Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
17 Ιουλίου 2023

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Αρ. Φύλλου 4543

Αριθμ. 31076 ΕΞ 2023

Παράταση των προθεσμιών της παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 4339/2015 (Α΄ 133) για την έναρξη υποχρεωτικής μετάδοσης του προγράμματος των παρόχων περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας σε υψηλή ευκρίνεια (high definition).

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Έχοντας υπόψη:

I) Τις διατάξεις:

1) Του Ν. 4339/2015 «Αδειοδότηση παρόχων περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης - Ίδρυση συνδεδεμένης με την E.P.T. Α.Ε. ανώνυμης εταιρίας για την ανάπτυξη δικτύου επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής - Ρύθμιση θεμάτων Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) - Εθνική Επικοινωνιακή Πολιτική, Οργάνωση της Επικοινωνιακής Διπλωματίας - Σύσταση Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας και Μητρώου Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων Ενημέρωσης - Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 4070/2012 (Α΄ 82) και άλλες διατάξεις» (α΄ 133) και ιδίως της παρ. 4 του άρθρου 2,

2) της υπό στοιχεία οικ. 23171 ΕΞ 2022/8-6-2022 απόφασης του Υφυπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης «Παράταση των προθεσμιών της παρ. 4 του άρθρου 2 του Ν. 4339/2015 (Α΄ 133) για την έναρξη υποχρεωτικής μετάδοσης του προγράμματος των παρόχων περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας σε υψηλή ευκρίνεια» (Β΄ 3084),

3) του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α΄ 184),

4) του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 133),

5) του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α΄ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 ,

6) του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α΄ 143),

7) του π.δ. 77/2023 «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων - Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών - Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων» (Α΄ 130),

8) του π.δ. 79/2023 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 131) και

9) του π.δ. 40/2020 «Οργανισμός του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Α΄ 85),

II) την υπό στοιχεία ΕΜΠ 156/30.05.2023 (8019/30.05.2023) επιστολή της DIGEA A.E. προς τη Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων.

III) Την υπό στοιχεία 29963 ΕΙ 22.06.2023 (2023/186/22.6.2023) επιστολή-αίτημα της ΕΡΤ Α.Ε., για παράταση της ισχύος της επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής σε τυπική ευκρίνεια.

IV) Την ανάγκη αξιοποίησης της δυνατότητας παράτασης των προθεσμιών της παρ. 4 του άρθρου 2 του Ν. 4339/2015 .

V) Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκύπτουν επιπλέον δημοσιονομικές επιπτώσεις στον κρατικό προϋπολογισμό, στους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης και κατά συνέπεια στο Μ.Π.Δ.Σ., σύμφωνα με την υπό στοιχεία Α.Π.30400 ΕΞ 26.06.2023 εισήγηση της ΓΔΟΔΥ του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, αποφασίζουμε:

1. Η προβλεπόμενη προθεσμία στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 2 του Ν. 4339/2015 (Α΄ 133), όπως ισχύει, παρατείνεται κατά έξι μήνες, ήτοι μέχρι τις 31.12.2023.

2. H αναφερόμενη ημερομηνία στο τρίτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 2 του Ν. 4339/2015 (Α΄ 133), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 119 του Ν. 4876/2021 (Α΄ 251), μετατίθεται κατά έξι μήνες και αντικαθίσταται από την 1η.1.2024.

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Καλλιθέα, 30 Ιουνίου 2023
Ο Υπουργός
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: