Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

Αιτιολογική έκθεση

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
28 Φεβρουαρίου 2020

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ
Αρ. Φύλλου 43

ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ. 4670

Ασφαλιστική μεταρρύθμιση και ψηφιακός μετασχηματισμός Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) και άλλες διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (e-Ε.Φ.Κ.Α.)
`Αρθρο 1 Ηλεκτρονικός Εθνικός Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης - Ένταξη του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. στον e-Ε.Φ.Κ.Α.
`Αρθρο 2 Ένταξη φορέων, κλάδων, τομέων και λογαριασμών στον e-Ε.Φ.Κ.Α.
`Αρθρο 3 Περιουσία-Πόροι-Επενδύσεις Τροποποίηση του άρθρου 56 του Ν. 4387/2016
`Αρθρο 4 Διοίκηση e- Ε . Φ . Κ . Α .
`Αρθρο 5 Μεταβατική διάταξη για τις αρμοδιότητες της Διοίκησης, του Διοικητικού Συμβουλίου, των Κεντρικών και Περιφερειακών Υπηρεσιών του εντασσόμενου στον e-Ε.Φ.Κ.Α. φορέα του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.
`Αρθρο 6 Περιουσία, λογιστική και οικονομική λειτουργία Κλάδων Επικούρησης και Εφάπαξ Παροχών του e-Ε.Φ.Κ.Α.
`Αρθρο 7 Μεταβατική διάταξη για το προσωπικό τουΕ.Τ.Ε.Α.Ε.Π.
`Αρθρο 8 Μεταβατικές διατάξεις Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.
`Αρθρο 9 Καταργούμενες διατάξεις
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ «e-Ε.Φ.Κ.Α.»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
`Αρθρο 10 Μητρώο Ασφαλισμένων Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης e- Ε.Φ.Κ.Α.
`Αρθρο 11 Χορήγηση βεβαιώσεων και πιστοποιητικών
`Αρθρο 12 Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (ΑΠΔ) και πράξεις βεβαίωσης οφειλής
`Αρθρο 13 Τροποποίηση του άρθρου 14 του Ν. 4075/2012 (Α΄ 89)
`Αρθρο 14 Ιατρικές βεβαιώσεις και γνωματεύσεις
`Αρθρο 15 Χορήγηση παροχών σε χρήμα
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
`Αρθρο 16 Πιστοποίηση ψηφιακά διαθέσιμου ασφαλιστικού χρόνου
`Αρθρο 17 Ψηφιακός μετασχηματισμός διαδικασίας απονομής σύνταξης ΑΤΛΑΣ
`Αρθρο 18 Διαλειτουργικότητα Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (e-Ε.Φ.Κ.Α.)
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ- ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
`Αρθρο 19 Αντικατάσταση του άρθρου 1 του Ν. 4387/2016
`Αρθρο 20 Προσθήκη άρθρου 1 Α στον Ν . 4387/2016
`Αρθρο 21 Προσθήκη άρθρου 1 Β στον Ν . 4387/2016
`Αρθρο 22 Αντικατάσταση του άρθρου 2 του Ν. 4387/2016
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ
`Αρθρο 23 Τροποποίηση του άρθρου 5 του Ν. 4387/2016 και προσθήκη νέων άρθρων 5Α και 5Β
`Αρθρο 24 Τροποποίηση του άρθρου 8 του ν. 4387/2016
`Αρθρο 25 Τροποποίηση του άρθρου 14 του Ν. 4387/2016
`Αρθρο 26 Αντικατάσταση του άρθρου 19 του Ν. 4387/2016
`Αρθρο 27 Αντικατάσταση του άρθρου 20 του Ν. 4387/2016
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ
`Αρθρο 28 Αντικατάσταση του άρθρου 28 του Ν. 4387/2016 (Α΄ 85)
`Αρθρο 29 Τροποποίηση του άρθρου 33 του Ν. 4387/2016
`Αρθρο 30 Αντικατάσταση του άρθρου 34 του Ν. 4387/2016
`Αρθρο 31 Αντικατάσταση του άρθρου 35 του Ν. 4387/2016
`Αρθρο 32 Αντικατάσταση του άρθρου 36 και προσθήκη άρθρου 36Α στον Ν. 4387/2016
`Αρθρο 33 Αντικατάσταση του άρθρου 47 του Ν. 4387/2016
`Αρθρο 34 Αντικατάσταση του άρθρου 38 του Ν. 4387/2016
`Αρθρο 35 Αντικατάσταση του άρθρου 39 του Ν. 4387/2016
`Αρθρο 36 Αντικατάσταση του άρθρου 40 του Ν. 4387/2016
`Αρθρο 37 Αντικατάσταση του άρθρου 41 του Ν. 4387/2016
`Αρθρο 38 Αντικατάσταση του άρθρου 42 του Ν. 4387/2016
`Αρθρο 39 Αντικατάσταση του άρθρου 44 του Ν. 4387/2016
`Αρθρο 40 Αντικατάσταση του άρθρου 48 του Ν. 4387/2016
`Αρθρο 41 Αντικατάσταση του άρθρου 76 του Ν. 4387/2016
`Αρθρο 42 Αντικατάσταση του άρθρου 79 του Ν. 4387/2016
`Αρθρο 43 Αντικατάσταση του άρθρου 80 του Ν. 4387/2016
`Αρθρο 44 Αντικατάσταση του άρθρου 96 του Ν. 4387/2016
`Αρθρο 45 Αντικατάσταση του άρθρου 97 του Ν. 4387/2016
`Αρθρο 46 Συμψηφισμός οφειλών προς το Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.
`Αρθρο 47 Συμπληρωματική χρηματοδότηση κοινωνικού προϋπολογισμού
`Αρθρο 48 Μείωση εισφορών εργοδότη-εργαζομένου
`Αρθρο 49 Εξουσιοδοτικές διατάξεις
ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ e-Ε.Φ.Κ.Α.
`Αρθρο 50 Τροποποίηση του τίτλου του π.δ. 8/2019 (Α΄ 8)
`Αρθρο 51 Αναδιάρθρωση των υπηρεσιών του e-Ε.Φ.Κ.Α.
`Αρθρο 52 Τροποποίηση στους επιχειρησιακούς στόχους, τη διάρθρωση και την κατανομή αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Διοίκησης
`Αρθρο 53 Τροποποίηση στον επιχειρησιακό στόχο, τη διάρθρωση και την κατανομή αρμοδιοτήτων των Περιφερειακών Υπηρεσιών Συντονισμού και Υποστήριξης
`Αρθρο 54 Σύσταση, επιχειρησιακοί στόχοι, διάρθρωση και κατανομή αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Οργάνωσης, Απλούστευσης και Ψηφιακού Μετασχηματισμού Διαδικασιών
`Αρθρο 55 Σύσταση, επιχειρησιακοί στόχοι, διάρθρωση και κατανομή αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Διευθέτησης Αναφορών
`Αρθρο 56 Σύσταση και αρμοδιότητες του αυτοτελούς γραφείου Υπευθύνου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
`Αρθρο 57 Τροποποίηση στον σκοπό και στη διάρθρωση της Γενικής Διεύθυνσης Εισφορών
`Αρθρο 58 Σύσταση, επιχειρησιακοί στόχοι, διάρθρωση και κατανομή αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Κύριας Ασφάλισης και Εισφορών Δημοσίου Τομέα
`Αρθρο 59 Σύσταση, στρατηγικός σκοπός και διάρθρωση της Γενικής Διεύθυνσης Συντάξεων Δημοσίου Τομέα
`Αρθρο 60 Σύσταση, επιχειρησιακοί στόχοι, διάρθρωση και κατανομή αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Νομοθεσίας και Συντονισμού Συντάξεων και Εφάπαξ Δημοσίου
`Αρθρο 61 Σύσταση, επιχειρησιακοί στόχοι, διάρθρωση και κατανομή αρμοδιοτήτων των Διευθύνσεων Α; Β΄, Γ΄, Δ΄ Απονομής Συντάξεων και Εφάπαξ Δημοσίου Τομέα
`Αρθρο 62 Τροποποίηση του στρατηγικού σκοπού και της διάρθρωσης της Γενικής Διεύθυνσης Συντάξεων
`Αρθρο 63 Τροποποίηση στους επιχειρησιακούς στόχους, τη διάρθρωση και την κατανομή αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Νομοθεσίας και Συντονισμού Συντάξεων
`Αρθρο 64 Τροποποίηση στους επιχειρησιακούς στόχους, τη διάρθρωση και την κατανομή αρμοδιοτήτων των Διευθύνσεων Α΄ και Β΄ Απονομής Συντάξεων
`Αρθρο 65 Τροποποίηση στους επιχειρησιακούς στόχους, τη διάρθρωση και την κατανομή αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Γ΄ Απονομής Συντάξεων
`Αρθρο 66 Τροποποίηση στους επιχειρησιακούς στόχους, τη διάρθρωση και την κατανομή αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Δ΄ Απονομής Συντάξεων
`Αρθρο 67 Τροποποίηση στους επιχειρησιακούς στόχους, τη διάρθρωση και την κατανομή αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Ε΄ Απονομής Συντάξεων
`Αρθρο 68 Τροποποίηση στους επιχειρησιακούς στόχους, τη διάρθρωση και την κατανομή αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης ΣΤ΄ Συντάξεων Αναπηρίας, Ατυχημάτων και Αποκατάστασης
`Αρθρο 69 Σύσταση, στρατηγικός σκοπός και διάρθρωση Γενικής Διεύθυνσης Διεθνών Συνεργασιών
`Αρθρο 70 Σύσταση, επιχειρησιακοί στόχοι, διάρθρωση και κατανομή αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Νομοθεσίας Ε.Ε. και Διεθνών Συμβάσεων Κοινωνικής Ασφάλισης
`Αρθρο 71 Σύσταση, επιχειρησιακοί στόχοι, διάρθρωση και κατανομή αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Α΄ Απονομής Διεθνών Συντάξεων
`Αρθρο 72 Σύσταση, επιχειρησιακοί στόχοι, διάρθρωση και κατανομή αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Ασφάλισης και Β΄ Απονομής Διεθνών Συντάξεων (Βορείου Ελλάδος)
`Αρθρο 73 Τροποποίηση του στρατηγικού σκοπού και της διάρθρωσης της Γενικής Διεύθυνσης Παροχών και Υγείας
`Αρθρο 74 Τροποποίηση των αρμοδιοτήτων του αυτοτελούς Τμήματος Νομοθεσίας Παροχών
`Αρθρο 75 Τροποποίηση αρμοδιοτήτων του αυτοτελούς Τμήματος Δειγματοληπτικών Ελέγχων Παροχών
`Αρθρο 76 Σύσταση, στρατηγικός σκοπός, αρμοδιότητες και διάρθρωση της Γενικής Διεύθυνσης Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών
`Αρθρο 77 Επιχειρησιακοί στόχοι, διάρθρωση και κατανομή αρμοδιοτήτων της Α΄ Διεύθυνσης Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών Δημοσίου Τομέα
`Αρθρο 78 Επιχειρησιακοί στόχοι, διάρθρωση και κατανομή αρμοδιοτήτων της Β΄ Διεύθυνσης Επικουρικής Ασφάλισης και Συντάξεων
`Αρθρο 79 Επιχειρησιακοί στόχοι, διάρθρωση και κατανομή αρμοδιοτήτων της Γ΄ Διεύθυνσης Επικουρικής Ασφάλισης και Συντάξεων
`Αρθρο 80 Επιχειρησιακοί στόχοι, διάρθρωση και κατανομή αρμοδιοτήτων της Δ΄ Διεύθυνσης Επικουρικής Ασφάλισης και Συντάξεων
`Αρθρο 81 Επιχειρησιακοί στόχοι, διάρθρωση και κατανομή αρμοδιοτήτων της Ε΄ Διεύθυνσης Επικουρικής Ασφάλισης και Συντάξεων
`Αρθρο 82 Επιχειρησιακοί στόχοι, διάρθρωση και κατανομή αρμοδιοτήτων της Ε΄ Διεύθυνσης Επικουρικής Ασφάλισης και Συντάξεων
`Αρθρο 83 Επιχειρησιακοί στόχοι, διάρθρωση και κατανομή αρμοδιοτήτων της Α΄ Διεύθυνσης Εφάπαξ Παροχών
`Αρθρο 84 Επιχειρησιακοί στόχοι, διάρθρωση και κατανομή αρμοδιοτήτων της Β΄ Διεύθυνσης Εφάπαξ Παροχών
`Αρθρο 85 Επιχειρησιακοί στόχοι, διάρθρωση και κατανομή αρμοδιοτήτων της Γ΄ Διεύθυνσης Εφάπαξ Παροχών και απονομή αρμοδιοτήτων στα τμήματα συντάξεων των Τοπικών Διευθύνσεων
`Αρθρο 86 Τροποποίηση του στρατηγικού σκοπού και της διάρθρωσης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών
`Αρθρο 87 Επιχειρησιακοί στόχοι, διάρθρωση και κατανομή αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης Αυτοτελών Κλάδων Επικουρικής και Εφάπαξ
`Αρθρο 88 Τροποποίηση των επιχειρησιακών στόχων, της διάρθρωσης και της κατανομής αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Εκκαθάρισης και Πληρωμής Συντάξεων
`Αρθρο 89 Τροποποίηση του στρατηγικού σκοπού και της διάρθρωσης της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης, Τεχνικών Υπηρεσιών και Στέγασης
`Αρθρο 90 Τροποποίηση των επιχειρησιακών στόχων, της διάρθρωσης και της κατανομής αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης
`Αρθρο 91 Τροποποίηση του επιχειρησιακού στόχου, της διάρθρωσης και της κατανομής αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Αξιοποίησης Ακίνητης Περιουσίας
`Αρθρο 92 Επιχειρησιακός στόχος, διάρθρωση και κατανομή αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Στέγασης
`Αρθρο 93 Επιχειρησιακός στόχος, διάρθρωση και κατανομή αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών
`Αρθρο 94 Τροποποίηση του στρατηγικού σκοπού και της διάρθρωσης της Γενικής Διεύθυνσης Πληροφορικής και Επικοινωνιών
`Αρθρο 95 Τροποποίηση των επιχειρησιακών στόχων της διάρθρωσης και της κατανομής αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Συντονισμού και Ασφάλειας
`Αρθρο 96 Τροποποίηση των επιχειρησιακών στόχων της διάρθρωσης και της κατανομής αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Εφαρμογών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
`Αρθρο 97 Σύσταση, επιχειρησιακοί στόχοι, διάρθρωση και κατανομή αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
`Αρθρο 98 Τροποποίηση των επιχειρησιακών στόχων της διάρθρωσης και της κατανομής αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Μελετών
`Αρθρο 99 Τροποποίηση του άρθρου 72 του π.δ. 8/2019
`Αρθρο 100 Τροποποίηση του άρθρου 73 του π.δ. 8/2019
`Αρθρο 101 Τροποποίηση των άρθρων 75 και 76 του π.δ. 8/2019
`Αρθρο 102
`Αρθρο 103 Ειδικές διατάξεις
`Αρθρο 104 Ρύθμιση για αποδοχές που εισπράχθηκαν αναδρομικά εντός του 2013
`Αρθρο 105 Τροποποίηση του άρθρου 121 του Ν. 2960/2001
`Αρθρο 106 Τεχνική Υπηρεσία Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου
`Αρθρο 107 Αποφαινόμενα και γνωμοδοτούντα όργανα έργων Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου
`Αρθρο 108 Έναρξη ισχύος

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 28 Φεβρουαρίου 2020
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 28 Φεβρουαρίου 2020
Ο επί της Δικαιοσύνης Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: