Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αθήνα 20/09/2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Αρ.Πρωτ. Π1/2100

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΘΕΜΑ:

Κατάρτιση Ενιαίου Προγράμματος Προμηθειών (Ε.Π.Π.) έτους 2014.

Ορίζουμε τις διαδικασίες κατάρτισης του Ενιαίου Προγράμματος Προμηθειών (Ε.Π.Π) έτους 2014 στο οποίο εντάσσονται οι προμήθειες των Φορέων που υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 2286/1995 (ΦΕΚ 19/Α/1.2.95) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και του άρθρου 8 του Ν.2741/99 (ΦΕΚ 199/Α/28-9-99), ως κατωτέρω.

1. Χρόνος υποβολής επιμέρους προγραμμάτων από τους φορείς.

Μέχρι την 31η/10/2013 πρέπει να έχουν περιέλθει στη Διεύθυνση Πολιτικής Προμηθειών, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 5 της παρούσας εγκυκλίου, τα επί μέρους προγράμματα των Φορέων για ένταξη προκειμένου να καταρτισθεί εγκαίρως το Ε.Π.Π του έτους 2014. Η παραπάνω ημερομηνία θα τηρηθεί απαρέγκλιτα.

Μέχρι 10/02/2014 πρέπει να έχουν περιέλθει στη Διεύθυνση Πολιτικής Προμηθειών, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 5 της παρούσας εγκυκλίου, αιτήματα φορέων για τροποποίηση του προγράμματος.

Επίσης μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία είναι δυνατή η υποβολή αιτημάτων για νέες εντάξεις ειδών, εφόσον θα είναι πλήρως τεκμηριωμένα με βάση τη συνημμένη σε αυτά έκθεση αναγκαιότητας, σκοπιμότητας και ωριμότητας, και θα προκύπτει ότι η καθυστέρηση υποβολής δεν οφείλεται σε υπαιτιότητά τους.

Σύμφωνα με το N. 4155/2013 (ΦΕΚ Α/120/2013) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις» άρθρο 9, η έναρξη ισχύος του Συστήματος ορίζεται ως ακολούθως :

«2. Η έναρξη ισχύος του άρθρου 3 όσον αφορά την Κεντρική Κυβέρνηση, όπως αυτή ορίζεται στην παρ. 3 του άρθρου 1Β του N. 2362/1995 , όπως ισχύει, αρχίζει την 1η Ιουλίου 2013.

3.Η έναρξη ισχύος του άρθρου 3 όσον αφορά τη Γενική Κυβέρνηση, όπως αυτή ορίζεται στην παρ. 3 του άρθρου 1Β του N. 2362/1995, όπως ισχύει, αρχίζει την 1η Απριλίου 2014.

4. Η έναρξη ισχύος του άρθρου 3 του παρόντος νόμου, όσον αφορά το σύνολο του Δημόσιου Τομέα, όπως αυτός ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 1Β του N. 2362/1995 , όπως ισχύει, αρχίζει την 1η Οκτωβρίου 2015.»

Η καταχώρηση και υποβολή των αιτημάτων προμήθειας ειδών μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) θα διενεργείται, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις περί χρήσης και λειτουργίας αυτού.

Σημειώνουμε ότι οι προμήθειες των προς ένταξη ειδών που η δαπάνη τους θα βαρύνει τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού, τους προσαρτημένους σ΄ αυτόν ειδικούς προϋπολογισμούς και λογαριασμούς (εφόσον υφίστανται), τον προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 4 του Ν.2286/95 , εκτελούνται κεντρικά από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Γενική Γραμματεία Εμπορίου (Γ.Γ.Ε).

Επισημαίνουμε ότι πριν την ένταξη των αιτημάτων των φορέων στο Ε.Π.Π. έτους 2014 θα προηγείται, όπου απαιτείται, από αρμόδια συλλογικά όργανα, ο έλεγχος τόσο των τεχνικών προδιαγραφών των προς ένταξη ειδών όσο και της κατ΄ είδος προϋπολογισθείσης αξίας, για το κανονικό ή μη αυτής προκειμένου να αποφευχθεί το φαινόμενο :

1) της ματαίωσης του διαγωνισμού στο τελευταίο στάδιο επειδή η τιμή προσφοράς του από διαγωνισμού μειοδότη υπερβαίνει το 50% της προϋπολογισθείσης αξίας, και

2) της υψηλής προϋπολογισθείσης αξίας που ενδέχεται να οδηγήσει στην αρκετά υψηλή προσφερόμενη τιμή.

Επίσης δεν θα εξετάζονται αιτήματα φορέων που θα υποβάλλονται στη Διεύθυνση Πολιτικής Προμηθειών για ένταξη ειδών στο Ε.Π.Π εάν δεν έχουν χρησιμοποιήσει στο προσδιορισμό του κωδικού αριθμού του είδους το νέο κωδικολόγιο CPV 2008 το οποίο οι Φορείς μπορούν να αναζητήσουν στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και συγκεκριμένα στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.gge.gr/3/sub.asp?126.

Κάθε Ο.Τ.Α. (Δήμος) θεωρείται ανεξάρτητος Φορέας και κατά συνέπεια:

α) συντάσσει και υποβάλλει απευθείας στην Υπηρεσία μας πίνακα των προγραμματιζόμενων προμηθειών του, όπως ορίζεται στην παρούσα, και

β) ισχύουν για τον καθένα χωριστά οι προϋποθέσεις για τις εξαιρέσεις από τον προγραμματισμό και τις λοιπές διατάξεις του Ν. 2286/1995 και του άρθρου 13 του Ν.2503/97 .

2. Δαπάνες Προμηθειών που εντάσσονται στο Ε.Π.Π.

Αναφορικά με τις δαπάνες των προμηθειών που εντάσσονται στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών (Ε.Π.Π.) και εκτελούνται από τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου ή κατόπιν εξουσιοδότησης από τους επιμέρους Φορείς ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 2362/95 (ΦΕΚ Α/247/95), του Π.Δ. 113/2010 (ΦΕΚ Α/194/2010) και της επ΄ αυτού με αριθ. 2/91118/0026/29.12.2010 Εγκυκλίου του Υπουργείου Οικονομικών.

Οι Φορείς υποχρεούνται να αναφέρουν στα υποβληθέντα αιτήματα τον εκτιμώμενο προϋπολογισμό για τα προς ένταξη και έγκριση στο Ε.Π.Π. είδη.

Η εκάστοτε Αναθέτουσα Αρχή (υπηρεσία διενέργειας του Διαγωνισμού) υποχρεούται πριν την προκήρυξη διαγωνισμού να έχει εξασφαλίσει από την αρμόδια Δ/νση την αναγκαία και απαραίτητη «απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του

χρηματικού ποσού της διακήρυξης», η οποία θα αναφέρεται στα «έχοντας υπόψη» της διακήρυξης.

3. Διαχωρισμός του Ε.Π.Π έτους 2014 σε κατηγορίες

Το Ε.Π.Π. έτους 2014 διακρίνεται σε δύο κατηγορίες, ανάλογα με το χρόνο που θα διατεθούν οι απαιτούμενες πιστώσεις:

α) ΕΠΠ 2014 - Πιστώσεις 2014

Η Κατηγορία αυτή περιλαμβάνει προμήθειες φορέων που θα πραγματοποιηθούν μέσα στο 2014 και θα βαρύνουν εγκεκριμένους προϋπολογισμούς του έτους αυτού,

β) ΕΠΠ 2014 - Πιστώσεις 2015.

Η Κατηγορία αυτή περιλαμβάνει περιπτώσεις οι οποίες απαιτούν από τη φύση τους μακρόχρονη διαδικασία υλοποίησης, και ως εκ τούτου θα βαρύνουν τον προϋπολογισμό του επόμενου έτους.

4. Προέγκριση προμηθειών Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας από προανάληψη πιστώσεων έτους 2015.

Οι πίνακες των προγραμματιζόμενων για προέγκριση προμηθειών ειδών της κατηγορίας αυτής, θα υποβληθούν μέχρι 31.10.2014.

Οι διαγωνισμοί για τις προμήθειες από πιστώσεις προαναλήψεων θα πρέπει να προκηρυχθούν μέχρι 28/02/2015.

5. Τρόπος υποβολής των επί μέρους προγραμμάτων και σύνταξης των σχετικών πινάκων.

Α. Μέσα στην οριζόμενη από την παρ. 1 προθεσμία, οι Φορείς του Δημόσιου Τομέα, που υπάγονται στις διατάξεις του Ν. 2286/95, οφείλουν να υποβάλουν στην Διεύθυνση Πολιτικής Προμηθειών εις διπλούν πίνακα των προγραμματιζόμενων προμηθειών, (συμπληρωμένο σύμφωνα με τις οδηγίες του συνημμένου Παραρτήματος Α) με υπογραφή του κατά νόμο αρμόδιου για τη διοίκηση του Φορέα Οργάνου. Πίνακες υπογεγραμμένοι από άλλα όργανα εκτός των ανωτέρω οριζόμενων δεν λαμβάνονται υπόψη για ένταξη στο Ε.Π.Π.

Η προϋπολογιζόμενη αξία (τιμή μονάδας και συνολική προϋπολογισθείσα αξία) των προγραμματιζόμενων προμηθειών θα αναφέρεται στην καθαρή αξία χωρίς το Φ.Π.Α.

Διευκρινίζεται ότι δεν θα εγκρίνονται αιτήματα εντάξεων προμηθειών τα οποία θα υποβάλλονται μεμονωμένα, από τις επί μέρους υπηρεσίες της Περιφερειακής Διοίκησης και τους Δήμους.

Β. Η αποστολή των επιμέρους προγραμμάτων προμηθειών των φορέων για την ένταξή τους στο ΕΠΠ, θα αφορά σε προγραμματισμένες και απολύτως αναγκαίες προμήθειες. Οι Φορείς οφείλουν να επισυνάπτουν στα επιμέρους προγράμματα προμηθειών έκθεση αναγκαιότητας, σκοπιμότητας & ωριμότητας αυτών.

Στην στήλη των αποθεμάτων των πινάκων θα αναγράφονται απαραίτητα τα πραγματικά υπάρχοντα αποθέματα των ειδών που προτείνονται για ένταξη στο Ε.Π.Π. έτους 2014.

Η Γενική Γραμματεία Εμπορίου θα προβαίνει, σε όσες περιπτώσεις κρίνει τούτο αναγκαίο, στη σύσταση επιτροπών για επιτόπιο έλεγχο της ακρίβειας των στοιχείων των αποθεμάτων που θα αναφέρονται ανωτέρω.

Η μη αναγραφή των στοιχείων των αποθεμάτων θα έχει ως συνέπεια την μη ένταξη των προμηθειών στο Ε.Π.Π. Στοιχεία αποθεμάτων απαιτούνται και για συμπληρωματικές εντάξεις προμηθειών ή επαυξήσεις αυτών.

6. Προτάσεις για το είδος της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης και το κριτήριο κατακυρώσεως προσφορών.

Οι Φορείς πρέπει στους πίνακες προγραμματιζόμενων προμηθειών, και για κάθε κωδικό αριθμό είδους χωριστά, να προτείνουν τις προσφορότερες διαδικασίες υλοποίησης αυτών (ανοιχτός ή κλειστός διαγωνισμός, ή με διαπραγμάτευση) και το κριτήριο κατακύρωσης, (χαμηλότερη τιμή ή η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά), προκειμένου να εξετασθούν κατά τη σχετική διαδικασία ένταξής τους στο Ε.Π.Π.

Αναφορικά με την προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, οι Φορείς, οφείλουν να υποβάλουν το σχετικό αίτημα , έχοντας εξασφαλίσει τη σύμφωνη γνώμη της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, με βάση την παρ. 2.γ.δδ. του άρθρου 2 του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α/204/15.09.2011) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων... και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.

7. Συμφωνία Πλαίσιο

Οι Φορείς, δύνανται να αιτούνται την υλοποίηση προμηθειών τους με τη σύναψη συμφωνίας-πλαίσιο, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

8. Σύνταξη Τεχνικών Προδιαγραφών.

Οι τεχνικές προδιαγραφές των προς προμήθεια αγαθών συντάσσονται από τους φορείς για τους οποίους προορίζονται αυτά σύμφωνα με τις απαιτήσεις των διατάξεων του άρθρου 4 παρ. 2 του Ν.2286/95 , όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 8 παρ. 4 του Ν. 2741/99 (ΦΕΚ 199/Α/28-9-99) και σύμφωνα:

Α) με τις διατάξεις του άρθρου 53 και λοιπών του Π.Δ. 60/07 και του άρθρου 3 και λοιπών του Π.Δ. 118/07, εφόσον η προϋπολογισθείσα αξία είναι ίση ή μεγαλύτερη των εκάστοτε οριζόμενων ορίων.

Β) με τις διατάξεις του άρθρου 3 και λοιπών του Π.Δ. 118/07, εφόσον η προϋπολογισθείσα αξία είναι ίση ή κατώτερη των εκάστοτε οριζόμενων ορίων.

8α. Υποβολή Τεχνικών Προδιαγραφών.

Για τις εντασσόμενες στο ΕΠΠ προμήθειες της παραγράφου 9.α1 των οποίων η προϋπολογισθείσα αξία υπερβαίνει το ποσό των 120.000,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. θα πρέπει υποχρεωτικά οι φορείς με την υποβολή των προγραμμάτων τους να αποστέλλουν τις τεχνικές προδιαγραφές των προς προμήθεια ειδών τους σε έντυπη (που θα φέρει τις πρωτότυπες υπογραφές των συντακτών τους, ή θα είναι ακριβές αντίγραφο) και ηλεκτρονική μορφή και εφόσον απαιτείται επίσημο δείγμα του Φορέα για κάθε προμήθεια χωριστά προς αποφυγή προβλημάτων προκειμένου με την έγκριση του Ε.Π.Π να αρχίσει αμέσως και η διαδικασία υλοποίησής τους.

Τονίζεται ότι καμία προμήθεια (άνω των 120.000,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α.) δεν θα εξετάζεται και δεν θα εντάσσεται στο Ε.Π.Π εάν δε συνοδεύεται από τις τεχνικές προδιαγραφές του προς προμήθεια είδους.

Για τις εντασσόμενες στο Ε.Π.Π προμήθειες της παραγράφου 9.α2 οι φορείς με την υποβολή των προγραμμάτων τους οφείλουν να αποστέλλουν τις τεχνικές προδιαγραφές των προς προμήθεια ειδών τους σε έντυπη (που θα φέρει τις πρωτότυπες υπογραφές των συντακτών τους, ή θα είναι ακριβές αντίγραφο) και ηλεκτρονική μορφή.

9. Εξαιρούμενες Προμήθειες.

Δεν θα αποσταλούν για ένταξη στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών έτους 2013 επιμέρους προγράμματα φορέων ή προμήθειες:

α.1) Που η προϋπολογισθείσα δαπάνη κατά κωδικό αριθμό είδους του αρχείου ειδών του προγράμματος (CPV), δεν υπερβαίνει ετησίως το ποσό των 60.000 ευρώ άνευ ΦΠΑ, όπως καθορίζεται στην αριθμ.Π1/3306/03-11-2010 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας «Εξαίρεση προμηθειών από την ένταξή τους στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών» (ΦΕΚ 1789/Β/12-11-2010).

α.2) Που η προϋπολογισθείσα δαπάνη κατά κωδικό αριθμό είδους του αρχείου ειδών του προγράμματος (CPV), δεν υπερβαίνει ετησίως το ποσό των 1.000 ευρώ

άνευ ΦΠΑ, όπως καθορίζεται στην αριθμ.Π1/1732/23-07-2013 (ΦΕΚ Β/ - -2013

απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.

β) Που εμπίπτουν στις διατάξεις του Ν. 2286/95 άρθρο 1 παρ. 3 (πλην της περίπτωσης γ), παρ. 4 και 5 περίπτωση I και II όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 13 του Ν. 2503/97 (ΦΕΚ 107/Α/30.5.97) και το άρθρο 13 του Ν. 3922/11 (ΦΕΚ Α/35/04.03.2011), τροποποιημένου του άρθρου 1 παρ.5 του Ν.2286/95 και σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 2741/99 .

γ) Που εμπίπτουν στις διατάξεις του Ν. 3580/18-6-2007 (ΦΕΚ 134/Α/18.6. 2007) άρθρο 9 παρ. 1

δ) που εξαιρούνται:

Με την Π1/358/27.1.99 (ΦΕΚ 92/Β/10.2.99) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις Π1/667/29-3-05 (ΦΕΚ448/Β/7-4-05), Π1/2570/6-7-07 (ΦΕΚ 1240/Β/19-7-07) & Π1/1732/23.07.2013 (ΦΕΚ 1869/Β/31 -07 -2013), όπως ισχύει, Υπουργικές αποφάσεις, περί εξαιρέσεως προμηθειών που πραγματοποιούνται με ανάδειξη προμηθευτών χορηγητών σύμφωνα με την παρ.3γ του άρθρου 2 του Ν.2286/95 .

Την Π1/1048/23-05-2013 (ΦΕΚ Β/1262/24-05-2013) Υπουργική απόφαση περί εξαίρεσης της προμήθειας ανταλλακτικών για τις επισκευές των μη μαχητικών αεροσκαφών (Α/Φ) και ελικοπτέρων (Ε/Π) της Πολεμικής Αεροπορίας μέχρι και 31/12/2014.

10. Γενικά

α.) Κατά την συμπλήρωση του πίνακα του υποδείγματος Α οι φορείς θα παραθέτουν τις εγγραφές των προμηθειών τους σύμφωνα με το κωδικολόγιο CPV 2008 για τον προσδιορισμό του απαιτούμενου κωδικού αριθμού του προς ένταξη είδους το οποίο μπορούν να αναζητήσουν στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και συγκεκριμένα στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.gqe.ar/3/sub.asp?126. Το κωδικολόγιο CPV 2008 αποτελεί το ΑΡΧΕΙΟ ΕΙΔΩΝ του Ε.Π.Π.

β) Δεν επιτρέπεται εγγραφή ειδών σε κωδικούς αριθμούς ειδών με γενικούς τίτλους (π.χ. υλικά διάφορα, είδη ιματισμού γενικώς, αέρια διάφορα, κ.λ.π.) εφ΄ όσον αυτοτελή είδη που περιλαμβάνονται στις προμήθειες αυτές είναι δυνατόν να ενταχθούν στους υπάρχοντες εξειδικευμένους κωδικούς.

Στην περίπτωση που αυτό δεν είναι δυνατόν, όπως λόγω έλλειψης αντίστοιχου εξειδικευμένου κωδικού, τα αιτήματα για ένταξη σε κωδικούς με γενικούς τίτλους θα συνοδεύονται απαραίτητα με κατάσταση που θα περιλαμβάνει αναλυτικά τα είδη που ζητείται να ενταχθούν στον ίδιο κωδικό, άλλως θα επιστρέφονται ως απαράδεκτα. Ειδικότερα:

Οι Φορείς υποχρεούνται σε χρήση του πλέον εξειδικευμένου κωδικού cpv 2008 (δηλ. και τα οκτώ ψηφία αυτού διάφορα του μηδενός , π.χ. 24311411-1 «θεϊκό οξύ») ή σε περίπτωση που αυτό δεν είναι εφικτό θα καταχωρείται κωδικός μέχρι και το επίπεδο της «κατηγορίας» του κωδικού cpv 2008 (δηλ. τα πρώτα πέντε ψηφία διάφορα του μηδενός, π.χ. 24311000-7 «Χημικά στοιχεία, ανόργανα οξέα και ενώσεις»), με συνημμένη την προαναφερόμενη κατάσταση του συνόλου των ειδών που περιλαμβάνονται σε αυτόν.

Επιτρέπεται η χρήση γενικότερου κωδικού (π.χ. τα πρώτα τέσσερα ψηφία διάφορα του μηδενός) εφόσον αυτός δεν επιδέχεται περαιτέρω ανάλυση. Είναι, δηλαδή, επιτρεπτή η χρήση του κωδικού 41110000-3 «Πόσιμο νερό», διότι δεν επιδέχεται περαιτέρω ανάλυση. Ο επόμενος κωδικός είναι 41120000-6 «Μη πόσιμο νερό» ανήκει, δηλαδή, σε άλλη τάξη cpv 2008.

Ανάλυση κωδικολογίου cpv 2008 (Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 213/2008 της Επιτροπής 28.11.2007):

ΧΧ000000-Υ τμήμα cpv (τα δύο πρώτα ψηφία διάφορα του μηδενός)

ΧΧΧ00000-Υ ομάδα cpv (τα τρία πρώτα ψηφία διάφορα του μηδενός)

ΧΧΧΧ0000-Υ τάξη cpv (τα τέσσερα πρώτα ψηφία διάφορα του μηδενός)

ΧΧΧΧΧ000-Υ κατηγορία cpv (τα πρώτα πέντε ψηφία διάφορα του μηδενός)

Καθένα από τα τελευταία τρία ψηφία παρέχει τη δυνατότητα ακριβέστερου προσδιορισμού στο εσωτερικό κάθε κατηγορίας.

γ) Δεν επιτρέπεται η προμήθεια μεταχειρισμένων ειδών και επομένως δεν θα σταλούν για ένταξη στο Ε.Π.Π.

Κατ΄ εξαίρεση επιτρέπεται η προμήθεια:

I. Μεταχειρισμένων οχημάτων των ΟΤΑ, των Περιφερειακών Διοικήσεων και της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής (που προορίζονται να διατεθούν στους ΟΤΑ περιοχής ευθύνης τους) και συγκεκριμένα απορριμματοφόρα, βυτιοφόρο ύδατος, υγρών καυσίμων, εκκενώσεως βόθρων, καθαρισμού αποχετεύσεων, πλύσεως κάδων, ασθενοφόρα, επιβατηγά, τζιπ, πυροσβεστικά και λοιπά.

II. Μεταχειρισμένων μηχανημάτων έργου (ΜΕ) των ΟΤΑ και των Περιφερειακών Διοικήσεων.

Για την προμήθεια των ανωτέρω μεταχειρισμένων θα ισχύουν οι εκάστοτε προβλεπόμενες διατάξεις για την κυκλοφορία και ταξινόμηση των μεταχειρισμένων οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων.

III. Αιτήματα άλλων φορέων για προμήθεια μεταχειρισμένων ειδών θα εξετάζονται κατά περίπτωση και θα εγκρίνονται σε εξαιρετικές μόνο περιπτώσεις με απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων (Γ.Γ.Ε.) ύστερα από σχετική γνωμοδότηση της Επιτροπής Πολιτικής και Προγραμματισμού Προμηθειών (ΕΠΠΠ).

ε) Επισημαίνουμε προς όλους τους φορείς ότι δεν νομιμοποιούνται πριν την υποβολή αιτήματος για την ένταξη ειδών στο ΕΠΠ και την έγκριση αυτού με σχετική απόφαση, να έχουν δημοσιεύσει προκήρυξη διαγωνισμού.

Είναι ευνόητο ότι τυχόν τέτοια αιτήματα, που θα υποπέσουν στην αντίληψη της υπηρεσίας μας, δεν θα εξετάζονται και θα επιστρέφονται στον Φορέα ως απαράδεκτα.

στ) Επισυνάπτονται παραρτήματα Α και Β και υπόδειγμα Πίνακα τα οποία αποτελούν αναπόσπαστα μέρη της παρούσας εγκυκλίου.

ζ) Όλα τα Υπουργεία οφείλουν να κοινοποιήσουν την παρούσα εγκύκλιο προς τα νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου που εποπτεύουν, εφόσον υπάγονται στο δημόσιο τομέα και στο πεδίο εφαρμογής του Ν. 2286/1995, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ώστε να ενημερωθούν εγκαίρως και να ενεργήσουν σύμφωνα με αυτήν.

η) Η εγκύκλιος αυτή να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου http://qqe.qov.gr

11. Υποχρέωση υποβολής απολογιστικών στοιχείων συναφθεισών συμβάσεων προμηθειών

Οι φορείς που πραγματοποιούν προμήθειες, είτε αυτές είναι ενταγμένες στο Ε.Π.Π., είτε έχει εξαιρεθεί με σχετική απόφαση, σύμφωνα με το άρθρο 2.3.γ του Ν. 2286/95, η ένταξή τους σε αυτό, υποχρεούνται να υποβάλουν απολογιστικά στοιχεία για τις συμβάσεις που συνάπτουν, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 16 του Ν. 2286/1995 , την Π1/2393/10.06.1996 απόφασή μας (ΦΕΚ 490/Β/1996) και τις σχετικές οδηγίες της εκάστοτε απόφασης εφαρμογής Ε.Π.Π.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΡΔΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
Οδηγίες συμπλήρωσης πινάκων (υπόδειγμα Α)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
Αφορά τομείς Κράτος - Περιφερειακές Διοικήσεις και Οργανισμούς

Στήλες 1-7 του υποδείγματος.

Η συμπλήρωση των στηλών των πινάκων (υπόδειγμα Α) προμηθειών των φορέων των παραπάνω Τομέων, θα γίνει σύμφωνα με τις παρακάτω οδηγίες:

α. Στήλη 1:

Αναγράφεται ο κωδικός του προς ένταξη είδους σύμφωνα με το κωδικολόγιο CPV 2008.

β. Στήλη 2:

Αναγράφεται, εφόσον είναι αναγκαίος για τον ακριβή προσδιορισμό του είδους, ο συμπληρωματικός κωδικός του είδους κατά CPV 2008.

Οι συμπληρωματικοί κωδικοί του CPV 2008 μπορούν και αυτοί να αναζητηθούν στην ιστοσελίδα της ΓΓΕ, στη διεύθυνση http://www.gqe.ar/3/sub.asp?126

γ. Στήλη 3:

Αναγράφεται η περιγραφή του είδους κατά CPV 2008.

δ. Στήλη 4:

Αναγράφεται η μονάδα μέτρησης του είδους όπως κάθε μία από αυτές απεικονίζονται στο παράρτημα Β.

ε. Στήλη 5:

Αναγράφεται η ζητούμενη συνολική ποσότητα του είδους.

Στ.

Στήλη 6α:

Αναγράφεται η προϋπολογιζόμενη τιμή μονάδας του υπό προμήθεια είδους σε Ευρώ χωρίς το Φ.Π.Α.

Στήλη 6β:

Αναγράφεται η προϋπολογιζόμενη συνολική αξία του υπό προμήθεια είδους σε Ευρώ, χωρίς το Φ.Π.Α.

ζ. Στήλες 7 & 8

Οι στήλες αυτές θα συμπληρωθούν με τον εκτιμώμενο από τον κάθε φορέα τρόπο προμήθειας, (όπως ανοικτός ή κλειστός δ/σμός, διαπραγμάτευση) και κριτήριο κατακύρωσης (χαμηλότερη τιμή (Χ.Τ.) ή η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (Σ.Π) αντίστοιχα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

α. Στήλες 9, 10, 11, 12, 13:

Στις στήλες 9 & 11 θα αναγράφονται οι κωδικοί αριθμοί των πιστώσεων για κάθε αναγραφόμενη πηγή χρηματοδοτήσεως (πχ στη στήλη του τακτικού προϋπολογισμού θα γραφεί ο κωδικός αριθμός εξόδου της πίστωσης και στη στήλη δημοσίων επενδύσεων θα γραφεί ο κωδικός αριθμός του έργου ΣΑΕ ή ΣΑΝΤ και αριθμός).

Στις στήλες 10 &12 θα αναγράφονται οι αξίες των προγραμματιζόμενων ειδών που θα βαρύνουν τους αντίστοιχους προϋπολογισμούς των στηλών 9 & 11.

Στην περίπτωση που για ένα κωδικό αριθμό είδους διατίθενται περισσότερες από μία πηγές χρηματοδοτήσεως, τότε στην ίδια σειρά του κωδικού αριθμού, θα γραφεί μια συγκεντρωτική εγγραφή στην οποία θα συμπληρωθούν όλες οι αναγκαίες στήλες, εκτός των στηλών, από 9 μέχρι 12. Ταυτόχρονα στη στήλη 3 και κάτω από τη συγκεντρωτική εγγραφή θα γίνει ανάλυση της ποσότητας και αξίας και θα συμπληρωθούν αντίστοιχα μόνο οι στήλες που αναφέρονται στις πηγές χρηματοδοτήσεως με τους συγκεκριμένους για κάθε περίπτωση κωδικούς αριθμούς πιστώσεων.

Στην περίπτωση που κάποιο διεθνές πιστωτικό ίδρυμα ή Κοινοτικό Ταμείο χρηματοδοτεί κάποια προμήθεια, όχι απ΄ ευθείας, αλλά μέσω των δημοσίων επενδύσεων, τότε στη στήλη 9 θα γραφεί ο αριθμός της ΣΑΕ η ΣΑΝΤ, στη δε στήλη 13 θα γραφούν τα αρχικά του πιστωτικού οργανισμού ή του κοινοτικού Ταμείου και ο τυχόν αριθμός της πιστώσεως, εφόσον στους χρηματοδοτικούς όρους περιλαμβάνονται δεσμεύσεις ως προς τον τρόπο προμήθειας του είδους. Στην περίπτωση της απ΄ ευθείας χρηματοδοτήσεως θα γραφούν στη στήλη 13 τα αρχικά του πιστωτικού οργανισμού ή κοινοτικού Ταμείου και ο τυχόν αριθμός της πίστωσης.

β. Στήλη 14:

Στη στήλη αυτή θα αναγράφεται ο τόπος παράδοσης του είδους,

γ. Στήλη 15:

Στη στήλη αυτή θα αναγράφονται τα αποθεματικά στοιχεία,

δ. Στήλη 16:

Στη στήλη αυτή, κατά την κρίση τους οι φορείς θα καταχωρούν κάθε άλλο χρήσιμο στοιχείο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

α. Στο τέλος των πινάκων του Ε.Π.Π. 2014 - ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 2014 και Ε.Π.Π. 2014 -ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 2015, πρέπει να υπάρχουν οι εξής ανακεφαλαιώσεις:

1. Αθροίσματα της στήλης 5 κατά κατηγορία ειδών.

2. Αθροίσματα κατά πηγή χρηματοδοτήσεως και κωδικούς πιστώσεων.

β. Τα επί μέρους προγράμματα θα υποβληθούν από τους φορείς σε δύο (2) σειρές πινάκων που θα αντιστοιχούν στις δύο διακρίσεις, δηλ. Ε.Π.Π. 2014- ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 2014 και Ε.Π.Π. 2014 - ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 2015.

γ. Η συμπλήρωση όλων των στηλών των πινάκων είναι υποχρεωτική.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄
Συντομογραφίες μονάδων μέτρησης

ΓΑΛΟΝΙΑ

ΓΑΛ

ΠΑΚΕΤΑ

ΠΚΤ

ΓΡΑΜΜΑΡΙΑ

ΓΡΜ

ΡΟΛΛΟΙ

ΡΟΛ

ΔΕΣΜΙΔΕΣ

ΔΣΜ

ΣΕΙΡΕΣ

ΣΡ

ΔΟΧΕΙΑ

ΔΟΧ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ

ΣΓΚ

ΔΩΔΕΚΑΔΕΣ

ΔΩΔ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΣΣΤ

ΕΚΑΤΟΝΤΑΔΕΣ

ΕΚΤ

ΤΕΜΑΧΙΑ

ΤΕΜ

ΖΕΥΓΗ

Ζ ΕΥ

ΤΕΤΡΑΓ. ΜΕΤΡΑ

ΜΤ2

ΚΥΒ. ΕΚΑΤΟΣΤΑ

ΚΕΚ

ΦΙΑΛΕΣ

ΦΛ

ΚΥΒ. ΜΕΤΡΑ

ΜΤ3

ΦΥΛΛΑ

ΦΥΛ

ΚΥΤΙΑ

ΚΥΤ

ΦΥΣΙΓΓΕΣ

ΦΣ

ΚΟΛΛΑ

ΚΛ

ΧΙΛΙΑΔΕΣ

ΧΛΔ

ΛΙΜΠΡΕΣ

ΛΜΠ

ΧΙΛ. TP. ΜΕΤΡΑ

ΧΤΜ

ΛΙΤΡΑ

ΛΤΡ

ΧΙΛΙΟΓΡΑΜΜΑ

ΧΛΓ

ΛΟΓ. ΜΟΝΑΔΕΣ

ΛΜ

ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ

ΧΛΜ

ΜΕΤΡΑ

ΜΤΡ

ΧΙΛΙΟΣΤΟΓΡ.

ΧΓΡ

ΜΕΤΡ. ΤΟΝΝΟΙ

Μ.Τ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: