Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

Αρ.Πρωτ .: 1002566/7432/1037/Β0014π.ε./7.1.2008
ΘΕΜΑ:

Εφαρμογή μειωμένου συντελεστή Φ.Π.Α.

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Ι. ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ

1. Οι διατάξεις του άρθρου 23 του Ν. 3522/2006 (ΦΕΚ 276 Α΄/22.12.2006), σχετικά με την μείωση του συντελεστή Φ.Π.Α. στις υπηρεσίες ανακαίνισης και επισκευής παλαιών ιδιωτικών κατοικιών, εξαιρουμένων των υλικών των οποίων η αξία υπερβαίνει το ποσό που προβλέπεται από την περίπτωση δ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (Π.Δ. 186/1992 ΦΕΚ 84 Α΄), τέθηκαν με βάση απόφαση του Συμβουλίου της Ε.Ε. κατόπιν επιτυχούς διαβούλευσης της χώρας μας για την εφαρμογή χαμηλού συντελεστή στις υπηρεσίες που προβλέπονται με το Παράρτημα ιν, "Κατάλογος υπηρεσιών του άρθρου 106" της Οδηγίας 2006/112/ΕΚ.

Οι υπηρεσίες επισκευής ιδιωτικών σκαφών αναψυχής δεν περιλαμβάνονται στο ως άνω Παράρτημα και ως εκ τούτου δεν παρέχεται η δυνατότητα για μείωση του συντελεστή που εφαρμόζεται. Διαφορετική αντιμετώπιση θα συνιστούσε κοινοτική παράβαση.

2. Με τις οδηγίες για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων (εγκύκλιος 1051646/4268/635/Β0014/ ΠΟΛ. 1082/25.5.2007), διευκρινίζεται ότι ο μειωμένος συντελεστής εφαρμόζεται τόσο στην αμοιβή για την παροχή υπηρεσιών όσο και στην περίπτωση που χρησιμοποιούνται και υλικά του εργολάβου των οποίων η αξία δεν υπερβαίνει το ένα τρίτο (1/3) της συνολικής αμοιβής του, πράξη η οποία χαρακτηρίζεται ως παροχή υπηρεσιών Αν η αξία των υλικών υπερβαίνει το ένα τρίτο της συνολικής αμοιβής, στο φορολογικό στοιχείο που εκδίδεται αναγράφονται διακεκριμένα η αξία των υλικών, η οποία υπάγεται στον κανονικό συντελεστή Φ.Π.Α. και η αμοιβή για την παροχή υπηρεσιών, η οποία υπάγεται στο μειωμένο συντελεστή.

Σημειώνεται ότι σε κάθε περίπτωση που ο εργολάβος χρησιμοποιεί υλικά, προκειμένου να προσδιοριστεί το ποσοστό αυτών που περιλαμβάνεται στη συνολική αμοιβή, η αξία των υλικών πρέπει να λαμβάνεται υπόψη χωρίς Φ.Π.Α., ώστε να μην υφίσταται θέμα επιβολής διπλής φορολογίας κατά την είσπραξη της συνολικής αμοιβής.

Σε κάθε περίπτωση ο αντισυμβαλλόμενος (πελάτης) μπορεί να απαιτήσει από τον εργολάβο την απόδειξη του κόστους των υλικών, χωρίς Φ.Π.Α., προκειμένου να μην υποστεί τη διπλή φορολόγηση.

ΙΙ . ΚΩΔ/ΚΑΣ ΒΙΒΛ/ΩΝ ΚΑ/ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 13 του Κ.Β.Σ. (Π.Δ. 186/1992), επί εκτελέσεως οποιουδήποτε τεχνικού έργου ή εγκατάστασης που ανήκει σε ιδιώτη, η απόδειξη εκδίδεται κατά την παράδοση του έργου ή της εγκατάστασης και πάντως πριν από το τέλος της διαχειριστικής περιόδου για το έργο που έχει εκτελεστεί. Στην απόδειξη αυτή αναγράφεται και το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση του πελάτη και το είδος του έργου ή της εγκατάστασης.

2. Με βάση τα προαναφερόμενα, στην περίπτωση εκτέλεσης τεχνικού έργου ή εγκατάστασης που ανήκει σε ιδιώτη, στην εκδιδόμενη Α.Λ.Π. ή ΑΠ.Υ. κατά περίπτωση, αναγράφονται υποχρεωτικά, πέραν των άλλων, το ονοματεπώνυμο και η διεύθυνση του πελάτη (και όχι ο ΑΦ.Μ. αυτού) και κατά συνέπεια δεν συντρέχει λόγος έκδοσης τιμολογίου για την εμφάνιση των δεδομένων αυτών.

3. Τέλος, διευκρινίζεται ότι η υποχρέωση διακεκριμένης αναγραφής της αξίας των υλικών υπάρχει μόνο στην περίπτωση που τα υλικά υπερβαίνουν το ένα τρίτο (1/3) της συνολικής αμοιβής του εργολάβου, θέμα σε κάθε περίπτωση πραγματικό.

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: