Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
1 Μαΐου 2020

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ
Αρ. Φύλλου 90

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊου COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα.

H ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Την παράγραφο 1 του άρθρου 44, σε συνδυασμό προς την παράγραφο 5 του άρθρου 4, τις παραγράφους 1 και 5 του άρθρου 5, την παράγραφο 2 του άρθρου 15, το άρθρο 16, την παράγραφο 1 του άρθρου 20, τις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 21, τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 22, τις παραγράφους 1 και 4 του άρθρου 25, την παράγραφο 4 του άρθρου 101, το άρθρο 102 και την παράγραφο 1 του άρθρου 106 του Συντάγματος.

2. Την εξαιρετικά επείγουσα και απρόβλεπτη ανάγκη λήψης περαιτέρω μέτρων στήριξης της οικονομίας και της εργασίας, καθώς και ενίσχυσης του συστήματος υγείας για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19, καθώς και την αντίστοιχη ανάγκη θέσπισης των απαραίτητων προϋποθέσεων για την ασφαλή επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα και τη ρύθμιση άλλων κατεπειγόντων ζητημάτων.

3. Τη σχετική πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου, αποφασίζουμε:

ΜΕΡΟΣ Α ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
`Αρθρο πρώτο Προστασία κύριας κατοικίας
`Αρθρο δεύτερο Συμπλήρωση ρύθμισης σχετικά με την έκπτωση 25% για δόσεις βεβαιωμένων οφειλών επιχειρήσεων και φυσικών προσώπων
`Αρθρο τρίτο Παράταση προθεσμιών του Ν. 4270/2014
`Αρθρο τέταρτο Παροχή πίστωσης καταβολής φορολογικών και λοιπών επιβαρύνσεων σε ενεργειακά προϊόντα
`Αρθρο πέμπτο Στήριξη επιχειρήσεων με αντικείμενο νοσοκομειακές δραστηριότητες
`Αρθρο έκτο Επείγοντα μέτρα στήριξης διαχειριστών αερολιμένων
`Αρθρο έβδομο Παράταση χρονικής περιόδου διάθεσης πετρελαίου θέρμανσης με μειωμένο συντελεστή Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης
`Αρθρο όγδοο Αναστολή είσπραξης οφειλών και παράταση προθεσμίας καταβολής δόσεων για τις επιχειρήσεις τυχερών παιγνίων
ΜΕΡΟΣ B ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
`Αρθρο ένατο Αναστολή λειτουργίας φαρμακαποθηκών
ΜΕΡΟΣ Γ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
`Αρθρο δέκατο Παράταση αναστολής συμβάσεων εργασίας
`Αρθρο ενδέκατο Οριστική ανάκληση αναστολής συμβάσεων εργασίας
`Αρθρο δωδέκατο Προσωρινή ανάκληση αναστολής συμβάσεων εργασίας
`Αρθρο δέκατο τρίτο Έκτακτα και προσωρινά μέτρα ως προς την οργάνωση του χρόνου εργασίας
`Αρθρο δέκατο τέταρτο Εκκίνηση και ολοκλήρωση της διαδικασίας διαμόρφωσης του κατώτατου μισθού και του κατώτατου ημερομισθίου κατά το έτος 2020
`Αρθρο δέκατο πέμπτο Παράταση ισχύος κανονιστικών όρων συλλογικών συμβάσεων εργασίας και διαιτητικών αποφάσεων
ΜΕΡΟΣ Δ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ
`Αρθρο δέκατο έκτο Αποδοχή δωρεών ιατροτεχνολογικών προϊόντων πάσης φύσεως για την καταπολέμηση του κορωνοϊού COVID-19
`Αρθρο δέκατο έβδομο Έκτακτη οικονομική ενίσχυση στο προσωπικό του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας (E.K.E.A), της Εθνικής Κεντρικής Αρχής Προμηθειών Υγείας (Ε.Κ.Α.Π.Υ), του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκου (Ε.Ο.Φ.), του Ωνάσειου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου, του Ειδικού Κέντρου Υγείας Κρατουμένων Κορυδαλλού, της Ψυχιατρικής Μονάδας Κρατουμένων Κορυδαλλού και των φαρμακείων του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)
`Αρθρο δέκατο όγδοο Διασφάλιση λειτουργίας ΔΣ του ΕΟΔΥ
`Αρθρο δέκατο ένατο Λοιπές παροχές ΕΚΑΒ
`Αρθρο εικοστό Ενημέρωση Εθνικού Μητρώου Ασθενών από τον κορωνοϊό COVID-19 - Πρόσβαση σε δεδομένα Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας
`Αρθρο εικοστό πρώτο Καθορισμός κατηγοριών ιατρών που απαλλάσσονται από την υποχρέωση εκπλήρωσης υπηρεσίας υπαίθρου
ΜΕΡΟΣ Ε ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
`Αρθρο εικοστό δεύτερο Αρμοδιότητα για παροχή οδηγιών σε ζητήματα υγιεινής και ασφάλειας
`Αρθρο εικοστό τρίτο Χρησιμοποίηση εσόδων των δήμων από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα για την κάλυψη άλλων αναγκών
`Αρθρο εικοστό τέταρτο Ρύθμιση ζητημάτων κίνησης παραχωρούμενων οχημάτων σε δήμους
`Αρθρο εικοστό πέμπτο Ρύθμιση ζητημάτων λειτουργίας κυλικείων εντός σχολικών μονάδων
`Αρθρο εικοστό έκτο Μετακίνηση μαθητών
`Αρθρο εικοστό έβδομο Αποφάσεις απόσπασης ή μετάταξης Α΄ κύκλου κινητικότητας 2019
`Αρθρο εικοστό όγδοο Παράταση συμβάσεων ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου προσωπικού καθαριότητας
`Αρθρο εικοστό ένατο Ρύθμιση ζητημάτων συμβάσεων προμηθειών ΟΤΑ α΄ βαθμού για την αποτροπή διασποράς του κορωνοϊου COVID-19 στα μέσα δημοτικής συγκοινωνίας
`Αρθρο τριακοστό Παράταση προθεσμίας δήλωσης κεραιών ραδιοφωνικών σταθμών
`Αρθρο τριακοστό πρώτο Διεύρυνση άδειας ειδικού σκοπού
`Αρθρο τριακοστό δεύτερο Παράταση αναστολής εξέτασης ενστάσεων άρθρου 7 Ν. 2308/1995
ΜΕΡΟΣ ΣΤ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
`Αρθρο τριακοστό τρίτο Ειδικές δικονομικές ρυθμίσεις για το Συμβούλιο της Επικρατείας, το Ελεγκτικό Συνέδριο και τα τακτικά διοικητικά δικαστήρια
`Αρθρο τριακοστό τέταρτο Ζητήματα οργάνωσης δικαστηρίων
ΜΕΡΟΣ Ζ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
`Αρθρο τριακοστό πέμπτο Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων εγγραφής στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση
`Αρθρο τριακοστό έκτο Λήψη μέτρων μετά από την επαναλειτουργία των εκπαιδευτικών δομών
`Αρθρο τριακοστό έβδομο Προμήθεια μέσων ατομικής υγιεινής και συλλογικής προστασίας για τις εκπαιδευτικές δομές
`Αρθρο τριακοστό όγδοο Προμήθεια από την ΙΦΕΤ ΑΕ για την κάλυψη αναγκών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων
`Αρθρο τριακοστό ένατο Διάρκεια «Μεταλυκειακού έτους - τάξης Μαθητείας» για το σχολικό έτος 2019-2020
ΜΕΡΟΣ Η ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
`Αρθρο τεσσαρακοστό Μέτρα στήριξης ναυτικών
`Αρθρο τεσσαρακοστό πρώτο Έλεγχος νομιμότητας των συμβάσεων για τη διασφάλιση της ελάχιστης θαλάσσιας συγκοινωνιακής εξυπηρέτησης νησιωτικών περιοχών
ΜΕΡΟΣ Θ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
`Αρθρο τεσσαρακοστό δεύτερο Μετάκληση πολίτη τρίτης χώρας για απασχόληση σε αγροτικές εργασίες
ΜΕΡΟΣ Ι ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
`Αρθρο τεσσαρακοστό τρίτο Ρυθμίσεις για τους παρόχους περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης εθνικής και περιφερειακής εμβέλειας
ΜΕΡΟΣ ΙΑ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΙΟΠΟΙΗΣΗΣ
`Αρθρο τεσσαρακοστό τέταρτο Κανόνες κοινωνικής αποστασιοποίησης
ΜΕΡΟΣ ΙΒ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
`Αρθρο τεσσαρακοστό πέμπτο Έναρξη ισχύος

Αθήνα, 1 Μαΐου 2020
Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Ο Πρωθυπουργός
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: