Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
27 Νοεμβρίου 2021

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ
Αρ. Φύλλου 228

ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ. 4859

Μέτρα διευκόλυνσης και εκσυγχρονισμού της ίδρυσης και λειτουργίας κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, διατάξεις για τη διενέργεια ελέγχων και την επιβολή κυρώσεων και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις.

H ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
`Αρθρο 1 Σκοπός
`Αρθρο 2 Αντικείμενο
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΜΕΤΡΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
`Αρθρο 3 Ορισμοί σχετικά με τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις - Αντικατάσταση των παρ. 2 και 7 και τροποποίηση της παρ. 9 του άρθρου 1 του Ν. 4056/2012
`Αρθρο 4 Μείωση ελάχιστων αποστάσεων κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων -Ίδρυση και λειτουργία επιχειρήσεων επεξεργασίας ομοειδών ζωικών προϊόντων και υποπροϊόντων ιδιοπαραγωγής -Τροποποίηση των παρ. 1, 2, 3, 4 και 8 και αντικατάσταση των παρ. 7, 10 και 11 του άρθρου 5 του Ν. 4056/2012
`Αρθρο 5 Απλοποίηση διαδικασίας ίδρυσης και λειτουργίας κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων της κατηγορίας Β΄ -Τροποποίηση της παρ. 1, των περ. β) και γ) της παρ. 2 και της περ. β) της παρ. 3 του άρθρου 6Β του Ν. 4056/2012
`Αρθρο 6 Απλοποίηση διαδικασίας ίδρυσης και λειτουργίας κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων δυναμικότητας κάτω των ορίων της κατηγορίας Β΄ - Τροποποίηση των παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 6Γ του Ν. 4056/2012
`Αρθρο 7 Προσκόμιση υπεύθυνης δήλωσης περί περάτωσης των κτηριακών εγκαταστάσεων της κτηνοτροφικής εγκατάστασης - Προσθήκη άρθρου 6Δ στον Ν. 4056/2012
`Αρθρο 8 Βελτίωση ή εκσυγχρονισμός δραστηριοτήτων υφιστάμενων κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων εντός ή πλησίον κατοικημένων περιοχών -Τροποποίηση των παρ. 1, 2, 3 και προσθήκη παρ. 9 στο άρθρο 17α του Ν. 4056/2012
`Αρθρο 9 Ελάχιστες αποστάσεις από χώρους προστασίας - Τροποποίηση του Πίνακα 1 του άρθρου 20 του ν. 4056/2012
`Αρθρο 10 Έγκριση επέμβασης σε χορτολιβαδικές και βραχώδεις εκτάσεις -Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 45 του ν. 998/1979
`Αρθρο 11 Κατασκευές κτηνοτροφικής εγκατάστασης
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΒΟΛΗ ΚΥΡΩΣΕΩΝ
`Αρθρο 12 Όργανα επιβολής διοικητικών κυρώσεων -Τροποποίηση των άρθρων 9, 13 και 45 του Ν. 4036/2012
`Αρθρο 13 Καθήκοντα ελέγχου και επιθεώρησης υπαλλήλων της Διεύθυνσης Οικονομικών Ελέγχων Επιθεώρησης και Συνεργατισμού του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΑΛΛΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
`Αρθρο 14 Παράταση προθεσμίας εκπόνησης, υποβολής και έγκρισης διαχειριστικών σχεδίων βοσκήσιμων γαιών - Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 4 του Ν. 4351/2015
`Αρθρο 15 `Αδειες αλίευσης ολοθούριων -Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 2 του π.δ. 48/2018
`Αρθρο 16 Παράταση προθεσμιών χορήγησης αποζημιώσεων του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων - Τροποποίηση των παρ. 1, 2 και 4 του άρθρου 209 του Ν. 4820/2021
`Αρθρο 17 Παράταση θητείας Προέδρου Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων
`Αρθρο 18 Απασχόληση εργατών γης τρίτων χωρών -Τροποποίηση των παρ. 1 και 3 και προσθήκη παρ. 3α, στο άρθρο δέκατο έκτο του Ν. 4783/2021
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
`Αρθρο 19 Οριοθέτηση αγροτικών εκμεταλλεύσεων -Προσθήκη άρθρου 12Α στον Ν. 4797/2021
`Αρθρο 20 Εκκρεμείς υποθέσεις επιχορήγησης -Τροποποίηση των παρ. 1, 3 και 5 του άρθρου 24 του Ν. 4797/2021
`Αρθρο 21 Προσωρινό μέτρο κρατικής ενίσχυσης βάσει του Προσωρινού Πλαισίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για επιχειρήσεις με μεγάλες οικονομικές απώλειες σε περιοχές που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές
`Αρθρο 22 Επιστροφή ποσών από το προσωρινό μέτρο κρατικής ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής -Τροποποίηση της παρ. 3 του άρθρου τρίτου της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
`Αρθρο 23 Χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης σε ιδιοκτήτες, προπονητές και αναβάτες δρομώνων ίππων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
`Αρθρο 24 Έναρξη ισχύος

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 26 Νοεμβρίου 2021
Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 26 Νοεμβρίου 2021
Ο επί της Δικαιοσύνης Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: