Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αθήνα, 27/07/2020

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων

Αρ.Πρωτ.:Ε.2119

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ Α΄

Θέμα:

Τροποποίηση της Ε.2033/19-03-2020 (ΑΔΑ: ΩΓΕΩ46ΜΠ3Ζ-54Μ) "Παροχή οδηγιών για την εισαγωγή και εξαγωγή εμπορευμάτων με σκοπό τη διευκόλυνση του εμπορίου λόγω των γενικότερων μέτρων πρόληψης της εμφάνισης και αντιμετώπισης της διάδοσης του κορωνοϊού".

Σχετ.: (1) Η αριθμ. Ε.2033/19-03-2020 (ΑΔΑ: ΩΓΕΩ46ΜΠ3Ζ-54Μ) Εγκύκλιος Διοικητή ΑΑΔΕ «Παροχή οδηγιών για την εισαγωγή και εξαγωγή εμπορευμάτων με σκοπό τη διευκόλυνση του εμπορίου λόγω των γενικότερων μέτρων πρόληψης της εμφάνισης και αντιμετώπισης της διάδοσης του κορωνοϊού». (2) Η αριθμ. ΔΤΔ Α 1068392 ΕΞ 2016/26-04-2016 (ΑΔΑ: ΩΨΜ6Η-ΔΡΧ) Εγκύκλιος Προϊσταμένης ΓΔΤΕΦΚ «Εξαγωγή και έξοδος εμπορευμάτων από το τελωνειακό έδαφος της Ένωσης στο πλαίσιο του Ενωσιακού τελωνειακού Κώδικα».

Με την ανωτέρω (1) σχετική εγκύκλιο δόθηκαν οδηγίες για τη διευκόλυνση του εμπορίου κατά την εισαγωγή και εξαγωγή εμπορευμάτων λόγω των μέτρων πρόληψης και αντιμετώπισης της διάδοσης του κορωνοϊού, λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη εξάλειψης φαινομένων συνωστισμού στους χώρους των τελωνειακών αρχών που ενδέχεται να έχουν σοβαρότατες συνέπειες στην υγεία των τελωνειακών υπαλλήλων και των συναλλασσομένων με παράλληλη διασφάλιση της ομαλής ροής του εμπορίου.

Ειδικότερα, στην ενότητα Β «Εξαγωγή-Συνοδευτικό Έγγραφο Εξαγωγής» της ίδιας εγκυκλίου προβλέπεται η δυνατότητα εκτύπωσης του μηνύματος ΙΕ529 «Απελευθέρωση προς εξαγωγή» από τον εξαγωγέα/διασαφιστή ως άδειας παράδοσης αντί του Συνοδευτικού Εγγράφου Εξαγωγής (Σ.Ε.Ε.) μετά την αποστολή του εν λόγω μηνύματος από το τελωνείο εξαγωγής, όταν το τελωνείο εξόδου είναι ελληνικό.

Ωστόσο, εν όψει της σχεδιαζόμενης λειτουργίας του ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου πύλης στο Γ Τελωνείο Πειραιά, καθίσταται απαραίτητη η προσκόμιση του εκτυπωμένου Σ.Ε.Ε. αντί του μηνύματος ΙΕ529 στο Γ τελωνείο Πειραιά όταν αυτό λειτουργεί ως τελωνείο εξόδου, διότι το ΙΕ529 δεν περιλαμβάνει τον barcode που επιτρέπει την αυτόματη καταχώριση του MRN της διασάφησης εξαγωγής, με αποτέλεσμα να δημιουργείται καθυστέρηση στην πύλη εισόδου λόγω της ανάγκης χειροκίνητης καταχώρισής του.

Ως εκ τούτου, από τη λήψη της παρούσας και μόνο για τις περιπτώσεις όπου Τελωνείο εξόδου είναι το Γ΄ Τελωνείο Πειραιά παύει να ισχύει η εκτύπωση του μηνύματος ΙΕ529 "Απελευθέρωση προς εξαγωγή" από τον εξαγωγέα/διασαφιστή ως άδεια παράδοσης που αντικαθιστά την εκτύπωση του Σ.Ε.Ε..

Προς τον σκοπό αυτό εφιστούμε την προσοχή στα Τελωνεία εξαγωγής ώστε, όταν η έξοδος θα πραγματοποιείται μέσω του Γ΄ Τελωνείου Πειραιά, να προβαίνουν στην εκτύπωση του Σ.Ε.Ε. σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην ενότητα 3.8 του μέρους Α΄ της ανωτέρω (2) σχετικής εγκυκλίου.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: