Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

Αιτιολογική έκθεση

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
7 Φεβρουαρίου 2019

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ
Αρ. Φύλλου 17

ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ. 4590

Ενδυνάμωση Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.), ενίσχυση και αναβάθμιση Δημόσιας Διοίκησης και άλλες διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ KAI THN ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΟΥ Α.Σ.Ε.Π.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ
`Αρθρο 1 Στρατηγικός προγραμματισμός διενέργειας προσλήψεων τακτικού και εποχικού προσωπικού
`Αρθρο 2 Ένταξη στο Ψηφιακό Οργανόγραμμα του άρθρου 16 του Ν. 4440/2016 (Α΄ 224)
`Αρθρο 3 Πολυετής προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού
`Αρθρο 4 Ετήσιο σχέδιο προσλήψεων τακτικού και εποχικού προσωπικού
`Αρθρο 5 Υλοποίηση προσλήψεων από το Α.Σ.Ε.Π.
`Αρθρο 6 Ειδικές εγκρίσεις διετούς διάρκειας
`Αρθρο 7
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ Α.Σ.Ε.Π.
`Αρθρο 8 Δικαιολογητικά διαδικασιών πλήρωσης θέσεων προσωπικού με σειρά προτεραιότητας
`Αρθρο 9 Θέματα προσωπικού Α.Σ.Ε.Π.
`Αρθρο 10 Λειτουργία του Α.Σ.Ε.Π.
`Αρθρο 11 Συμπλήρωση του συστήματος προσλήψεων στον δημόσιο τομέα
`Αρθρο 12 Υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων Α.Σ.Ε.Π. και προσωπικού γραμματειακής, διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης Ε.Σ.Ε.Δ. και ΕΙ.Σ.Ε.Π.
`Αρθρο 13 Αποδοχές Προέδρου, Αντιπροέδρων και μελών του Α.Σ.Ε.Π.
`Αρθρο 14
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ -ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ A ΄ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ -ΔΟΜΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
`Αρθρο 15 Γνωμοδοτικό Συμβούλιο για τη Διοικητική Ανασυγκρότηση
`Αρθρο 16 Σύσταση Ειδικής Γραμματείας Υποστήριξης Δράσεων Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Παρατηρητηρίου Δημόσιας Διοίκησης
`Αρθρο 17 Τμήμα Διεθνούς και Ευρωπαϊκής Συνεργασίας
`Αρθρο 18 Τμήμα Διοίκησης, Προγραμμάτων και Οικονομικής Διαχείρισης
`Αρθρο19 Τομέας Α΄ «Παρατηρητήριο Δημόσιας Διοίκησης»
`Αρθρο 20 Τομέας Β΄ «Υποστήριξης Δράσεων Διοικητικής Ανασυγκρότησης»
`Αρθρο 21 Οργανικές θέσεις προσωπικού
`Αρθρο 22 Εξουσιοδοτική διάταξη
`Αρθρο 23 Κλάδος Συμβούλων - Εμπειρογνωμόνων
`Αρθρο 24 Κεντρική Επιτροπή Αξιολόγησης
`Αρθρο 25 Υπηρεσιακή κατάσταση υπαλλήλων που εντάσσονται στον κλάδο Συμβούλων - Εμπειρογνωμόνων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
`Αρθρο 26 Ένταξη φορέων της Δημόσιας Διοίκησης σε προγράμματα υποστήριξης και αναβάθμισης διοικητικής ικανότητας
`Αρθρο 27 Μέσα υλοποίησης και χρηματοδότησης προγραμμάτων υποστήριξης και αναβάθμισης διοικητικής ικανότητας
`Αρθρο 28 Συντονιστική Επιτροπή Προγραμμάτων Υποστήριξης και Αναβάθμισης Διοικητικής Ικανότητας
`Αρθρο 29 Παρακολούθηση και αξιολόγηση προγραμμάτων τεχνικής βοήθειας
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ - ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
`Αρθρο 30 Μεταβατικές τοποθετήσεις Προϊστάμενων
`Αρθρο 31
`Αρθρο 32
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ν. 3528/2007 (Α΄ 26) ΚΑΙ ΤΟΥ Ν. 3584/2007 (Α΄ 143)
`Αρθρο 33 Τροποποίηση των άρθρων 9 του Ν. 3528/2007 (Α΄ 26) και 17 του Ν. 3584/2007 (Α΄143)
`Αρθρο 34 Τροποποίηση των άρθρων 52 και 53 του Ν. 3528/2007 (Α΄ 26) και 59 και 60 του Ν. 3584/2007 (Α΄ 143)
`Αρθρο 35 Τροποποίηση του άρθρου 60 του Ν. 3528/2007 (Α΄ 26) και 67 του Ν. 3584/2007 (Α΄ 143)
`Αρθρο 36
`Αρθρο 37
`Αρθρο 38 Ειδικό πρόγραμμα διοικητικής επάρκειας για υπαλλήλους κατηγορίας ΔΕ
`Αρθρο 39 Τροποποίηση άρθρων του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων
`Αρθρο 40 Τροποποίηση του άρθρου 86 του Ν. 3528/2007 (Α΄ 26)
`Αρθρο 41 Τροποποίηση του άρθρου 126 του Ν. 3528/2007 (Α΄ 26)
`Αρθρο 42 Τροποποίηση του άρθρου 162 του Ν. 3528/2007 (Α΄ 26)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ν. 4369/2016 (Α΄ 33) ΚΑΙ ΤΟΥ Ν. 4440/2016 (Α΄ 224)
`Αρθρο 43
`Αρθρο 44
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
`Αρθρο 45 Σύσταση οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού
`Αρθρο 46 Εθνικό Συμβούλιο για την Κωδικοποίηση και Αναμόρφωση της Ελληνικής Νομοθεσίας
ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ν. 3469/2006 «ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ, ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» (Α΄ 131)
`Αρθρο 47 Αποστολή Εθνικού Τυπογραφείου
`Αρθρο 48 Αντικατάσταση του άρθρου 2 του Ν. 3469/2006
`Αρθρο 49 Τροποποίηση επιμέρους διατάξεων του άρθρου 3 του Ν. 3469/2006
`Αρθρο 50 Αντικατάσταση της παρ. 1 του άρθρου 6 του Ν. 3469/2006
`Αρθρο 51 Τροποποίηση επιμέρους διατάξεων του άρθρου 7 του Ν. 3469/2006
`Αρθρο 52 Αντικατάσταση του άρθρου 9 του Ν. 3469/2006
`Αρθρο 53 Αντικατάσταση της παρ. 2 του άρθρου 10 του Ν. 3469/2006
`Αρθρο 54 Αντικατάσταση της παρ. 3 του άρθρου 12 του Ν. 3469/2006
`Αρθρο 55 Αντικατάσταση της παρ. 4 του άρθρου 13 του Ν. 3469/2006
`Αρθρο 56 Αντικατάσταση του άρθρου 15 του Ν. 3469/2006
`Αρθρο 57 Τροποποιήσεις επιμέρους διατάξεων του άρθρου 18 του Ν. 3469/2006
`Αρθρο 58 Μουσείο Εθνικού Τυπογραφείου
ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
`Αρθρο 59
`Αρθρο 60
`Αρθρο 61 Αποδοχές και αποζημίωση πρόσθετης κατά χρόνο απασχόλησης για αποσπασμένους, βάσει ειδικών διατάξεων, υπαλλήλων Ο.Τ.Α.
`Αρθρο 62
`Αρθρο 63 Γενική Γραμματεία Συντονισμού
`Αρθρο 64
`Αρθρο 65
`Αρθρο 66
`Αρθρο 67
`Αρθρο 68 Νομικοί συνεργάτες της παρ. 3 του άρθρου 6 του Ν.Δ. 3980/1959 (Α΄ 194)
`Αρθρο 69
`Αρθρο 70
`Αρθρο 71
`Αρθρο 72
`Αρθρο 73
`Αρθρο 74
`Αρθρο 75
`Αρθρο 76
`Αρθρο 77
`Αρθρο 78
`Αρθρο 79 Τροποποίηση των άρθρων 65 και 66 του Ν. 4427/2016 (Α΄ 188) και του άρθρου 34 του Ν. 2682/1999 (Α΄ 16)
`Αρθρο 80 Τροποποίηση του άρθρου 19 του Ν. 3429/2005
`Αρθρο 81
`Αρθρο 82
`Αρθρο 83 Έναρξη ισχύος

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 7 Φεβρουαρίου 2019
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 7 Φεβρουαρίου 2019
Ο επί της Δικαιοσύνης Υπουργός
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: