Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
3 Δεκεμβρίου 2018

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ
Αρ. Φύλλου 199

ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ. 4577

Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2016/1148/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με μέτρα για υψηλό κοινό επίπεδο ασφάλειας συστημάτων δικτύου και πληροφοριών σε ολόκληρη την Ένωση και άλλες διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
`Αρθρο 1 Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής (άρθρο 1 παράγραφοι 1, 3, 4, 5, 6, 7 της Οδηγίας 2016/1148/ΕΕ)
`Αρθρο 2 (`Αρθρο 2 της Οδηγίας 2016/1148/ΕΕ)
`Αρθρο 3 Ορισμοί (`Αρθρο 4 της Οδηγίας 2016/1148/ΕΕ)
`Αρθρο 4 Φορείς εκμετάλλευσης βασικών υπηρεσιών (`Αρθρο 5 της Οδηγίας 2016/1148/ΕΕ)
`Αρθρο 5 Σοβαρή διατάραξη (`Αρθρο 6 της Οδηγίας 2016/1148/ΕΕ)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΕΘΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
`Αρθρο 6 Εθνική Στρατηγική Κυβερνοασφάλειας (`Αρθρο 7 της Οδηγίας 2016/1148/ΕΕ)
`Αρθρο 7 Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας (`Αρθρο 8 της Οδηγίας 2016/1148/ΕΕ)
`Αρθρο 8 Ομάδα απόκρισης για συμβάντα που αφορούν την ασφάλεια υπολογιστών ( CSIRT ) (`Αρθρο 9 της Οδηγίας 2016/1148/ΕΕ)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
`Αρθρο 9 Απαιτήσεις ασφάλειας και κοινοποίηση συμβάντων (`Αρθρο 14 της Οδηγίας 2016/1148/ΕΕ)
`Αρθρο 10 Εφαρμογή και επιβολή (`Αρθρο 15 της Οδηγίας 2016/1148/ΕΕ)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
`Αρθρο 11 Απαιτήσεις ασφάλειας και κοινοποίηση συμβάντων (`Αρθρο 16 της Οδηγίας 2016/1148/ΕΕ)
`Αρθρο 12 Εφαρμογή και επιβολή (`Αρθρο 17 της Οδηγίας 2016/1148/ΕΕ)
`Αρθρο 13 Δικαιοδοσία και εδαφικότητα (`Αρθρο 18 της Οδηγίας 2016/1148/ΕΕ)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
`Αρθρο 14 Εθελούσια κοινοποίηση (`Αρθρο 20 της Οδηγίας 2016/1148/ΕΕ)
`Αρθρο 15 Κυρώσεις (`Αρθρο 21 της Οδηγίας 2016/1148/ΕΕ)
`Αρθρο 16
`Αρθρο 17 Τροποποίηση του άρθρου 31 του Ν. 3986/2011
`Αρθρο 18
`Αρθρο 19 Έναρξη ισχύος
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΕΙΔΟΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 3 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II ΕΙΔΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 3 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 30 Νοεμβρίου 2018
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 3 Δεκεμβρίου 2018
Ο επί της Δικαιοσύνης Υπουργός
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: