Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

Αιτιολογική έκθεση

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
3 Ιουλίου 2024

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ
Αρ. Φύλλου 100

ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ. 5116

Ιδιωτική ασφάλιση έναντι φυσικών καταστροφών, κρατική αρωγή και προστασία, στεγαστική συνδρομή, διατάξεις για το Πυροσβεστικό Σώμα και άλλες διατάξεις.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
`Αρθρο 1 Σκοπός
`Αρθρο 2 Αντικείμενο
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΝΑΝΤΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ
`Αρθρο 3 Παρατηρητήριο Ιδιωτικής Ασφάλισης έναντι Φυσικών Καταστροφών
`Αρθρο 4 Εθνική Στρατηγική για την ιδιωτική ασφάλιση έναντι φυσικών καταστροφών
`Αρθρο 5 Ασφάλιση μεγάλων επιχειρήσεων έναντι φυσικών καταστροφών
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΩΓΗ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ
`Αρθρο 6 Επιχορήγηση κατ΄ επάγγελμα αγροτών -Αντικατάσταση άρθρου 11 Ν. 4797/2021
`Αρθρο 7 Επιχορήγηση μη κατ΄ επάγγελμα αγροτών -Αντικατάσταση άρθρου 12 Ν. 4797/2021
`Αρθρο 8 Οριοθέτηση αγροτικών εκμεταλλεύσεων -Τροποποίηση άρθρου 12Α Ν. 4797/2021
`Αρθρο 9 Διαδικασία επιχορήγησης αγροτικών εκμεταλλεύσεων για ζημιές σε φυτικά μέσα παραγωγής - Τροποποίηση παρ. 1, 6, 9, 10 και 13 άρθρου 12Β ν. 4797/2021
`Αρθρο 10 Ρυθμίσεις για τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις -Προσθήκη άρθρου 12Γ στον Ν. 4797/2021
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
`Αρθρο 11 Ειδική στεγαστική συνδρομή για την αποκατάσταση βλαβών από φυσικές καταστροφές σε κτίρια κατοικιών και πρότυπα κτίρια - Προσθήκη άρθρου 24Γ στον Ν. 4797/2021
`Αρθρο 12 Χορήγηση στεγαστικής συνδρομής σε ιδιοκτήτες προσωρινώς ακατάλληλων κτιρίων εντός κατολισθαίνουσας και επαπειλούμενης περιοχής - Προσθήκη άρθρου 24Δ στον Ν. 4797/2021
`Αρθρο 13 Ανακατασκευή υφιστάμενων κτιρίων κρατικής αρωγής
`Αρθρο 14 Ειδική Επιτροπή Επικινδύνως Ετοιμόρροπων -Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου εικοστού τρίτου Ν. 4787/2021
`Αρθρο 15 Διενέργεια αυτοψίας - Τροποποίηση παρ. 1 και 3 άρθρου εικοστού τέταρτου Ν. 4787/2021
`Αρθρο 16 Απόφαση κατεδάφισης - Τροποποίηση παρ. 2 και 3 άρθρου εικοστού πέμπτου ν. 4787/2021
`Αρθρο 17 Έκθεση προσωρινών μέτρων - Τροποποίηση άρθρου εικοστού έκτου Ν. 4787/2021
`Αρθρο 18 Διόρθωση σφάλματος - Τροποποίηση άρθρου εικοστού έβδομου Ν. 4787/2021
`Αρθρο 19 Εγκατάσταση αεροϋποστηριζόμενων θόλων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών -Τροποποίηση άρθρου 20Α ν. 4067/2012
`Αρθρο 20 Ανάθεση συμβάσεων μίσθωσης -Προσθήκη άρθρου 20Α στον Ν. 4797/2021
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ
`Αρθρο 21 Επιστροφή ποσού στεγαστικής συνδρομής φυσικών προσώπων - Τροποποίηση άρθρου δέκατου τέταρτου της από 13.8.2021 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
`Αρθρο 22 Ρυθμίσεις επιστροφής χορηγηθέντος επιδόματος και Επιτροπή Ενστάσεων -Αντικατάσταση παρ. 10 και προσθήκη παρ. 12 έως 14 στο άρθρο 1 του ν. 4728/2020
`Αρθρο 23 Καταβολή αχρεωστήτως καταβληθέντων σε δόσεις
`Αρθρο 24 Χορήγηση προκαταβολών για δαπάνες αποκατάστασης επιπτώσεων φυσικών καταστροφών - Προσθήκη άρθρου 18Α στον ν. 4797/2021
`Αρθρο 25 Παραχώρηση φερτών υλικών σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Τροποποίηση άρθρου εξηκοστού ογδόου ν. 4839/2021
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ
`Αρθρο 26 Ταμείο Κρατικής Αρωγής -Αντικατάσταση άρθρου 14 Ν. 4797/2021
`Αρθρο 27 Συντονιστής Αποκατάστασης και Ανασυγκρότησης - Προσθήκη άρθρου 14Α στον ν. 4797/2021
`Αρθρο 28 Αποζημίωση επιτροπών, κλιμακίων αυτοψίας και ομάδων συντονισμού - Κάλυψη δαπανών -Τροποποίηση παρ. 2 και 3 άρθρου 18 Ν. 4797/2021
`Αρθρο 29 Σύσταση Γενικής Διεύθυνσης Κρατικής Αρωγής και Συντονισμού - Αντικατάσταση άρθρου 19 Ν. 4797/2021
`Αρθρο 30 Διεύθυνση Κρατικής Αρωγής Επιχειρήσεων και Φορέων - Προσθήκη άρθρου19Α στον Ν. 4797/2021
`Αρθρο 31 Διεύθυνση Κρατικής Αρωγής Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων - Προσθήκη άρθρου 19Β στον Ν. 4797/2021
`Αρθρο 32 Διεύθυνση Συντονισμού και Ειδικών Καθεστώτων - Προσθήκη άρθρου 19Γ, τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 17 Ν. 4797/2021
`Αρθρο 33 Σύσταση Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών Αιγαίου και Κρήτης - Προσθήκη άρθρου 19Δ στον Ν. 4797/2021
`Αρθρο 34 Τομείς Κρατικής Αρωγής - Προσθήκη άρθρου 19Ε στον Ν. 4797/2021
`Αρθρο 35 Στελέχωση της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικής Αρωγής και Συντονισμού - Τροποποίηση άρθρου 20 Ν. 4797/2021
`Αρθρο 36 Υπηρετούντες σε καταργηθέντες Τομείς Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων και Τομείς Αποκατάστασης Πυρόπληκτων - Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 253 Ν. 4555/2018
`Αρθρο 37 Εξουσιοδοτικές διατάξεις του ν. 4797/2021 -Τροποποίηση άρθρου 22 Ν. 4797/2021
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΚΑΙ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ
`Αρθρο 38 Ωράριο λειτουργίας Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής
`Αρθρο 39 Αποζημίωση για εργασία καθ΄ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου των υπηρετούντων στη Γενική Γραμματεία Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής -Τροποποίηση περ. 3 παρ. Γ΄ άρθρου 20 Ν. 4354/2015
`Αρθρο 40 Ημέρες μετακίνησης εκτός έδρας -Τροποποίηση περ. δ΄ παρ. 3 άρθρου 3 υποπαρ. Δ.9 παρ. Δ΄ άρθρου 2 Ν. 4336/2015
`Αρθρο 41 Έξοδα διανυκτέρευσης - Τροποποίηση άρθρου 10 της υποπαρ. Δ.9 παρ. Δ΄ άρθρου 2 Ν. 4336/2015
`Αρθρο 42 Εργαζόμενοι με συμβάσεις εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου στη Γενική Γραμματεία Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής
`Αρθρο 43 Προσωπικό για απρόβλεπτες και επείγουσες ανάγκες - Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 36 Ν. 4765/2021
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ
`Αρθρο 44 Αρμοδιότητες Κεντρικού Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών - Προσθήκη περ. ζ) στην παρ. 1 του άρθρου 14 του Ν. 4495/2017
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
`Αρθρο 45 Αρμοδιότητες Αυτοτελούς Διεύθυνσης Διοίκησης και Υποστήριξης - Προσθήκη παρ. 8 στο άρθρο 34 του Ν. 4662/2020
`Αρθρο 46 Μεταβατική περίοδος υποστήριξης του Ταμείου Κρατικής Αρωγής - Ορισμός Φυσικών Καταστροφών
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
`Αρθρο 47 Εξουσιοδοτικές διατάξεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ΄ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ
`Αρθρο 48 Εκτέλεση πρόσθετης υπηρεσίας πυροσβεστικού προσωπικού κατά την αντιπυρική περίοδο - Τροποποίηση περ. ΚΑ΄ άρθρου 127 Ν. 4472/2017
`Αρθρο 49 Τοποθετήσεις - μεταθέσεις για κάλυψη κενών οργανικών θέσεων - Τροποποίηση άρθρου 149 Ν. 4662/2020
`Αρθρο 50 Μετακινήσεις - Τροποποίηση άρθρου 161 Ν. 4662/2020
`Αρθρο 51 Μετακινήσεις προσωπικού εντός ίδιας πόλης -Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 164 Ν. 4662/2020
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΒ΄ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
`Αρθρο 52 Παράταση προθεσμίας μεταφοράς της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας και του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας
`Αρθρο 53 Δαπάνες Υπουργείων Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Υποδομών και Μεταφορών για μισθώματα
`Αρθρο 54 Χορήγηση ενισχύσεων σε επιχειρήσεις και αγροτικές εκμεταλλεύσεις με οικονομικές απώλειες σε περιοχές που επλήγησαν από εκτεταμένες φυσικές καταστροφές -Τροποποίηση άρθρου 6Γ Ν. 4797/2021
`Αρθρο 55 Παράταση συμμόρφωσης ρυμουλκών πλοίων -Αντικατάσταση παρ. 1 άρθρου 16 π.δ. 83/2022
`Αρθρο 56 Δυνατότητα παράτασης διάρκειας Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης - Δυνατότητα μέτρησης ενέργειας στη Χαμηλή Τάση - Τροποποιήσεις άρθρων 5 και 12 Ν. 4951/2022
`Αρθρο 57 Κίνητρο εκπλήρωσης στοχοθεσίας Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας - Εξουσιοδοτική διάταξη - Τροποποίηση άρθρου 77 Ν. 4949/2022
`Αρθρο 58 Επιχορήγηση Οργανισμού Συγκοινωνιακού Έργου Θεσσαλονίκης - Αντικατάσταση παρ. 3 άρθρου 11 Ν. 4482/2017
`Αρθρο 59 Περιστολή φαινομένων αθέμιτης κερδοφορίας - Τροποποίηση παρ. 1, 2 και 5 άρθρου 54 Ν. 5045/2023 και περ. β) παρ. 6 άρθρου 38 ν. 5082/2024
`Αρθρο 60 Παρατάσεις ισχύος μέτρων για την καταπολέμηση της ακρίβειας - Τροποποίηση παρ. 8 άρθρου 55 ν. 5045/2023, παρ. 7 άρθρου 15 και παρ. 5 άρθρου 17 ν. 5055/2023, προσθήκη παρ. 7 στο άρθρο 39 του ν. 5082/2024 και τροποποίηση παρ. 1 και 4 άρθρου 30 ν. 5095/2024
`Αρθρο 61 Μόνιμη υπαγωγή στον μειωμένο συντελεστή Φόρου Προστιθέμενης Αξίας των υπηρεσιών μεταφοράς από ΤΑΧΙ - Τροποποίηση του Παραρτήματος ΙΙΙ του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας
`Αρθρο 62 Αναστολή μέτρων διοικητικής και αναγκαστικής εκτέλεσης σε βάρος της κινητής και της ακίνητης περιουσίας της «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε.» -Τροποποίηση άρθρου 126 ν. 4446/2016
`Αρθρο 63 Παράταση ισχύος ρυθμίσεων για την προστασία της δημόσιας υγείας
`Αρθρο 64 Παράταση διαδικασίας για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων από τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα του άρθρου 11 ν. 2716/1999
`Αρθρο 65 Παράταση συμβάσεων για τον ορολογικό έλεγχο των ομάδων του εθελοντικά προσφερόμενου αίματος προς μετάγγιση
`Αρθρο 66 Μοριοδότηση νοσηλευτικού και λοιπού, πλην ιατρών, προσωπικού
`Αρθρο 67 Παράταση ισχύος συμβάσεων καθαριότητας υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας -Τροποποίηση άρθρου 142 Ν. 4876/2021
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΓ΄ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
`Αρθρο 68 Έναρξη ισχύος

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 3 Ιουλίου 2024
Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 3 Ιουλίου 2024
Ο επί της Δικαιοσύνης Υπουργός
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΛΩΡΙΔΗΣ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: