωση προμήθειας, ο προμηθευτής εφαρμόζει μηδενική χρέωση.

4. Σε όλες τις προηγούμενες περιπτώσεις, η επιδότηση χορηγείται για τις πρώτες 300 kWh εκάστου μήνα (310 kWh για τους μήνες με 31 ημέρες). Σε περίπτωση που η μηνιαία κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας είναι μεγαλύτερη των ως άνω ορίων σε kWh, η επιδότηση δίνεται μέχρι του ορίου αυτού. Σε περίπτωση που η επιδότηση δίνεται για διάστημα μικρότερο ενός πλήρους μήνα, αυτή χορηγείται για 10 kWh/ημέρα.

5. Για τις καταμετρούμενες καταναλώσεις παροχών, των οποίων η περίοδος καταμέτρησης δεν συμπίπτει με τους ημερολογιακούς μήνες, οι ποσότητες που κατα-μετρώνται ανάγονται σε μηνιαίες ποσότητες ενέργειας με αναλογία ημερών. Οι υπολογισμοί ολοκληρώνονται όταν είναι διαθέσιμες οι καταμετρήσεις που καλύπτουν την υπόψη περίοδο.

`Αρθρο 4
Μεθοδολογία υπολογισμού της επιδότησης και διαδικασία απόδοσης της στους δικαιούχους

1. Η επιδότηση υπολογίζεται, για κάθε δικαιούχο, ως το γινόμενο της τιμολογητέας κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας του κάθε μήνα, έως τα όρια κατανάλωσης του άρθρου 3, επί του ποσού της μοναδιαίας επιδότησης του μήνα αυτού και εφαρμόζεται στους λογαριασμούς κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, έναντι ή εκκαθαριστικούς, οι οποίοι εκδίδονται εντός πέντε (5) ημερών από την έναρξη ισχύος της παρούσας και εφεξής και καλύπτουν περιόδους κατανάλωσης, που εμπίπτουν στην περίοδο εφαρμογής του μέτρου. Στους ανωτέρω λογαριασμούς ενσωματώνεται και η επιδότηση, που αφορά στην περίοδο εφαρμογής του μέτρου και δεν έχει υπολογιστεί στους λογαριασμούς, που έχουν εκδοθεί σε ημερομηνία προγενέστερη από την ως άνω οριζόμενη. Η επιδότηση παρέχεται υποχρεωτικά με τους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας, εφόσον αυτοί περιλαμβάνουν χρέωση της ρήτρας αναπροσαρμογής, σχετιζόμενη με την χονδρεμπορική τιμή αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

2. Η χορήγηση της επιδότησης στους δικαιούχους γίνεται από τον εκάστοτε Προμηθευτή, ο οποίος τον εκπροσωπεί κατά την περίοδο εφαρμογής του παρόντος μέτρου. Για τον σκοπό αυτό, ο Προμηθευτής καταχωρεί στον λογαριασμό κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος του δικαιούχου σχετική πιστωτική εγγραφή, με την ένδειξη «Πίστωση Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης», εκπεφρασμένο ως το γινόμενο της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας επί το ονομαστικό ποσό της επιδότησης ανά kWh, ενδεικτικά 300 kWh x 0,03€/kWh = 9 €.

`Αρθρο 5
Διαδικασία απόδοσης της πίστωσης στους Προμηθευτές

1. Για τους υπολογισμούς του παρόντος άρθρου, το πλήθος των παροχών της χώρας που συνδέονται στη χαμηλή τάση βάσει των στοιχείων του σημείου 13 του προοιμίου της παρούσας, ορίζεται στις 7.600.000 παροχές, εκ των οποίων 555.000 παροχές είναι δικαιούχοι του ΚΟΤ κατηγορίας Α και Β.

2. Ο ΔΑΠΕΕΠ, λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω στοιχεία, επιμερίζει και πιστώνει στους Προμηθευτές, βάσει των μεριδίων εκπροσώπησης Προμηθευτών του Πίνακα 1:

α) μέχρι την 24η Νοεμβρίου 2021, το ποσό που προκύπτει από τον ακόλουθο τύπο:

1η Δόση Πίστωσης σε Προμηθευτή = 0.75 x Μερίδιο Εκπροσώπησης στη ΧΤ x Πλήθος παροχών χώρας στη ΧΤ x [(0.3MWh x 30€/MWh) + (0.31MWh x 60€/MWh)] + Μερίδιο Εκπροσώπησης ΚΟΤ στη ΧΤ x Πλήθος δικαιούχων ΚΟΤ x (0.31MWh x 20€/MWh) + 0.05 x Μερίδιο Εκπροσώπησης στη ΧΤ x Πλήθος παροχών χώρας στη ΧΤ x [(0.3MWh + 0.31MWh) x 20€/MWh],β) μέχρι την 3η Δεκεμβρίου 2021, το ποσό που προκύπτει από τον ακόλουθο τύπο:

2η Δόση Πίστωσης σε Προμηθευτή = 0.75 x Μερίδιο Εκπροσώπησης στη ΧΤ x Πλήθος παροχών χώρας στη ΧΤ x (0.30 MWh x 130 €/MWh) + Μερίδιο Εκπροσώπησης ΚΟΤ στη ΧΤ x Πλήθος δικαιούχων ΚΟΤ x [0.30 MWh x 20€/ MWh] + 0.05 x Μερίδιο Εκπροσώπησης στη ΧΤ x Πλήθος παροχών χώρας στη ΧΤ x (0.30 MWh x 20 €/MWh).

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

ΜΕΡΙΔΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΧΤ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2021 (%)

ΜΕΡΙΔΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΚΟΤ ΣΤΗΝ ΧΤ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2021 (%)

WATT AND VOLT A.E.

3.778%

2.198%

ΕΛΙΝΟΙΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ A.E.

0.136%

0.04%

NRG TRADING HOUSE S.A.

3.623%

1.656%

ELPEDISON A.E.

4.711%

2.694%

VOLTERRA Α.Ε.

1.267%

0.262%

ΟΤΕ ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

0.045%

0.001%

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

5.921%

1.753%

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

67.098%

82.773%

ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ Α.Ε.

6.260%

2.684%

EUNICE TRADING ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.

0.086%

0.002%

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε.

0.465%

0.119%

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε. (ΖΕΝΙΘ GAS & LIGHT)

1.944%

2.876%

VOLTON ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ A.E.

1.840%

1.487%

KEN ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ A.E.

1.079%

0.559%

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ -ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

1.677%

0.890%

GREEK ENVIRONMENTAL & ENERGY NETWORK A.E.

0.030%

0.001%

ΒΙΟΛΑΡ Α.Ε

0.000%

0%

ΒΙ.ΕΝΕΡ Α.Ε. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ A.E.

0.007%

0%

SOLAR ENERGY

0.032%

0.005%

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Β. ΜΑΡΚΟΥ Α.Β.Ε.Ε.

0.000%

0%

ΣΥΝΟΛΟ

100%

100%

Πίνακας 1 - Μερίδια Προμηθευτών στη ΧΤ κατά την 31/8/2021 (πηγή: ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. και ΕΧΕ Α.Ε.)

`Αρθρο 6
Διαδικασία Εκκαθάρισης της επιδότησης

1. Οι Προμηθευτές Ηλεκτρικής Ενέργειας οφείλουν να αποστείλουν στην αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΕΝ, στη ΡΑΕ, στη ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε. και στον αρμόδιο διαχειριστή δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, σε ηλεκτρονική μορφή, μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του έτους 2021, κατάλογο με τα ποσά που πιστώθηκαν στους τελικούς δικαιούχους και αφορούν τις καταναλώσεις ηλεκτρικής ενέργειας των παροχών που εκπροσωπούσαν κατά την περίοδο εφαρμογής του μέτρου. Οι Προμηθευτές Ηλεκτρικής Ενέργειας διαθέτουν τα στοιχεία αυτών των λογαριασμών (ποσό ανά παροχή δικαιούχου καταναλωτή), σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, εφόσον αυτά ζητηθούν από το ΥΠΕΝ, τη ΡΑΕ ή τον αρμόδιο διαχειριστή δικτύου διανο­μής ηλεκτρικής ενέργειας. Η διαδικασία αυτή θα πρέπει να επαναληφθεί μέχρι την 15η Ιανουαρίου 2023, συμπεριλαμβάνοντας και τις τυχόν διορθώσεις - συμπληρώσεις που θα έχουν προκύψει με βάση τα αναφερόμενα στην παρ. 3 και 4 του παρόντος.

2. Οι Προμηθευτές μετά το πέρας της περιόδου εφαρμογής του μέτρου προσδιορίζουν εκ νέου τους δικαιούχους της επιδότησης του εξηκοστού πρώτου άρθρου του ν. 4839/2021 και αποστέλλουν, μέχρι την 31η Ιανουαρίου 2022, στην αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΕΝ, στη ΡΑΕ, στη ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε. και στον αρμόδιο διαχειριστή δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας αναλυτικά στοιχεία σχετικά με τον αριθμό των πελατών Χαμηλής Τάσης, οι οποίοι εμπίπτουν σε επιδοτούμενη κατηγορία, τον 11ψήφιο αριθμό της κάθε παροχής, τη χρονική περίοδο που ο συγκεκριμένος πελάτης ανήκει σε μία από τις επιμέρους κατηγορίες δικαιούχων, σύμφωνα με όσα ορίζονται στα άρθρα 2 και 3 της παρούσας, την ημερομηνία τυχόν έναρξης ή/και λήξης της εκπροσώπησης εντός του διαστήματος από 1/9 έως 31/12/2021, καθώς και τα ποσά που πιστώθηκαν ανά μήνα, ανά παροχή και ανά κατηγορία πελατών Χαμηλής Τάσης, σε εφαρμογή της παρούσας.

3. Προκειμένου η επιδότηση να υπολογισθεί και να εφαρμοσθεί επί της καταμετρηθείσας κατανάλωσης των δικαιούχων κατά την περίοδο εφαρμογής του μέτρου, ο αρμόδιος διαχειριστής δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, λαμβάνοντας υπόψη τα αναλυτικά στοιχεία που υπέβαλαν οι Προμηθευτές, που περιλαμβάνουν κατ΄ ελάχιστο 11ψήφιο αριθμό παροχής δικαιούχου, χρονική περίοδο που ο συγκεκριμένος πελάτης ανήκει σε μία από τις επιμέρους κατηγορίες δικαιούχων, σύμφωνα με όσα ορίζονται στα άρθρα 2 και 3 της παρούσας, και εφόσον δεν έχουν προκύψει αναιτιολόγητες αποκλίσεις κατά τον έλεγχο που πραγματοποιεί η ΡΑΕ σύμφωνα με το άρθρο 7, αποστέλλει στην αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΕΝ, στη ΡΑΕ και στον ΔΑΠΕΕΠ μέχρι την 31η Μαΐου 2022:

α) τις πραγματικές ανά μήνα καταναλώσεις ηλεκτρικής ενέργειας όλων των δικαιούχων κατά την περίοδο εφαρμογής του μέτρου, λαμβάνοντας υπόψη και τον περιορισμό κατανάλωσης του άρθρου 3, αλλά και την αναφερόμενη μεθοδολογία επιμερισμού που περιγράφεται στο ίδιο άρθρο,

β) τους προμηθευτές στους οποίους ανήκαν κατά την περίοδο αυτή και

γ) εκτίμηση των ποσών επιδότησης που πρέπει να λάβει ο κάθε προμηθευτής για τους δικαιούχους της επιδότησης κατά την περίοδο εφαρμογής του μέτρου.

4. Ο αρμόδιος διαχειριστής δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας αποστέλλει στην αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΕΝ, στη ΡΑΕ και στον ΔΑΠΕΕΠ μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2022 τις πραγματικές ανά μήνα καταναλώσεις ηλεκτρικής ενέργειας όλων των δικαιούχων, οι οποίες δεν είχαν καταμετρηθεί μέχρι την 30η Απριλίου 2022 και διορθώσεις ή συμπληρώσεις ελλιπών μετρήσεων ενέργειας, καθώς και εκτίμηση των ποσών επιδότησης που πρέπει να λάβει ο κάθε προμηθευτής για τους μετρητές αυτούς κατά την περίοδο εφαρμογής του μέτρου. Σε περίπτωση που και μετά το πέρας της διαδικασίας αυτής εξακολουθούν να υπάρχουν περιπτώσεις δικαιούχων των οποίων δεν έχει καταμετρηθεί η κατανάλωση, δεν πραγματοποιείται σχετική χρεοπίστωση από τον ΔΑΠΕΕΠ προς τους Προμηθευτές που τους εκπροσωπούν.

5. Ο ΔΑΠΕΕΠ εντός 15 ημερών από την σχετική ενημέρωση από τον αρμόδιο διαχειριστή δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία της προηγούμενης παραγράφου και τα ποσά που έχουν ήδη πιστωθεί στους Προμηθευτές, προβαίνει σε εκκαθάριση και εκτελεί τις σχετικές χρεοπιστώσεις προς τους Προμηθευτές για την απόδοση του συνόλου της επιδότησης του άρθρου 3.

`Αρθρο 7
Γνωστοποιήσεις - Έλεγχοι

1. Πέραν των στοιχείων που ορίζονται στο άρθρο 6 της παρούσας, οι Προμηθευτές προσδιορίζουν τους δικαιούχους της επιδότησης του εξηκοστού πρώτου άρθρου του ν.4839/2021 και αποστέλλουν, μέχρι την 30η Νοεμβρίου 2021, στην αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΕΝ, στη ΡΑΕ, στη ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε. και στον αρμόδιο διαχειριστή δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, αναλυτικά στοιχεία σχετικά με τον αριθμό των πελατών Χαμηλής Τάσης ανά επιδοτούμενη κατηγορία, οι οποίοι ήταν συμβεβλημένοι με αυτούς την 31η Αυγούστου 2021, τον αριθμό εξ αυτών που είναι δικαιούχοι των ειδικών τιμολογίων (ΚΟΤ Α, ΚΟΤ Β και ΤΥΑ), καθώς και τα εκτιμώμενα ποσά προς επιδότηση, ανά κατηγορία πελατών Χαμηλής Τάσης, με βάση την αντίστοιχη κατανάλωση των παροχών αυτών κατά τους τελευταίους τέσσερις μήνες του προηγούμενου έτους.

2. Η ΡΑΕ, μέχρι την 15η Φεβρουαρίου 2022, προβαίνει σε έλεγχο των στοιχείων των παροχών που αποστέλλονται από τους Προμηθευτές δυνάμει των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 6, καθώς και της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου και σε περίπτωση που διαπιστώσει σημαντικές αποκλίσεις, καλεί σε ακρόαση τον ενδιαφερόμενο. Εάν από την ακρόαση αυτή η ΡΑΕ διαπιστώσει ότι οι αποκλίσεις δεν αιτιολογούνται επαρκώς, ενημερώνει μέχρι την 28η Φεβρουαρίου 2022 τον αρμόδιο διαχειριστή δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, και τον ΔΑΠΕΕΠ για το πλήθος των παροχών που πρέπει να λάβει υπόψη κατά την εκκαθάριση της χορήγησης της επιδότησης.

3. Ο ΔΑΠΕΕΠ γνωστοποιεί μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του έτους 2021, καθώς και εντός του Ιουνίου 2022, στη ΡΑΕ και στην αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΕΝ τα ποσά που πιστώθηκαν στους Προμηθευτές εντός του έτους 2021. Εντός του μηνός Ιανουαρίου 2023, ο ΔΑΠΕΕΠ γνωστοποιεί τα τελικά ποσά που πιστώθηκαν και αφορούν τις καταμετρηθείσες καταναλώσεις του προηγούμενου έτους για την περίοδο εφαρμογής του μέτρου.

4. Σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης διατάξεων της παρούσας, η ΡΑΕ δύναται να επιβάλλει κυρώσεις, δυνάμει των διατάξεων του Ν. 4001/2011 (Α΄ 179).

`Αρθρο 8
Έναρξη ισχύος

1. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 18 Νοεμβρίου 2021

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: