Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

Νόμος 3198/1955 - Άρθρο 10

Κωδικοποιημένος σύμφωνα με το Ν. 4254/2014

`Αρθρον 10
1. Οι επιχειρήσεις και εκμεταλλεύσεις, αν έχει περιοριστεί η οικονομική τους δραστηριότητα, μπορούν, αντί της καταγγελίας της σύμβασης εργασίας, να θέτουν εγγράφως σε διαθεσιμότητα τους μισθωτούς τους, η οποία δεν μπορεί να υπερβεί συνολικά τους τρεις (3) μήνες ετησίως, μόνο εφόσον προηγουμένως προβούν σε διαβούλευση με τους νόμιμους εκπροσώπους των εργαζομένων σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 240/2006 (ΦΕΚ 252 Α΄) και του Ν. 1767/1988 (ΦΕΚ 63 Α΄).

Αν στην επιχείρηση δεν υπάρχουν εκπρόσωποι εργαζομένων η ενημέρωση και η διαβούλευση γίνεται με το σύνολο των εργαζομένων. Η ενημέρωση μπορεί να γίνει με εφάπαξ ανακοίνωση σε εμφανές και προσιτό σημείο της επιχείρησης. Η διαβούλευση πραγματοποιείται σε τόπο και χρόνο που ορίζει ο εργοδότης. Κατά τη διάρκεια της διαθεσιμότητας ο μισθωτός λαμβάνει το ήμισυ του μέσου όρου των τακτικών αποδοχών των δύο τελευταίων μηνών, υπό καθεστώς πλήρους απασχόλησης. Μετά την εξάντληση του τριμήνου, προκειμένου να τεθεί εκ νέου ο ίδιος εργαζόμενος σε διαθεσιμότητα απαιτείται και η παρέλευση τουλάχιστον τριών (3) μηνών. Ο εργοδότης υποχρεούται να γνωστοποιεί στις οικείες Υπηρεσίες του ΣΕΠΕ, του ΙΚΑ και του ΟΑΕΔ με οποιονδήποτε τρόπο τη σχετική δήλωση περί διαθεσιμότητας, μέρους ή του συνόλου του προσωπικού του.

2. ........................................

[Σχόλια επιστημονικής ομάδας]
Όπως η παρ. 2 του άρθρου 10 καταργήθηκε με την παρ. 4 της υποπαραγράφου ΙΑ.6 της παρ. ΙΑ του άρθρου πρώτου του Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ Α’ 85/07-4-2014) και σύμφωνα με το άρθρο τέταρτο του ιδίου νόμου έπαψε να ισχύει από 7/4/2014 και μετά.

Ο νομοθέτης του Ν.4254/2014 καταργεί την παρ. 2 του άρθρου 4 του Ν. 3846/2010 και έμμεσα στον Ν.3198/1955, καθώς με το άρθρο 4 του Ν.3846/2010 είχε αντικατασταθεί το άρθρο 10 του Ν. 3198/1955.

3. ..........................................

Όπως η παρ. 3 του άρθρου 10 καταργήθηκε με την παρ. 4 της υποπαραγράφου ΙΑ.6 της παρ. ΙΑ του άρθρου πρώτου του Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ Α’ 85/07-4-2014) και σύμφωνα με το άρθρο τέταρτο του ιδίου νόμο υ έπαψε να ισχύει από 7/4/2014 και μετά.

Ο νομοθέτης του Ν.4254/2014 καταργεί την παρ. 3 του άρθρου 4 του Ν. 3846/2010 και έμμεσα στον Ν.3198/1955, καθώς με το άρθρο 4 του Ν. 3846/2010 είχε αντικατασταθεί το άρθρο 10 του Ν. 3198/1955.


Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: