Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
13 Απριλίου 2020

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ
Αρ. Φύλλου 84

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Την παράγραφο 1 του άρθρου 44 σε συνδυασμό με τις παραγράφους 1 και 5 του άρθρου 5, το άρθρο 16, την παράγραφο 3 του άρθρου 18, τις παραγράφους 1, 3, 4 και 6 του άρθρου 21, τις παραγράφους 1 και 5 του άρθρου 22, την παράγραφο 1 του άρθρου 23, την παράγραφο 1 του άρθρου 24, τις παραγράφους 1 και 4 του άρθρου 25, τα άρθρα 102 και 103 και την παράγραφο 1 του άρθρου 106 του Συντάγματος.

2. Την εξαιρετικά επείγουσα και απρόβλεπτη ανάγκη λήψης περαιτέρω μέτρων, σε όλους τους τομείς κρατικής δράσης, για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, καθώς και για την προστασία των εθνικών και ενωσιακών συνόρων.

3. Τη σχετική πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου, αποφασίζουμε:

ΜΕΡΟΣ Α: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
`Αρθρο πρώτο Επέκταση οικονομικών ενισχύσεων
`Αρθρο δεύτερο Δυνατότητα και προϋποθέσεις μεταβολής ΚΑΔ και συνέπειες ανακριβούς δήλωσης
`Αρθρο τρίτο Ευεργέτημα συμψηφισμού με άλλες οφειλές κατά 25% σε περίπτωση ολοσχερούς εξόφλησης οφειλών ΦΠΑ
`Αρθρο τέταρτο Επέκταση χορηγούμενων ενισχύσεων «επιστρεπτέας προκαταβολής»
`Αρθρο πέμπτο Παράταση προθεσμιών του Ν. 4270/2014
`Αρθρο έκτο Χρόνος εφαρμογής της εξαίρεσης από τον Φ.Π.Α. σε δωρεές για την καταπολέμηση του κορωνοϊού COVID-19
ΜΕΡΟΣ Β: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
`Αρθρο έβδομο Εθνικό πλαίσιο ωραρίου καταστημάτων
ΜΕΡΟΣ Γ: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
`Αρθρο όγδοο `Αδεια ειδικού σκοπού
`Αρθρο ένατο Παράταση δωρεάν φαρμακευτικής περίθαλψης ανασφάλιστων
`Αρθρο δέκατο Αναβολή συνεδριάσεων υγειονομικών επιτροπών ΚΕ.Π.Α. και προσωρινή παράταση αναπηρικών παροχών
`Αρθρο ενδέκατο Μέτρα για τη διατήρηση ευνοϊκών ρυθμίσεων προς τα ασφαλιστικά ταμεία
`Αρθρο δωδέκατο Παράταση θητείας διοικητικών οργάνων συνδικαλιστικών οργανώσεων εργαζομένων και εργοδοτών
ΜΕΡΟΣ Δ: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ
`Αρθρο δέκατο τρίτο Διαδικασία αποδοχής δωρεών προς τον Ε.Ο.Δ.Υ. για την καταπολέμηση του κορωνοϊού COVID-19
`Αρθρο δέκατο τέταρτο Απασχόληση ιδιωτών ιατρών σε δημόσια νοσοκομεία για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών
`Αρθρο δέκατο πέμπτο Μετακίνηση προσωπικού των ΤΟΜΥ
`Αρθρο δέκατο έκτο Κατ΄ οίκον ή εξ αποστάσεως παροχή ιατρικών υπηρεσιών των συμβεβλημένων ιατρών του ΕΟΠΥΥ και οικογενειακών ιατρών της ΠΦΥ προς ασθενείς με κορωνοιό COVID 19
`Αρθρο δέκατο έβδομο Κατ΄ οίκον ή εξ αποστάσεως παροχή ιατρικών υπηρεσιών των ιατρών των μονάδων ΠΦΥ προς ασθενείς με κορωνοϊό COVID-19
`Αρθρο δέκατο όγδοο Ρυθμίσεις για τη διαδικασία έκδοσης άυλων συνταγών
`Αρθρο δέκατο ένατο Παροχή υπηρεσιών υγείας σε ασθενείς με κορωνοϊό COVID-19 μέσω ψηφιακών υποδομών
`Αρθρο εικοστό Σύστημα Ηλεκτρονικής Προέγκρισης (Σ.Η.Π.)
`Αρθρο εικοστό πρώτο Αναστολή εκλογικής διαδικασίας για την ανάδειξη εκπροσώπων στα διοικητικά συμβούλια των νοσοκομείων και των μονάδων κοινωνικής φροντίδας
`Αρθρο εικοστό δεύτερο Σύναψη συμβάσεων Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας
ΜΕΡΟΣ Ε: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
`Αρθρο εικοστό τρίτο Διευκόλυνση πρόσβασης σε χρηματοδότηση των κατά κύριο επάγγελμα αγροτών
`Αρθρο εικοστό τέταρτο Απασχόληση πολιτών τρίτων χωρών στην αγροτική οικονομία
ΜΕΡΟΣ ΣΤ: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
`Αρθρο εικοστό πέμπτο Προσωρινές δομές φιλοξενίας αστέγων και άλλων ευάλωτων ομάδων
`Αρθρο εικοστό έκτο Απαλλαγή γονέων από τροφεία δημοτικών βρεφικών και παιδικών σταθμών και από αντίτιμο ανταποδοτικών υπηρεσιών
`Αρθρο εικοστό έβδομο Προμήθεια ψηφιακού εξοπλισμού από τις Σχολικές Επιτροπές για την υλοποίηση της εξ αποστάσεως διδασκαλίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων
`Αρθρο εικοστό όγδοο Διανομή υγειονομικού υλικού και μέσων ατομικής ή συλλογικής προστασίας από τους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού
`Αρθρο εικοστό ένατο Καθορισμός ωραρίου δημοτικών υπηρεσιών σε δημοτικά νομικά πρόσωπα και επιχειρήσεις, Συνδέσμους δήμων και ιδρύματα
`Αρθρο τριακοστό Παρακράτηση επιχορήγησης δήμων
`Αρθρο τριακοστό πρώτο Κάλυψη μισθοδοσίας προσωπικού ΟΤΑ αμειβόμενου με την καταβολή αντιτίμου για τις παρεχόμενες υπηρεσίες
`Αρθρο τριακοστό δεύτερο Ρύθμιση θεμάτων δημοσίων συμβάσεων της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος (ΕΝΠΕ), της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) και των Περιφερειακών Ενώσεων Δήμων (ΠΕΔ)
`Αρθρο τριακοστό τρίτο Ρύθμιση θεμάτων προϋπολογισμού ΟΤΑ α΄ βαθμού
`Αρθρο τριακοστό τέταρτο Αναστολή παρακράτησης δόσεων για δάνεια προς ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού
`Αρθρο τριακοστό πέμπτο Παράταση θητείας των μελών των συλλογικών οργάνων Υπουργείων και εποπτευόμενων νομικών προσώπων
`Αρθρο τριακοστό έκτο Παράταση ισχύος εγκριτικών αποφάσεων της Επιτροπής της Π.Υ.Σ. 33/2006
`Αρθρο τριακοστό έβδομο Αποδοχές και αμοιβές υπαλλήλων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
ΜΕΡΟΣ Ζ: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
`Αρθρο τριακοστό όγδοο Ρυθμίσεις για την Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης
`Αρθρο τριακοστό ένατο Διεκπεραίωση μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης των μέτρων δέουσας επιμέλειας
`Αρθρο τεσσαρακοστό Κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία των εταιρειών «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε.» και «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.»
ΜΕΡΟΣ Η: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
`Αρθρο τεσσαρακοστό πρώτο Κατ΄ εξαίρεση διαδικασία σύναψης δημόσιων συμβάσεων
ΜΕΡΟΣ Θ: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
`Αρθρο τεσσαρακοστό δεύτερο Κατασκευή τεχνητού εμποδίου στο χερσαίο τμήμα της ελληνοτουρκικής μεθορίου στην Περιφερειακή Ενότητα Έβρου
`Αρθρο τεσσαρακοστό τρίτο Αναστολή χορήγησης άδειας εορτών Πάσχα σε δοκίμους υπαστυνόμους και δοκίμους αστυφύλακες
`Αρθρο τεσσαρακοστό τέταρτο Χρήση κατασχεμένων μέσων για τις ανάγκες των Σωμάτων Ασφαλείας και των Καταστημάτων Κράτησης
`Αρθρο τεσσαρακοστό πέμπτο Κάλυψη οδοιπορικών δαπανών για μετακινήσεις αστυνομικού προσωπικού
ΜΕΡΟΣ Ι: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
`Αρθρο τεσσαρακοστό έκτο Προθεσμία δηλώσεων επιθυμίας προόδου εκκρεμών ποινικών διαδικασιών
ΜΕΡΟΣ ΙΑ: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
`Αρθρο τεσσαρακοστό έβδομο Παράταση ισχύος εθνικής θεωρήσεων εισόδου πολιτών τρίτων χωρών
ΜΕΡΟΣ IB: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
`Αρθρο τεσσαρακοστό όγδοο Δυνατότητα παροχής εξ αποστάσεως εκπαίδευσης κατά τη διάρκεια των διακοπών του Πάσχα
`Αρθρο τεσσαρακοστό ένατο Συμμετοχή ειδικών κατηγοριών μαθητών ΕΠΑ.Λ.
`Αρθρο πεντηκοστό Επείγοντα ζητήματα αποσπασμένων υπαλλήλων στο εξωτερικό
`Αρθρο πεντηκοστό πρώτο Κατ΄ εξαίρεση διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής δικαιολογητικών επιμισθίων εξωτερικού
`Αρθρο πεντηκοστό δεύτερο Κατ΄ εξαίρεση διαδικασία υποστήριξης διδακτορικών διατριβών
`Αρθρο πεντηκοστό τρίτο Μη παρεχόμενες υπηρεσίες ιδιωτικών εκπαιδευτικών δομών πάσης φύσεως
ΜΕΡΟΣ ΙΓ: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
`Αρθρο πεντηκοστό τέταρτο Οικονομική ενίσχυση του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού για δράσεις και προγράμματα στον τομέα του σύγχρονου πολιτισμού
`Αρθρο πεντηκοστό πέμπτο Επιτάχυνση της διαδικασίας επιχορήγησης φορέων που αναπτύσσουν πολιτιστική και κοινωφελή δράση
`Αρθρο πεντηκοστό έκτο Πληρωμή δαπανών από Περιφερειακές Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού
ΜΕΡΟΣ ΙΔ: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
`Αρθρο πεντηκοστό έβδομο Παράταση προθεσμιών για Δασικούς Συνεταιρισμούς Εργασίας
`Αρθρο πεντηκοστό όγδοο Παράταση θητείας διοικητικού συμβουλίου του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Κ.Α.Π.Ε.)
`Αρθρο πεντηκοστό ένατο Δυνατότητα προμηθευτών για διακανονισμό εξόφλησης τιμολογίων Διαχειριστών
`Αρθρο εξηκοστό Σύναψη δανείου ειδικού σκοπού ανώνυμης εταιρείας «Διαχειριστής ΑΠΕ και Εγγυήσεων Προέλευσης» (ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε.)
ΜΕΡΟΣ ΙΕ: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
`Αρθρο εξηκοστό πρώτο Οφειλές από ματαιώσεις πτήσεων
`Αρθρο εξηκοστό δεύτερο Ανάθεση μελέτης και κατασκευής έργου δημιουργίας κλινών ΜΕΘ
`Αρθρο εξηκοστό τρίτο Κατεπείγουσες ρυθμίσεις θεμάτων Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών
ΜΕΡΟΣ ΙΣΤ: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
`Αρθρο εξηκοστό τέταρτο Οργανική σύνθεση πλοίων άρθρου 13 του Ν.Δ. 2687/1953
`Αρθρο εξηκοστό πέμπτο Οφειλές από ματαιώσεις θαλάσσιου ταξιδιού
`Αρθρο εξηκοστό έκτο Μείωση των ανταποδοτικών λιμενικών δικαιωμάτων
`Αρθρο εξηκοστό έβδομο Χορήγηση προκαταβολής μισθωμάτων για τις συμβάσεις παροχής δημόσιας υπηρεσίας
`Αρθρο εξηκοστό όγδοο Απαλλαγή καταβολής οικονομικού ανταλλάγματος παραχώρησης χρήσης χώρου εντός Ζώνης Λιμένα
ΜΕΡΟΣ ΙΖ: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
`Αρθρο εξηκοστό ένατο Δράσεις προβολής για την αποκατάσταση της εικόνας της Ελλάδας
`Αρθρο εβδομηκοστό Κατ΄ εξαίρεση ρυθμίσεις περί καταγγελίας συμβάσεων μεταξύ τουριστικών επιχειρήσεων και των πελατών τους για την παροχή τουριστικών υπηρεσιών
`Αρθρο εβδομηκοστό πρώτο Κατ΄ εξαίρεση ρυθμίσεις περί καταγγελίας συμβάσεων μεταξύ τουριστικών επιχειρήσεων
`Αρθρο εβδομηκοστό δεύτερο Έκτακτη οικονομική ενίσχυση των κατ΄ εξαίρεση λειτουργούντων τουριστικών καταλυμάτων
ΜΕΡΟΣ ΙΗ: ΕΙΔΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19
`Αρθρο εβδομηκοστό τρίτο `Ατομα με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις
`Αρθρο εβδομηκοστό τέταρτο Κυρώσεις σε περίπτωση παραβίασης έκτακτων μέτρων αντιμετώπισης της πανδημίας
ΜΕΡΟΣ ΙΘ: ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
`Αρθρο εβδομηκοστό πέμπτο Έναρξη ισχύος

Αθήνα, 13 Απριλίου 2020
Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Ο Πρωθυπουργός
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: