Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ

Αρ. Φύλλου 53
31 Μαρτίου 2009

ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘ. 3756
Σύστημα `Αυλων τίτλων, διατάξεις για την κεφαλαιαγορά, φορολογικά θέματα και λοιπές διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΛΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑ
`Αρθρο 1 Σύστημα `Αυλων Τίτλων
`Αρθρο 2 Καταχώριση στο ΣΑΤ αλλοδαπών κινητών αξιών ύστερα από ακινητοποίηση
`Αρθρο 3 Καταχώριση στο ΣΑΤ αλλοδαπών κινητών αξιών ύστερα από αποϋλοποίηση
`Αρθρο 4 Πιστοποιητικά κατάθεσης - Καταχώριση στο ΣΑΤ
`Αρθρο 5 Παρακολούθηση στο ΣΑΤ των δικαιούχων κινητών αξιών αλλοδαπών εκδοτών
`Αρθρο 6 Σύνδεσμοι
`Αρθρο 7 Κυρώσεις
`Αρθρο 8 Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 3371/2005
`Αρθρο 9 Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων για την Κεφαλαιαγορά
`Αρθρο 10
`Αρθρο 11
`Αρθρο 12
`Αρθρο 13 Τροποποίηση του άρθρου 22 του Ν. 3606/2007
`Αρθρο 14 Προσθήκη άρθρου 48 Α στο Ν . 3606/2007
`Αρθρο 15 Καταργούμενες διατάξεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
`Αρθρο 16 Κύρωση κοινής υπουργικής απόφασης σχετικά με την υπαγωγή της επιχείρησης «ΝΕΧΤ 50Ι-ΑΡ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» στις διατάξεις του Ν. 3299/2004
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Αρθρο 17 Θέματα είσπραξης δημοσίων εσόδων
Αρθρο 18 Ρύθμιση του ΕΚΑΣ
`Αρθρο 19 Έκπτωση δαπανών από τα ακαθάριστα έσοδα
`Αρθρο 20 Μετασχηματισμοί επιχειρήσεων - Αναπροσαρμογή αξίας ακινήτων επιχειρήσεων
`Αρθρο 21 Ρυθμίσεις πρώην Συγκοινωνιακών Επιχειρήσεων (Σ.ΕΠ.)
`Αρθρο 22
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
`Αρθρο 23
`Αρθρο 24 Τροποποίηση του άρθρου 32 του Ν. 3614/2007
`Αρθρο 25 Αντικατάσταση μέλους της Επιτροπής του Ν. 3213/2003
`Αρθρο 26 Φύλαξη κτιρίων Γ . Λ . Κ .
`Αρθρο 27 Ρύθμιση χρεών προς τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α)
`Αρθρο 28
`Αρθρο 29
`Αρθρο 30
`Αρθρο 31
`Αρθρο 32
`Αρθρο 33
`Αρθρο 34 Τροποποίηση διατάξεων του άρθρου 5Α του Ν. 1790/1988
`Αρθρο 35
`Αρθρο 36
`Αρθρο 37 Ρυθμίσεις για τα Όργανα Διοίκησης του Ε.Ο.Τ.
`Αρθρο 38 Ρυθμίσεις θεμάτων Εταιρείας Τουριστικής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Α.)
`Αρθρο 39
`Αρθρο 40 Έκτακτη ενίσχυση δανειοληπτών
`Αρθρο 41 Φορολογική κλίμακα
`Αρθρο 42 Κέρδη από την πώληση μετοχών εισηγμένων στο Χ.Α. ή σε αλλοδαπό χρηματιστήριο
`Αρθρο 43 Μέτρα ενίσχυσης για πληγείσες επιχειρήσεις και πληγέντες επαγγελματίες κατά τα επεισόδια Δεκεμβρίου 2008
`Αρθρο 44 Θέματα Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.)
`Αρθρο 45
`Αρθρο 46
A ρθρο 47 ΄Εναρξη ισχύος

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 30 Μαρτίου 2009

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 31 Μαρτίου 2009

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Ν. Γ. ΔΕΝΔΙΑΣ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: